Tanec, tanec… 2009

23. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých

23. – 26. října, Jablonec nad Nisou


Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou Města Jablonec nad Nisou pořádají NIPOS-ARTAMA a Taneční a pohybové studio Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou, spolupořádá Městské divadlo Jablonec nad Nisou o.p.s., Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. a „my“ sdružení pro taneční a pohybové divadlo.


I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých je setkáním skupin a jejich pedagogů, kteří rozvíjejí formy současných tanečních forem a přinášejí každoročně to nejzajímavější a inspirující v oblasti taneční tvorby, a to na území celé ČR. Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky krajské.
Celostátní přehlídka a krajské přehlídky mohou být z ekonomických důvodů proti uvažovanému záměru podstatně kráceny, popřípadě odvolány.


II. POSLÁNÍ PŘEHLÍDEK

▪ podnítit prostřednictvím pedagogů a vedoucích tanečních souborů a skupin kvalitní využívání volného času, a tím omezit četnost problémových skupin,

▪ prostřednictvím odborně vzdělaných pedagogů vést k aktivní tvůrčí činnosti,

▪ podpořit rozvoj estetické pohybové a taneční výchovy v regionech ČR,

▪ monitorovat úroveň pohybové a taneční výchovy v regionech ČR,

▪ monitorovat odbornou úroveň pedagogů a vedoucích zájmových skupin v regionech a na základě toho připravovat další vzdělávání pedagogů a vedoucích.


III. ÚČAST NA PŘEHLÍDKÁCH

Přehlídky se mohou zúčastnit všechny neprofesionální taneční skupiny a jednotlivci (starší 14 let) z České republiky včetně studentů tanečních škol, kteří rozvíjejí formy scénického tance.

Přehlídky nejsou určeny parketovým tanečním kompozicím ani předtančením, folklorním souborům ani skupinám společenského tance. Tyto pohybové formy mají své samostatné přehlídky.


IV. ORGANIZACE A PRŮBĚH PŘEHLÍDEK

Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky postupové. Organizací postupových přehlídek mohou být pověřeni ti, kteří po předběžné dohodě s NIPOS-ARTAMA splní požadavky pro pořádání přehlídky nezbytně nutné. Zpravidla jsou to zařízení resortu kultury a školství, soukromé školy, kulturní zařízení a občanská sdružení. Instituce, které jsou pověřeny pořádáním přehlídky, se řídí pokyny obsaženými v těchto propozicích. Průběh přehlídek je organizován v měsíci dubnu až červnu tak, aby návrhy do Celostátní přehlídky byly předány nejpozději do 5. června 2009. Dne 11. června 2009 bude zasedat programová rada přehlídky.

Organizační pokyny pro postupové přehlídky

▪ Skupina se může přihlásit do kterékoliv postupové přehlídky, pokud není přehlídka v kraji působení skupiny, a to pouze do jedné a s programem, který nebyl skupinou uveden na přehlídkách v předcházejících letech.

Maximální počet choreografií jednoho choreografa – tři. Organizátor postupové přehlídky zváží vhodnost tohoto omezení tak, aby se přehlídka stala časově a dramaturgicky únosnou a aby současně umožňovala účast všech kvalitních choreografií.

▪ Délka choreografie je stanovena od 2 do 10 minut, bez možnosti výjimky z časového limitu.

▪ Zvukový záznam na CD nosiči (nikoliv ve formátu mp3), zřetelně označeno názvem choreografie a názvem a adresou skupiny.


V. HODNOCENÍ A JEHO KRITÉRIA

V postupových přehlídkách provádí hodnocení pětičlenná odborná porota (podle možností organizátora), kde alespoň jeden člen je z odborné rady NIPOS-ARTAMA pro scénický tanec mládeže a dospělých, a to formou diskuse na rozborovém semináři, který provede s vedoucími skupin po ukončení přehlídky. K tomuto semináři vytvoří organizátor podmínky.

V případě sloučení dvou oborových přehlídek (tedy krajské přehlídky dětských skupin scénického tance a krajské přehlídky scénického tance mládeže a dospělých) je porota pětičlenná a alespoň dva členové musí mít zkušenost v oblasti dětského scénického tance.

Na Celostátní přehlídku jmenuje odborná rada NIPOS-ARTAMA pro scénický tanec mládeže a dospělých pěti až sedmičlenný lektorský sbor. Hodnocení probíhá po ukončení přehlídky formou diskuse na rozborovém semináři.

Na postupových přehlídkách i na Celostátní přehlídce se udělují účastnické listy, v případě mimořádných uměleckých výkonů i zvláštní diplom se specifikací ocenění (například: za choreografii, za jevištní ztvárnění námětu, za interpretaci, za kostým, a tak dále). Ocenění a návrhy na postup se vyhlašují a předávají interně pedagogům souborů na rozborovém semináři. Na krajských postupových přehlídkách není určováno pořadí ani věková kategorie, pouze návrh na postup do Celostátní přehlídky. Do Celostátní přehlídky mohou být navrženy: jedna choreografie na přímý postup a dvě až tři choreografie do širšího výběru. Zodpovědnost za dodržení uvedených počtů choreografií je na bedrech organizátora postupové přehlídky.


Kritéria hodnocení

1. choreografie (pohybový materiál, dramaturgická stavba, kompozice, námět a umělecké zpracování, originalita),

2. interpretace (technická a výrazová připravenost interpreta, prostorové a hudební cítění, celkové vnímání a vystupování skupiny i jednotlivce),

3. zvuková složka (výběr a práce s hudební předlohou, mluveným slovem a dalšími zvuky, kvalita hudební nahrávky nebo jiného zvukového doprovodu),

4. práce s výtvarnými prostředky (kostým, rekvizita, světlo, vizuální pohybový koncept).

Předseda odborné poroty postupové přehlídky vyplní návrhové listy s písemným zdůvodněním výběru. Organizátor přehlídky zajistí jejich včasné odevzdání, nejpozději však do 5. června 2009, osobně nebo na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jiří Lössl, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2.

Programová rada Celostátní přehlídky navržená odbornou radou a jmenovaná NIPOS-ARTAMA připraví dramaturgii Celostátní přehlídky z choreografií navržených na přímý postup a doplní ji choreografiemi navrženými do širšího výběru, a to podle dramaturgických a časových možností Celostátní přehlídky. Z tohoto důvodu je třeba, aby pořadatel postupové přehlídky zajistil videozáznam přehlídky a současně s návrhovými listy ho včas doručil do NIPOS-ARTAMA.


Zpracoval Jiří Lössl,
NIPOS-ARTAMA, listopad 2009