SVĚTLO–OBRAZ–ZVUK – První přípravný seminář k 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže

Ohlédnutí za Prvním přípravným seminářem k 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže SVĚTLO–OBRAZ–ZVUK, 19.–21. května 2017, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně a veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem, fotogalerie

Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA 
Spolupráce: Fakulta umění a designu UJEP, veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem, Národní ústav pro vzdělávání, Česká sekce INSEA, Asociace výtvarných pedagogů
Lektoři: prof. Rudolf Adler, prof. Jiří Barta, Lukáš Dejl, Magdalena Gurská, Ivan Látal, Richard Loskot, Tomáš Lumpe, Pavel Mrkus, Markéta Pastorová, František Pecháček, Vlas Presnetsov, Jan Svoboda, Jaroslav Vančát
Počet účastníků: 79

První přípravný seminář k celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže s názvem SVĚTLO–OBRAZ–ZVUK se uskutečnil ve dnech 19.–21. května 2017 na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně a ve víceúčelovém veřejném sále Hraničář v Ústí nad Labem. Zúčastnilo se ho 79 výtvarných pedagogů všech typů škol a mimoškolních zařízení ze všech koutů České republiky. Pořádal NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Fakultou umění a designu UJEP, veřejným sálem Hraničář v Ústí nad Labem, Národním ústavem pro vzdělávání, Českou sekcí INSEA a AVP.

Seminář se zabýval stále častěji diskutovanými otázkami – jakým způsobem ovlivňují nová média včetně sociálních sítí obsah výtvarné výchovy? Již svým názvem seminář odkazoval na mezioborové přesahy, bez kterých se vnímání, tvorba a interpretace obrazů jen stěží obejde.
Díky laskavé podpoře děkana doc. Mgr.A. Pavla Mrkuse proběhl páteční program v ateliérech a dílnách Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Účastníci si mohli vybrat dva z nabídky šesti inspirativních workshopů zabývajících se možnostmi nových médií, které provedli odborní učitelé fakulty:
Doc. Mgr.A. Pavel Mrkus, děkan fakulty, pedagog v ateliéru Time based media a umělec  se v lekci nazvané „Interakce zvuk obraz“ zabýval možnostmi propojení pohyblivého obrazu a zvuku a jejich instalací pro výstavní prostory. MgA. Richard Loskot, pedagog a umělec, který ve své tvorbě používá různorodá nová média, z nichž vytváří prostorové instalace, se ve své lekci zaměřil na „Světlo“ a jak se používá v současném umění.  BcA. Magdalena Gurská, grafická designérka a autorka krátkých animací účastníkům prakticky ukázala, jak tvořit gify – populární, krátké animace. MgA. František Pecháček, pedagog, scénograf a umělec předvedl, co znamená pojem videomapping, kde se používá, jak s ním pracuje ve vlastní tvorbě a co je potřeba vědět, abychom mohli vytvořit svůj, třeba jen malý videomapping.  Vlas Presnetsov, hudebník a umělec v profesionálním audio studiu ukázal, jak se zvukem/hudbou pracují současní umělci a co je to interaktivita zvuku nebo prostorový zvuk. MgA. Tomáš Lumpe, profesionální fotograf a umělec seznámil účastníky se svou tvorbou a předvedl možnosti digitální fotografie a krátkých videí.
Večerní program byl vyhrazen představení publikace a doprovodných materiálů „Ko-text: Tvar, zvuk a gesto, tvůrce, učitel a žák“ autory doc. K. Dytrtovou a doc. M. Raudenským. Publikace byla výtvarnou porotou soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015 oceněna 2. místem v kategorii Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky. Kniha Ko-text, adjustovaná v krabici společně s autorsky výtvarně pojatým souborem edukačních pomůcek, zkoumá přístupy dynamicky pojaté výtvarné pedagogiky a strategie současného výtvarného umění v interakci s dětskou tvorbou.
Na závěr večera doc. M. Raudenský účastníky ohromil perfektně vybavenými grafickými dílnami FUD UJEP.

Sobotní a nedělní program se díky laskavé podpoře vedoucího galerie MgA. Richarda Loskota odehrával v prostředí víceúčelového veřejného sálu Hraničář.
Prof. Jiří Barta, doma i v zahraničí oceňovaný tvůrce animovaného filmu („Zaniklý svět rukavic“, „Krysař“, „Na půdě“ – Český lev 2009 za nejlepší výtvarný počin a další významná světová ocenění) promluvil o historii a specifikách autorské animované tvorby a na ukázkách představil svou celoživotní tvorbu.
Prof. Rudolf Adler režisér, scénárista, dramaturg („Majstr“„Hrom do kapelníka“), pedagog a tvůrce koncepce filmové/audiovizuální výchovy pohovořil o výrazových prostředcích kinematografie ve světle historického vývoje. Svou přednášku doplnil francouzským filmem o tvorbě bratří Lumièrů.
Ivan Látal, autor, režisér edukativních programů pro děti („Kostičky“„Moudronos“ –  Ceny Literárního fondu, Ekofilmu) a učitel na ZUŠ (obor Foto) na příkladech prezentoval svou „školu vidění“, kde se děti učí vnímavému pozorování a čtení obrazů.
Organizátor Utubering festivalu Ing. Lukáš Dejl formou přehledné prezentace seznámil účastníky s jedním ze současných fenoménů zvukově-obrazových komunikačních systémů – s tzv. „youtuberingem“. Výtvarným pedagogům byly na příkladech vysvětleny typy YT a pojmy jako např. Blogger/Vlogger, Pranksters, Music, Gaming, Entertainment, Fashion apod. Svou perfektně připravenou přednášku zakončil informacemi o Utubering festivalu a společnou úvahou nad generační problematikou.

V bohatém programu byl dán též prostor pro prezentace institucí, které se na přípravě a propagaci semináře spolupodílely. Mgr. Jana Randáková představila poslání a formy expozic předcházejících přehlídek výtvarných prací dětí a mládeže. PaedDr. Markéta Pastorová, PaedDr. Jan Svoboda a Doc. PhDr. Jaroslav Vančát Ph.D. formou týmových brainstormingů podnítili generování kreativních nápadů účastníků, které budou tematicky využity při plánování programu druhého přípravného semináře, který se bude konat v roce 2018.
I přes připomínky několika účastníků, že v programu na FUD UJEP nebylo více času pro naplnění termínu „workshop“ se třídenní seminář setkal s výrazně nadšeným hodnocením. Výtvarní pedagogové, ale i kolegové z jiných uměleckých oborů ocenili, že měli ojedinělou příležitost se setkat s významnými uměleckými a pedagogickými osobnostmi filmové a audiovizuální tvorby a že získali nové podněty v přemýšlení nad současnou mezigenerační problematikou a novými obsahy výtvarné výchovy.