Statut ceny Pavla Dostála za přínos českému amatérskému divadlu

I. Preambule

Pořadatelé a spolupořadatelé festivalu Jiráskův Hronov zastoupení v jeho Festivalovém výboru (město Hronov, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Ministerstvo kultury, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Amatérská divadelní asociace, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění ČR, Společnost amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků, České středisko UNIMA, Volné sdružení východočeských divadelníků) se dohodli zřídit novou cenu pro české amatérské divadelní soubory jako výraz ocenění dlouholeté kontinuální umělecké i organizační činnosti, která je přínosem pro rozvoj oboru. Domnívají se, že právě Jiráskův Hronov jako mezidruhová divadelní přehlídka může být pro tuto cenu vhodnou platformou.

 

II. Vymezení ceny

1.       Cena může být udělena výhradně jednomu amatérskému divadelnímu souboru, který v současné době působí na území ČR a jehož působení je dlouholeté a mezi zainteresovanou veřejností známé a uznávané.

2.       Nositelem ceny se může stát dětský, studentský, dospělý soubor bez omezení druhu divadla (činoherní, hudební, pohybové a pantomima, loutkové, divadlo poezie, netradiční divadlo).

3.       Cenu tvoří diplom a je provázena finančním oceněním v minimální výši 5.000 Kč.

 

III. Věcné a formální náležitosti podávání návrhů

1.       Návrhy na ocenění mohou podávat fyzické nebo právnické osoby (pouze nejvyšší orgán), a to do posledního kalendářního dne měsíce února roku, v němž má být ocenění realizováno.

2.       Návrh musí obsahovat následující údaje: název souboru, místo působení, jméno, adresa, telefon, případně e-mailová adresa vedoucího souboru, stručný a výstižný popis umělecké a organizátorské činnosti souboru s uvedením délky činnosti, jednoznačnou formulaci, z níž bude patrné, proč navrhovatel považuje soubor za kandidáta na cenu. K historickým údajům je možné využít databázi NIPOS www.amaterskedivadlo.cz. Počet návrhů jednoho navrhovatele je omezen na jeden.

3.       Návrhy je možné podávat jako písemný nebo elektronický dokument, a to na adresu: Kulturní a informační středisko Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, e-mail: reditel@kulturahronov.cz.

4.       Neoceněné návrhy se nepřesouvají do dalšího roku, ale mohou být podány opakovaně jako nové.

5.       Uzávěrka přihlášek je poslední kalendářní den února roku, ve kterém má být cena předána.

 

IV. Vyhodnocení

1.       Došlé návrhy (v případě odeslání poštou s razítkem posledního kalendářního dne února) projedná Festivalový výbor JH na svém zasedání v březnu roku, v němž má být cena předána.

2.       O nositeli ceny rozhodne hlasováním FV JH, přičemž rozhodující bude prostá většina hlasů. Právo hlasovat mají přítomní členové bez ohledu na to, zda podali nějaký návrh. NIPOS došlé návrhy projedná se svými odbornými divadelními radami (per rollam) s tím, že jejich stanoviska bude prezentovat na FV. Vybraný soubor bude informován sekretariátem FV JH do konce března každého roku.

 

V. Předání ceny

1.       Cena bude předána veřejně v průběhu festivalu Jiráskův Hronov, a to představitelem města Hronov, NIPOS a aktuálním předsedou Festivalového výboru.

2.       Vybraný soubor má po dohodě s hlavními pořadateli právo své prezentace v průběhu aktuálního ročníku JH (uvedení inscenace v jedné části programu, výstavu fotografií, kostýmů, scénografie apod., medailonu ve festivalovém zpravodaji apod.). Dva zástupci souboru mají právo hrazeného pobytu v části festivalu (bude upřesněno na smluvním základě s pořadatelem KIS Hronov). Soubor bude rovněž prezentován na webovém portálu Amatérské scény a v internetovém časopisu Místní kultura.

3.   V případě jakýchkoli nejasností při uplatňování návrhů či v jiných otázkách se lze s dotazem obrátit na Mgr. Simonu Bezouškovou, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, P. O. Box 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 957 nebo 775 508 654, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz nebo Markétu Machovou, Kulturní a informační středisko Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, tel.: 491 483 314 nebo 737 608 373, e-mail: reditel@kulturahronov.cz.