Šrámkův Písek 2024 – propozice

63. celostátní přehlídka experimentujícího divadla
31. května – 2. června 2024, Písek

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS, útvar ARTAMA, ve spolupráci se Společností Amatérské divadlo a svět, z. s., Divadlem Pod čarou a Centrem kultury města Písek. Přehlídka probíhá za finančního přispění města Písku.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Šrámkův Písek je koncipován jako celostátní přehlídka divadelních souborů, jejichž inscenace se vyčleňují z tradičního proudu divadla, používají osobité a tvůrčí postupy nebo se pohybují na pomezí divadla a dalších uměleckých druhů. Hlavním cílem přehlídky je podpora alternativní divadelní tvorby, vzájemná inspirace a otevření hranic mezi různými metodami a formami práce v divadelních souborech. Vzdělávací část přehlídky je realizována samostatně jako Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku (S.M.A.D).

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídka nemá věkové ani žánrové omezení – pouze není určena dětským souborům do patnácti let. Soubory se v daném roce mohou zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné krajské přehlídky s postupem na celostátní přehlídku Šrámkův Písek.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Celostátní přehlídce předcházejí krajské postupové přehlídky (dále postupové přehlídky). Organizací postupových přehlídek jsou po dohodě s NIPOS, útvar ARTAMA pověřeny zpravidla kulturní a školské instituce či spolky, které se řídí pokyny obsaženými v těchto propozicích. Pořadatel postupové přehlídky konzultuje vyhlášení a přípravu přehlídky s odborným pracovníkem NIPOS, útvar ARTAMA. V případě nedodržení pravidel ze strany pořadatele přehlídky není programová rada ŠP povinna respektovat návrhy na postup souborů z krajského kola. Postupová přehlídka musí být uvedena v seznamu přehlídek, který je přílohou těchto propozic. Postupové přehlídky probíhají do 14. dubna 2024.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Přehlídková představení posuzují minimálně tři lektoři, žádný z nich nesmí být tvůrcem nebo spolutvůrcem inscenace zařazené do programu této postupové přehlídky. Jeden ze členů tohoto lektorského sboru (odborné poroty) zastává funkci odborného garanta, který dobře zná kontext oboru a příslušné celostátní přehlídky. Výběr této osoby je konzultován s odborným pracovníkem NIPOS, útvar ARTAMA pro experimentující divadlo. Za znalost propozic pro daný rok zodpovídá pořadatel přehlídky. Postupová přehlídka může doporučit do programu Šrámkova Písku libovolný počet inscenací s uvedením pořadí. Toto pořadí slouží k interní potřebě programové rady a není vhodné, aby bylo veřejně vyhlašováno. Programová rada ŠP může k navrženému pořadí přihlédnout.

Ihned po skončení krajské postupové přehlídky pošle její pořadatel na adresu NIPOS, útvar ARTAMA:
• vyplněný evidenční list souboru a inscenace (formulář vydává NIPOS),
• výstižný, věcný posudek lektorského sboru na doporučenou inscenaci,
• text hry nebo scénář, pokud existuje,
• další materiály (informace o souboru a inscenaci a fotografie použitelné pro tisk a propagaci), které mohou programové radě pomoci blíže se seznámit s inscenací a jejími kvalitami.

Uvedené materiály pošle pořadatel ihned po skončení krajské přehlídky na adresu: Alena Crhová, NIPOS, útvar ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2,
tel.: 604 569 781, e-mail: crhova@nipos.cz.
Uzávěrka pro dodání materiálů je pondělí 15. dubna 2024.

Program celostátní přehlídky Šrámkův Písek sestaví programová rada jmenovaná NIPOS, a to z doporučení vzešlých z příslušných postupových přehlídek. Programová rada je složena ze zástupců pořadatelů, lektorských sborů postupových přehlídek a z dalších odborníků. Ve výjimečných případech může programová rada na základě písemného doporučení vybaveného potřebnými náležitostmi zařadit do programu přehlídky i inscenaci z postupové přehlídky směřující k celostátní přehlídce jiného divadelního oboru. Pořadatel ŠP má právo nezařadit programovou radou schválenou inscenaci, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci nebo pokud soubor nemá vyřešeny autorskoprávní stránky inscenace dle tzv. autorského zákona č. 121/2000 sb. v jeho platném znění. Se soubory zařazenými do programu celostátní přehlídky uzavře organizátor přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru na přehlídce. Členům hrajících souborů bude umožněn vstup zdarma na všechna ostatní divadelní představení.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud je postupová přehlídka Šrámkova Písku spojena s postupovou přehlídkou s výběrem na celostátní přehlídku Mladá scéna či Wolkrův Prostějov, může být jedna či více inscenací doporučeno zároveň na tyto celostátní přehlídky, pokud to není v rozporu s jejich propozicemi. Nejméně jedna inscenace ze Šrámkova Písku je zpravidla doporučena jako inspirativní představení na setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku.
V případě ekonomických potíží nebo pod vlivem jiných nepředvídatelných okolností může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka zrušena.

Zpracovala Alena Crhová, NIPOS, útvar ARTAMA, listopad 2023