Šrámkův Písek 2020 – propozice

ŠRÁMKŮV PÍSEK
59. celostátní přehlídka experimentujícího divadla
29.–31. května 2020, Písek

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Společností Amatérské divadlo a svět, z. s., Divadlem Pod čarou a Centrem kultury města Písek. Přehlídka probíhá za finančního přispění města Písku.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Šrámkův Písek je koncipován jako celostátní přehlídka divadelních souborů, jejichž inscenace se vyčleňují z tradičního proudu divadla, používají osobité a tvůrčí postupy nebo se pohybují na pomezí divadla a dalších uměleckých druhů. Hlavním cílem přehlídky je podpora alternativní divadelní tvorby, vzájemná inspirace a otevření hranic mezi různými metodami a formami práce v divadelních souborech.
Vzdělávací část přehlídky je realizována samostatně jako Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku (S.M.A.D. – více na www.artama.cz v rubrice experimentující divadlo).

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídka nemá věkové ani žánrové omezení – pouze není určena dětským souborům do patnácti let. Soubory se v daném roce mohou zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné krajské přehlídky s postupem na celostátní přehlídku Šrámkův Písek.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Celostátní přehlídce předcházejí krajské postupové přehlídky (dále postupové přehlídky). Organizací postupových přehlídek jsou po dohodě s NIPOS-ARTAMA pověřeny zpravidla kulturní a školské instituce či spolky, které se řídí pokyny obsaženými v těchto propozicích. Postupová přehlídka musí být uvedena v seznamu přehlídek, který je přílohou těchto propozic. Postupové přehlídky probíhají do 13. dubna 2020.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Přehlídková představení posuzují minimálně tři lektoři, žádný z nich nesmí být tvůrcem nebo spolutvůrcem inscenace zařazené do programu této postupové přehlídky. Jeden ze členů tohoto lektorského sboru (odborné poroty) zastává funkci odborného garanta, který dobře zná kontext oboru a příslušné celostátní přehlídky. Výběr této osoby je konzultován s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA pro experimentující divadlo. Za znalost propozic pro daný rok zodpovídá pořadatel přehlídky.
Postupová přehlídka může doporučit do programu Šrámkova Písku libovolný počet inscenací s uvedením pořadí. Toto pořadí slouží k interní potřebě programové rady a není vhodné, aby bylo veřejně vyhlašováno. Programová rada ŠP může k navrženému pořadí přihlédnout.
Ihned po skončení krajské postupové přehlídky doručí její pořadatel na adresu NIPOS-ARTAMA:

  • vyplněný evidenční list souboru a inscenace (formulář vydává NIPOS-ARTAMA)
  • výstižný, věcný posudek lektorského sboru na doporučenou inscenaci,
  • text hry nebo scénář, pokud existuje,
  • další materiály (informace o souboru a inscenaci a fotografie použitelné pro tisk a propagaci), které mohou programové radě pomoci blíže se seznámit s inscenací a jejími kvalitami.

Uvedené materiály doručí pořadatel ihned po skončení krajské přehlídky na adresu: NIPOS-ARTAMA, Alena Crhová, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 968, e-mail: crhova@nipos-mk.cz. Uzávěrka pro dodání materiálů pro přehlídky konané 10.–13. dubna je úterý 14. dubna 2020.

Program celostátní přehlídky Šrámkův Písek sestaví programová rada jmenovaná NIPOS-ARTAMA a to z doporučení vzešlých z příslušných postupových přehlídek. Programová rada je složena ze zástupců pořadatelů, lektorských sborů postupových přehlídek a z dalších odborníků. Ve výjimečných případech může programová rada na základě písemného doporučení vybaveného potřebnými náležitostmi zařadit do programu přehlídky i inscenaci z postupové přehlídky směřující k celostátní přehlídce jiného divadelního oboru.
Pořadatel ŠP má právo nezařadit programovou radou schválenou inscenaci, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci nebo pokud soubor nemá vyřešeny autorskoprávní stránky inscenace dle tzv. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v jeho platném znění.
Se soubory zařazenými do programu celostátní přehlídky uzavře organizátor přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru na přehlídce. Členům hrajících souborů bude umožněn vstup zdarma na všechna ostatní divadelní představení.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud bude postupová přehlídka pro ŠP spojena s postupovou přehlídkou s výběrem pro jinou celostátní přehlídku, nejčastěji Celostátní přehlídkou studentských divadelních souborů, řídí se tato část samostatnými propozicemi.
Nejméně jedna inscenace ze Šrámkova Písku je zpravidla doporučena jako inspirativní představení na Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku.
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

Zpracovala Alena Crhová,
NIPOS-ARTAMA, říjen 2019