ŠRÁMKŮV PÍSEK 2013 – propozice

Propozice_ŠP_2013 ke stažení ve formátu rtf

 

52. celostátní přehlídka experimentujícího divadla
24.–26. května 2013, Písek

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Centrem kultury Písek, o. s., Společností amatérské divadlo a svět a o. s. Pod čarou Písek. Přehlídka probíhá za finančního přispění města Písku.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Šrámkův Písek 2013
je koncipován jako celostátní přehlídka experimentujících divadelních souborů. Vzdělávací část přehlídky je realizována samostatně v termínu od 9. do 18. srpna jako Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku (SMAD – více na www.artama.cz pod experimentujícím divadlem).

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídka nemá věkové ani žánrové omezení – pouze není určena dětským souborům do patnácti let.
Soubor se s danou inscenací neuchází o účast na celostátní přehlídce Šrámkův Písek na více postupových přehlídkách (je doporučeno, aby pořadatelé požadovali od souborů prohlášení, že se o účast na ŠP neucházejí na žádné jiné postupové přehlídce).

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Program přehlídky stanoví programová rada jmenovaná NIPOS-ARTAMA na základě návrhů (doporučení) vzešlých z postupových přehlídek pro Šrámkův Písek. Programová rada může ve výjimečných případech na základě písemného doporučení vybaveného potřebnými náležitostmi zařadit do programu ŠP i další inscenace.
Programovou radu ŠP tvoří členové odborné rady pro studentské a experimentující divadlo, zástupci pořadatelů ŠP a zástupci přehlídek, ze kterých návrhy vzešly.
Účast zástupce přehlídky – člena lektorského sboru (odborné poroty), zástupce pořadatele či odborného garanta – domlouvá a zajišťuje pořadatel postupové přehlídky s odpovědným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. Zástupce přehlídky v sobě může kumulovat víc funkcí, přehlídek apod.

Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky postupové. Organizací postupových přehlídek mohou být pověřeni ti, kteří po předběžné dohodě s NIPOS-ARTAMA splní požadavky pro pořádání přehlídky nezbytně nutné. Zpravidla jsou to zařízení resortu kultury a školství, soukromé školy, kulturní zařízení a občanská sdružení. Instituce, které jsou pověřeny pořádáním přehlídky, se řídí pokyny obsaženými v těchto propozicích.

Postupovou přehlídkou rozumíme přehlídku, která splňuje následující kritéria:

 1. pořadatel musí předem informovat, že přehlídka směřuje k ŠP 2013 (toto musí být uvedeno v názvu či podtitulu);
 2. o konání přehlídky musí pořadatel uvědomit odpovědného pracovníka NIPOS-ARTAMA do konce září 2012;
 3. přehlídková představení posuzují minimálně 3 lektoři; členové lektorského sboru nesmějí být zainteresováni na přípravě kterékoli inscenace ucházející se na dané přehlídce o účast na celostátní přehlídce ŠP;
 4. členem lektorského sboru je osoba s funkcí odborného garanta, která bude zodpovědná za znalost propozic pro daný rok a soulad návrhů/doporučení s propozicemi, zároveň nesmí být zainteresována na přípravě kterékoli inscenace ucházející se o účast na ŠP na dané přehlídce. Výběr této osoby bude konzultován s odpovědným pracovníkem NIPOS-ARTAMA a podléhá jeho schválení (pokud oslovená osoba s výběrem rovněž souhlasí).
 5. Postupová přehlídka musí zahrnovat minimálně 5 inscenací ucházejících se o účast na celostátní přehlídce; pokud je jich méně, nemá právo doporučení.

 

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Postupová přehlídka může doporučit do programu libovolný počet inscenací s uvedením pořadí. Toto pořadí slouží k interní potřebě programové rady a není vhodné, aby bylo veřejně vyhlášeno. Programová rada k navrženému pořadí přihlédne, ale není povinna ho respektovat.
Aby programová rada mohla zařadit inscenace do programu přehlídky, musí být dodrženy tyto podmínky:
−    soubor dodal v termínu požadované materiály, a to i v případě, kdy pořadatel postupové přehlídky se souborem jeho umístění v návrhu (doporučení) nekonzultoval a neupozornil jej na nutnost dodání;
−    užívá-li soubor dílo jiného autora, které podléhá autorskoprávní ochraně (dle tzv. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v jeho platném aktuálním znění), je povinen doložit, že dané dílo (text hry, překlad, hudební dílo apod.) užívá v souladu s platnými zákonnými předpisy.
Pořadatel má právo nezařadit doporučenou inscenaci do programu, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci.
Navrhovatelé doporučují inscenace prostřednictvím přihlášek (www.artama.cz), e-mail: hulakova@nipos-mk.cz.

Navrhovatel dodá:

 • přihlášku;
 • na samostatném listu podrobné odborné hodnocení inscenace se jmény hodnotitelů a jasným sdělením, v čem navrhovatelé spatřují splnění požadavků výběru pro Šrámkův Písek jako celostátní přehlídku experimentujícího divadla;
 • tzv. technickou zprávu, tedy další údaje o přehlídce, které jsou k dispozici: zejména program či soupis ostatních inscenací; pokud je přehlídka postupová pro více celostátních přehlídek, s vyznačením, o účast na které celostátní přehlídce se ta která inscenace ucházela; informaci o případných seminářích, případně počty osob, pokud je eviduje (hrající, lektorský sbor, seminaristé, diváci) apod.; v případě, že bude uplatňováno více návrhů, stačí jednou za přehlídku, není třeba pro každý návrh opakovat.

Soubor dodá:

 •        materiál do programové brožury: slovo o souboru a slovo o autorovi (autorech), resp. o inscenaci pro účely propagace;
 •        textovou předlohu inscenace v elektronické podobě – pokud existuje;
 •        osoby a obsazení včetně dalších údajů o tvůrčím týmu – režisér, scénograf, autor hudby, pedagogické vedení apod. – je možné nahradit tištěným programem, pokud existuje;
 •        další materiály (fotografie, program – elektronicky, nepovinně videozáznam), které mohou pomoci programové radě blíže se seznámit s představením a jeho kvalitami.

Navrhovatelé i soubory doručí přihlášky do NIPOS-ARTAMA co nejdřív po skončení konkrétní postupové přehlídky, nejpozději ale do pondělí 8. dubna 2013, kdy je uzávěrka přihlášek (pro přehlídky, které proběhnou 12.–14. 4., je uzávěrka 15. 4.). Za přijaté budou považovány kompletní přihlášky (tj. včetně požadovaných příloh) doručené k termínu uzávěrky. Se soubory zařazenými do programu celostátní přehlídky uzavře organizátor přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru na přehlídce. Členům hrajících souborů bude umožněn vstup zdarma na všechna ostatní divadelní představení. Organizátoři jsou připraveni umožnit účast hrajících souborů po celou dobu konání přehlídky.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud bude postupová přehlídka pro ŠP spojena s postupovou přehlídkou s výběrem pro jinou celostátní přehlídku, nejčastěji Celostátní přehlídkou studentských divadelních souborů, řídí se tato část samostatnými propozicemi.
Nejméně jedna inscenace ze Šrámkova Písku je zpravidla doporučena jako inspirativní představení na Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku.
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

 

Zpracovala Lenka Huláková
NIPOS-ARTAMA, září 2012