Šrámkův Písek 2013 – přihláška

Navr­ho­va­telé i sou­bory doručí při­hlášky do NIPOS-ARTAMA co nejdřív po skon­čení kon­krétní postu­pové pře­hlídky, nej­poz­ději ale do pon­dělí 8. dubna 2013, kdy je uzá­věrka při­hlá­šek (pro přehlídky, které proběhnou 12.–14. 4., je uzávěrka 15. 4.) na adresu novotna@nipos-mk.cz, pří­padně poš­tou na adresu NIPOS-ARTAMA – k rukám Lenky Novotné, P. O. Box 12 / Bla­nická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 974, 604 43 34 85.

PŘIHLÁŠKA

Za přijaté budou považovány kompletní přihlášky (tj. včetně požadovaných příloh) doručené k termínu uzávěrky.