Šrámkův Písek 2010

Propozice ve formátu rtf ke stažení ŠRÁMKŮV PÍSEK 2010

ŠRÁMKŮV PÍSEK 2010
49. celostátní přehlídka experimentujícího divadla
27. – 30. května 2010, Písek

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Centrem kultury Písek, o. s. Společnost amatérské divadlo a svět a o. s. Pod čarou Písek. Přehlídka probíhá za finančního přispění města Písku.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Šrámkův Písek 2010 je koncipován jako celostátní přehlídka experimentujících divadelních souborů. Vzdělávací část přehlídky je realizována samostatně v srpnovém termínu jako Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídka nemá věkové ani žánrové omezení – pouze není určena dětským souborům do patnácti let.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Programová rada jmenovaná NIPOS-ARTAMA stanoví program přehlídky, a to na základě návrhů (doporučení) vzešlých z postupových přehlídek pro Šrámkův Písek. Programová rada může ve výjimečných případech na základě písemného doporučení vybaveného potřebnými náležitostmi zařadit do programu ŠP i další inscenace.
Programovou radu ŠP tvoří členové odborné rady pro studentské a experimentující divadlo, zástupci pořadatelů ŠP a zástupci přehlídek, ze kterých návrhy vzešly.
Účast zástupce přehlídky – člena lektorského sboru (odborné poroty), zástupce pořadatele či odborného garanta – domlouvá a zajišťuje pořadatel postupové přehlídky s odpovědným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. Zástupce přehlídky v sobě může kumulovat víc funkcí, přehlídek apod.
Programová rada zasedne v úterý 13. dubna 2010 ve 12.00 hodin.
Postupová přehlídka může doporučit do programu libovolný počet inscenací s uvedením pořadí. Toto pořadí slouží k interní potřebě programové rady a není vhodné, aby bylo veřejně vyhlášeno. Programová rada k navrženému pořadí přihlédne, ale není povinna ho respektovat.
Postupovou přehlídkou rozumíme přehlídku, která splňuje následující kritéria:
1.  pořadatel musí předem informovat, že přehlídka směřuje k ŠP 2010 (toto musí být uvedeno v názvu či podtitulu);
2.  o konání přehlídky musí pořadatel uvědomit odpovědného pracovníka NIPOS-ARTAMA do konce listopadu 2009;
3.  přehlídková představení posuzují minimálně 3 lektoři; členové lektorského sboru nesmějí být zainteresováni na přípravě kterékoli inscenace ucházející
se na dané přehlídce o účast na celostátní přehlídce ŠP;
4.  členem lektorského sboru je osoba s funkcí odborného garanta, která bude v rámci lektorského sboru zodpovědná za znalost propozic pro daný rok a soulad
doporučení s propozicemi, zároveň nesmí být zainteresována na přípravě kterékoli inscenace ucházející se o účast na ŠP na dané přehlídce. Výběr této osoby 
konzultuje pořadatel přehlídky s odpovědným pracovníkem NIPOS-ARTAMA – ten rozhodne o její registraci. Schválení je dále vázáno na souhlas této osoby.
Postupová přehlídka musí zahrnovat minimálně 5 inscenací ucházejících se o účast na celostátní přehlídce; pokud je jich méně, nemá právo doporučení.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Aby programová rada mohla zařadit inscenace do programu přehlídky, musí být dodrženy tyto podmínky:
−  soubor se s danou inscenací neuchází o účast na celostátní přehlídce Šrámkův Písek na více postupových přehlídkách (je doporučeno, aby pořadatelé požadovali
od souborů prohlášení, že se o účast na ŠP neucházejí na žádné jiné postupové přehlídce);
−  soubor dodal v termínu požadované materiály, a to i v případě, kdy pořadatel postupové přehlídky se souborem jeho umístění v návrhu (doporučení)
nekonzultoval a neupozornil jej na nutnost dodání.
Pořadatel má právo nezařadit doporučenou inscenaci do programu, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci.
Navrhovatelé doporučují inscenace prostřednictvím přihlášek (www.artama.cz), jejichž část A odešlou na adresu: NIPOS-ARTAMA, Lenka Novotná, P. O. Box 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 či e-mail: novotna@nipos-mk.cz. Část B předají souboru spolu s jedním exemplářem propozic. Soubor část B vyplní a dodá ji ve stejném termínu na stejnou adresu (e-mail).

Navrhovatel dodá:
▪   přihlášku list A;
▪   na samostatném listu podrobné odborné hodnocení inscenace se jmény hodnotitelů a jasným sdělením, v čem navrhovatelé spatřují splnění požadavků výběru
pro Šrámkův Písek jako celostátní přehlídku experimentujícího divadla;
▪   tzv. technickou zprávu, tedy další údaje o přehlídce, které jsou k dispozici: zejména program či soupis ostatních inscenací; pokud je přehlídka postupovou
pro více celostátních přehlídek, s vyznačením, o účast na které celostátní přehlídce se ta která inscenace ucházela; informaci o případných seminářích, případně
počty osob, pokud je eviduje (hrající, lektorský sbor, seminaristé, diváci) apod.;
▪   v případě, že bude uplatňováno více návrhů, stačí jednou za přehlídku, není třeba pro každý návrh opakovat.

Soubor dodá:
přihlášku list B;
▪   materiál do programové brožury: slovo o souboru a slovo o autorovi (autorech), resp. o inscenaci pro účely propagace;
▪   textovou předlohu inscenace v elektronické podobě – pokud existuje;
▪   osoby a obsazení včetně dalších údajů o tvůrčím týmu – režisér, scénograf, autor hudby, pedagogické vedení apod. – je možné nahradit tištěným programem –
pokud existuje;
▪   anotaci inscenace v rozsahu 3-6 řádků, použitelnou bez úprav jako nabídku pro školy, které mají zájem navštívit představení jako diváci;
▪   další materiály (fotografie, program – elektron., nepovinně videozáznam), které mohou pomoci programové radě blíže se seznámit s představením a jeho
kvalitami.

Navrhovatelé i soubory doručí přihlášky do NIPOS-ARTAMA co nejdříve po skončení konkrétní postupové přehlídky, nejpozději ale do pondělí 12. dubna 2010, kdy je uzávěrka přihlášek.
Za přijaté budou považovány kompletní přihlášky (tj. včetně požadovaných příloh) doručené k termínu uzávěrky. Se soubory zařazenými do programu celostátní přehlídky uzavře organizátor přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru na přehlídce. Členům hrajících souborů bude umožněn vstup zdarma na všechna ostatní divadelní představení. Organizátoři jsou připraveni umožnit účast hrajících souborů po celou dobu konání přehlídky.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud bude postupová přehlídka pro ŠP spojena s postupovou přehlídkou s výběrem pro jinou celostátní přehlídku, nejčastěji Celostátní přehlídkou studentských divadelních souborů, řídí se tato část samostatnými propozicemi.
Nejméně jedna inscenace ze Šrámkova Písku je zpravidla doporučena jako inspirativní představení na Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku.
Šrámkův Písek bude jedním z výběrových míst pro účast na Jiráskově Hronově 2010, festivalu amatérského divadla (celostátní mezidruhové přehlídce s mezinárodní účastí). Počet a podobu nominací či doporučení určují propozice Jiráskova Hronova 2010.
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

 

Zpracovala Lenka Novotná
NIPOS-ARTAMA, září 2009