Šrámkův Písek 2009

Celostátní přehlídka experimentujícího divadla

48. ročník

29. – 31. května 2009

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a města Písek pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Centrem kultury Písek, OS Společnost amatérské divadlo a svět, OS Pod čarou Písek.

 

Šrámkův Písek 2009 je koncipován jako celostátní přehlídka experimentujících divadelních souborů. Vzdělávací část přehlídky je realizována samostatně v srpnovém termínu jako Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku. Přehlídka nemá věkové ani žánrové omezení (pouze není určena dětským souborům do patnácti let!). Programová rada jmenovaná NIPOS-ARTAMA stanoví program přehlídky, a to na základě návrhů (nominací a doporučení) vzešlých z postupových přehlídek pro Šrámkův Písek (dále jen postupové přehlídky). Programová rada může ve výjimečných případech na základě písemného doporučení vybaveného potřebnými náležitostmi zařadit do programu ŠP i další inscenace.

Programovou radu ŠP tvoří členové odborné rady pro studentské a experimentující divadlo, zástupci pořadatelů ŠP a zástupci přehlídek, ze kterých návrhy vzešly.

 

Doporučení: Účast zástupce přehlídky – buď ředitele, zástupce pořadatele, odborného garanta či člena odborné poroty domlouvá, garantuje a zabezpečuje pořadatel postupové přehlídky, přičemž je možné, aby jedna osoba kumulovala v sobě více funkcí, přehlídek atd. Programová rada se uskuteční v úterý 31. března 2009 od 12.00 hodin.

 

Nominace a doporučení: Nominací rozumíme přímý postup, o jehož zařazení už programová rada nerozhoduje (kromě výjimky uvedené v textu dále). Možnost nominace striktně vymezují propozice (viz dále). Doporučením rozumíme tip pořadatele přehlídky, navržený v souladu s propozicemi, který je vybaven všemi potřebnými náležitostmi. O zařazení inscenace/vystoupení (dále jen inscenace) do programu ŠP rozhoduje programová rada (viz dále). Postupová přehlídka může (nemusí) do programu ŠP nominovat jednu inscenaci, další pak doporučit s uvedením pořadí.  

 

Postupovou přehlídkou rozumíme přehlídku, která splňuje následující kritéria: 

1)   pořadatel musí dát předem najevo, že přehlídka směřuje k ŠP (toto musí být uvedeno v názvu či podtitulu);

2)   o konání přehlídky musí pořadatel uvědomit odpovědného pracovníka NIPOS-ARTAMA;

3)   musí se odehrát minimálně 5 inscenací ucházejících se o účast na ŠP; je-li jich menší počet, nemá přehlídka právo nominace, může inscenaci pouze doporučit;

4)   účast minimálně 3 porotců;

5)   členem poroty přehlídky bude osoba s funkcí odborného garanta, která bude zodpovědná v rámci odborné poroty za znalost propozic pro daný rok a soulad nominace/doporučení s propozicemi. Tato osoba bude mít právo veta k nominaci (nikoli k doporučením), zároveň nesmí být zainteresována na přípravě kterékoli inscenace ucházející se o účast na ŠP na dané přehlídce. Její zaregistrování na návrh pořadatele přehlídky je v pravomoci odborného pracovníka NIPOS-ARTAMA, který je povinen tuto funkci s danou osobou projednat. Schválení je dále vázáno na souhlas této osoby.


Programová rada má právo (nikoli povinnost) nezařadit doporučené i nominované inscenace do programu ŠP z těchto důvodů:

 • soubor se sdanou inscenací účastní programu jiné celostátní přehlídky;
 • soubor se s danou inscenací uchází o účast na ŠP na více postupových přehlídkách;
 • soubor nedodal vtermínu požadované materiály, a to i vpřípadě, kdy pořadatel postupové přehlídky se souborem jeho umístění vnávrhu (nominaci, doporučení) nekonzultoval a neupozornil jej na nutnost dodání;
 • soubor nemůže zaručit pořadatelům ŠP plnou volnost vurčení termínu představení po celou dobu trvání ŠP, tedy od pátku 29. 5. 2009 odpoledne do neděle 31. 5. 2009 odpoledne.

 

Doporučujeme pořadatelům, aby požadovali od souborů prohlášení, že se o účast na ŠP neucházejí na žádné jiné postupové přehlídce.

Případnou zahraniční účast po dohodě s pořadateli ŠP zajišťuje České národní středisko AITA/IATA. Navrhovatelé nominují/doporučují inscenace prostřednictvím přihlášek (viz vzor), jejichž část A odešlou na adresu: NIPOS-ARTAMA, Lenka Novotná, P. O. Box 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, či e-mail: novotna@nipos-mk.cz. Část B předají souboru spolu s jedním exemplářem propozic. Soubor část B vyplní a dodá ji ve stejném termínu na stejnou adresu (e-mail).

 

Navrhovatel dodá:

 • přihlášku list A;
 • na samostatném listu odborné hodnocení inscenace se jmény hodnotitelů a s výrazným sdělením, včem navrhovatelé spatřují splnění požadavků výběru pro Šrámkův Písek jako celostátní přehlídku experimentujícího divadla;
 • tzv. technickou zprávu, tedy další údaje opřehlídce, které jsou kdispozici: zejména program či soupis ostatních inscenací; pokud je přehlídka postupovou pro více celostátních přehlídek, svyznačením, oúčast nakteré celostátní přehlídce se ta která inscenace ucházela; informaci opřípadných seminářích, případně počty osob, pokud je eviduje (hrající, lektorský sbor, seminaristé, diváci) apod.; vpřípadě, že bude uplatňováno více návrhů, stačí jednou zapřehlídku, není třeba prokaždý návrh opakovat.

 

Soubor dodá:

 • přihlášku list B;
 • materiál do programové brožury: slovo o souboru, inscenaci, osoby a obsazení, fotografie vtiskové kvalitě (veškerý další propagační materiál bude vítán) – bude doplněn pouze spojením na soubor pro účely jeho propagace; 
 • textovou předlohu inscenace, pokud existuje velektronické podobě; 
 • jednou větou stručnou charakteristiku inscenace, použitelnou na veřejném plakátě; 
 • nepovinně další materiál (fotografie, program, video), který může pomoci programové radě blíže se seznámit spředstavením a jeho kvalitami – velektronické podobě.

Uzávěrka doručení přihlášek na NIPOS-ARTAMA je pro postupové přehlídky konající se během víkendu 28. – 29. 3. 2009 pondělí 30. 3. 2009, pro všechny ostatní, které jsou ukončeny do 22. 3. 2009 včetně, pak v pátek 26. 3. 2009.

Doporučení: Přihlášky a materiály posílejte co nejdříve, pokud máte čas, tak nečekejte až na poslední den. Za přijaté budou považovány kompletní přihlášky doručené k termínu uzávěrky, tj. včetně požadovaných příloh. Podmínky účasti souborů na ŠP včetně případného příspěvku pořadatelů na cestovné, záležitosti týkající se ubytování a účastnického poplatku budou řešeny v souladu s ekonomickou situací přehlídky. Budou upřesněny ve smlouvě, kterou se souborem uzavře občanské sdružení Společnost amatérské divadlo a svět (SADaS). Šrámkův Písek bude jedním z výběrových míst pro účast na Jiráskově Hronově 2009, festivalu amatérského divadla (celostátní mezidruhové přehlídce s mezinárodní účastí). Má právo nominace. Počet nominací a podobu doporučení určují propozice Jiráskova Hronova 2009.

Pokud bude postupová přehlídka pro ŠP spojena s postupovou přehlídkou s výběrem pro jinou celostátní přehlídku, nejčastěji Celostátní přehlídku studentských divadelních souborů, řídí se tato část samostatnými propozicemi.

Zpracovala Lenka Novotná

NIPOS-ARTAMA, říjen 2008