Šrámkův Písek

Šrámkův Písek je celostátní přehlídka experimentujícího divadla, která každoročně probíhá poslední květnový víkend v městě Písku.

Přehlídka nemá věkové ani žánrové omezení – pouze není určena dětským souborům do patnácti let. Soubor si na Šrámkově Písku může zahrát ve chvíli, kdy získá doporučení z krajské postupové přehlídky a programová rada jej zařadí do programu. Součástí akce jsou diskuse o viděném za účasti fundovaného lektorského sboru.

Vzdělávací část ŠP je realizována samostatně v Šumperku jako Setkání mladých amatérských divadelníků.

Celo­státní pře­hlídku expe­ri­men­tu­jí­cího diva­dla Šrám­kův Písek z pově­ření a za finanč­ního při­spění Minis­ter­stva kul­tury pořá­dá NIPOS-ARTAMA ve spo­lu­práci s Cen­t­rem kul­tury Písek, OS Spo­leč­nost ama­tér­ské diva­dlo a svět a OS Pod čarou Písek. Přehlídka probíhá za finančního přispění města Písku.