54. Šrámkova Sobotka 2010

Propozice 54. Šrámkova Sobotka 2010 ve formátu rtf ke stažení
Přihláška 54. Šrámkova Sobotka 2010

 

LITERÁRNÍ A HUDEBNÍ INTERPRETAČNÍ DÍLNA
v rámci 54. festivalu českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka
3. – 10. července 2010, Sobotka

Téma: Máchovské variace – Poezie včera a dnes

Pořádatelé: Městské kulturní středisko Sobotka, město Sobotka, OS Šrámkova Sobotka, NIPOS-ARTAMA Praha s garancí za Literární a hudební interpretační dílnu

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ
Literární a hudební interpretační dílna pořádaná NIPOS-ARTAMA je určena především studentům filozofických a pedagogických fakult, dalším studentům pedagogicky zaměřených vysokých škol (KVD DAMU, Praha, ADV JAMU, Brno) a nejvyšším ročníkům středních a studentům vyšších pedagogických škol.
Je součástí Šrámkovy Sobotky, festivalu českého jazyka a literatury, který nabízí další vzdělávání učitelům českého jazyka a literatury, je podnětem pro studenty připravující se na učitelské povolání, inspiruje k práci s básnickým a prozaickým textem. Bohatý program zahrnuje 5 odborných přednášek a 3 semináře k danému tématu, 4 divadelní představení, 2 koncerty, autorská čtení, výstavy, 3 interpretační dílny, ortoepickou poradnu a další doprovodné programy.
Letošní ročník Šrámkovy Sobotky je vzhledem k 200. výročí narození K. H. Máchy věnován tomuto velkému představiteli českého romantismu a jeho vlivu na moderní českou poezii, ale i různým pojetím poezie v minulosti i dnes.
Literární a hudební interpretační dílna bude zaměřena k tématu jak v části slovesné, tak v hudební. Cílem dílny je připravit text nebo hudební vystoupení k veřejné prezentaci do Večera dílen v závěru festivalu. Účastníci pracují týden v malých skupinách s odborníky na umělecký přednes a hudbu.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
a)   K účasti v Literární a hudební interpretační dílně se může přihlásit každý posluchač filozofické a pedagogické fakulty, KVD DAMU v Praze, AVD JAMU v Brně, studenti nejvyšších ročníků středních a studenti vyšších pedagogických škol. Zájemci si připraví literární text pro interpretační vystoupení, text pro zhudebnění nebo literární, literárně výtvarný, literárně hudební pořad, či divadlo poezie.
b)   Vyplněné přihlášky do dílny zašlou jednotliví zájemci nebo hromadně školy a fakulty za všechny své studenty na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Jany Štefánkové, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2. Zároveň budou ke stažení na webových stránkách www.artama.cz spolu s podmínkami účasti. Případné dotazy volejte na tel.: 221 507 959 nebo posílejte e-mailem na adresu: stefankova@nipos-mk.cz.

Vzhledem k možnému finančnímu příspěvku fakult a škol nahlaste svou účast svému pedagogovi.
Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2010.
Účastnický poplatek ve výši 2 900 Kč zašlete nejpozději do 11. června 2010 peněžní poukázkou na adresu Městské kulturní středisko, nám. Míru 3, 507 43 Sobotka, nebo na číslo účtu MKS v Sobotce 451720277/0100.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH DÍLNY
Studenti vystoupí v úvodní orientační přehlídce s nabídkou textu, na kterém budou v dílně pracovat (Šrámkův dům, 3. 7. v 15 hod). Doporučujeme pečlivě vybrat text k tématu letošní ŠS, který už nebude měněn. Přednes by neměl přesáhnout v konečné fázi 8 minut. Nabídka bude východiskem pro práci s odborným lektorem. Cílem je vystoupení na závěrečném Večeru dílen. Texty není nutné posílat s přihláškou. Stačí je mít na orientační přehlídce. Stejná pravidla platí i pro hudební skupinu a kolektivní program, který by neměl přesáhnout 20 minut. Základem by měl být literární text reagující na letošní téma. Práce bude zaměřena na dotvoření představení a vyvážení jeho jednotlivých složek.
V průběhu celého festivalu bude studentům poskytnuta práce s odbornými lektory, ubytování, stravování, volný vstup na odborné přednášky, semináře, divadelní představení, koncerty, výstavy a další pořady festivalu.
Náklady na jednoho účastníka dílny jenom za ubytování a stravování činí 3 000 Kč.
Prosíme vás proto, abyste na přihlášce přesně vymezili dobu svého pobytu na 54. Šrámkově Sobotce 2010. Pořadatel musí uhradit noclehy objednané, nikoli odbydlené. Dále na přihlášce uveďte své rodné číslo nutné k pojištění po dobu vašeho pobytu na festivalu.
Na základě žádosti bude pro účastníky ze vzdálenějších míst zajištěno ubytování již od 2. července. Počítejte s tím, že první jídlo ve školní jídelně bude večeře 3. července.
Další informace najdete na webových stránkách Městského kulturního střediska v Sobotce www.sobotka.cz nebo na výše uvedených webových stránkách NIPOS-ARTAMA.
V případě ekonomických potíží může být festival spolu s Literární a hudební interpretační dílnou ve svém programu krácen, nebo může být celý festival odvolán.

Zpracovala Jana Štefánková
NIPOS-ARTAMA, říjen 2009