ŠRÁMKOVA SOBOTKA 2016

60. roč­ník fes­ti­valu českého jazyka a lite­ra­tury
2. –9. července 2016, Sobotka

 
 
Šrám­kova Sobotka je fes­ti­val českého jazyka a lite­ra­tury, který nabízí další vzdě­lá­vání uči­te­lům češtiny nebo  cizích jazyků i dalším zájemcům,  je pod­ně­tem pro stu­denty při­pra­vu­jící se na uči­tel­ské povo­lání, inspi­ruje k práci s bás­nic­kým a pro­za­ic­kým tex­tem. Bohatý pro­gram zahr­nuje odborné před­nášky, semi­náře k danému tématu, diva­delní před­sta­vení, kon­certy, autor­ská čtení, výstavy, inter­pre­tační a tvůrčí dílny, orto­epic­kou poradnu a další dopro­vodné programy.
Pořa­da­telé: Měst­ské kul­turní stře­disko Sobotka, Město Sobotka a Občan­ské sdru­žení Šrám­kova Sobotka za odborné spo­lu­práce NIPOS–ARTAMA.
Dílny na fes­ti­valu Šrám­kova Sobotka tradičně sou­vi­sejí s pří­pra­vou budou­cích peda­gogů, nabí­zejí účast­ní­kům inspi­raci k samo­statné kre­a­tivní práci s lite­ra­tu­rou a pomá­hají roz­ví­jet jejich tvůrčí schop­nosti a komu­ni­kační doved­nosti. Jsou určeny zejména stu­den­tům filologických  oborů filo­zo­fic­kých a peda­go­gic­kých fakult, vyš­ších odbor­ných škol, KVD DAMU a ADV JAMU, stu­den­tům nej­vyš­ších roč­níků střed­ních škol a peda­go­gům.
Festival je ale otevřen širšímu spektru zájemců. Program bude zaměřen nejen na studenty a pedagogy, ale je určen jakémukoli zájemci o jazyk a komunikaci. Zároveň nabízí bohatý kulturní a vzdělávací program, který je doplněn i o dílny pro děti.
Další informace: www.sramkovasobotka.cz