Šrámkova Sobotka 2008

PŘEHLÍHKA UMĚLECKÉHO PŘEDNESU s dílnou pro vysokoškolské studenty s jazykovým a pedagogickým zaměřením

Propozice a přihláška (Evidenční list) ke stažení zde

V rámci 52. ŠRÁMKOVY SOBOTKY 28. června – 5. července 2008

Téma: Mají si co číst? Podtitul: Literatura pro děti a její čtenáři

Vyhlašují. Středisko městské kultury Sobotka Město Sobotka a Občanské sdružení Šrámkova Sobotka za odborné spolupráce NIPOS – ARTAMA.

Téma 52. Šrámkovy Sobotky bylo zvoleno s ohledem na malou čtenářskou aktivitu dětí. Dílna uměleckého přednesu s přehlídkou úzce souvisí s přípravou budoucích pedagogů, pomáhá rozvíjet jejich tvůrčí schopnosti, komunikativní dovednosti a prohlubovat vztah k hodnotám literatury pro děti. Nabízíme účast všem studentům, které dětská literatura zajímá a jejíž znalost jim pomůže v budoucí pedagogické činnosti.

I. Účast v dílně uměleckého přednesu s přehlídkou.

  1. K účasti v dílně uměleckého přednesu s přehlídkou se může přihlásit každý posluchač filozofické nebo pedagogické fakulty , KVD DAMU v Praze a ADV JAMU v Brně zajímající se o interpretaci literatury a výrazné čtení; maximálně 6ti členná skupina s pořadem literárním, literárně – hudebním nebo literárně výtvarným, případně s divadlem poezie.

  2. Vyplněné přihlášky na dílnu uměleckého přednesu s přehlídkou zašlou jednotliví zájemci nebo fakulty hromadně za všechny své studenty na adresu: NIPOS – ARTAMA, k rukám Jany Štefánkové, Blanická 4, 120 21 Praha 2. Můžete využít také e-mailovou adresu: stefankova@nipos-mk.cz. Případné dotazy můžete telefonovat na t.č.: 221 507 959. Uzávěrka přihlášek je 25. dubna 2008. Účastnický poplatek ve výši 2 000,- Kč zašlete nejpozději do konce května peněžní poukázkou na adresu Středisko městské kultury, náměstí Míru č.4, 507 43 Sobotka, nebo na číslo účtu Střediska městské kultury v Sobotce 451720277/0100.

II. Organizace a průběh dílny uměleckého přednesu s přehlídkou.

Festival se váže k tématu 52. Šrámkovy Sobotky 2008: Mají si co číst? – literatura pro děti a její čtenáři. Pořadatelé doporučují výběr textů k tématu dětské literatury, to bude určující při výběru vystoupení do Večera dílen. V dílně budou studenti připravovat interpretaci svého zvoleného textu, hudebního vystoupení, tvorbu literárního pořadu či divadla poezie. K dispozici všem účastníkům bude ortoepická poradna.

Sólový umělecký přednes

Interpreti vystoupí v úvodní pracovní přehlídce ve Šrámkově domě 28. června 2008 v 15.00 hodin s přednesem textu, jehož výběr již nebude měněn. Interpretační nabídka bude východiskem k práci ve skupinách s odbornými lektory s cílem připravit vystoupení k veřejné prezentaci. Přednes prozaického nebo básnického textu by neměl přesáhnout 8 minut.

Kolektivní pořad

Kolektiv se představí na pracovní přehlídce s ukázkou připraveného pořadu, který by neměl přesáhnout 20 minut včetně hudební a výtvarné složky (5 – 6 stran scénáře). Jeho východiskem by měl být text pro děti. Studenti by měli mít možnost samostatného textového výběru pro zpracování scénáře. Práce v této skupině bude zaměřena na dotvoření představení a vyvážení jednotlivých složek do jediného celku.

III. Účastníci přehlídky

Přihlášení účastníci budou v květnu vyzváni k upřesnění výběru textu, na kterém budou s lektory pracovat a k uhrazení účastnického poplatku 2000 Kč do konce května.

V průběhu celého pobytu jim bude poskytnuta práce s odbornými lektory, ubytování, stravování a volný vstup na dopolední odborné přednášky, odpolední pořady,koncerty, výstavy. Vstup na divadelní představení bude uhrazen částkou 150,- Kč za permanentku.

Náklady na přehlídku pro jednoho účastníka činí cca dvojnásobek účastnického poplatku. Prosíme proto všechny, včetně pedagogů, aby na přihlášce přesně vymezili dobu svého pobytu na Šrámkově Sobotce 2008. Pořadatel musí uhradit noclehy v Sobotce objednané, nikoliv odbydlené. Na přihlášce uveďte prosím své rodné číslo nutné k vašemu pojištění po celou dobu festivalu. Na základě žádosti bude pro účastníky ze vzdálenějších míst zajištěno ubytování na koupališti již od 27. června. Počítejte s tím, že první jídlo ve školní jídelně bude večeře 28. června 2008. Další pokyny vám sdělí vedoucí Střediska městské kultury v Sobotce pan Jan Janatka, tel.: 493 571 618, e-mail: smks@sobotka.cz .

Přehlídka uměleckého přednesu s dílnou může být proti uvažovanému záměru krácena z ekonomických důvodů.

7. prosince 2007 NIPOS – ARTAMA Jana Štefánková

Propozice a přihláška (Evidenční list) ke stažení zde