Další ročník soutěže Zlatá křídlovka bude v roce 2016

Zlatá kří­d­lovka je nej­starší a nej­vý­znam­nější sou­těží malých decho­vých orchestrů v České repub­lice. Od svého prv­ního roč­níku v roce 1969 zís­kala titul Vítěz Zlaté kří­d­lovky celá řada nej­lep­ších decho­vých orchestrů z Čech a Moravy. Poslá­ním sou­těže je pře­de­vším pod­pora umě­lec­kého růstu našich orchestrů. Vítěz Zlaté kří­d­lovky získá záro­veň titul Mistr České repub­liky decho­vých hudeb.

Sou­těže Zlatá kří­d­lovka se může zúčast­nit kte­rý­ko­liv orchestr hra­jící decho­vou hudbu, v počtu do 18 hráčů (diri­gent a zpě­váci se do toho neza­po­čí­tá­vají). Účast v sou­těži není ome­zena věkem ani pro­fe­si­o­nál­ním či ama­tér­ským cha­rak­te­rem orchestru, jen počtem hráčů a vůlí respek­to­vat pod­mínky sou­těže. Ze sou­těže nejsou vylou­čeny ani ty orchestry, které již sou­tě­žily a pří­padně obsa­dily přední místa.

Z pově­ření Minis­ter­stva kul­tury sou­těž pořá­dají NIPOS-ARTAMA Praha ve spo­lu­práci s Výsta­viš­těm České Budě­jo­vice, a.s., Domem kul­tury města Hodo­nín, Umě­lec­kou agen­tu­rou BRIVA a Aso­ci­ací trum­pe­tistů České repub­liky, o.s.