Soutěž malých dechových orchestrů ZLATÁ KŘÍDLOVKA 2012

Propozice ve formátu pdf – Propozice_dechovka_2012


XX. Zlatá křídlovka – Mistrovství České republiky dechových hudeb
20. května 2012 Hodonín – moravsko-slezské semifinále
23. června 2012 Praha – české semifinále
1. září 2012 České Budějovice – národní finále

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Z pověření Ministerstva kultury soutěž pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Sdružení dechových orchestrů ČR, ve spolupráci s Výstavištěm České Budějovice, a.s., Domem kultury města Hodonín, Uměleckou agenturou BRIVA a Asociací trumpetistů České republiky, o.s.

II. POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Zlatá křídlovka je nejstarší a nejvýznamnější soutěží malých dechových orchestrů v České republice. Od svého prvního ročníku v roce 1969 získala titul Vítěz Zlaté křídlovky celá řada nejlepších dechových orchestrů z Čech a Moravy. Posláním soutěže je především podpora uměleckého růstu našich orchestrů. Vítěz Zlaté křídlovky získá zároveň titul Mistr České republiky dechových hudeb.

III. ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže Zlatá křídlovka – Mistrovství České republiky 2012 se může zúčastnit kterýkoliv orchestr hrající dechovou hudbu, v počtu do 18 hráčů (dirigent a zpěváci se do toho nezapočítávají). Účast v soutěži není omezena věkem ani profesionálním či amatérským charakterem orchestru, jen počtem hráčů a vůlí respektovat podmínky soutěže. Ze soutěže nejsou vyloučeny ani ty orchestry, které již soutěžily a případně obsadily přední místa.

IV. SOUTĚŽNÍ PROGRAM
Délka programu soutěžního vystoupení každého orchestru je 30 minut čistého času. Soutěžní program by měl mít zábavný charakter, doporučují se zpěvy, orchestr může mít vlastního konferenciéra uvádějícího jednotlivé skladby.

Součástí soutěžního programu bude povinná skladba: Jaroslav Zeman – Větroplach pro české semifinále, Miloš R. Procházka – Františka pro moravsko-slezské semifinále a Ladislav Kubeš – Jihočeská polka pro národní finále, kterou každý orchestr na základě přihlášky obdrží zdarma rozepsanou do hlasů včetně řídícího hlasu. Každý orchestr musí do svého programu zařadit polku, valčík, pochod a doprovodit sólovou skladbu pro některý z nástrojů orchestru.
Každý soutěžící orchestr může do svého soutěžního programu zařadit na úvod jednu skladbu na rozehrání (do tří minut), která nebude počítána do limitu 30 minut. Nepatrné překročení hrací doby bude tolerováno.
Každý orchestr zašle nejpozději do 31. března 2012 definitivní program soutěžního vystoupení i s uvedením případné skladby na rozehrání, přiloží 5x kopii řídících hlasů od jednotlivých skladeb pro porotu, foto a charakteristiku orchestru, jmenný seznam všech členů orchestru (kapelník, dirigent, zpěváci a orchestrální hráči).
Účinkování orchestrálních hráčů a zpěváků v jiných orchestrech v rámci soutěže není možné. Ze závažných důvodů (např. zdravotních) jsou povoleny maximálně dvě změny ve jmenném seznamu členů orchestru.
V případě porušení tohoto bodu statutu bude orchestr ze soutěže vyloučen. Kontrolou bude pověřen člen řídícího výboru soutěže. Program a pořadí skladeb nelze dodatečně měnit.

V. PŘIHLÁŠKY A VÝBĚR ORCHESTRŮ
Orchestry, které projeví zájem o účast na soutěži Zlatá křídlovka – Mistrovství České republiky dechových hudeb, zašlou svoji přihlášku na níže uvedené adresy pořadatelů oblastních kol do 29. února 2012. K přihlášce přiloží nejnovější nahrávku orchestru (nebo poslední vydané CD), kontaktní adresu na kapelníka s číslem telefonu (fax, e-mail). Výběrové řízení se uskuteční v březnu 2012 a všechny přihlášené orchestry dostanou vyrozumění o výsledku výběrového řízení nejpozději do 20. března 2012.

VI. HODNOCENÍ SOUTĚŽE
Výkony v soutěži bude hodnotit pětičlenná porota složená z předních odborníků v oboru dechové hudby. Porotu jmenuje ARTAMA na základě doporučení odborné rady a ve spolupráci se Sdružením dechových orchestrů ČR a Asociací trumpetistů České republiky, o.s.
První tři orchestry z každého semifinále postupují do celostátního finále, které proběhne 1. září 2012 na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích v rámci Národních dožínek.
Při hodnocení soutěžního výkonu se posuzují následující kritéria: ladění, tónová kvalita, frázování a artikulace, technické a rytmické provedení, souhra, dynamika a vyrovnanost zvuku, agogika, tempo, dramaturgie soutěžního programu s ohledem na schopnosti orchestru, celkový umělecký dojem.
Při hraní povinné skladby se toleruje nedodržení nástrojového obsazení orchestru dle partitury povinné skladby – každý orchestr hraje ve svém nástrojovém obsazení.

Na základě obdržených bodů budou orchestry zařazeny do:
a/ zlatého pásma s vyznamenáním,
b/ zlatého pásma,
c/ stříbrného pásma,
d/ bronzového pásma.

Absolutním vítězem se stává dechový orchestr, který dosáhne ve finálové části soutěže nejvyšší počet bodů. Získává zároveň titul MISTR ČESKÉ REPUBLIKY. Kapelník vítězného orchestru bude v dalším ročníku jmenován do poroty soutěže.

V soutěži budou uděleny tyto ceny:
V semifinálových kolech (Hodonín a Praha)
a) pohár s titulem Vítěz semifinále Zlaté křídlovky Hodonín 2012 a Praha 2012,
b) malý pohár za umístění na 2. a 3 místě,
c) čestné uznání za účast všem orchestrům.

V národním finále (České Budějovice)
Hlavní cena:
• putovní pohár s titulem Vítěz Zlaté křídlovky,
• hudební nástroj – křídlovka,
• pohár s titulem MISTR ČESKÉ REPUBLIKY 2012,
• pozvání na festivaly dechových hudeb v Praze, Strání, Ratíškovicích a Novém Bydžově,
• pozvání na koncerty v Hodoníně, Rakovníku a Praze,
• šek ve výši 20.000 Kč pro natáčení CD v Tonstudiu Jaromíra Rajchmana,
• možnost reprezentovat Českou republiku v roce 2013 na 14. mistrovství Evropy dechových hudeb s garancí pokrytí nákladů spojených s dopravou.

Další ceny:
• diplom a věcná cena za umístění na 1. až 3. místě,
• čestné uznání pro orchestry na 4. – 6. místě,
• cena za nejlepší provedení povinné skladby,
• cena Asociace trumpetistů ČR za nejlepší sólový výkon.

Výsledky soutěže vyhlásí porota a ceny udělí pořadatel veřejně na koncertech vítězů:
Moravsko-slezské semifinále 20. května 2012 v Hodoníně,
České semifinále 23. června 2012 v Praze,
Celostátní finále 1. září 2012 v Českých Budějovicích.
Účast všech soutěžících orchestrů je na tomto vyhlášení povinná.

VII. EKONOMICKÉ OTÁZKY
Ekonomické zabezpečení účasti na soutěži se řeší u orchestrů samostatnou dohodou.
Pořadatel hradí v semifinálových i finálových kolech všem orchestrům náklady spojené s dopravou a stravování.

VIII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
K celé organizaci a průběhu soutěže se vydávají:
a/ statut soutěže,
b/ dohoda (smlouva) o účasti na základě písemné přihlášky a rozhodnutí výběrové komise,
c/ povinná skladba včetně particella,
d/ propagační materiály, plakáty, pozvánky a programová brožura.

Během soutěže 20. května, 23. června a 1. září 2012 jsou všechny zúčastněné orchestry plně k dispozici řídícímu výboru a mohou být požádány o propagační vystoupení v místě konání soutěže a blízkém okolí.
Případné natáčení vystoupení orchestrů v rámci soutěže pro rozhlas a televizi je vázáno souhlasem výkonných umělců s natáčením bez nároku na honorář pouze k nekomerčním účelům.
Veškerou korespondenci týkající se XX. mezinárodní Zlaté křídlovky a Mistrovství České republiky dechových hudeb 2012 zasílejte na adresy pořadatelů:

Moravsko-slezské semifinále Hodonín:
Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace, Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín
Ing. Petr Hruška, tel.: (+420) 518 309 413, GSM: (+420) 724 183 340, e-mail: hruska@dkhodonin.cz
Tomáš Vrba, GSM: (+420) 724 880 060, e-mail: vrba@dkhodonin.cz

České semifinále Praha:
Umělecká agentura BRIVA, Machatého 689, 152 00 Praha 5
Václav Hlaváček, tel.: (+420) 251 810 014, GSM: (+420) 603 242 784, e-mail: briva@volny.cz

Národní finále České Budějovice:
Asociace trumpetistů České republiky, o. s., Kusého 535/4, 181 00 Praha 8
Mgr. Milan Bašta, GSM: (+420) 777 336 556, e-mail: nalimatsab@seznam.cz

Mgr. Marcel Řimák, ředitel Domu kultury Hodonín
Václav Hlaváček, prezident SDO ČR
Ing. Josef Friedrich, předseda představenstva Výstaviště České Budějovice