JUNIOR SČF 2012

Pro­po­zice JUNIOR SČF ve for­mátu pdf —  VAF_JUNIOR_SCF_2012
Při­hláška JUNIOR SČF ve for­mátu rtf — VAF_JUNIOR_SCF_2012_prihlaska


Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá Svaz českých fotografů ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA postupovou fotografickou soutěž Junior jako předkolo 32. národní soutěže amatérské fotografie 2012.


I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Posláním soutěže je konfrontace tvorby mladých fotografů do 21 let, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Tato soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo v mládežnické kategorii na celostátní úrovni, nýbrž také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.


II. PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

 1. Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra a není mu více než 21 let. V případě kolektivu může být členem i amatér starší 21 let, ale většina kolektivu musí splňovat podmínku věku do 21 let.
 2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované a nezalaminované). Fotografie nesmí být starší než dva roky.
 3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce a kolektivy.
  Kategorie A:
  A-01
  fotografie na téma Jak vidím své okolí, co se mi líbí a co mám rád – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu).
  A-02
  téma Experiment – fotografie jako fikce (bez ohledu na to, jestli bylo k montáži použito analogové, digitální nebo obou těchto technologií).
  Kategorie B
  : kolektivy
  Mimořádná soutěžní kategorie pro rok 2012:
  „100 let Junáka“ pro jednotlivce i kolektivy.Aby autoři měli více času na zpracování fotografií mimořádné soutěžní kategorie, pro rok 2013 vyhlašujeme téma již s předstihem. Pro rok 2013 je to téma „Média“.
 4. Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoli však se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotné téma a jednotnou velikost fotografií. Do národní soutěže postupují oceněné fotografie a porota soutěže má právo nominovat i další fotografie.
 5. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm.
 6. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem a příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, rokem narození, rokem vzniku snímku, u kolektivů plným názvem školy či skupiny. K soutěžní fotografii nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálně, může autor přiložit CD se soutěžními fotografiemi.
  Soutěžní zásilka musí obsahovat přihlášku. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebudou do soutěže přijaty a nebudou vráceny. Škola nebo jednotlivec zašle nebo jinak doručí fotografie na adresu NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, P.O. Box 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2.
 7. Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.
 8. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 5.-7. nebudou do soutěže přijaty.
 9. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných, které postupují do 32. národní soutěže ve Svitavách, ještě další, které spolu s oceněnými budou vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže. O této skutečnosti budou autoři informováni.
 10. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu bez nároků na honorář.


III. HODNOCENÍ /OCENĚNÍ
Hodnocení snímků soutěže provede odborná porota jmenovaná pořadatelem ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

Kategorie A (jednotlivci)
A-01:
1. cena v hodnotě 500 Kč
2. cena v hodnotě 300 Kč
3. cena v hodnotě 150 Kč

A-02:
1. cena v hodnotě 500 Kč
2. cena v hodnotě 300 Kč
3. cena v hodnotě 150 Kč

Kategorie B (kolektivy)
1. cena v hodnotě 600 Kč

Soutěžní kategorie „100 let Junáka“ věcná cena v hodnotě 2000 Kč.
Mimo tyto ceny bez ohledu na kategorie může porota udělit čestná uznání, nebo další ocenění.


IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE
Jmenování poroty: do 1. března 2012
Příjem fotografií: do 31. března 2012
Zasedání poroty: do 3. dubna 2012
Vyhlášení výsledků soutěže „Junior“: 12. května 2012
Předání cen a zahájení výstavy „Junior“: 12. května 2012
Vyhodnocení 31. národní soutěže amatérské fotografie: 12. května 2012
Výstava oceněných fotografií národní soutěže ve Svitavách: 12. května až 9. června 2012
Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Za pořadatele PhDr. Věra Matějů, předsedkyně předsednictva SČF

Kontaktní adresy:
Svaz českých fotografů, Trojanova 9, 120 00 Praha 2, tel.: 736 704 228,e-mail scf@scf.cz, www.scf.cz
NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček,tel.: 736 704 228, e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz