NIPOS > Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

Publikace vydávané NIPOS
NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (dále jen „prodávající“), příspěvková
organizace zřízená Ministerstvem kultury, zřizovací listina čj. 52761/2013 ze dne 18. 11. 2013 se sídlem
Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 21 Praha 2, IČ: 14450551, DIČ: CZ14450551 bankovní spojení:
25038021/0710
vydalo dne 1.10.2015 tyto
OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. Základní ustanovení
Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti
nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou
fyzickou, nebo právnickou osobou jakožto kupujícím (dále jen „kupující“) .
Čl. I.
1.1 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při vytváření objednávky uvádět správně a
pravdivě.
1.2 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
II. Objednávka
2.1 Vytvoření objednávky
Vytvořením objednávky se rozumí přidání požadovaných titulů do nákupního košíku, vyplnění
fakturačních a dodacích údajů a její odeslání ke zpracování prostřednictvím tlačítka „Objednat“.
Před odesláním objednávky má kupující možnost vidět obsah košíku, má možnost zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky sám vložil.
2.2 Závazná objednávka
Po odeslání objednávky ke zpracování viz 2.1 Vytvoření objednávky je tato objednávka považována
za závaznou a řídí se těmito obchodními podmínkami.
Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou. Potvrzení
objednávky má formu automatické rekapitulace objednávky, zaslané na adresu elektronické pošty
kupujícího. Toto automatické potvrzení objednávky je považováno za její přijetí prodávajícím.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je
prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
Nemá-li prodávající některý z objednaných titulů skladem, informuje o tom kupujícího v nejbližším
možném termínu.
III. Způsob odběru a platební podmínky
3.1 Způsob odběru a platby
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:
3.1.1 V hotovosti v sídle prodávajícího na adrese: Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2. Kupující bude
kontaktován pracovníkem administrace publikací o možnostech vyzvednutí objednávky.
3.1.2 Na fakturu prostřednictvím České pošty (faktura je vložena v balíčku):
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a
dodáním zboží ve smluvené výši. Publikace jsou zasílány výhradně doporučeně. V případě objemnější
zásilky jsou publikace zasílány formou cenného balíku.
Aktuální platný ceník poštovného k 1.2.2015:
Doporučený balíček – váha do 500 g 1 kg 2 kg
Cena poštovného 42 Kč 48 Kč 54 Kč
Cenný balík – váha do 2 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg
Cena poštovného 100 Kč 107 Kč 122 Kč 137 Kč 152 Kč
Při objednání více než 4 kusů titulů bude účtováno balné (za každý balík do hmotnosti 15 kg ve výši 10
Kč). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.2 Zálohová faktura
V případě, že hodnota objednaných publikací překročí 500 Kč, bude kupujícímu zaslána nejprve
zálohová faktura. Po úhradě této zálohové faktury budou kupujícímu požadované publikace zaslány.
Ve výjimečných případech je prodávající oprávněn zaslat nejprve zálohovou fakturu, a to bez ohledu
na hodnotu objednávky. V těchto případech bude kupující předem kontaktován pracovníkem
administrace publikací a s touto skutečností obeznámen.
3.2.1 Zaslání na zálohovou fakturu mimo ČR
Zaslání publikací mimo území České republiky je možné za těchto podmínek:
1. Publikace jsou zasílány výhradně na zálohovou fakturu i při hodnotě objednávky nižší než 500 Kč.
2. Cena poštovného se stanoví dle platného ceníku České pošty ke dni vyřízení objednávky. Tato cena
se liší od ceníku poštovného uvedeného v článku 3.1, a to v závislosti na velikosti objednávky a zemi
doručení.
3. Ze zahraničí budou kromě poštovného, eventuálně balného započteny i bankovní poplatky.
4. Kupující je seznámen s cenou poštovného a případně balného při obdržení zálohové faktury.
Kupující může kontaktovat pracovníka administrace publikací, který mu na jeho žádost sdělí výši
poštovného a případně balného a také výši bankovních poplatků.
IV. Změna, zrušení objednávky
Odeslanou objednávku lze dodatečně upravit (přidat/odebrat tituly atp.) pouze písemnou formou
kontaktováním pracovníka administrace publikací mstastna@nipos-mk.cz, a to pouze v případě, že tato
objednávka nebyla doposud vyřízena. Totéž platí pro zrušení objednávky. V opačném případě je možné
publikace na vlastní náklady vrátit.
V. Vrácení dodaných publikací
V případě, že již není možné objednávku změnit nebo zrušit, je možné zaslané publikace na vlastní
náklady vrátit. V případě vrácení poškozených publikací je kupující povinen tyto publikace uhradit.
Pokud kupující obdrží poškozené/vadné publikace, musí kupující písemně kontaktovat pracovníka
administrace publikací mstastna@nipos-mk.czs uvedením konkrétních vad a současně zaslat na vlastní
náklady poškozené/vadné publikace zpět.
Pracovník administrace publikací po ověření oprávněnosti reklamace kupujícího zašle na jeho žádost
publikace nové. Prodávající vystaví kupujícímu novou fakturu sníženou o poštovné (snížení je možné
jen v případě, pokud prodávající od kupujícího obdrží mailem doklad o výši jím zaplaceného
poštovného) a publikace odešle kupujícímu na vlastní náklady.
Pokud kupující obdrží poškozené/vadné publikace a tyto publikace byly již uhrazeny je postup stejný
jako v předchozím případě. Pracovník administrace publikací po ověření oprávněnosti reklamace
kupujícího zajistí vrácení peněz, nebo zaslání nových publikací – dle písemného požadavku kupujícího.
VI. Závěrečná ustanovení
6.1 Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že
s nimi bez výhrad souhlasí.
6.2 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6.3 Není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků
(prodávající a kupující) příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České
republice, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Samostatné weby NIPOS