ŠKOLA FOLKLORNÍCH TRADIC

Projekt ojedinělého celorepublikového vzdělávacího kurzu nazývaného Škola folklorních tradic (dále jen ŠFT) vznikl na základě odborných diskuzí týkajících se především projevů současného folklorismu v Čechách i na Moravě. Hlavním cílem kurzu je prohloubení znalostí a dovedností jak ze specializované problematiky hudebního a tanečního folkloru a souvisejících otázek obecné etnologie, tak z aplikace oborů, jako je pedagogika, psychologie, fyziologie apod. ŠFT je určena především pro současné, ale i budoucí vedoucí a umělecké pracovníky folklorních souborů, pedagogy a další zájemce o lidový tanec. Kurz je rovněž chápán jako forma péče o tradiční lidovou kulturu. Na realizaci kurzu spolupracují NIPOS-ARTAMA Praha, NÚLK Strážnice a FoS ve spolupráci se Sdružením pro dětskou taneční tvořivost Praha.

První z dvouletých cyklů se uskutečnil v letech 1998 – 2000 v Domě kultury v Jihlavě a za dobu své existence si ŠFT získala značné renomé mezi zájemci o praktické znalosti folkloru a svou úrovní vytvořila novou tradici prestižního vzdělávání v uvedené oblasti. Úspěšní  absolventi získali rekvalifikační osvědčení MŠMT, čímž tento kurz získal jistou závaznost a jeho absolvování přispívá ke zlepšení uplatnění v řadě oblastí jak v resortu kultury tak také školství.  Dosud ŠFT absolvovalo 162 účastníků, jejichž věkový průměr je 30 let. Na základě zkušeností získaných v jednotlivých cyklech kurzu jsou připravovány a dále upravovány učební plány. Na jejich přípravě se podílejí přední odborníci – etnologové, pedagogové a universitní profesoři, z nichž většina také přednáší a vede praktická cvičení. Součástí učebního plánu jsou např. předměty: Lidový tanec (teorie a praxe), Choreografie (teorie a praxe), Sbírky a sběratelé lidových písní a tanců, Lidový kroj, Obecná pohybová průprava, Základy pedagogiky a psychologie, Úvod do studia hudební teorie, studia lidových nástrojů a lidové hudby, Zpěv ve folklorním souboru atd. Kurz je dvouletý. V každém ročníku se uskuteční celkem 8 víkendových soustředění plus jedno zkouškové. Podmínkou pro postup do druhého ročníku je úspěšné ukončení prvého. Učební osnovy druhého ročníku navazují a prohlubují učivo z prvních dvou semestrů, v předmětu lidový tanec jsou pak více zaměřeny na jednotlivé regiony. Závěrečná zkouška spočívá ve vypracování závěrečné písemné práce, kterou každý účastník představí a obhájí před stanovenou zkušební komisí. Na základě této zkoušky obdrží posluchači osvědčení Ministerstva školství ČR.
Dosud neexistuje, ani v systému školské přípravy ani v mimoškolní oblasti, žádná jiná možnost takto odborné přípravy či doškolování vedoucích a členů folklorních souborů.