Škola folklorních tradic 2019–2021

8. cyklus dvouletého vzdělávacího kurzu pro folklorní soubory

září 2019 březen 2021 (1. semestr září prosinec 2019)

Projekt ojedinělého celorepublikového kurzu vznikl na základě odborných diskuzí týkajících se především projevů současného folklorismu. Na realizaci kurzu spolupracují NIPOS-ARTAMA Praha a NÚLK Strážnice. Od počátku se na přípravě i realizaci kurzu významně spolupodílejí také členové SDTT. Hlavním cílem kurzu je prohloubení znalostí a dovedností jak ze specializované problematiky hudebního a tanečního folkloru a souvisejících otázek obecné etnologie, tak z aplikace oborů, jako je pedagogika, psychologie, fyziologie, právo, ekonomie apod. Je určen především pro současné, ale i budoucí vedoucí a umělecké pracovníky folklorních souborů, pedagogy a další zájemce o lidový tanec. Kurz je rovněž chápán jako forma péče o tradiční lidovou kulturu.

První dvouletý cyklus se uskutečnil v letech 1998–2000 v Domě kultury v Jihlavě. Úspěšní absolventi získali rekvalifikační osvědčení MŠMT. ŠFT má dnes již stovky absolventů, jejichž věkový průměr je 30 let. Na základě zkušeností získaných v jednotlivých cyklech kurzu jsou připravovány a dále upravovány učební plány. Na celkové přípravě se podílejí přední odborníci – etnologové, pedagogové a universitní profesoři – doc. Daniela Stavělová, CSc., doc. Lubomír Tyllner, CSc., MgA. Mirka Eliášová, Ph.D., doc. Martin Pacek a řada dalších.

Většina z nich také přednáší a vedou praktická cvičení. Součástí učebního plánu jsou např. předměty: Lidový tanec (teorie a praxe), Choreografie (teorie a praxe), Sbírky a sběratelé lidových písní a tanců, Lidový kroj, Obecná pohybová průprava, Základy pedagogiky a psychologie, Úvod do studia hudební teorie, studia lidových nástrojů a lidové hudby, Zpěv ve folklorním souboru atd. Kurz je dvouletý. V každém ročníku se uskuteční celkem osm víkendových soustředění plus jedno zkouškové. Podmínkou pro postup do druhého ročníku je úspěšné ukončení prvního. Učební osnovy druhého ročníku navazují a prohlubují učivo z prvních dvou semestrů, v předmětu lidový tanec jsou pak více zaměřeny na jednotlivé regiony. Základním předpokladem úspěšného složení závěrečné zkoušky je vypracování závěrečné písemné práce, kterou každý účastník představí a obhájí před stanovenou zkušební komisí. Na základě této zkoušky obdrží posluchači osvědčení o absolvování kurzu.

Už první cyklus se setkal s mimořádným ohlasem. Dosud neexistuje, ani v systému školské přípravy ani v mimoškolní oblasti, žádná jiná možnost odborné přípravy či doškolování vedoucích a členů folklorních souborů. Za dobu svého trvání získal kurz jistou závaznost a jeho absolvování může přispět k zlepšení uplatnění v řadě oblastí jak v rezortu kultury tak také školství.