Semináře Wolkrova Prostějova 2012

Nabídka seminářů a tvůrčích dílen 55. Wolkrova Prostějova

(12.–16. 6. 2012)

Přihláška na semináře 55. Wolkrova Prostějova – ve formátu DOC

 

Upozornění pro recitátory a členy divadelních souborů, kteří účinkují v programu WP:

Semináře a tvůrčí dílny WP se z časových důvodů částečně překrývají s rozborovými semináři a diskusemi, věnovanými Vašim vystoupením. Seminaristy, kteří se na WP chtějí účastnit rozborových seminářů (minimálně v jednom dni kvůli vlastnímu vystoupení), proto prosíme, aby se hlásili do seminářů: OD DOJMŮ K POJMŮM, (kde je návštěva rozborových seminářů přímo součástí společné práce) nebo TVOŘENÍ A HRY S HLASEM A ŘEČÍ, kde Vaše částečná absence nenaruší činnost skupiny.

 

POUŠTÍ A PRALESEM PRÓZY A POEZIE

Literárně-dramatická inspirační dílna s několika zastaveními na cestě k (sólové) interpretaci textu. Dílna by měla zájemcům o přednes nastínit možnosti, jak se pustit na pole přednesu bez obav a přitom s patřičnou zodpovědností, jak hledat vlastní cesty do textu, jak se v něm neztratit, jak na cestu textem posvítit i ostatním a jak se s textem dokázat třeba i rozloučit…

lektorka: Gabriela Sittová (Praha a Zábřeh na Moravě) – lektorka tvořivých dílen, recitátorka a členka divadla Spolupospolu

LADĚNÍ TANCEM

Seminář určený pro zájemce o pohybové a taneční vyjádření, spojené s interpretací textu. Pohyb v naší dílně využijeme jako prostředek k vytváření vztahů mezi vnitřním a vnějším prostředím – ke komunikaci. Pokusíme se poznávat a objevovat propojení těla a mysli, vyjádření přirozenosti a radosti z pohybu, jeho sdělnost i niternost. Práci s pohybem, dynamikou, rytmizací a strukturovanou i kontaktní improvizací zaměříme především na využití v sólovém přednesu nebo inscenaci divadla poezie.

Motto: „Každý posun těla je cestou hledání i nalézání.“

lektorka: Lenka Jíšová (Plzeň) – taneční pedagožka na ZUŠ B. Smetany v Plzni, vedoucí taneční skupiny NoTa Plzeň, zabývá se současným tancem a lektoruje kurzy kreativního tance pro dospělé

TVOŘENÍ A HRY S HLASEM A ŘEČÍ

Hlasový seminář nabízí účastníkům analýzu jejich mluvního projevu, praktická dechová, hlasová a artikulační cvičení, která vedou k lepší kvalitě hlasu a řeči, hlasové a mluvní etudy v prostoru, vnímání jednotlivých složek řeči při vzájemné komunikaci, seznámení s typy dramatického verše, s jejich formou a zvukovou realizací, prostřednictvím konkrétních textů dramatických autorů.

lektorka: Regina Szymiková (Praha) – pedagog hlasové a mluvní výchovy na Divadelní fakultě AMU, hlasové výchovy a rétoriky na Přírodovědecké fakultě UK a Zemědělské univerzitě, hlasový poradce při inscenacích pražských a mimopražských divadel, spoluautorka učebnice „Foniatrie- Hlas“, hlasová terapeutka v Hlasovém centru Praha, lektorka kurzů hlasu a řeči pro různé profesní skupiny

 

OD DOJMŮ K POJMŮM

Cílem semináře je pomoci jeho účastníkům pochopit, proč a jakým způsobem se hodnotí umělecký přednes a divadlo poezie. Poukáže na strukturní záležitosti – výběr, obsah a forma textu, výběr prostředků a realizace, které rozhodují o tom, zda je interpretace textu zajímavá, přesná a přesvědčivá. Seminář začne teoretickou přípravou (rozbor textů: vázaná poezie, volný verš, povídka), která posléze přejde v praktické rozbory vybraných textů, které budou součástí přehlídky recitátorů. Součástí semináře budou i pravidelné rozborové semináře poroty. Vzhledem k náplni a časové vytíženosti je seminář vhodný pro zdatné seminaristy.

S Radimem Šípem se budete věnovat především sólovým interpretacím, s Renatou Vordovou divadlům poezie.

Lektoři:
Radim Šíp (Brno) – recitátor, pedagog Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně
Renata Vordová (Plzeň) – samostatně pracující lektorka a pedagožka, dříve recitátorka a členka souborů divadel poezie

 

Práce ve všech seminářích a dílnách začne v úterý 12. 6. 2012 a bude probíhat celé odpoledne až do večerního zahájení festivalu WP, a v dalších dnech 13. – 15. 6. většinou odpoledne podle dohody s lektory a možností festivalového programu.

 

Semináře a dílny WP 2012 jsou určeny všem účastníkům Wolkrova Prostějova a jeho krajských přehlídek, pedagogům, i jakýmkoli dalším zájemcům od 15 let za jednotnou cenu 300 Kč, která zahrnuje také volný vstup na veškerý hlavní i doplňkový a inspirativní program WP 2012. Jsou akreditovány MŠMT pod číslem: 32797/2010-25-769, to znamená, že zaměstnavatel může účastníkům hradit kurzovné z financí určených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Ubytování a stravu si účastníci hradí samostatně. Pouze ti účastníci, kteří na WP 2012 účinkují v programu přehlídky sólových recitátorů nebo divadel poezie a mají ubytování tím pádem zajištěno pořadateli WP, zaplatí za účast v semináři 100 Kč.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. Pro případ, že nebudete z kapacitních důvodů moci být přijati do dílny, o kterou máte největší zájem, uveďte v přihlášce raději náhradní možnost(i).

Přihláška na semináře 55. Wolkrova Prostějova – ve formátu DOC