Semináře a dílny 79. Jiráskova Hronova

79. JIRÁSKŮV HRONOV

a jeho KLUB (NEJEN) MLADÝCH DIVADELNÍKŮ

30. 7. – 8. 8. 2009

 

Program 79. Jiráskova Hronova 2008 (dále jen JH), celostátního festivalu amatérského divadla se zahraniční účastí, v tomto období krystalizuje na krajských postupových a národních přehlídkách v různých druzích, žánrech a oblastech amatérského divadla. O účasti souborů a jejich inscenací bude rozhodnuto především na základě nominací a doporučení odborných porot celostátních druhových přehlídek.

I letošní JH bude zdrojem mezidruhového poznání a vzájemné inspirace. Na hronovských jevištích se opětovně ocitnou inscenace činoherního divadla, experimentálního a studentského divadla a malých jevištních forem, inscenace loutkového divadla. Výběr se uskuteční i v oblasti tanečního a pohybového divadla, neopomene oblast divadla pro děti a inscenace dětských divadelních souborů. Ona druhová rozmanitost nebude pouze otázkou skladby programu divadelních představení. Stejně rozmanitá bude skladba seminářů a dílen a doprovodného programu.

* * *

Chcete-li navštívit letošní Jiráskův Hronov a prožít jej aktivně ve společnosti lidí spřízněných zájmem o divadlo, vezměte do rukou tužku a diář, zatrhněte si v něm 30. 7.-8. 8. 2009 a připojte heslo: Klub (nejen) mladých divadelníků JH.

n Klub bude i letos příležitostí k získání či rozšíření základních poznatků o divadle a dovedností potřebných k vlastnímu divadelnímu tvoření. Potřebných vědomostí z oblasti dramaturgie lze dojít v seminářích označených D a PDT. Režisérských poznatků a dovedností se lze dobrat především v seminářích KPR, N, PDT, R, ale také H. Pro začínající divadelníky budou nejvhodnější semináře A, I a J. Pro ty, co mají za sebou už nějakou hereckou zkušenost, pak semináře H, N, O, PDT a TIP. Hlasovou výchovou se budou zabývat především semináře I , J a O, částečně i PDT. Pohybových divadelních dovedností lze dosíci zejména v seminářích P a TIP, ale také v semináři O. Umění žonglérskému je věnován seminář Ž. Pro zájemce o divadelní techniku a svícení je připraven seminář T.

n Klub (nejen) mladých divadelníků – to je příležitost pro zájemce o divadlo z nejmladších, ale nejen pro ně. Letos se otevírá opět všem bez ohledu na věk. Přesto tu věková omezení jsou: zúčastnit se mohou všichni, kdo k 30. 7. 2009 dovršili patnácti let věku. Přijetí účastníků mladších 18 let bude podmíněno souhlasem jejich rodičů.

n Klub (nejen) mladých divadelníků bude pracovat v těchto skupinách – seminářích a dílnách:


A (jako Abeceda)

Lektor: Václav Špirit, současným povoláním sociální pedagog, režisér divadelního souboru Gut & Edel v německém Lörrachu a umělecký ředitel mezinárodního divadelního festivalu v Lörrachu.

DIVADELNÍ ABECEDA

Seminář je určen především začínajícím divadelníkům. Seznámíte se v něm takříkajíc na vlastním těle a na konkrétním „materiálu“ divadelních představení, která skýtá program JH, se základy divadelní práce. Prostředkem k tomu budou různá cvičení, hry a povídání o jednotlivých inscenacích. Zvláštní pozornost bude věnována základním divadelním principům, „stavebním kamenům“ inscenace, a užití výrazových scénických a hereckých prostředků. Seminář bude pracovat jako uzavřená skupina.

* * *

D (jako Dramaturgie)

Lektor: MgA. Jan Šotkovský, dramaturg Městského divadla v Brně, brněnského Buranteatru, člen odborných porot celostátních a krajských přehlídek amatérského divadla.

DRAMATURGIE

Smyslem semináře bude provést zájemce komplexním základem dramaturgického řemesla – centrem zájmu budou samozřejmě způsoby, jakými účinně číst a rozebírat dramatický text, jak lze různě interpretovat tutéž situaci (nebo tentýž text) a jaké důsledky má tato interpretace pro jevištní provedení. Důležitým bodem bude též obeznámení s principy a nástrahami textové redukce (neboli oblíbeného škrtání). V pozadí však nezůstane ani volba inscenovaného textu jako počátek dramaturgické práce, a to včetně praktických rad, kde a jaké texty si obstarávat a kam se může osamělý amatérský dramaturg obrátit o radu.

Předpokladem práce v semináři je důkladné předběžné seznámení se s texty, které budou čteny, analyzovány, členěny, škrtány a všestranně pitvány. Půjde o tyto hry – Henrik Ibsen: Heda Gablerová (doporučujeme vydání Dilia z roku 1981 nebo v souborném vydání Ibsenových dramat Divadelním ústavem z roku 2006 Hry II), Georges Feydeau: Brouk v hlavě (doporučujeme vydání Dilia z roku 1968 nebo vydání, jež je součástí programu inscenace Městského divadla Brno z roku 1996) a Neil LaBute: Tlustý prase (hra bude adeptům rozeslána v elektronické podobě).

* * *

H (jako Herectví)

Lektor: Doc. Mgr. Aleš Bergman. Ph.D., divadelní vědec, režisér a pedagog. V současné době je vedoucím ateliéru činoherního herectví na Divadelní fakultě JAMU v Brně, současně učí režii a inscenační tvorbu na katedře výchovné dramatiky DAMU v Praze, externě pedagogicky působí v Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

 

HEREC A DIALOG

Praktický seminář bude věnován psycho-fyzickým hereckým cvičením a improvizacím se zaměřením na dialogický charakter hereckého projevu. Seminář není určen výhradně hercům, neméně prospěšný může být i pro režiséry, zejména pro vedení herců při přípravě inscenací. Bude totiž mj. stavět na Mejercholdově biomechanice a psychosomatických cvičeních profesora Karlíka. Frekventanty např. nemine párová etuda „facka“.

* * *

I (jako Iniciace mluvy)

Lektor: Mgr. Jaroslav Kodeš, režisér Českého rozhlasu v Praze, režisér amatérského divadelního souboru Tyl Rakovník, jehož nejedna inscenace se hrála i na Jiráskově Hronově (Čtvrté přikázání, Tři rubíny, Tvrdohlavá žena, Děvčata aneb Krvavá suita), ale i režisér dalších souborů, lektor, porotce a organizátor akcí amatérského divadla, lektor hlasové výchovy v Čs. rozhlase.

INICIACE MLUVY

Učme se mluvit

Dýcháte správně a efektivně? Potřebujete umět promluvit nahlas, a přitom nenamáhat hlasivky? A co tvoření a spojování hlásek? Jak jste na tom s artikulací? Chcete se dozvědět něco o zvukové stránce souvislé řeči? Máte chuť vyzkoušet si interpretaci publicistických a literárních žánrů? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v semináři Učme se mluvit, a to v praktických kolektivních i individuálních cvičeních.

* * *

J (jako Jevištní řeč)

Lektorka: Mgr. Regina Szymiková, pedagožka hlasové a mluvní výchovy DAMU a Státní konzervatoře v Praze.

JEVIŠTNÍ ŘEČ

Posluchači tohoto semináře, vedeného jednou z našich předních pedagožek hlasové výchovy, se budou věnovat praktickým dechovým, artikulačním, hlasovým a rezonančním cvičením. Ta budou spojována s tělovým cítěním, pohybem v prostoru, s partnerským kontaktem a vzájemným posloucháním se. Vedle skupinových cvičení dostane v semináři prostor i sluchová analýza individuálních dispozic.

* * *

K (jako Komunikace)

Lektorka: Daniela Fischerová, spisovatelka, dramatička, psycholožka, pedagožka nonverbální komunikace.

NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

Seminář posluchačům poodkryje roušku tajné řeči lidského těla. Bude příležitostí dozvědět se mnoho zajímavého o významu naší mimiky, postojů a gest vědomých i nevědomých. Zkrátka, bude poodkrytím další studnice poznatků pro režijní a hereckou práci.

* * *

KPR (jako Kurz praktické režie)

Lektoři: Mgr. Milan Schejbal, dramaturg a režisér, umělecký šéf Divadla A. Dvořáka v Příbrami a pedagog DAMU Praha a Kateřina Fixová, dramaturgyně a herečka Divadla A. Dvořáka v Příbrami.

KURZ PRAKTICKÉ REŽIE

Druhé soustředění posluchačů dlouhodobého vzdělávacího projektu, který byl zahájen v říjnu 2008 v Městském divadle v Děčíně. Seminář je pro nové zájemce uzavřený, zúčastnit se jej mohou pouze přijatí posluchači, kteří absolvovali první soustředění kurzu.

Obsahem hronovského soustředění 2009 bude pokračování výuky dramaturgie a příprava dramaturgicko-režijní koncepce inscenace na posluchači zvolené textové předloze.

Přihlášky do Klubu (nejen) mladých divadelníků musí vyplnit a zaslat i posluchači KPR!

Kurz pořádá DIVADLO (bez záruky) PRAHA za odborné spolupráce NIPOS-ARTAMA Praha a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

* * *

O (jako Odjinud)

Lektorka: Feng-yűn Song, zpěvačka a performerka čínského původu. Od roku 1992 aktivně působí na soudobé české hudební a divadelní scéně. Je autorkou mnoha hudebních a divadelních projektů viz www.lunarfestival.cz. Kromě koncertování pořádá semináře o přirozeném hlasovém projevu. Intenzivně studuje odlišné pěvecké techniky, zejména z Východu a ze Západu. Vychází z mnohaleté praxe cvičení tchaj-ťi a čchi-kung (tradiční čínské umění dýchání), specializuje se na dechové techniky a funkci dechu při hlasové práci a v lidské psychologii. Principem její práce je přirozený, individuální přístup a umění naslouchání. Nabízí možnosti poznání sebe a světa z jiného úhlu. www.fengjunsong.cz

 

ODJINUD

Odjinud nejen o zpěvu a pohybu

Seminář je určen jak režisérům a hercům, tak lektorům dramatické výchovy, zejména herecké, pohybové a hlasové. Posluchači se v různých kombinacích dětských her seznamují s vlastním tělem, se svým hlasem. Učí se základní dechové metody a dechové až emotivní prožitky. Seminář je výjimečnou možností, jak nahlédnout divadelní hlasovou a pohybovou přípravu k herectví (a nejen ji) z jiného úhlu, odjinud.

Feng-yün Song říká: „Hlas je zde vnímán jako výraz lidského bytí, zrcadlí stav těla, stav dýchacího cyklu a stav vědomí. Hudební fráze nebo sdělování začíná již od chvíle, kdy vzniká první informační impulz v mysli. Zkrátka, jde o cestu za hlasem, od vnějšího hlasu k vnitřnímu hlasu, k svému vnitřnímu dítěti, ke své přirozenosti.

Oproti ostatním tematickým seminářům započne seminář O (jako Odjinud) o den později. S příjezdem seminaristů se počítá v pátek 31. 7. 2009.

* * *

PDT (jako Proces divadelní tvorby)

Lektoři: Marie Kotisová, režisérka, původně působila v pražském divadle Na okraji, později vedla karlovarský soubor Jen tak, známý z JH inscenacemi Amorem střeleni aneb Všechno vyjde najevo (1992), Cipakování aneb Vteřinu ticha, prosím (1994), Mythus Eloa (1996), Mgr. Vladimír Zajíc, dramaturg, původně ve Východočeském loutkovém divadle DRAK v Hradci Králové, nyní ve svobodném povolání, autor divadelních a rozhlasových her a prozaických prací, dlouholetý lektor hronovských seminářů a diskuzních klubů, lektor a porotce mnoha dalších akcí amatérského divadla.

OD SLOVA K JEVIŠTNÍMU TVARU

Režijně – herecko – dramaturgický seminář

Seminář je určen především těm, kdo se chtějí praktickou formou seznámit s procesem práce na inscenaci, od přečtení textu očima dramaturga přes režijní a hereckou práci k jevištní realizaci. Pracovat se bude na konkrétním dramatickém nebo prozaickém textu, podle skladby a zájmu přihlášených účastníků semináře. V případě prozaické předlohy se budou posluchači zabývat její dramatizací a převedením tématu – obsahu situace do prostorového řešení mizanscény.

Hlavní pozornost bude kladena na osobní, tvůrčí přístupy seminaristů. Připravenou situaci budou pak režiséři z řad frekventantů realizovat s herci. Při scénické realizaci zvolených či vytvořených dramatických situací se počítá s prací ve skupinách, v nichž si posluchači budou moci samostatně projít procesem divadelní tvorby (dramaturgie nebo autorská práce na dramatizaci – režie – herectví a v neposlední řadě scénografie). Součástí semináře budou rovněž herecká cvičení (verbální a neverbální komunikace, řeč těla, nácvik správného dýchání, hlasová cvičení – rozeznívání masky, artikulace, slovní a větný přízvuk, frázování, intonace apod.).

* * *

R (jako Režie)

Lektor: Doc. MgA. Karel Kříž, divadelní režisér a pedagog. Po absolvování DAMU v Praze byl jako režisér v angažmá v Divadle F.X. Šaldy v Liberci, poté v Městských divadlech pražských, v pražském Realistickém divadle na Smíchově a v Divadle Labyrint. Pohostinsky režíroval v Národním divadle v Praze, ND v Brně, Státní opeře v Praze, Divadle J.K. Tyla v Plzni a na dalších divadelních scénách. Byl pedagogem režie a herectví na pražské DAMU a Vyšší škole herecké v Praze. Jako lektor hronovských seminářů není žádným nováčkem, v 80. letech spolu s Ivanem Rajmontem, Jiřím Fréhárem a Miroslavem Krobotem vedl věhlasný Klub mladých divadelníků ve Velkém Dřevíči. S amatérskými divadelníky se setkával též jako lektor režisérské školy pořádané v Praze.

ZÁKLADY DIVADELNÍ REŽIE

Seminář je určen jak těm, co se divadelní režií zabývají, tak těm, co se role režiséra chtějí v budoucnosti ujmout. Posluchači v něm budou mít možnost získat základní poznatky potřebné pro práci režiséra v divadelním souboru. Seminář bude mít především praktický charakter, měl by frekventantům posloužit k orientaci ve způsobech myšlení herce a režiséra, k odkrývání možností poznávání východisek pro tvořivou inscenační práci a obrazivou komunikaci s divákem založenou na vytváření divadelních situací.

Seminaristé budou pracovat s konkrétní dramatickou předlohou, a sice s hrou bratří Čapků Ze života hmyzu, přesněji s uzavřenými úseky hry, které si sami vyberou a v průběhu semináře se je pokusí ve spolupráci s lektorem a kolegy ze semináře inscenovat. Předpokladem účasti v semináři je tudíž znalost hry, orientace v další tvorbě autorů, neméně pak otevřenost fantazii a představivosti. Text hry je běžně dostupný, je třeba si jej přivézt s sebou do Hronova.

* * *

RA (jako Recovered Alchemy)

Lektor: Guillermo Horta Betancourt z Kuby, performer a tanečník, choreograf a tvůrce řady inscenací tanečního divadla na Kubě, v Rakousku a Belgii. Studoval malbu, sochařství a grafiku, dále režii, scénografii, výraz těla a hlas. Působil v souboru Danza Nacional de Cuba, na Státní baletní škole v Havaně, na nejvyšším uměleckém institutu (současný tanec). V devadesátých letech působil na Mezinárodní škole divadla a antropologie v Kodani, na škole Margy Kathakali Company School v Indii, zkoumal japonský tanec a divadlo v Kyotu. Jako pedagog působil v mnoha zemích světa. V současnosti vede Opus Nigrum Dance Laboratory ve Vídni a na španělském Tenerife, kde v současné době žije.

RECOVERED ALCHEMY – ZNOVUNABYTÁ ALCHYMIE

Dílna bude věnována pohybovému a tanečnímu divadlu. Záměrem lektora je podělit se s jejími účastníky o poznatky, kterých došel na své obtížné dosavadní cestě při vyhledávání paměti kultury a snaze obnovit či zachytit starobylé a moudré cesty k tanci a herectví pro svou divadelní práci. Frekventanti dílny se účastní procesu hledání osobnosti a ducha jako cesty k pochopení, interpretaci a komunikaci prostřednictvím vlastního těla. Půjde o hledání niterných zážitků spjatých s mystériem pohybu v harmonii a jeho závislosti na zkoumání těla jako receptora nejen svého okolí, ale i vnitřního světa sebe sama. Za pomoci speciálního tréninku budou účastníci dílny směřovat k dosažení harmonického a organického vztahu mezi hlasem a tělem v běžných i neobvyklých podmínkách a při tanci. Důraz bude kladen na vokalizaci, sborovou práci s melodickým textem, neverbálním jazykem, textem a pohybem, textem a tancem, na dramaturgii textu a pohybu, textové obrazy a fyzické obrazy.

Součástí dílny budou taneční, pohybové i hlasové tréninky, část vymezeného času bude věnována přípravě kostýmů z odpadků (ze starých igelitových tašek, fólií, obalů, PET-lahví).

Dílna bude vedena v anglickém jazyce. Bez tlumočení! Podmínkou účasti je proto přiměřená znalost angličtiny.

Dílnu připravila Společnost amatérské divadlo a svět za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

* * *

S (jako Scénografie)

Lektorka: MgA. Kateřina Baranowska, scénografka a kostýmní výtvarnice, nyní ve svobodném povolání (spolupráce např. s divadly ABC Praha, Divadlem pod Palmovkou Praha, Horáckým divadlem Jihlava, Divadlem A. Dvořáka Příbram, Městským divadlem Most, Středočeským divadlem Kladno aj.), členka odborných porot krajských a celostátních přehlídek amatérského divadla.

 

ÚVOD DO SCÉNOGRAFIE

Seminář má za cíl poskytnout úvod do scénografie. Důraz bude kladen na získání praktických dovedností potřebných k vytvoření fungujícího scénografického řešení inscenace. Posluchači se budou zabývat otázkami různých typů divadelního prostoru, vytvořením optimálního hracího prostoru pro konkrétní inscenaci. Stranou nezůstane estetická stránka scénografie ve významotvorném smyslu a ve vztahu ke zvolené poetice. Pozornost bude věnována divadelnímu kostýmu. Neopomeneme ani specifické prostředky podporující tvorbu scénografa a komunikaci s režisérem, respektive s těmi, kdo budou realizovat scénografické návrhy.

* * *

T (jako Technika)

Lektor: Pavel Hurych, technik a především osvětlovač několika amatérských souborů, v současné době zejména Rádobydivadla Klapý. Po léta se podílel na technickém zabezpečení hracího prostoru libického FEMAD a v posledních letech komorních hracích prostor na Jiráskově Hronově. Byl lektorem seminářů divadelního svícení na Jiráskově Hronově a jiných místech, své poznatky a zkušenosti soustředil do publikace, jež měla křest na minulém JH.

DIVADELNÍ TECHNIKA – SVÍCENÍ

Je velice zapotřebí, aby v amatérských divadelních souborech byli divadelně poučení osvětlovači a další technici. Stává se často, že u jinak velice dobrých inscenací sráží výsledek právě svícení či práce zvukařů.

Dílna je určena divadelním technikům amatérských divadelních souborů, především osvětlovačům, ale také méně zkušeným režisérům v této oblasti. Její účastníci se prakticky seznámí s dostupnými technickými prostředky, s jejich použitím a obsluhou, především však s divadelním svícením. Počítá se s tím, že si každý jeden účastník zkusí prakticky nasvítit hrací prostor na zcela konkrétním úkolu, tj. určité scéně a jejích proměnách.

* * *

TIP (jako Theatre for Young People)

Lektor: Michal Hecht, mim, režisér a pedagog na volné noze. Studoval pantomimu u Zojky Mikotové a akrobacii u Evy Bosákové. Poté absolvoval nesčetné množství kurzů různých druhů neverbálního divadla v Česku i cizině. Od roku 1988 jezdí po světě se svými sólo programy a vyučuje pohyb. Sedm let strávil ve Finsku jako pedagog na NÄTY (finská obdoba DAMU) v Tampere. Od roku 1998 působí v ČR. Učil externě na DAMU. Nyní hraje v divadle Image v Praze, pořádá semináře, režíruje různé divadelní skupiny a pracuje pro AITA/IATA. Od poloviny 90. let vede semináře na Setkání v Šumperku a na Jiráskově Hronově. Roku 1990 učil na TIP (Theatre for Young People) v USA. Toto pravidelné setkávání mladých divadelníků z celé Evropy bylo ukončeno roku 1992. AITA/IATA se pokouší TIP znovu oživit. Pro startovací – nultý ročník byla vybrána Česká republika.

 

TIP 2009 – DÍLNA NEVERBÁLNÍHO DIVADLA

Účastníci se seznámí se základy klasické i moderní pantomimy, improvizace, akrobacie (technika pádů a soubojů, stojky a salta) a jevištního pohybu vůbec. Čeká je náročný fyzický trénink, ale i příjemná relaxace a masáže. Účastníci budou společně pracovat na realizaci neverbálního projektu.

Za použití improvizací a etud budou vytvářet krátké příběhy na motivy konkrétní literární předlohy, jejíž titul bude přihlášeným zájemcům upřesněn koncem června 2009. Vzniklé situace budou frekventanti dílny převádět do neverbální divadelní řeči a za pomoci humoru a nadsázky budovat na jevišti. Závěrem se pokusí tyto fragmenty pospojovat a vytvořit celistvé představení, které zahrají ostatním účastníkům Jiráskova Hronova.

Účastníci dílny se neobejdou bez cvičebního oděvu, vítány budou dovezené oblíbené hudební nástroje a CD s libovolnou instrumentální hudbou.

Dílna bude vedena v anglickém jazyce. Bez tlumočení! Podmínkou účasti je proto přiměřená znalost angličtiny. Počet uchazečů semináře TIP 2009 je omezen (10 cizinců + 10 Čechů). Přednost budou mít ti, kteří se ještě nikdy dílny Michala Hechta nezúčastnili. Účastnící dílny TIP se nemohou zúčastňovat PC.

* * *

Ž (jako Žonglování)

Lektorka: Mgr. Adéla Kratochvílová, absolventka JAMU Brno v oboru dramatická výchova, tamtéž je v současnosti posluchačkou postgraduálního studia u prof. Zoji Mikotové. Má svobodné povolání a spolu s Dášou Trávníkovou Divadlo Kufr, které jsme mohli vidět na předloňském JH s představením Tančíček Adušiadáši. Zabývá se především pohybovým, klaunským, kejklířským a pouličním divadlem, žongluje, a žonglování také vyučuje. Jako lektorka se podílela na realizaci žonglérských dílen (Aleje), vloni též na JH.

ŽONGLÉRSKÝ SEMINÁŘ

Seminář je určen všem zájemcům o žonglování a jeho využití jako performačního umění bez ohledu na dosavadní zkušenost s žonglérskými technikami či motorickou zdatnost. Důležité je odhodlání k systematickému žonglérskému tréninku a chuť pro tvořivou divadelní práci s předměty a pohybem.

Prvotním úkolem semináře je osvojení techniky žonglování s jedním, dvěma, třemi a více míčky (šátky, kruhy, kužely, nežonglérskými pomůckami – předměty denní potřeby) samostatně, ve dvojicích i ve skupině. Neopomeneme se věnovat také dalším pomůckám a technikám – diabolo, talíř, květinová hůl (flower stick), kontaktní žonglování atd. Nepůjde však jen o osvojování technických dovedností. Půjde také o hledání možností propojování žonglování s jinými prostředky divadelního vyjádření, jako je pohyb, hudba, slovo apod., především pak o tvůrčí využití žonglérských dovedností jako prostředku divadelního sdělení.

Počítá se s tím, že si účastníci semináře s sebou přivezou svoje žonglérské pomůcky i běžné předměty, se kterými chtějí žonglovat či hravě manipulovat. Veškeré žonglérské náčiní však bude v semináři k dispozici, nadto se počítá s vlastní výrobou žonglérských míčků.

* * *

PC (PROBLÉMOVÝ CLUB)

PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH SEMINÁŘŮ A DÍLEN

Lektoři:

Prof. PhDr. Jan Císař, Csc., vedoucí lektor PC, divadelní vědec a pedagog katedry teorie a kritiky DAMU Praha;

Mgr. Petr Christov, Ph.D., divadelní vědec, vedoucí katedry divadelní vědy FF UK Praha;

Doc. MgA. Jakub Korčák, režisér a pedagog režie na pražské DAMU, kde je též vedoucím kabinetu režie činoherního divadla;

Prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., divadelní kritik, pedagog a publicista, v současnosti je pedagogem divadelní kritiky na katedře divadelní vědy VŠMU v Bratislavě;

Prof. Mgr. Ján Zavarský, scénograf, umělecký šéf Divadla Jána Palárika v Trnavě, pedagog VŠMU v Bratislavě a JAMU v Brně – vedoucí ateliéru scénografie;

Mgr. Alena Zemančíková, dramaturgyně literárně-dramatického vysílání Českého rozhlasu 3 – Vltava.

PROBLÉMOVÝ CLUB

Problémový club (PC) je nadstavbovou vzdělávací institucí Jiráskova Hronova, jakousi jeho „vysokou školou“. Měl by mít výhradně poznávací a inspirativní charakter. PC bude realizován formou rozpravy – disputace pětičlenného lektorského týmu složeného z předních odborníků, do níž mohou vstupovat účastníci z pléna. Odrazovým můstkem pro PC jsou inscenace uvedené v hlavním, případně v doprovodném programu JH. Na půdě PC však nepůjde o kritické hodnocení a analýzu inscenací, ani o diskuzi k nim. Materie divadelních inscenací tu bude především zdrojem impulzů k nastolení problémů a témat k rozpravě – disputaci, respektive k využití jako konkrétní příklad a pomůcka k ozřejmění divadelních zákonitostí a k pojmenování jevových stránek amatérské divadelní tvorby. Znamená to mj., že nemusí být takto reflektovány všechny inscenace JH, ani důsledně využity v časové posloupnosti programu JH.

Problémový club bude volně přístupným oficiálním fórem JH. Proběhne vždy v odpoledních hodinách (14.00-16.00) od neděle 2. 8. do soboty 8. 8. 2009 včetně. Posluchači tematických seminářů a dílen Klubu (nejen) mladých divadelníků, kteří se budou chtít zúčastňovat Problémového clubu pravidelně, vyznačí tento svůj zájem na přihláškách, aby jim mohla být návštěva umožněna (paralelně se totiž uskuteční některá představení hlavního programu JH).

* * *

PC (Kmenoví posluchači PC)

Ti zájemci o účast na JH, kteří se jej chtějí zúčastnit za zvýhodněných podmínek pro účastníky Klubu (nejen) mladých divadelníků, a přitom nechtějí navštěvovat některý z výše uvedených tematických seminářů (dílen), se mohou přihlásit jako kmenoví účastníci PC. Povinností kmenových posluchačů PC je návštěva představení základního programu JH, účast (pokud možno aktivní) na odpoledních Problémových clubech a dle zájmu nepovinná účast na diskuzních klubech v nočních hodinách.

S příjezdem kmenových posluchačů PC se počítá v pátek 31. 7. 2009.

* * *

DK (Diskuzní klub)

PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH SEMINÁŘŮ A DÍLEN

Lektoři: Mgr. et Mgr. Jitka Šotkovská, pedagožka a doktorandka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v oboru teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury a MgA. Petr Michálek, dramaturg, ředitel Městského divadla v Děčíně.

DISKUZNÍ KLUB

Diskuzní klub je dalším volně přístupným fórem JH, příležitostí umožňující spontánní výměnu názorů na představení uvedená na JH všem, kdo o to projeví zájem. Diskuze nebude nikterak obsahově předurčována. Přítomní lektoři mají za úkol zejména organizačně-technické vedení diskuze, ale mohou být i odbornou oporou, bude-li toho zapotřebí.

Diskuzní klub proběhne vždy v nočních hodinách po skončení představení hlavního programu. Snahou organizátorů je, aby diskuzní klub mohli navštěvovat posluchači PC, a to v čase co nejbližším koncům divadelních produkcí.

* * *

DK (Kmenoví posluchači DK)

Ti zájemci o účast na JH, kteří se jej chtějí zúčastnit za zvýhodněných podmínek pro účastníky Klubu (nejen) mladých divadelníků, a přitom nechtějí navštěvovat některý z výše uvedených tematických seminářů (dílen), se mohou přihlásit jako kmenoví účastníci DK. Povinností kmenových posluchačů DK je návštěva představení základního programu JH, účast (pokud možno aktivní) na diskuzních klubech v nočních hodinách a účast na dopoledních schůzkách s lektory (vždy od 10 do 12 hod), na nichž se budou moci věnovat diskutovaným tématům hlouběji. Na dopoledních schůzkách se větším dílem ujmou slova lektoři a zprostředkují kmenovým účastníkům DK odborný pohled na tu kterou problematiku. Dle zájmu bude umožněna účast na odpoledních Problémových clubech.

S příjezdem kmenových posluchačů DK se počítá v pátek 31. 7. 2009.

* * *

PODMÍNKY ÚČASTI

Účastníkům Klubu (nejen) mladých divadelníků, kteří se spokojí s hromadným ubytováním ve vlastních spacích pytlích a na vlastních karimatkách v prostorách tělocvičen a tříd hronovských škol, umožní organizátoři festivalu realizovat pobyt v nejlevnějších možných cenových relacích. Tj. počítají s paušálním účastnickým poplatkem ve výši cca 2500,- Kč. Uvedená výše poplatků je orientační, může doznat nedramatické proměny. Přesná částka bude oznámena propozicemi pro seminaristy, které přihlášení zájemci obdrží na přelomu června a července 2009. Zahraniční účastníci uhradí účastnický poplatek při prezenci v Hronově v hotovosti. Způsob úhrady účastnických poplatků pro tuzemské seminaristy je dvojí:

  • Vhotovosti při prezenci vHronově.
  • Bezhotovostním převodem na účet KIS Hronov č. 35-7093280217/0100 suvedením jména a příjmení do zprávy pro příjemce, konstantního symbolu: 308, variabilního symbolu: datum narození seminaristy ve tvaru den-měsíc-rok (např. 25021989). Platby lze uskutečnit vobdobí od doručení propozic pro seminaristy do 17. 7. 2009 včetně. Dřívější platby lze realizovat pouze po předběžném zjištění upřesněné částky u programového vedoucího K(n)MD dr. Milana Strotzera (tel. 221507956 nebo 605708325, e-mail: mistr@nipos-mk.cz).


Organizátoři poskytnou účastníkům K(n)MD vše potřebné, s výjimkou nákladů na dopravu, snídaně a nápoje. Znamená to, že bude poskytnuto zejména vše, co souvisí s provozem seminářů (náklady na pobyt, cestovné a odměny lektorů, prostory, materiál), vstupenky na představení, obědy a večeře od dne následujícího po dni stanoveného nástupu, střechu nad hlavou a základní zázemí pro osobní hygienu.

Ti, kdož požadují kvalitnější ubytování, si je samostatně objednají na adrese: Kulturní a informační středisko Hronov, nám. ČSA 500, 549 31 Hronov, tel. a fax: 491 483 314, e-mail: kis@mestohronov.cz a při příjezdu uhradí v Informačním středisku JH.

* * *

Nástup účastníků Klubu (nejen) mladých divadelníků bude, s výjimkou posluchačů seminářů O a kmenových posluchačů PC a DK, v podvečerních hodinách ve čtvrtek 30. 7. 2009. Posluchači semináře O a kmenoví posluchači PC a DK budou mít nástup v odpoledních hodinách v pátek 31. 7. 2009. Je však možné, že se tento pozdější nástup bude týkat i některého z dalších seminářů. Vše upřesníme (včetně účastnického poplatku) v propozicích pro seminaristy, které přihlášení účastníci obdrží v první dekádě měsíce července. Klub ukončí svoji činnost v sobotu 8. 8. 2009 večer s posledním představením JH.

* * *

 

ZÁKLADNÍ DENNÍ REŽIM K(n)MD

Posluchači semináře O

příjezd v pátek 31. 7. 2009

9.00-13.00 účast na semináři (od so.1. 8. do so. 8. 8.)

14.00-16.00 možnost zúčastnit se Problémového clubu (2.-8. 8.)

14.00-23.00 účast na představeních JH (31. 7.-8. 8.)

v noci možnost zúčastnit se diskuzního klubu (1.-7. 8.)

 

Dílna TIP

příjezd v podvečerních hodinách ve čtvrtek 30. 7. 2009 

9.00-17.00 práce v dílně (pouze v pátek 31. 7.)

9.00-12.00 práce v seminářích (v so. 1. 8.)

9.00-12.00 práce v dílně (od ne. 2. 8. do so. 8. 8.)

13.00-15.30 práce v dílně (od ne. 2. 8. do pá. 7. 8.)

16.30-23.00 účast na představeních JH (od pá. 31. 7. do so. 8. 8. včetně)

v noci možnost zúčastnit se diskuzního klubu

(od so. 1. 8. do pá. 7. 8. včetně)

Kmenoví posluchači PC

příjezd v pátek 31. 7. 2009

14.00-16.00 účast na Problémovém clubu (od ne. 2. 8. do so. 8. 8. včetně)

16.30-23.00 účast na představeních JH (od pá. 31. 7. do so. 8. 8. včetně)

v noci účast na diskuzním klubu (od so. 1. 8. do pá. 7. 8. včetně)

Kmenoví posluchači DK

příjezd v pátek 31. 7. 2009

10.00-12.00 účast na dopolední schůzce s lektory (od ne. 2. 8. do so. 8. 8. včetně)

14.00-16.00 účast na Problémovém clubu (od ne. 2. 8. do so. 8. 8. včetně)

16.30-23.00 účast na představeních JH (od pá. 31. 7. do so. 8. 8. včetně)

v noci účast na diskuzním klubu (od so. 1. 8. do pá. 7. 8. včetně)

Všechny ostatní semináře a dílny

příjezd v podvečerních hodinách ve čtvrtek 30. 7. 2009

9.00-17.00 práce v seminářích (pouze v pátek 31. 7.)

9.00-13.00 práce v seminářích (v ostatních dnech)

14.00-16.00 možnost účastnit se Problémového clubu

(od ne. 2. 8. do so. 8. 8. včetně)

14.00-23.00 účast na představeních JH (od pá. 31. 7. do so. 8. 8. včetně)

v noci možnost zúčastnit se diskuzního klubu

(od so. 1. 8. do pá. 7. 8. včetně)

* * *

PŘIHLÁŠKY

Máte-li zájem přijet na letošní Jiráskův Hronov jako účastník Klubu (nejen) mladých divadelníků, vyplňte přihlášku a odešlete ji na adresu ARTAMA nejpozději do 5. 6. 2009. Na přihlášce uveďte seminář (A, D, DK, H, I, J, K, KPR, O, PC, PDT, R, RA, S, T, TIP, Ž), o který máte přednostně zájem. V dalším pořadí uveďte náhradní možnosti pro případ, že by počet zájemců byl překážkou v práci některého semináře. Organizátoři si pro takový případ vyhrazují právo zařadit vás podle náhradní volby (netýká se posluchačů Kurzu praktické režie a těch, kdo se přihlásí výhradně a pouze jako kmenoví posluchači PC či DK). Jednotlivé semináře budou obsazovány podle pořadí došlých přihlášek. Neodesílejte přihlášku, aniž byste v ní neuvedli pořadí náhradních možností zařazení! Výjimka platí pouze pro KPR, PC a DK. Skutečnost rekordních počtů účastníků Klubu v posledních letech napovídá, že je záhodno zaslat přihlášku co nejdříve.

Vy, kteří máte zájem o některý z tematických seminářů a chcete být navíc stálými posluchači Problémového clubu, neopomeňte tuto skutečnost uvést na přihlášce. Je to důležité kvůli zajištění vstupenek na představení v čase, který se nekryje s konáním PC.

K účasti v K(n)MD se hlaste pouze na přihláškách otištěných v časopise Amatérská scéna č. 2/2009 v příloze d´ARTAMAn, respektive na stejných přihláškách, které lze zkopírovat z internetových stránek NIPOS-ARTAMA: www.nipos-mk.cz či www.amaterskascena.cz.

* * *

Podrobnější informace a odpovědi na dotazy týkající se Klubu (nejen) mladých divadelníků při 79. Jiráskově Hronově vám poskytne PhDr. Milan Strotzer na tel. číslech pražské Artamy 221 507 9567 nebo 605 708 325.