SEMINÁŘE A DÍLNY 80. JIRÁSKOVA HRONOVA

 

KLUB (nejen) MLADÝCH DIVADELNÍKŮ

 29. 7.–7. 8. 2010

Program 80. Jiráskova Hronova 2010 (dále jen JH), VI. Festivalu evropského amatérského divadla a současně celostátního festivalu amatérského divadla České republiky, není zatím znám. Byly již sice vybrány inscenace zahraničních souborů, ale větší část programu, kterou bude tvořit produkce tuzemská, v tomto období teprve krystalizuje na krajských postupových a celostátních přehlídkách v různých druzích, žánrech a oblastech amatérského divadla. O účasti domácích souborů a jejich inscenací bude rozhodnuto především na základě nominací a doporučení odborných porot celostátních druhových přehlídek koncem června.

I letošní JH bude zdrojem mezidruhového poznání a vzájemné inspirace. Na hronovských jevištích se opětovně ocitnou inscenace činoherního divadla, experimentálního a studentského divadla a malých jevištních forem, inscenace loutkového divadla. Výběr se uskuteční i v oblasti tanečního a pohybového divadla, neopomene oblast divadla pro děti a inscenace dětských divadelních souborů. Ona druhová rozmanitost nebude pouze otázkou skladby programu divadelních představení. Stejně rozmanitá bude skladba seminářů a dílen a doprovodného programu.

* * *

Chcete-li navštívit letošní Jiráskův Hronov a prožít jej aktivně ve společnosti lidí spřízněných zájmem o divadlo, vezměte do rukou tužku a diář, zatrhněte si v něm 29. 7.–7. 8. 2010 a připojte heslo: Klub (nejen) mladých divadelníků JH.

  • Klub bude i letos příležitostí k získání či rozšíření základních poznatků o divadle a dovedností potřebných k vlastnímu divadelnímu tvoření. Potřebných vědomostí z oblasti dramaturgie lze dojít v semináři D. Režisérských poznatků a dovedností se lze dobrat především v seminářích KPR, N, HaD, ale také v H, PD a S. Základů scénografie se lze dobrat v semináři S. Pro začínající divadelníky budou nejvhodnější semináře A, J a ZAP. Pro ty, co mají za sebou už nějakou hereckou zkušenost, pak semináře HaD, O, PD a RA. Hlasovou výchovou se budou zabývat především semináře J a O. Pohybových divadelních dovedností lze dosíci zejména v seminářích PD, RA a ZaP, ale také v semináři O. Umění žonglérskému je věnován seminář Ž. Specifickými disciplínami budou hudba v divadle (H), divadelní maska (M) a poezie a fyzické básnictví (PF). Pro zájemce o otázky organizační a legislativní je připraven seminář P.
  • Klub (nejen) mladých divadelníků –  to je příležitost pro zájemce o divadlo z nejmladších, ale nejen pro ně. Letos se otevírá opět všem bez ohledu na věk. Přesto tu věková omezení jsou: zúčastnit se mohou všichni, kdo k 29. 7. 2010 dovršili patnácti let věku. Přijetí účastníků mladších 18 let bude podmíněno souhlasem jejich rodičů.
  • Klub (nejen) mladých divadelníků bude pracovat v těchto skupinách – seminářích a dílnách:

 A         (jako Abeceda)

Lektor: Mgr. Luděk Horký, absolvent divadelní vědy na FF UK, lektor, režisér, dramaturg. Je zaměstnán jako dramaturg Centra tvorby pro děti a mládež v České televizi. Od roku 1992 působí v pražském divadle Radar, vedl zde postupně několik dramatických kroužků, byl zakládajícím členem Divadelního shluku Dovejvrtky.  Od r. 1993 pracuje v souboru Ty-já-tr, dodnes je jeho dramaturgem. V současnosti stojí v čele souborů Hrobeso a Načerno.

 DIVADELNÍ ABECEDA

Seminář je určen především začínajícím divadelníkům. Seznámíte se v něm takříkajíc na vlastním těle a na konkrétním „materiálu“ divadelních představení, která skýtá program JH, se základy divadelní práce. Prostředkem k tomu budou různá cvičení, hry a povídání o jednotlivých inscenacích. Zvláštní pozornost bude věnována základním divadelním principům, „stavebním kamenům“ inscenace, a užití výrazových scénických a hereckých prostředků. Seminář bude pracovat jako uzavřená skupina.

* * *


 D         (jako Dramaturgie)

Lektor: Prof. MgA. Miloslav Klíma, dramaturg našich předních divadelních scén, mj. Divadla Drak v Hradci Králové, Divadla Na zábradlí v Praze, kde byl i šéfem činohry, Národního divadla v Praze, od roku 1991 je pedagogem pražské DAMU, v letech 1991–1994 byl děkanem fakulty, od roku 2005 je prorektorem AMU pro studijní, vědecké a pedagogické záležitosti.

 DRAMATURGICKÁ DÍLNA

Dílna je určena především stávajícím či budoucím režisérům amatérských divadelních souborů, neboť bývají obyčejně sami sobě a svým souborům také dramaturgy. Je však určena i všem, kdo se věnují nebo chtějí věnovat dramaturgii samostatně.

Posluchači se setkají s naším předním dramaturgem a seznámí s jeho přístupem a metodami dramaturgické práce. Dílna nabídne zájemcům základní stručný teoretický konkrétní vhled do problematiky v kontextu celku dramaturgie a především možnost osobně si prakticky vyzkoušet tvůrčí autorskou práci na textové předloze ve třech variantách (1. na jednoduché situaci v různých žánrech, 2. na textové přípravě malé pohádky s minimem technických pomůcek, 3. na textové přípravě vlastního projektu). Podmínkou účasti je samostatná příprava před zahájením dílny a její prezentování lektorovi a kruhu frekventantů, kteří ji budou reflektovat, analyzovat a doporučovat další postup a možnosti dopracování. Příprava bude obnášet splnění dvou povinných úkolů a jednoho nepovinného. Jsou načrtnuty výše (v závorce), konkrétní detailnější zadání a příslušný text obdrží zájemci o účast v dramaturgické dílně obratem po doručení přihlášky.

* * *


 

 H         (jako Hudba)

Lektor: Jan Matásek, hudebník a hudební skladatel, autor hudby k mnoha inscenacím Divadla Minor Praha, Alfa Plzeň, Naivního divadla v Liberci, Divadla Aqualung na divadelní lodi Tajemství Divadla bratří Formanů, Národního divadla v Brně aj. Je absolventem konzervatoře v oboru snižcový pozoun. Na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze vystudoval obor skladba populární a jazzové hudby pod vedením prof. Víta Clara.

HUDBA V DIVADELNÍ INSCENACI

Seminář je příležitostí k získání poznatků a dovedností využitelných při tvorbě hudební a zvukové složky divadelní inscenace. Je určen především těm, kdo se tvorbou této složky inscenace zabývají včetně režisérů. Půjde o praktický seminář, v němž není na účastnících požadováno předchozí hudební vzdělání ani praxe. Jeho hlavní náplní bude uchopení každodenní zvukově-hudební zkušenosti a její převedení do interpretovatelné formy. Přitom není sledován ani hodnocen hudební obsah samotné performance, ale právě zdařilost formy přenosu myšlenky nebo zkušenosti prostřednictvím zvuku. Nejde tu tedy o technickou způsobilost ke hře na určitý nástroj, nebo ke zpěvu, ale o celistvé vyjádření v rámci prostoru, který poskytuje hudba ve svém nejširším vymezení.

Frekventanti se mohou seznámit se základními teoretickými znalostmi, počínaje hudebním názvoslovím, možnostmi hudebních zápisů, jejich přednostmi a nedostatky. Budou mít možnost zapsat myšlenku do grafické partitury s následnou analýzou. Dále prostřednictvím praktických hudebních ukázek nahlédneme rozdíly hudebních tradic některých národů. Objevíme základní orientaci v notovém zápisu, práce s dechem a hlasem, zamyšlení nad působením zvuků a hudby na psychiku a organizmus. Vyrobíme si i jednoduchý nástroj.

Hlavní tematické okruhy semináře: Hudba doprovází pohyb – Zvuk doprovází pohyb – Zvuk součástí hudby – Scénická hudba – Atmosféra, Prostředí – Hudební idea – Autorská tvorba – Hlas, zvuk a hudba v prostoru a čase – Interpretace.

* * *


 

  HaD    (jako Herec a dialog)

Lektor: Doc. Mgr. Aleš Bergman. Ph.D., divadelní vědec, režisér a pedagog. V současné době je vedoucím ateliéru činoherního herectví na Divadelní fakultě JAMU v Brně, současně učí režii a inscenační tvorbu na katedře výchovné dramatiky DAMU v Praze, externě pedagogicky působí v Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

HEREC A DIALOG

Praktický seminář bude věnován psycho-fyzickým hereckým cvičením a improvizacím se zaměřením na dialogický charakter hereckého projevu. Seminář není určen výhradně hercům, neméně prospěšný může být i pro režiséry, zejména pro vedení herců při přípravě inscenací. Bude totiž, mimo jiné, stavět i na Mejercholdově biomechanice a psychosomatických cvičeních profesora Karlíka. Frekventanty např. nemine párová etuda „facka“, pokročilé snad i etuda „hod kamenem“.

* * *


 

 J          (jako Jevištní řeč)

Lektorka: Mgr. Regina Szymiková, vedoucí kabinetu hlasové a mluvní výchovy DAMU a pedagožka Státní konzervatoře v Praze.

 JEVIŠTNÍ ŘEČ

Posluchači tohoto semináře, vedeného jednou z našich předních pedagožek hlasové výchovy, se budou věnovat praktickým dechovým, artikulačním, hlasovým a rezonančním cvičením. Ta budou spojována s tělovým cítěním, pohybem v prostoru, s partnerským kontaktem a vzájemným posloucháním se. Vedle skupinových cvičení dostane v semináři prostor i sluchová analýza individuálních dispozic.

* * *


 

 KPR   (jako Kurz praktické režie)

Lektoři: Mgr. Milan Schejbal, dramaturg a režisér, umělecký šéf Divadla A. Dvořáka v Příbrami a pedagog DAMU Praha a Kateřina Fixová, dramaturgyně a herečka Divadla A. Dvořáka v Příbrami.

 KURZ PRAKTICKÉ REŽIE

Čtvrté soustředění posluchačů dlouhodobého vzdělávacího projektu, který byl zahájen v říjnu 2008 v Městském divadle v Děčíně. Kurz je pro nové zájemce uzavřený.

Obsahem hronovského soustředění 2010 bude propedeutika divadelní režie, tj. seznámení se se základními stavebními kameny a prostředky režijní práce a nakládání s nimi.

Přihlášky do Klubu (nejen) mladých divadelníků musí vyplnit a zaslat i posluchači KPR!

Kurz pořádá DIVADLO (bez záruky) PRAHA za odborné spolupráce NIPOS-ARTAMA Praha a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

* * *


 

M        (jako Maska)

Lektor: Mgr. Karel Vostárek, výtvarník, scénograf, herec, režisér a pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU Praha. Jako pedagog působil také v Německu, Rakousku a Mexiku a na řadě divadelních akcí v ČR.

 MASKA – ODKRÝVÁNÍ SKRYTÉHO

Maska je asi nejstarší prostředek lidské komunikace se světem démonů a tím, co člověka vždy přesahovalo. V tomto smyslu je dobré masku vnímat jako nezbytný ochranný prostředek pro vstup do magického kruhu divadla. V současnosti se masky staly hlavně ochranou pomůckou v průmyslové výrobě, sportu a používají se v mnohých rizikových povoláních, ale také v jistém slova smyslu, byť neviditelně, i součástí každodenního politického a společenského života.

V dílně Karla Vostárka půjde o společné hledání a objevování základních principů  existence v masce, jejích vlastností a možností. Seznámíte se také s technologií výroby a vyrobíte si svou masku (masky). Budete se věnovat základům práce s těmito typy masek: 1. neutrální maska – cvičení pro vědomé a uvolněné existování v prostoru a otevření cesty jazyku těla. 2. charakterová maska: a) larvální maska – objevování světa a věcí; b) expresivní charakterová maska – kam mě maska vede; c) maškary, masopustní i jiné.

* * *


 

 N         (jako Nonverbální komunikace)

Lektorka: Daniela Fischerová, spisovatelka, dramatička, psycholožka, pedagožka nonverbální komunikace.

 NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

Seminář posluchačům poodkryje roušku tajné řeči lidského těla. Bude příležitostí dozvědět se mnoho zajímavého o významu naší mimiky, postojů a gest vědomých i nevědomých. Zkrátka, bude poodkrytím další studnice poznatků pro režijní a hereckou práci.

* * *


 

 O         (jako Odjinud)

Lektorka: Feng-yűn Song, zpěvačka napříč žánry, hlasová pedagožka a terapeutka. Pochází z čínské Sibiře. Od svých 14 let praktikuje cvičení čchi-kung a tchaj-ťi. Již v šesti letech zahájila náročné dvanáctileté studium tradiční pekingské opery typu stařeny u paní Šang Chuej-min, následovnice významné rodové školy Šang. Od roku 1999 soukromě studuje klasický zpěv, přírodní zpěv, zkoumá různé pěvecké techniky a hlasové možnosti ve spojení s dýcháním. Je absolventkou FF UK v Praze s doktorátem filozofie. Od r. 1992 trvale žije v Praze a aktivně působí na české hudební scéně. Je autorkou a spoluautorkou mnoha oceněných multikulturních, hudebních projektů . Pořádá hlasové semináře Hlasová autoterapie, zaměřené na funkci i dysfunkci dechu při hlasové práci a v lidské psychice. Je zakladatelkou Feng-yűn Song o. s., které usiluje o kulturní dialog mezi Východem a Západem. Je iniciátorkou, dramaturgyní a programovou ředitelkou projektu Songfest.cz – Rok tygra 2010. (www.fengjunsong.cz)
   

ODJINUD

O dýchání v hlasové a pohybové kultuře

Seminář speciálně připravovaný pro Jiráskův Hronov je určen jak režisérům, hercům, tak lektorům dramatické výchovy, kteří chtějí poznávat a pěstovat své energické tělo, svůj tvůrčí nástroj, a porozumět mu.

Posluchači se na semináři seznámí se sérií základních hlasových a pohybových cvičení, která jsou inspirována tradiční čínskou tělesnou kulturou, čchi-kung a cvičením tchaj-´ti. Budou se věnovat základním dýchacím technikám, dechovým, hlasovým a také emotivním prožitkům. Seminář je výjimečnou možností, jak nahlédnout divadelní hlasovou a pohybovou přípravu k herectví (a nejen ji) z jiného úhlu, odjinud.

Oproti ostatním tematickým seminářům započne seminář O (jako Odjinud)  později. S příjezdem seminaristů se počítá v pátek 30. 7. 2010, výuka započne v neděli 1. 8. 2010 ráno.

* * *


 

P         (jako Produkce)

Lektorka: Dagmar Brtnická, divadelní produkční, zástupce ředitelky KD Mlejn, o. p. s. v Praze-Stodůlkách, původní profesí účetní,  praxe v komerční i neziskové sféře, produkční práce 12 let v amatérském, později poloprofesionálním i profesionálním divadle, samostatné projekty – festivaly pouličního a netradičního divadla, site-specific performance (v letech 2000–2007 soubor De Facto Mimo Jihlava, spolupráce – Divadlo T.E.J.P., Kufr, Studio dell’arte, festivaly Rozmarné léto – osm ročníků, MIMO – dva ročníky, Stodůlecký Píseček od roku 2008), v letech 1998–2002 absolvovala Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA Praha, v současnosti studuje produkci na DAMU Praha.

 PRODUKČNÍ MINIMUM PRO AMATÉRSKÝ SOUBOR

Seminář je určen především pro vedoucí amatérských divadelních souborů, produkční či zkrátka pro členy souborů, na nichž leží tíha organizačních úkolů nutných pro existenci divadelního kolektivu a s nimi spojených úkonů legislativního, administrativního, účetního apod. charakteru. Produkční má v divadle nejtěžší úkol. Musí totiž balancovat mezi požadavky administrativy a uměleckým zápalem tvůrců.

Co můžeme udělat pro to, abychom se jako vedoucí souboru uspěli ve styku s úřady a aby byl náš soubor byl úspěšný? Kdo je produkční či producent, vedoucí, manager nebo třeba fundraiser? Potřebujeme je? Tyto a další otázky z oblasti nepříliš populárních témat, jako jsou administrativa, právo včetně autorského, daně, účetnictví, financování, propagace, práce s lidmi atd. budou předmětem tohoto mimořádného semináře.

* * *


 

 PD      (jako Pohybová dílna)

Lektor: Doc. Martin Pacek, absolvent Taneční konzervatoře a HAMU v Praze, obor choreografie. Jako choreograf a režisér působí v oblasti činoherního divadla, opery a muzikálu. Je zakladatelem tanečního divadla BUFO (1991) a Originálního pohybového divadla Veselé skoky (2004). Od roku 1996 působí jako pedagog DAMU a v současné době je vedoucím kabinetu pohybu. Pro katedru činoherního divadla i katedru alternativního a loutkového divadla zajišťuje výuku předmětů Jevištní pohyb, trénink, tanec.

 POHYBOVÁ DÍLNA S MASKOU

(Co vše může být maskou a jak s tím pracovat)

Dílna  poslouží k seznámení účastníků s možnostmi, ale i omezeními, které nabízí maska jako jedna z nejstarších divadelních rekvizit. Frekventanti dílny si prakticky ověří, jaké nároky to klade na herce, zvláště pak na jeho pohybový aparát. Poznají, co vše se dá s pomocí masky sdělit a jak i díky tomu mohou zdokonalit své nonverbální schopnosti. V průběhu dílny nahlédnou do commedie dell’arte, dotknou se lidového divadla, a to nejen českého. Práce v dílně pro ně bude fyzicky velmi náročná. Začínat budou intenzivní rozcvičkou s prvky tance a akrobacie. Každý den pak bude věnován jinému divadelnímu žánru, v kterém se maska objevuje buď jako jeho nedílná součást, nebo ho může ozvláštnit. Na konci celé dílny bude předveden výsledek společné dřiny v podobě krátké pohybově taneční grotesky.

Povinná výbava zájemců: pohodlný cvičební úbor, cvičební boty nejlépe taneční (měkké), jednoduchá papírová maska s gumou přes celý obličej (ne škraboška), umělohmotný větší talíř. 

* * *


 

 PF       (jako Poezie a Fyzické básnictví)

Lektoři: Petr Váša, fyzický básník, literát, skladatel, performer a výtvarník. Vystudoval dějiny umění na brněnské univerzitě. Založil skupiny alternativního rocku Z kopce a Ošklid a „multi-revival“ A-Beat. Poté se cele věnoval vynalézání tzv. fyzického básnictví, žánru spojujícího literární, hudební, pohybové a výtvarné inspirace ve výrazu pouhého hlasu a těla sólového performera nebo zvláštního druhu kresby. Od r. 1993 pořádal semináře a dílny fyzického básnictví jako pedagogické metody „sebenalézání“. Po řadě sólových projektů, stovkách vystoupení v České republice a v zahraničí  založil v roce 2000 hudební skupinu Ty Syčáci, s níž zatím vytvořil dva písňové cykly a dvě experimentální opery. V roce 2004 zahájil projekt „fyzických básní v trans-latině“ Tomvansong, svérázně řešící otázky osobní a jazykové identity. + Mgr. Renata Vordová, režisérka divadla poezie, lektorka kurzů komunikace, interpretace textu a jiné tvůrčí práce, odborná asistentka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, certifikátní studium dramatické výchovy.

 POEZIE A FYZICKÉ BÁSNICTVÍ

Dílna pro všechny, které zajímá fyzické básnictví, hudba, práce s textem, tělem a různými východisky, vedoucí k méně obvyklému prožitku nebo k jevištnímu sdělení. Budeme pracovat společně i odděleně, na stejných i jiných poetických výzvách. S sebou přivezte, pokud chcete: hudební nástroje, vzrušující texty a znepokojivé útvary.

Pilíře dílny: Tělo – hlas – nástroj – prostředek – hlas – tělo – nástroj já – my – to – sdělení – to – my – vy/oni (Renata Vordová). Pohyb – hlas – gesto – slovo (Petr Váša).

* * *


 

 RA   (jako Recovered Alchemy)

Lektor: Guillermo Horta Betancourt z Kuby, performer a tanečník, choreograf a tvůrce řady inscenací tanečního divadla na Kubě, v Rakousku a Belgii. Studoval malbu, sochařství a grafiku, dále režii, scénografii, výraz těla a hlas. Působil v souboru Danza Nacional de Cuba, na Státní baletní škole v Havaně, na nejvyšším uměleckém institutu (současný tanec). V devadesátých letech působil na Mezinárodní škole divadla a antropologie v Kodani, na škole Margy Kathakali Company School v Indii, zkoumal japonský tanec a divadlo v Kyotu. Jako pedagog působil v mnoha zemích světa. V současnosti vede Opus Nigrum Dance Laboratory ve Vídni a na španělském Tenerife, kde v současné době žije.

 RECOVERED ALCHEMY – ZNOVUNABYTÁ ALCHYMIE

Dílna bude věnována pohybovému a tanečnímu divadlu. Záměrem lektora je podělit se s jejími účastníky o poznatky, kterých došel na své obtížné dosavadní cestě při vyhledávání paměti kultury a snaze obnovit či zachytit starobylé a moudré cesty k tanci a herectví pro svou divadelní práci. Frekventanti dílny se účastní procesu hledání osobnosti a ducha jako cesty k pochopení, interpretaci a komunikaci prostřednictvím vlastního těla. Půjde o hledání niterných zážitků spjatých s mystériem pohybu v harmonii a jeho závislosti na zkoumání těla jako receptora nejen svého okolí, ale i vnitřního světa sebe sama. Za pomoci speciálního tréninku budou účastníci dílny směřovat k dosažení harmonického a organického vztahu mezi hlasem a tělem v běžných i neobvyklých podmínkách a při tanci. Důraz bude kladen na vokalizaci, sborovou práci s melodickým textem, neverbálním jazykem, textem a pohybem, textem a tancem, na dramaturgii textu a pohybu, textové obrazy a fyzické obrazy.

Součástí dílny budou taneční, pohybové i hlasové tréninky, část vymezeného času bude věnována přípravě kostýmů z odpadků (ze starých igelitových tašek, fólií, obalů, PET-lahví).

Dílna bude vedena v anglickém jazyce. Bez tlumočení! Podmínkou účasti je proto přiměřená znalost angličtiny.

* * *


 

 S          (jako Scénografie)

Lektorka: MgA. Kateřina Baranowska, scénografka a kostýmní výtvarnice, nyní ve svobodném povolání (spolupráce např. s divadly ABC Praha, Divadlem Pod Palmovkou Praha, Horáckým divadlem Jihlava, Divadlem A. Dvořáka Příbram, Městským divadlem Most, Středočeským divadlem Kladno aj.), členka odborných porot krajských a celostátních přehlídek amatérského divadla.

 ÚVOD DO SCÉNOGRAFIE

Seminář má za cíl poskytnout úvod do scénografie. Důraz bude kladen na  získání praktických dovedností potřebných k vytvoření fungujícího scénografického řešení inscenace. Posluchači se budou zabývat otázkami různých typů divadelního prostoru, vytvořením optimálního hracího prostoru pro konkrétní inscenaci. Stranou nezůstane estetická stránka scénografie ve významotvorném smyslu a ve vztahu ke zvolené poetice. Pozornost bude věnována divadelnímu kostýmu. Neopomeneme ani specifické prostředky podporující tvorbu scénografa a komunikaci s režisérem, respektive s těmi, kdo budou realizovat scénografické návrhy.

* * *


 

ZAP    (jako Základy Akrobacie a Pantomimy)

Lektor: Michal Hecht, mim, režisér a pedagog na volné noze. Studoval pantomimu u Zojky Mikotové a akrobacii u Evy Bosákové. Poté absolvoval nesčetné množství kurzů různých druhů neverbálního divadla v Česku i cizině. Od roku 1988 jezdí po světě se svými sólo programy a vyučuje pohyb. Sedm let strávil ve Finsku jako pedagog na NÄTY (finská obdoba DAMU) v Tampere. Od roku 1998 působí v ČR. Učil externě na DAMU. Nyní hraje v divadle Image v Praze, pořádá semináře, režíruje různé divadelní skupiny a pracuje pro AITA/IATA. Od poloviny 90. let vede semináře na Setkání v Šumperku a na Jiráskově Hronově. Roku 1990 učil na TIP (Theatre for Young People) v USA.

 ZÁKLADY AKROBACIE A PANTOMIMY

Dílna je určena především začátečníkům. Účastníci se seznámí se základy klasické i moderní pantomimy, improvizace a  jevištního pohybu vůbec. Větší prostor bude v dílně věnován základům akrobacie (technika pádů a soubojů, stojky, přemety, salta a pyramidy). Účastníky dílny čeká náročný fyzický trénink, ale i příjemná relaxace a masáže. Neobejdou se bez cvičebního oděvu, vítány budou dovezené oblíbené hudební nástroje a CD s libovolnou instrumentální hudbou.

Dílna bude vedena v anglickém jazyce. Bez tlumočení!  Znalost angličtiny není nutnou podmínkou, ale spíše výhodou pro komunikaci v mezinárodním složení dílny. Počet uchazečů je omezen. Přednost budou mít ti, kteří se ještě nikdy dílny Michala Hechta nezúčastnili.

* * *


 

  Ž   (jako Žonglování)

Lektorka: Mgr. Adéla Kratochvílová, absolventka JAMU Brno v oboru dramatická výchova, tamtéž je v současnosti posluchačkou postgraduálního studia u prof. Zoji Mikotové. Má svobodné povolání a spolu s Dášou Trávníkovou Divadlo Kufr, které jsme mohli vidět na JH s představením Tančíček Adušiadáši. Zabývá se především pohybovým, klaunským, kejklířským a pouličním divadlem, pracuje jako zdravotní klaun. Jako lektorka se podílí na realizaci žonglérských dílen (Aleje), vloni a předloni též na JH.

 ŽONGLÉRSKÝ SEMINÁŘ

Seminář je určen všem zájemcům o žonglování a jeho využití jako performačního umění bez ohledu na dosavadní zkušenost s žonglérskými technikami či motorickou zdatnost (i když jistá znalost žonglování – například se třemi míčky – je výhodou). Důležité je odhodlání k systematickému žonglérskému tréninku a chuť pro tvořivou divadelní práci s předměty a pohybem.

Prvotním úkolem semináře je osvojení techniky žonglování s jedním, dvěma, třemi a více míčky (šátky, kruhy nebo jinými předměty  – jablka, šišky, čepice atp.) samostatně, ve dvojicích i ve skupině. Neopomeneme se věnovat také dalším pomůckám a technikám – diabolo, talíř, kužely, květinová hůl (flower stick), kontaktní a vícepočetní žonglování atd. Nepůjde však jen o osvojování technických dovedností. Pokusíme se také o propojení žonglování s jinými prostředky divadelního vyjádření, jako je pohyb, hudba, slovo apod., především pak o tvůrčí využití žonglérských dovedností jako prostředku divadelního sdělení.

Tématem letošní dílny bude žonglování a prostor. Půjde o uchopení  prostoru kolem nás skrze žonglování. Zkusíme jím vyplnit intimní prostor u vlastního těla a žonglováním obsáhnout – dotvořit – pojmenovat i širší prostředí, ve kterém se právě pohybujeme.

Počítá se s tím, že si účastníci semináře s sebou přivezou svoje žonglérské pomůcky i běžné předměty, se kterými chtějí žonglovat či hravě manipulovat. Veškeré žonglérské náčiní však bude v semináři k dispozici, nadto se počítá s vlastní výrobou žonglérských míčků.

* * *


 

 PC      (PROBLÉMOVÝ CLUB)

PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH SEMINÁŘŮ A DÍLEN

Lektoři:

Prof. PhDr. Jan Císař, Csc., vedoucí lektor PC, divadelní vědec a pedagog katedry teorie a kritiky DAMU Praha;

Mgr. Petr Christov, Ph.D., divadelní vědec, vedoucí katedry divadelní vědy FF UK  Praha;

Prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., divadelní kritik, pedagog a publicista, v současnosti je pedagogem divadelní kritiky na katedře divadelní vědy VŠMU v Bratislavě;

Prof. Mgr. Ján Zavarský, scénograf, umělecký šéf  Divadla Jána Palárika v Trnavě, pedagog VŠMU v Bratislavě a JAMU v Brně – vedoucí ateliéru scénografie;

Mgr. Alena Zemančíková, dramaturgyně literárně-dramatického vysílání Českého rozhlasu 3 – Vltava.

PROBLÉMOVÝ CLUB

Problémový club (PC) je nadstavbovou vzdělávací institucí Jiráskova Hronova, jakousi jeho „vysokou školou“. Měl by mít výhradně poznávací a inspirativní charakter. PC bude realizován formou rozpravy – disputace pětičlenného lektorského týmu složeného z předních odborníků, do níž mohou vstupovat účastníci z pléna. Odrazovým můstkem pro PC jsou inscenace uvedené v hlavním, případně v doprovodném programu JH. Na půdě PC však nepůjde o kritické hodnocení a analýzu inscenací, ani o diskuzi k nim. Materie divadelních inscenací tu bude především zdrojem impulzů k nastolení problémů a témat k rozpravě – disputaci, respektive k využití jako konkrétní příklad a pomůcka k ozřejmění divadelních zákonitostí a k pojmenování jevových stránek amatérské divadelní tvorby. Znamená to mj., že nemusí být takto reflektovány všechny inscenace JH, ani důsledně využity v časové posloupnosti programu JH.

Problémový club bude volně přístupným oficiálním fórem JH. Proběhne vždy v odpoledních hodinách (14.00–16.00) od neděle 1. 8. do soboty 7. 8. 2010 včetně. Posluchači tematických seminářů a dílen Klubu (nejen) mladých divadelníků, kteří se budou chtít zúčastňovat Problémového clubu pravidelně, vyznačí tento svůj zájem na přihláškách, aby jim mohla být návštěva umožněna (paralelně se totiž uskuteční některá představení hlavního programu JH).

* * * 

 PC (Kmenoví posluchači PC)

Ti zájemci o účast na JH, kteří se jej chtějí zúčastnit za zvýhodněných podmínek pro účastníky Klubu (nejen) mladých divadelníků, a přitom nechtějí navštěvovat některý z výše uvedených tematických seminářů (dílen), se mohou přihlásit jako kmenoví účastníci PC. Povinností kmenových posluchačů PC je návštěva představení základního programu JH, účast (pokud možno aktivní) na odpoledních Problémových clubech a dle zájmu nepovinná účast na diskuzních klubech v nočních hodinách.

S příjezdem kmenových posluchačů PC se počítá v pátek 30. 7. 2010.

* * *


 

 DK (Diskuzní klub)

PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH SEMINÁŘŮ A DÍLEN

Lektor: Václav Špirit, současným povoláním sociální pedagog, režisér divadelního souboru Gut & Edel v německém Lörrachu a umělecký ředitel mezinárodního divadelního festivalu v Lörrachu.

DISKUZNÍ KLUB

Diskuzní klub je dalším volně přístupným fórem JH, příležitostí umožňující spontánní výměnu názorů na představení uvedená na JH všem, kdo o to projeví zájem. Diskuze nebude nikterak obsahově předurčována. Přítomný lektor má za úkol zejména organizačně-technické vedení diskuze, ale může být i odbornou oporou, bude-li toho zapotřebí.

Diskuzní klub proběhne vždy v nočních hodinách po skončení představení hlavního programu. Snahou organizátorů je, aby diskuzní klub mohli navštěvovat posluchači PC, a to v čase co nejbližším koncům divadelních produkcí.

* * *


 

MDF (Mezinárodní diskuzní fórum)

PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH SEMINÁŘŮ A DÍLEN

Lektoři: Mgr. et MgA. Roman Černík, amatérský režisér, organizátor kulturního dění zejména v Plzni a Plzeňském kraji, pedagog dramatické výchovy; Luděk Richter, divadelní teoretik a pedagog, autor, režisér, herec a publicista, Dr. Danute Vaigauskaite, vedoucí katedry režie na Klaipeda University v Litvě.

 MEZINÁRODNÍ DISKUZNÍ FÓRUM

Mezinárodní diskuzní fórum je dalším volně přístupným fórem JH. Je především určeno zahraničním účastníkům JH a bude probíhat v angličtině. Půjde v něm hlavně o reflexi inscenací zahraničních souborů. Bude-li zájem ze strany účastníků, mohou být reflektovány i inscenace souborů tuzemských. MDF se uskuteční vždy v čase těsně předcházejícím konání Problémového clubu, tj. mezi 13. a 14. hodinou od neděle 1. 8. do soboty 7. 8. 2010 včetně. 

 

  


 

 

PODMÍNKY ÚČASTI

Účastníkům Klubu (nejen) mladých divadelníků, kteří se spokojí s hromadným ubytováním ve vlastních spacích pytlích a na vlastních karimatkách v prostorách tělocvičen a tříd hronovských škol, umožní organizátoři festivalu realizovat pobyt v nejlevnějších možných cenových relacích. Tj. počítají s paušálním účastnickým poplatkem ve výši cca 2700,- Kč. Uvedená výše poplatků je orientační, může doznat nedramatické proměny. Přesná částka bude oznámena propozicemi pro seminaristy, které přihlášení zájemci obdrží počátkem července 2010. Zahraniční účastníci uhradí účastnický poplatek při prezenci v Hronově v hotovosti. Způsob úhrady účastnických poplatků pro tuzemské seminaristy je dvojí:

  • V hotovosti při prezenci v Hronově.
  • Bezhotovostním převodem na účet KIS Hronov č. 35-7093280217/0100 s uvedením jména a příjmení do zprávy pro příjemce, konstantního symbolu: 308, variabilního symbolu: datum narození seminaristy ve tvaru den-měsíc-rok (např. 25021989). Platby lze uskutečnit v období od doručení propozic pro seminaristy do 16. 7. 2010 včetně. Dřívější platby lze realizovat pouze po předběžném zjištění upřesněné částky u programového vedoucího K(n)MD dr. Milana Strotzera (tel. 221 507 956 nebo 605 708 325, e-mail: mistr@nipos-mk.cz).

Organizátoři poskytnou účastníkům K(n)MD vše potřebné, s výjimkou nákladů na dopravu, snídaně a nápoje. Znamená to, že bude poskytnuto zejména vše, co souvisí s provozem seminářů (náklady na pobyt, cestovné a odměny lektorů, prostory, materiál), vstupenky na představení, obědy a večeře od dne následujícího po dni stanoveného nástupu, střechu nad hlavou a základní zázemí pro osobní hygienu.

Ti, kdož požadují kvalitnější ubytování, si je samostatně objednají na adrese: Kulturní a informační středisko Hronov, nám. ČSA 500, 549 31 Hronov, tel. a fax: 491 483 314, e-mail: kis@mestohronov.cz a při příjezdu uhradí v Informačním středisku JH.

Upozornění: Pokud si s sebou musíte nutně přivézt psa, musíte si objednat ubytování internátní, v soukromí či campu. V hromadných ubytovnách (třídách, tělocvičnách apod., kde se spí ve spacácích) vás nebudeme moci s vaším čtyřnohým doprovodem přijmout.

* * *

Nástup účastníků Klubu (nejen) mladých divadelníků bude, s výjimkou posluchačů seminářů O a kmenových posluchačů PC v podvečerních hodinách ve čtvrtek 29. 7. 2010. Posluchači semináře O a kmenoví posluchači PC budou mít nástup v odpoledních hodinách v pátek 30. 7. 2010. Je však možné, že se tento pozdější nástup bude týkat i některého z dalších seminářů. Vše upřesníme (včetně účastnického poplatku) v propozicích pro seminaristy, které přihlášení účastníci obdrží v první dekádě měsíce července. Klub ukončí svoji činnost v sobotu 7. 8. 2010 večer s posledním představením JH.

* * *


 

 

ZÁKLADNÍ DENNÍ REŽIM K(n)MD

 

Posluchači semináře O

 – příjezd v pátek 30. 7. 2010

  9.00–13.00    účast na semináři (od ne. 1. 8. do so. 7. 8.)

14.00–16.00    možnost zúčastnit se Problémového clubu (1.–7. 8.)

14.00–23.00    účast na představeních JH (30. 7.–7. 8.)

v noci              možnost zúčastnit se diskuzního klubu (30. 7.–6. 8.)

 

Kmenoví posluchači PC

příjezd v pátek 30. 7. 2010 

14.00–16.00    účast na Problémovém clubu (od ne. 1. 8. do so. 7. 8. včetně)

16.30–23.00    účast na představeních JH (od pá. 30. 7. do so. 7. 8. včetně)

v noci              účast na diskuzním klubu (od pá.. 30. 7. do pá. 6. 8. včetně)

 

Všechny ostatní semináře a dílny

příjezd v podvečerních hodinách ve čtvrtek 29. 7. 2010 

  9.00–15.00    práce v seminářích (pouze v pátek 29. 7.)

  9.00–13.00    práce v seminářích (v ostatních dnech)

14.00–16.00    možnost účastnit se Problémového clubu

                                    (od ne. 1. 8. do so. 7. 8. včetně)

14.00–23.00    účast na představeních JH (od pá. 30. 7. do so. 7. 8. včetně)

v noci              možnost zúčastnit se diskuzního klubu

                                   (od pá. 30. 7. do pá. 6. 8. včetně)

* * *


 

 

PŘIHLÁŠKY

Máte-li zájem přijet na letošní Jiráskův Hronov jako účastník Klubu (nejen) mladých divadelníků, vyplňte přihlášku a odešlete ji na adresu ARTAMA (viz přihláška)  nejpozději do 4. 6. 2010. Na přihlášce uveďte seminář (A, D, H, HaD, J, KPR, M, N, O, P, PC, PD, PF,  RA, S, ZAP, Ž), o který máte přednostně zájem. V dalším pořadí uveďte náhradní možnosti pro případ, že by počet zájemců byl překážkou v práci některého semináře. Organizátoři si pro takový případ vyhrazují právo zařadit vás podle náhradní volby (netýká se posluchačů Kurzu praktické režie a těch, kdo se přihlásí výhradně a pouze jako kmenoví posluchači PC). Jednotlivé semináře budou obsazovány podle pořadí došlých přihlášek. Neodesílejte přihlášku, aniž byste v ní neuvedli pořadí náhradních možností zařazení! Výjimka platí pouze pro KPR, PC. Skutečnost rekordních počtů účastníků Klubu v posledních letech napovídá, že je záhodno zaslat přihlášku co nejdříve.

Vy, kteří máte zájem o některý z tematických seminářů a chcete být navíc stálými posluchači Problémového clubu, neopomeňte tuto skutečnost uvést na přihlášce. Je to důležité kvůli zajištění vstupenek na představení v čase, který se nekryje s konáním PC.

K účasti v K(n)MD se hlaste pouze na přihláškách otištěných v časopise Amatérská scéna č. 2/2010 v příloze d´ARTAMAn, respektive na stejných přihláškách, které lze zkopírovat z internetových stránek NIPOS-ARTAMA: www.artama.cz či www.amaterskascena.cz.

Přihláška ve formátu PDF:    Přihláška do KnMD 80. JH 2010

* * *

Podrobnější informace a odpovědi na dotazy týkající se Klubu (nejen) mladých divadelníků při 80. Jiráskově Hronově vám poskytne PhDr. Milan Strotzer na tel. číslech pražské Artamy 221 507 9567 nebo 605 708 325.