16. CP Sdílená imaginace, 2019

Ocenění výtvarných pedagogů 16. celostátní přehlídka Sdílená imaginace

Tým kurátorů, ve složení doc. Vladimír Havlík, PaedDr. Markéta Pastorová, Mgr. Jana Randáková, MgA. Matěj Smetana, Ph.D., PaedDr. Jan Svoboda, Mgr. Barbora Škaloudová, doc. PhDr. Jaroslav Vančát a PhD., MgA. Romana Veselá posuzoval všech 100 zaslaných projektů. Celkem udělil 27 ocenění: 3 ceny za dlouhodobý koncepční a systematický přístup k výtvarnému oboru, 2 ceny za soubor projektů, 13 cen kurátorů a 9 čestných uznání. Ocenění výtvarní pedagogové obdrželi diplomy a knižní publikace.

CENA KURÁTORŮ ZA DLOUHODOBÝ KONCEPČNÍ A SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP K VÝTVARNÉMU OBORU:

 1. Zdeněk Babinec, Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice
  zejména za cílevědomé vytváření podmínek pro jeho rozvoj na škole
 2. Lenka Feldsteinová a kolektiv VO a LDO Základní umělecké školy Sedlčany
  zejména za organizaci dlouhodobých projektů, které propojují jak různé typy škol, tak také
  různé umělecké obory
 3. Simona Svatošová, Gymnázium Jana Nerudy / Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZUŠ

CENA KURÁTORŮ ZA SOUBOR PROJEKTŮ

 1. Šimon Brejcha a kolektiv kabinetu výtvarného oboru Gymnázia Na Pražačce, Praha 3
  zejména za dlouhodobé koncepční pedagogické zprostředkování současného
  výtvarného umění s organickým zapojením osobních prožitků a zkušeností žáků
  Vladimír Havlík: „Projekt ABECEDA nabízí podivuhodné množství nápaditých osobních přístupů, ztvárňujících téma abecedy. Od klasičtějších, řekněme grafických poloh, přes konceptuální a procesuální přístupy až k performativním počinům. Vše děláno s osobním zaujetím, nadšením a neskrývanou radostí. Tihle studenti svým učitelům očividně důvěřují.“
  Matěj Smetana: „Z výstupů projektu VYBER SI SÁM je patrné otevřené a přitom důsledné vedení, díky kterému se Šimonu Brejchovi podařilo přivést závěrečný ročník gymnázia ke komplexnímu projektu, postavenému na významných dílech/autorech výtvarného umění 20. století. Jednotlivé přístupy studentů a studentek k tématům jsou výrazně individuální, zpracované se znatelným vhledem do daných témat a uspořádané do přehledného webového projektu. Samotné realizace se vyznačují důsledností s důrazem na detail i na výstižné autorské texty.“
  Barbora Škaloudová: „Na projektu VYBER SI SÁM mne zaujalo, že každý z prezentovaných projektů tohoto souboru je jiný, osobitý, jinak využívající různorodých prostředků a přístupů. Přestože projekty reagují na konkrétní umělce, je patrné, že nejde jen o nápodobu. V tomto směru se studenti citlivě napojují a sdílí své představy, obrazy, zkušenosti. Oceňuji důraz na konceptualizaci námětu a komplexnost projektu včetně dokumentace tvorby studentů, výslednou precizní realizaci a prezentaci.“
 2. Dana Urbanová, Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4
  zejména za soubor projektů, který je zaměřen na podporu individuality autora

PROJEKTY OCENĚNÉ JEDNOTLIVÝMI KURÁTORY:

 1. Magdalena Adámková Turzová a Adéla Jánská, Střední škola designu a módy, Prostějov
  projekt SLOVO/MALÍŘSKÝ PROJEKT JAKO POLYSÉMANTICKÉ DÍLO
  Vladimír Havlík: „Malba je rituálem ztělesnění obrazů uložených v naší mysli, ať už kutečných, snových nebo mediálních. Obrazové představy mohou asociovat také slova nebo
  slovní spojení. Prostřednictvím malířského gesta na sebe berou hmotnou podobu, danou jedinečnou zkušeností autora a samozřejmě také jeho povahou. V případě Marka Švarce jde o obrazy vtipné, absurdní, tajemné, ironické… a skvěle namalované.“
 2. Šárka Coganová, Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 30
  projekt PROCESY AKTIVNÍ IMAGINACE S NÁMĚTEM MĚSTSKÉ VEDUTY
  Romana Veselá: „Procházet určité místo (v tomto případě přehradu v Jablonci nad Nisou), mapovat jej a zaznamenávat, všímat si detailů vizuálně naléhavého okolí a odhalovat v něm
  barevné kompozice a tvary je dobrodružství, které vede nejenom k poznání svého
  města a jeho historie, ale také výtvarného umění. Podobný přístup totiž měli Vratislav Karel Novák, Jiří Dostál, Tomáš Plesl a mnoho dalších jabloneckých umělců, s jejichž díly se mohou žáci ve městě setkat a kterým tak lépe porozumí. Projekt učí žáky vědomě reflektovat vnímání a prožívání bezprostředního okolí prostřednictvím široké škály vizuálních prostředků.“
 3. Petra Filipová, Šimon Chloupek a Jana Stránská, EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií
  projekt ARTMAP NANTES – PODĚBRADY
  Vladimír Havlík: „Klasické městské mapy jsou zdrojem utilitárních informací, jež mají především usnadnit přístup turisty ke „konzumaci zážitků“ prefabrikovaných cestovním
  ruchem. Projekt ArtMapy jde naopak cestou autentických osobních příběhů a prožitků spojených s konkrétními místy. Jejich experimentální zpracování v podobě krátkých videí vytváří emocionální, živou mapu těchto virtuálně sdílených míst.“
  Barbora Škaloudová: „Projekt webové aplikace ArtMap je platformou pro sdílení autentických obrazů, zážitků, reálných, ale i fiktivních situací. Tematizuje město jako místo plné představ, jež je možné sdílet, místo, které je inspirativní a generující tvůrčí přístupy. Ocenit je třeba zejména důraz na uplatnění osobitosti studentů a pestrost forem jednotlivých videí, která kombinují videoartové prvky, performance, animaci či dokument.“
 4. Klára Hušková Smyczková, Národní galerie v Praze
  projekt MIX BAREVNÉHO SVĚTLA
  Romana Veselá: „Mix barevného světla byl edukativní program k výstavě Kathariny Grosse, který interpretoval její malířské metody prostřednictvím vytváření barevných kompozic.
  Mícháním barevného spektra vznikají různé tóny, stíny, ale i bílá místa. Účastníci programu imitují prostředí, ve kterém se ocitli na výstavě, zároveň se učí malovat světlem v prostoru a pracovat s mícháním světelného spektra. Projekt vytváří prostor pro experiment a postupné objevování variability možností a kombinace prostředků v kontextu díla Kathariny Grosse.“
 5. Taťána Jiříková, Základní umělecká škola, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413
  projekt 3:33
  Barbora Škaloudová: „Zdánlivě jednoduchá aranžovaná situace, která se jen opakuje (ve stejný čas na stejném místě) vyvolává hlubší otázky po zdroji tvorby, autenticitě místa, možnostech navázat na jiné dílo či se napojit a vzájemně se (ne)ovlivňovat. Oceňuji projekt
  i za nenásilnou a přitom napínavě konceptuální i procesuální rovinu zprostředkování umění. Vytvořením zvukové stopy generuje představivost dětí a dotýká se tak přímo tématu přehlídky. Fotografie, videa i instalace srozumitelně reprezentují situaci, kterou autorka s dětmi performovala.“
 6. Lucie Otisková a Lucie Petrošová, Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov
  Projekt TAJE
  Vladimír Havlík: „Název, který doširoka otvírá prostor naší imaginace. Skupenství látek se mísí v hravém magickém rituálu. Sníh, voda, hlína, sádra… alchymie tání. Touha po dokonalém sádrovém odlitku sněhové koule naráží na fyzikální zákonitosti. Výsledkem tedy není odlitek sněhové koule, ale odlitek procesu jejího tání, tajemství proměny hmoty. Projekt má procesuální charakter. Tvorba se neorientuje jen na výsledek. Přiznaný dílčí neúspěch je součástí tvůrčího postupu. Oceňuji prozkoumávání tvůrčích procesů rozkrývajících obraznost zahrady a přítomnou křehkost. Matrice, formy, kuličky i malby velmi citlivě vypovídají o pomíjivosti událostí v zahradě.“
 7. Ilona Peštová, Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33
  Projekt ANIMBÁSNĚ
  Jaroslav Vančát: „Oceňuji podněcování relačního myšlení žáků ve stavbě animovaného obrazu ve vztazích k překvapivým textovým metaforám Daniely Fischerové.“
 8. Petra Pětiletá a Zora Velková, OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.
  Projekt IMAGINACE A JEJÍ SDÍLENÍ
  Matěj Smetana: „Výrazný pedagogický rukopis Petry Pětileté a Zory Velkové směřuje studenty ke komplexnímu konceptuálnímu uvažování, v tomto případě postavenému napečlivém, nebanálním zacházení se zadáním Sdílená imaginace. Při experimentech se zážitkovými procesy upřednostňují co nejhlubší ponoření se do procesu tvorby před estetickými vlastnostmi děl. Zacházejí přitom s představou, popisem, interpretací a podrobnou reflexí, stejně jako s užitím haptických a akustických smyslových vjemů. Jedinečný je i způsob představení projektu prostřednictvím interaktivní instalace, kde návštěvníci sami mohou zpracovávat školní zadání a sdílet své dílo s ostatními.“
 9. Marcela Polochová, Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11
  Projekt SDÍLENÁ FOTOGRAFIE
  Matěj Smetana: „Zacházení s pohyblivým obrazem a frame-by-frame animací v uplynulé dekádě dostává stále více prostoru nejen na ZUŠ. Výuka těchto relativně nových technik se dosud formuje, a to i ohledně vyvažování míry účasti pedagoga na výsledném díle s ohledem na technickou náročnost a zacházení s odpovídajícím softwarem.Projekt Sdílená fotografie je inspirativní nejen kvůli originálnímu zacházení s dokreslovanými tištěnými pásy “filmu” za užití fotografií nebo zajímavěinterpretovanému zadání, ale i kvůli autentickému vyznění samotné animace a neinvazivnímu užití převzaté hudební složky.“
 10. Zuzana Tázlarová, Základní umělecká škola Opava
  projekt SDÍLENÁ LIDSKOST
  Romana Veselá: „Vedle významných sociálních aspektů je na projektu inspirativní společné sdílení tvorby, prožívání a způsob interpretace tělesnosti jako takové. Kreslíš rukou, zatímco ti ji někdo současně obkresluje, nebo přímo vede. Tělo se ve stejnou chvíli stává podnětem, tématem i samotným prostředkem tvorby.“
 11. Michaela Trpišovská, Národní galerie v Praze
  Projekt UMĚNÍ JE VŠECHNO. HRA JE VÍC!
  Matěj Smetana: „Raná dětská tvorba, inspirovaná konceptuálním uvažováním v kontextu světového umění 2. pol. 20. století je z mnoha důvodů problematizovaná. Otevírá pochybnosti, co se týká autentičnosti, možnosti zprostředkování kontextu malému dítěti (v tomto případě do pěti let věku), případně rizika tzv. “Cargo kultu”, tedy nápodoby bez porozumění. Jednou z cest, jak se těmto nebezpečím ubránit je (jak nabízí galerijní program Michaely Trpišovské) distance, postavená na humoru a hravém experimentu. Právě tato distance vybízí k dalším otázkám – kde končí performance a začíná osvobozující blbnutí a existuje vůbec taková hranice?“
 12. Radmila Vaňková, Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku
  Projekt VO ČEM TEN PŘÍBĚH ČLOVĚKA VLASTNĚ JE“ (ECCE HOMO)
  Jaroslav Vančát: „Projekt představuje fundovanou aktuální literární inspiraci žáků a studentů, která je vede k svobodnému tvůrčímu zpracování konkrétních reálných jevů kolem sebe (povaha místa, v němž žijí, otázky sociální soudržnosti, existenciální postoj k životu).“ Romana Veselá: „Procházet se postindustriální krajinou Dolních Vítkovic a vytvářet si v ní vlastní sci-fi realitu tak nějak svádí. Zvláště pak, když k tomu posloucháte kapelu DG 307.
  Když už tam z jakéhokoliv důvodu jste, ocitáte se na jiné planetě nebo v post-apokalyptickém příběhu. Na souboru fotografií je zajímavé, jakým způsobem je příběh nalézán; fotografické výřezy reality, jejich kvalita, exprese a metaforické ztvárnění poetiky autorského tématu.“
 13. Alena Zupková, Základní umělecká škola Vladislava Vančury Háj ve Slezsku
  Projekt NÁŠ VANČURA
  Jaroslav Vančát: „Zkoumání grafického výběru z textu nabízí promýšlení vytvořených sémiotických vztahů v tvorbě alternativ obrazných představ.“

ČESTNÉ UZNÁNÍ

 1. Hana Dočkalová, Aeroškola
  Projekt EMIL
 2. Jana Holcová, Základní umělecká škola, Český Krumlov, Kostelní 162
  Projekt ZTRÁTA?
 3. Jana Chmelová, Mateřská škola, Terezínská ul. Lovosice
  Projekt HVĚZDNÁ BRÁNA – NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA NA SVĚTĚ
 4. Pavla Kramolišová a Judita Chytková, Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm
  Projekt MASOPUST V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
 5. Lukáš Lerch, Základní umělecká škola Ostrov
  Čestné uznání za ověřování současných forem sdílení
  projekt ROHLÍK
 6. Andrea Mičíková, Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832
  Projekt ČERVENÁ KARKULKA ANEB CESTA LESEM
 7. Zuzana Nevřivová, Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1
  Projekt PROSTĚ MŮJ HMYZOVNÍK
 8. Zdeňka Pavlíčková, Základní umělecká škola Opava
  Projekt DAROVÁNÍ ZEMĚ
 9. Martina Sumcová, Základní škola Sedmikráska o.p.s.
  Projekt Klacíky

 

Zpráva o realizaci 16. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže Sdílená imaginace 2019

Termín: 24. května – 9. června 2016
Místo konání: Zlín

Přehlídku z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Antonína Staňka uspořádal NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Zlín Film Festivalem, Fakultou humanitních studií a Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, statutárním městem Zlín, Zlínským krajem, Národním ústavem pro vzdělávání, Národním institutem pro další vzdělávání, Českou sekcí INSEA a Asociací výtvarných pedagogů.

I. Splnění odborného účelu akce
Výstava k 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže Sdílená imaginace byla instalována od pátku 24. května do pátku 7. června 2019 v Galerii G18 a foyeru budovy Vzdělávacího komplexu UTB (U18), Štefánikova 5670, přímo v centru Zlína.
Výtvarné projekty na přehlídku zaslalo 66 výtvarných pedagogů a galerijních edukátorů z 54 školních a mimoškolních zařízení a galerií z České republiky (33 ZUŠ, 7 gymnázium, 8 ZŠ a MŠ, 1 SŠ, 5 mimoškolní zařízení). Vystaveno bylo 100 zaslaných výtvarných projektů včetně projektů audiovizuálních, které bylo možné sledovat na třech obrazovkách a jedné velkoformátové projekci.
Nedílnou součástí přehlídky je vždy rozborový seminář, který se konal od pátku 24. května do neděle 26. května 2019. Jeho součástí je aktivní prezentace výtvarných projektů zaslaných na přehlídku a reflexe pedagogické zkušenosti účastníků nad tématem. Ústředním tématem 16. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže byla Sdílená imaginace. Zvolené téma se váže k představivosti a k fenoménu doby – sdílení.

Rozborový seminář
V sobotu 25. května byla v Galerii G18 Vzdělávacího komplexu UTB přehlídka slavnostně otevřena vernisáží, kde bylo přítomno 65 účastníků-výtvarných pedagogů a cca 60 dalších osob včetně představitelů partnerských organizací, lektorů, kurátorů, umělců a hostů z řad široké veřejnosti.

V úvodu vernisáže vedoucí útvaru ARTAMA Ing. Pavlína Čermáková představila základní poslání NIPOS a Mgr. Jana Randáková, organizátorka přehlídky, poděkovala zástupcům Ministerstva kultury za finanční podporu a všem dalším partnerům za programovou a materiální spolupráci. Poté přehlídku pozdravili tito představitelé partnerských organizací: ředitelka Odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury PhDr. Zuzana Malcová, děkan FHS UTB Mgr. Libor Marek, Ph.D., proděkanka FMK UTB MgA. Jana Dosoudilová, prezident ZFF Čestmír Vančura, výkonná ředitelka ZFF Jarmila Záhorová, umělecká ředitelka ZFF Markéta Pášmová, náměstek sekce pro všeobecné vzdělávání NÚV Mgr. Jaroslav Fidrmuc, vedoucí krajského pracoviště NIDV Ing. Ladislava Hašková a jako čestný host ze svého osobního zájmu paní Livie Klausová.
Následovalo udělení Ceny Ministerstva kultury v roce 2019 za obor dětských uměleckých aktivit. Cenu za významný podíl na formování moderní výtvarné výchovy a za dlouholetou činnost ve výtvarném oboru slavnostně předala paní Mgr. Jitce Tláskalové zástupkyně Ministerstva kultury PhDr. Zuzana Malcová.
Poté byla významná část vernisáže věnována udílení cen pro výtvarné pedagogy. V jeho úvodu členové Odborné rady NIPOS (útvar ARTAMA) pro dětské výtvarné aktivity zmínili, v čem spočívá fenomén přehlídek. Vedoucí pracovnice jazykového, společenskovědního a uměleckého vzdělávání  NÚV PaedDr. Markéta Pastorová v úvaze s názvem „Étos přehlídek“ upozornila na několik základních a pro přehlídku charakteristických bodů důležitých i pro vnímání výtvarného oboru a práci výtvarných pedagogů. Zdůraznila například, že každá přehlídka se snaží být jedinečnou, snaží se nekonzervovat to, co již funguje, ale snaží se nejen tématy, ale i výběrem míst, instalací a preferencí určitých formátů pohybovat i na někdy nejisté a neověřené půdě. Nebojí se jít do rizika, byť s vědomím velké zodpovědnosti vůči celému týmu a všem účastníkům.
Doc. Jaroslav Vančát, teoretik vizuálního umění, pedagog a umělec v příspěvku „K tématu přehlídky“ poukázal na to, že obraznou představu máme především ve svém nitru jako jedinečný záznam. A jediná cesta, jak se o něj podělit, je přihlásit se ke znaku, pod nímž mohou své neopakovatelné zážitky „zavěsit“ i ostatní. Kvalitou, která povstává při tomto procesu, je vzájemná koordinace vizuálních představ a možnosti kooperace, které z ní vyplývají.
PaedDr. Jan Svoboda, architekt výstavy, představil základní myšlenku instalace: použitím zkorodovaných lešenářských konstrukcí, ochranných plotů a barevných PVC folií z blízkého okolí (Fatra Napajedla) usiloval o vytvoření kontrastu s čistými otevřenými prostorami nové budovy FHS (arch. Eva Jiřičná), kde jsou uplatněny velkoplošné skleněné tabule a keramické obklady, žula, nerez a kaučuk.

Tým kurátorů, ve složení doc. Vladimír Havlík, PaedDr. Markéta Pastorová, Mgr. Jana Randáková, MgA. Matěj Smetana, Ph.D., PaedDr. Jan Svoboda, Mgr. Barbora Škaloudová, doc. PhDr. Jaroslav Vančát, PhD., MgA. Romana Veselá, posuzoval všech 100 zaslaných projektů. Celkem udělil 27 ocenění: 3 ceny za dlouhodobý koncepční a systematický přístup k výtvarnému oboru, 2 ceny za soubor projektů, 13 cen kurátorů a 9 čestných uznání. Ocenění výtvarní pedagogové obdrželi diplomy a knižní publikace.
Hlavním cílem a obsahem sobotního odpoledne byla komentovaná prezentace výtvarných projektů zúčastněných škol včetně projekce projektů zaslaných v audiovizuální formě. Následná diskuse se zabývala podněcováním různých forem obrazotvornosti nejen vizuálními, ale v rámci mezioborových přesahů i dalšími uměleckými prostředky. Praktickou součástí prezentací projektů byly inspirativní workshopy oceněných projektů realizované formou performativních a konceptuálních akcí (např. techniky použité v projektu „Taje“, linka důvěry z projektu „Imaginace a její sdílení“, dotváření z projektu „Klacíky“, slovo jako obraz z projektu „Vo čem ten příběh člověka vlastně je“, práce s textem z projektu „Náš Vančura“, diaprojekce z projektu „Mix barevného světla“, společný experiment projektu 3:33 a další).

Sobotní program semináře byl doplněn mini workshopem „Poklady galerie“ MgA. Romany Veselé, remake akcí Šimona Brejchy z projektu Abeceda „Tato slova se vypaří jako voda na slunci“, kterou realizoval doc. Vladimír Havlík, performativní akcí „Černá skříňka“ MgA. Matěje Smetany, Ph.D a prohlídkou vybraných staveb významných architektů Zlína s Mgr. Barborou Škaloudovou.

Hlavní program rozborového semináře

 • Vernisáž
 • Cena Ministerstva kultury v roce 2019 za obor dětských uměleckých aktivit
 • Význam přehlídky, představení kurátorů
 • Kurátoři – udílení cen
 • Prezentace výtvarných projektů

Propagační materiály a tiskoviny
K přehlídce byly vytvořeny propagační materiály podle návrhu Mgr. Jiřího Hanuše, Ph.D.
Propagace přehlídky byla zajištěna pozvánkami, plakáty a tiskovými zprávami na webu NIPOS, v médiích spolupracujících institucí (doprovodný program Zlín Film Festivalu; Odbor kultury a památkové péče, Odbor školství – statutární město Zlín; Odbor kultury a památkové péče, Odbor školství – Zlínský kraj; Národní ústav pro vzdělávání; Národní institut pro další vzdělávání; INSEA; Asociace výtvarných pedagogů) a v odborném recenzovaném on-line periodiku Kultura, umění a výchova.

II. Organizace

Příprava přehlídky
K 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže byly organizovány dva přípravné semináře. První přípravný seminář SVĚTLO–OBRAZ–ZVUK (květen 2017, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně) nalézal odpovědi na otázku, jakým způsobem ovlivňují nová média včetně sociálních sítí obsah výtvarné výchovy. Druhý přípravný seminář SDÍLENÁ IMAGINACE (duben 2018, MeetFactory, DOX) se zabýval intermediálními postupy a různými možnostmi obrazové komunikace.

Vytvoření nového specializovaného webového portálu pro celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže
Od roku 2018 je systematicky budován specializovaný webový portál vytvarneprehlidky.cz. Byl navržen základní design obsahující informace, propozice, výzvu k účasti a důležité termíny aktuální přehlídky Sdílená imaginace. Účastníci přehlídky své projekty přihlašovali prostřednictvím webu a nyní jsou jejich projekty uchovány pro další metodické využití.Specializované webové stránky jsou určené pro odborníky ve výtvarném oboru – výtvarné pedagogy všech stupňů a typů školních a mimoškolních zařízení, didaktiky, umělce i širokou veřejnost.

Smlouva o spolupráci na přípravě a realizaci 16. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže „Sdílená imaginace“
Ve dnech 10. 1. 2019 v Praze a 21. 1. 2019 ve Zlíně byla mezi Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a NIPOSpodepsána Smlouva o spolupráci na přípravě a realizaci 16.celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže „Sdílená imaginace“, uzavřená dle ust. §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Časový rozpis přípravy a realizace přehlídky
4. 3. – 24. 3. 2019 Elektronická evidence výtvarných projektů
25. 3. – 5. 4. 2019 Přijímání, evidence a uskladnění zasílaných výtvarných projektů
5. 4. – 7. 4. 2019 Rozbalování a kontrola evidence projektů
26. 4. – 28. 4. 2019 Zasedání kurátorů, tvorba katalogů a propagačních materiálů
17. 5. – 24. 5. 2019 Instalace výstavy
25. 5. – 7. 6. 2019 Výstava pro veřejnost
24. 5. – 26. 5. 2019 Rozborový seminář, 25. 5. 2019 Vernisáž
8. 6. – 9. 6. 2019 Deinstalace výstavy

III. Závěr
Šestnáctá celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže, která jedinečným způsobem propaguje výtvarný obor, se setkala s mimořádným zájmem veřejnosti nejen při vernisáži a následných workshopech, ale také během Zlín Film Festivalu, kdy ji v rámci doprovodného programu navštívilo velké množství dětských i dospělých návštěvníků.
Na přehlídce byly vystaveny všechny přihlášené výtvarné projekty bez výběru, aby tak byla dána možnost srovnání výsledků práce jednotlivých pedagogů, aniž by byl kdokoliv vyřazován. Letošní přehlídka měla co do kvality vysokou obsahovou i estetickou úroveň. Pozitivním znakem je, že dokumentaci tvůrčího procesu včetně jeho výsledků výtvarní pedagogové představili nejen formou klasických plošných nebo prostorových výtvarných prací, ale i koncentrovaněji, např. formou fotozáznamů, autorských katalogů, portfolií a videí performativních či konceptuálních akcí.
Přehlídka neskončila termínem výstavy, ale pokračuje jako významný metodický materiál, přístupný všem zájemcům, protože je spojena s vytvořením nového webu ytvarneprhlidky.cz. Jedná se o zásadní přelomový počin. Letošní přehlídka prokázala, jak důležitým a unikátním prostorem pro vkládání propozic, informací, publikování didaktických postupů, fotografií a praktických materiálů nový web je.
Přehlídka prostupuje napříč všemi typy a stupni škol; propojuje formální a neformální vzdělávání; propojuje instituce. Letos se přehlídky zúčastnili i výtvarní edukátoři z Národní galerie v Praze. Přehlídka prokázala, jak zastoupení osobností z různých sfér pedagogiky, teorie a umělecké oblasti napomáhá hledat obecnější platnost metod, postupů a způsobů uvažování v pedagogické praxi a pojmenovávat je.