Sdílená imaginace 2019

Zpráva o realizaci 16. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže Sdílená imaginace 2019

Termín: 24. května – 9. června 2016
Místo konání: Zlín

Přehlídku z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Antonína Staňka uspořádal NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Zlín Film Festivalem, Fakultou humanitních studií a Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, statutárním městem Zlín, Zlínským krajem, Národním ústavem pro vzdělávání, Národním institutem pro další vzdělávání, Českou sekcí INSEA a Asociací výtvarných pedagogů.

I. Splnění odborného účelu akce
Výstava k 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže Sdílená imaginace byla instalována od pátku 24. května do pátku 7. června 2019 v Galerii G18 a foyeru budovy Vzdělávacího komplexu UTB (U18), Štefánikova 5670, přímo v centru Zlína.

Výtvarné projekty na přehlídku zaslalo 66 výtvarných pedagogů a galerijních edukátorů z 54 školních a mimoškolních zařízení a galerií z České republiky. Vystaveno bylo 100 zaslaných výtvarných projektů včetně projektů audiovizuálních, které bylo možné sledovat na třech obrazovkách a jedné velkoformátové projekci.

Nedílnou součástí přehlídky je vždy rozborový seminář, který se tentokrát konal od pátku 24. května do neděle 26. května 2019. Jeho součástí je aktivní prezentace výtvarných projektů zaslaných na přehlídku a reflexe pedagogické zkušenosti účastníků nad tématem. Ústředním tématem 16. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže byla Sdílená imaginace. Zvolené téma se váže k představivosti a k fenoménu doby – sdílení.

Rozborový seminář
V pátek 24. května byl program rozborového semináře zahájen projekcí filmů pro děti a mládež z nabídky Zlín Film festivalu. Objevuj a poznávej – to byla hlavní výzva a především ústřední téma 59. ročníku Zlín Film Festivalu 2019. Zvolený cestovatelský motiv festivalu se vázal ke stým narozeninám slavného cestovatele, dobrodruha a spisovatele Miroslava Zikmunda.

V sobotu 25. května byla v Galerii G18 Vzdělávacího komplexu UTB přehlídka slavnostně otevřena vernisáží, kde bylo přítomno 65 účastníků-výtvarných pedagogů a cca 60 osob z řad představitelů partnerských organizací, lektorů, kurátorů, umělců a hostů.

V úvodu vernisáže vedoucí útvaru ARTAMA Ing. Pavlína Čermáková představila základní poslání NIPOS a Mgr. Jana Randáková, organizátorka přehlídky, poděkovala zástupcům Ministerstva kultury za finanční podporu a všem dalším partnerům za programovou a materiální spolupráci. Poté přehlídku pozdravili tito představitelé partnerských organizací: ředitelka Odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury PhDr. Zuzana Malcová, děkan FHS UTB Mgr. Libor Marek, Ph.D., proděkanka FMK UTB MgA. Jana Dosoudilová, prezident ZFF Čestmír Vančura, výkonná ředitelka ZFF Jarmila Záhorová, umělecká ředitelka ZFF Markéta Pášmová, náměstek sekce pro všeobecné vzdělávání NÚV Mgr. Jaroslav Fidrmuc, vedoucí krajského pracoviště NIDV Ing. Ladislava Hašková a jako čestný host ze svého osobního zájmu paní Livie Klausová.
Následovalo udělení Ceny Ministerstva kultury v roce 2019 za obor dětských uměleckých aktivit. Cenu za významný podíl na formování moderní výtvarné výchovy a za dlouholetou činnost ve výtvarném oboru slavnostně předala paní Mgr. Jitce Tláskalové zástupkyně Ministerstva kultury PhDr. Zuzana Malcová.

Poté byla významná část vernisáže věnována udílení cen pro výtvarné pedagogy. V jeho úvodu členové Odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětské výtvarné aktivity zmínili, v čem spočívá fenomén přehlídek.
Vedoucí pracovnice jazykového, společenskovědního a uměleckého vzdělávání  NÚV PaedDr. Markéta Pastorová v úvaze s názvem „Étos přehlídek“ upozornila na několik základních a pro přehlídku charakteristických bodů důležitých i pro vnímání výtvarného oboru a práci výtvarných pedagogů. Zdůraznila například, že každá přehlídka se snaží být jedinečnou, snaží se nekonzervovat to, co již funguje, ale snaží se nejen tématy, ale i výběrem míst, instalací a preferencí určitých formátů pohybovat i na někdy nejisté a neověřené půdě. Nebojí se jít do rizika, byť s vědomím velké zodpovědnosti vůči celému týmu a všem účastníkům.
Doc. Jaroslav Vančát, teoretik vizuálního umění, pedagog a umělec v příspěvku „K tématu přehlídky“ poukázal na to, že obraznou představu máme především ve svém nitru jako jedinečný záznam. A jediná cesta, jak se o něj podělit, je přihlásit se ke znaku, pod nímž mohou své neopakovatelné zážitky „zavěsit“ i ostatní. Kvalitou, která povstává při tomto procesu, je vzájemná koordinace vizuálních představ a možnosti kooperace, které z ní vyplývají.
PaedDr. Jan Svoboda, architekt výstavy, představil základní myšlenku instalace: použitím zkorodovaných lešenářských konstrukcí, ochranných plotů a barevných PVC folií z blízkého okolí (Fatra Napajedla) usiloval o vytvoření kontrastu s čistými otevřenými prostorami nové budovy FHS (arch. Eva Jiřičná), kde jsou uplatněny velkoplošné skleněné tabule a keramické obklady, žula, nerez a kaučuk.

Tým kurátorů, ve složení doc. Vladimír Havlík, PaedDr. Markéta Pastorová, Mgr. Jana Randáková, MgA. Matěj Smetana, Ph.D., PaedDr. Jan Svoboda, Mgr. Barbora Škaloudová, doc. PhDr. Jaroslav Vančát, PhD., MgA. Romana Veselá, posuzoval všech 100 zaslaných projektů. Celkem udělil 27 ocenění: 3 ceny za dlouhodobý koncepční a systematický přístup k výtvarnému oboru, 2 ceny za soubor projektů, 13 cen kurátorů a 9 čestných uznání. Ocenění výtvarní pedagogové obdrželi diplomy a knižní publikace.

Hlavním cílem a obsahem sobotního odpoledne byla komentovaná prezentace výtvarných projektů zúčastněných škol včetně projekce projektů zaslaných v audiovizuální formě. Následná diskuse se zabývala podněcováním různých forem obrazotvornosti nejen vizuálními, ale v rámci mezioborových přesahů i dalšími uměleckými prostředky. Praktickou součástí prezentací projektů byly inspirativní workshopy oceněných projektů realizované formou performativních a konceptuálních akcí (např. techniky použité v projektu „Taje“, linka důvěry z projektu „Imaginace a její sdílení“, dotváření z projektu „Klacíky“, slovo jako obraz z projektu „Vo čem ten příběh člověka vlastně je“, práce s textem z projektu „Náš Vančura“, diaprojekce z projektu „Mix barevného světla“, společný experiment projektu 3:33 a další).
Sobotní program semináře byl průběžně doplněn mini workshopem „Poklady galerie“, kde  MgA. Romana Veselá pracovala s reinterpretací různých tiskovin, remake akcí Šimona Brejchy z projektu Abeceda „Tato slova se vypaří jako voda na slunci“, kterou realizoval doc. Vladimír Havlík, performativní akcí „Černá skříňka“ MgA. Matěje Smetany, Ph.D, pracujícím s tématem tajemství a prohlídka vybraných staveb významných architektů Zlína (Gahura, Karfík, Voženílek a Jiřičná) s Mgr. Barborou Škaloudovou se zaměřením na pozorování a vědomé prožívání architektonických objektů, sdílení dojmů, porovnání vlastních představ a  záměrů architektů.

V neděli byl účastníkům rozborového semináře doporučena Konference inspirací o filmové a audiovizuální výchově Kino za školou, kterou pořádala Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA ve spolupráci se Zlín Film Festivalem a NIPOS-ARTAMA. Další ročník mezinárodní oborové konference o filmové a audiovizuální výchově byl zaměřen na dvě hlavní témata: propojení filmové a audiovizuální výchovy s dalšími obory ze vzdělávací oblasti Umění a kultura na školách a práce s knihovnami filmů v projektech filmové a audiovizuální výchovy.

Kurátoři 16. celostátní přehlídky:
PaedDr. Markéta Pastorová, hlavní kurátor
Mgr. Jana Randáková, kurátor, hlavní organizátor
PaedDr. Jan Svoboda, kurátor, autor koncepce instalace
doc. Vladimír Havlík, kurátor
MgA. Matěj Smetana, Ph.D., kurátor
Mgr. Barbora Škaloudová, kurátor
doc. PhDr. Jaroslav Vančát, PhD., kurátor
MgA. Romana Veselá, kurátorka

Strukturovaný program rozborového semináře
Pátek 24. 5. 2019
Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně (U18), Štefánikova 5670, Zlín
16:00 – 22:00  Ubytování v Domově mládeže SPŠP 2, Růmy 4050, Zlín
18:00 – 19:30  Prezence v budově Vzdělávacího komplexu UTB (U18)
Individuální kulturní program 59. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ZFF
Sobota 25. 5. 2019
Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně (U18), Štefánikova 5670, Zlín
09:30   Prezence
„Poklady galerie“ – Romana Veselá, mini workshop, recyklace, reinterpretace
Individuální vstup do expozice výstavy
11:00   Vernisáž
Zahájení, představení partnerů, přivítání účastníků a hostů
Pavlína Čermáková a Jana Randáková NIPOS-ARTAMA
Zuzana Malcová Ministerstvo kultury ČR
Libor Marek, děkan FHS UTB ve Zlíně
Čestmír Vančura a Jarmila Záhorová Zlín Film Festival
Ladislava Hašková NIDV, Jaroslav Fidrmuc NÚV
Cena Ministerstva kultury v roce 2019 za obor dětských uměleckých aktivit
Cenu za  významný podíl na formování moderní výtvarné výchovy a za dlouholetou činnost ve výtvarném oboru získala Mgr. Jitka Tláskalová.
Význam přehlídky, představení kurátorů
Kurátoři: Markéta Pastorová, Jana Randáková, Vladimír Havlík, Matěj Smetana, Jan Svoboda, Barbora Škaloudová, Romana Veselá, Jaroslav Vančát
„Étos přehlídek“ – Markéta Pastorová
„K tématu přehlídky“ – Jaroslav Vančát
„K instalaci přehlídky“ – Jan Svoboda
Kurátoři – udílení cen
Občerstvení
14:00   „Tato slova se vypaří jako voda na slunci“ – Vladimír Havlík, remake akce Š. Brejchy Abeceda
14:30   Prezentace výtvarných projektů
Společná prohlídka výstavy
Aktivní prezentace oceněných výtvarných projektů
16:00   „Černá skříňka“ – Matěj Smetana, performance, 1 hod, tajemství, sdílení, pravidla, objekt
17:00   „Vlastní pohled“ – procházka s Barborou Škaloudovou, 1,5 hod, Gahura, Karfík, Voženílek, Jiřičná, sdílení, kreslení, posílání (kreslící pomůcky a poštovní známky s sebou)
Individuální kulturní program 59. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ZFF
Neděle 26. 5. 2019
Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA ve spolupráci se Zlín Film Festivalem a NIPOS-ARTAMA vás zve na Konferenci inspirací o filmové a audiovizuální výchově Kino za školou.
9.00 – 15:00    Kino za školou, ALTERNATIVA – Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, Zlín
Další ročník mezinárodní oborové konference o filmové a audiovizuální výchově se zaměří na dvě hlavní témata: propojení filmové a audiovizuální výchovy s dalšími obory ze vzdělávací oblasti Umění a kultura na školách a práce s knihovnami filmů
v projektech filmové a audiovizuální výchovy. Tyto dva hlavní bloky doplní prezentace inspirativních přístupů a projektů filmové výchovy.
Program konference připravila Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA.
Vstup volný, bez předchozí registrace.
15.00–17.00    Exkurze do Muzea jihovýchodní Moravy – nová expozice Princip Baťa
Individuální kulturní program 59. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ZFF

Propagační materiály a tiskoviny
K přehlídce byly vytvořeny propagační materiály podle návrhu Mgr. Jiřího Hanuše, Ph.D.:

  1. Pozvánky oboustranné na šířku formát 210 x 99, 4/4, počet 150 ks
  2. Plakátky jednostranné na výšku formát A4, 4/0, počet 100 ks
  3. Katalogy pro kurátory na výšku formát A4, 4/4, počet 8 ks
  4. Plakáty jednostranné na výšku formát A2, 4/0, počet 10 ks
  5. Katalogy barevné čtverec 150 x 150, 60 stran, 4/4, počet 130 ks
  6. Diplomy jednostranné na šířku formát A4, 4/0, počet cca 27 ks
  7. Grafické návrhy určené pro elektronickou propagaci

Propagace přehlídky byla zajištěna pozvánkami, plakáty a tiskovými zprávami na webu NIPOS, v médiích spolupracujících institucí (doprovodný program Zlín Film Festivalu; Odbor kultury a památkové péče, Odbor školství – statutární město Zlín; Odbor kultury a památkové péče, Odbor školství – Zlínský kraj; Národní ústav pro vzdělávání; Národní institut pro další vzdělávání; INSEA; Asociace výtvarných pedagogů) a v odborném recenzovaném on-line periodiku Kultura, umění a výchova.

 II. Organizace

Příprava přehlídky
K 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže byly organizovány dva přípravné semináře. První přípravný seminář SVĚTLO–OBRAZ–ZVUK (květen 2017, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně) nalézal odpovědi na otázku, jakým způsobem ovlivňují nová média včetně sociálních sítí obsah výtvarné výchovy. Druhý přípravný seminář SDÍLENÁ IMAGINACE (duben 2018, MeetFactory, DOX) se zabýval intermediálními postupy a různými možnostmi obrazové komunikace.

Vytvoření nového specializovaného webového portálu pro celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže
Od roku 2018 je systematicky budován specializovaný webový portál vytvarneprehlidky.cz. Byl navržen základní design obsahující informace, propozice, výzvu k účasti a důležité termíny aktuální přehlídky Sdílená imaginace. Účastníci přehlídky své projekty přihlašovali prostřednictvím webu a nyní jsou jejich projekty uchovány pro další metodické využití.Specializované webové stránky jsou určené pro odborníky ve výtvarném oboru – výtvarné pedagogy všech stupňů a typů školních a mimoškolních zařízení, didaktiky, umělce i širokou veřejnost.

Smlouva o spolupráci na přípravě a realizaci 16. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže „Sdílená imaginace“
Ve dnech 10. 1. 2019 v Praze a 21. 1. 2019 ve Zlíně byla podepsána Smlouva o spolupráci na přípravě a realizaci 16. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže „Sdílená imaginace“, uzavřená dle ust. §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smlouvu uzavřely tyto smluvní strany:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zastoupená: RNDr. Alexanderem Černým, kvestorem
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (dále jen NIPOS), Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury , zastoupené: Mgr. Lenkou Lázňovskou, ředitelkou

Časový rozpis přípravy a realizace přehlídky
4. 3. – 24. 3. 2019 Elektronická evidence výtvarných projektů
25. 3. – 5. 4. 2019 Přijímání, evidence a uskladnění zasílaných výtvarných projektů
5. 4. – 7. 4. 2019 Rozbalování a kontrola evidence projektů
26. 4. – 28. 4. 2019 Zasedání kurátorů, tvorba katalogů a propagačních materiálů
17. 5. – 24. 5. 2019 Instalace výstavy
25. 5. – 7. 6. 2019 Výstava pro veřejnost
24. 5. – 26. 5. 2019 Rozborový seminář, 25. 5. 2019 Vernisáž
8. 6. – 9. 6. 2019 Deinstalace výstavy

16. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže byla za laskavé podpory Zlín Film Festivalu a Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně realizována v Galerii G18 a foyeru budovy Vzdělávacího komplexu UTB (U18), Štefánikova 5670, přímo v centru Zlína, kterou navrhla architektka Eva Jiřičná.

V každém termínu přípravy a realizace přehlídky bylo pro lektory a účastníky řádně zajištěno ubytování v prověřených ubytovacích zařízeních:
– Domov mládeže a Školní jídelna Zlín, nám. T. G. Masaryka 2700 – Růmy, Zlín
– Moravská stavební a inženýrská společnost Zlín, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín
Hlavní organizátorka Mgr. Jana Randáková při svých častých pobytech ve Zlíně využívala bezplatně poskytnutého lektorského ubytovacího zařízení krajského pracoviště NIDV – Potoky 267, Zlín.
Stravování po dobu instalace a občerstvení pro účastníky vernisáže zajistila Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Koleje a menza Zlín, Štefánikova 150, Zlín.

III. Závěr

16. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže, která jedinečným způsobem propaguje výtvarný obor, se setkala s mimořádným zájmem veřejnosti nejen při vernisáži a následných workshopech, ale také během Zlín Film Festivalu, kdy ji v rámci doprovodného programu navštívilo velké množství dětských i dospělých návštěvníků.
Na přehlídce byly vystaveny všechny přihlášené výtvarné projekty bez výběru, aby tak byla dána možnost srovnání výsledků práce jednotlivých pedagogů, aniž by byl kdokoliv vyřazován. Letošní přehlídka měla co do kvality vysokou obsahovou i estetickou úroveň. Pozitivním znakem je, že dokumentaci tvůrčího procesu včetně jeho výsledků výtvarní pedagogové představili nejen formou klasických plošných nebo prostorových výtvarných prací, ale i koncentrovaněji, např. formou fotozáznamů, autorských katalogů, portfolií a videí performativních či konceptuálních akcí.
Přehlídka neskončila termínem výstavy, ale pokračuje jako významný metodický materiál, přístupný všem zájemcům, protože je spojena s vytvořením nového webu ytvarneprhlidky.cz. Jedná se o zásadní přelomový počin. Letošní přehlídka prokázala, jak důležitým a unikátním prostorem pro vkládání propozic, informací, publikování didaktických postupů, fotografií a praktických materiálů nový web je.
Přehlídka prostupuje napříč všemi typy a stupni škol; propojuje formální a neformální vzdělávání; propojuje instituce. Letos se přehlídky zúčastnili i výtvarní edukátoři z Národní galerie v Praze. Přehlídka prokázala, jak zastoupení osobností z různých sfér pedagogiky, teorie a umělecké oblasti napomáhá hledat obecnější platnost metod, postupů a způsobů uvažování v pedagogické praxi a pojmenovávat je.

Zpracovala Jana Randáková
NIPOS-ARTAMA, červen 2019

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.