Popelka Rakovník 2010

POPELKA Rakovník

29. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA

AMATÉRSKÉHO ČINOHERNÍHO

DIVADLA PRO DĚTI

3.–7. listopadu 2010, RAKOVNÍK

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Královským městem Rakovník, Kulturním centrem Rakovník a Divadelním spolkem Tyl Rakovník. Hlavním organizátorem je občanské sdružení Divadelní spolek Tyl Rakovník.

I.          Charakteristika a poslání přehlídky

Rakovnická POPELKA je koncipována jako celostátní soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých s inscenacemi pro děti a současně jako dílna divadla pro děti. Posláním přehlídky je umožnit setkání tvůrčích osobností a divadelních souborů, prezentaci a konfrontaci výsledků jejich práce, zprostředkovávat poznání a inspiraci ve výše vymezené divadelní oblasti.

Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu zabývat se divadelní tvorbou pro děti s náležitou vážností a odpovědností a kultivace této oblasti divadelní činnosti.

V rámci přehlídky budou uskutečněny rozborové semináře k soutěžním inscenacím a rozpravy a diskuze k nesoutěžním inspirativním představením. Na přehlídce bude pracovat pod odborným vedením skupina dětí, jejímž prostřednictvím budou získávány reflexe dětského publika na jednotlivé inscenace. Podle možností mohou být realizovány tematické semináře.

II. Podmínky účasti


Pro všechny tři následně uvedené programové části platí, že do programu nemohou být zařazeny inscenace vycházející z textové předlohy, kterou lze označit jako brak. Ve většině případů se toto ustanovení týká divadelních realizací tzv. moderních pohádek (odvozenin klasických pohádek), pro něž je charakteristické svévolné nakládání s pohádkovými motivy a jejich kombinování bez toho, že by toto počínání přinášelo novou kvalitu a výsledek nepopíral nejvlastnější smysl pohádky jako slovesného druhu, jeho archetypálnost a v něm obsažené vzorce chování a jednání. Toto omezení se netýká skutečných moderních pohádek reprezentovaných u nás např. jmény Josefa Čapka, Jana Wericha apod.

Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské činoherní divadelní soubory z České republiky s věkovým průměrem nad 15 let s inscenacemi pro děti.

Inspirativní části programu přehlídky se mohou zúčastnit divadelní soubory s inscenacemi pro děti, a to jak profesionální, tak amatérské, bez omezení druhového, žánrového, věkového aj. Podmínkou účasti je kvalita a inspirativnost jejich inscenací.

Výjimku z výše vymezené účasti na přehlídce lze připustit zařazením absolventských představení posluchačů dlouhodobých vzdělávacích projektů (např. Kurzu praktické režie), pokud to dovolí ekonomické a organizační podmínky.


III. Organizace a průběh

Účast souboru na celostátní přehlídce POPELKA v Rakovníku je podmíněna:

– účastí v některé z postupových přehlídek s výběrem pro celostátní přehlídku v Rakovníku,

– doporučením odborné poroty postupové přehlídky k účasti na celostátní přehlídce v Rakovníku,

– v případě doporučení přijetím inscenace programovou radou celostátní přehlídky POPELKA Rakovník,

– v případě, že je inscenace doporučena z jiné přehlídky než přímo postupové na celostátní přehlídku v Rakovníku, rozhoduje o přijetí takového doporučení programová rada.

Za postupovou přehlídku je považována taková divadelní přehlídka, v níž jsou soutěžní inscenace hodnoceny stejnou, nejméně tříčlennou odbornou porotou a která je otevřena všem činoherním divadelním souborům nejméně v teritoriu daného regionu. Přehlídka, která odmítne soubor, aniž by v jejím programu byly uvedeny nejméně 4 inscenace usilující o postup na POPELKU Rakovník, se diskvalifikuje v možnosti uplatňovat doporučení inscenace pro celostátní přehlídku činoherního divadla pro děti.

V krajích, kde nebude možnost účasti a postupu z postupových přehlídek, mohou být doporučení inscenací na celostátní přehlídku POPELKA v Rakovníku učiněna na základě výběru realizovaného jakýmkoliv subjektem, který se jej ujme za stanovených podmínek a po dohodě s NIPOS-ARTAMA.  O přijetí takového doporučení opět rozhoduje programová rada.

Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné postupové přehlídky (výběru), která umožní realizaci výběru inscenací pro celostátní přehlídku POPELKA v Rakovníku. Opakovaná účast souboru se stejnou inscenací v jiném roce bude považována za účast na druhé přehlídce. V případě porušení tohoto ustanovení bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady.

IV. Hodnocení a výběr

Odborné poroty postupových přehlídek či výběrů mohou doporučit neomezený počet inscenací bez uvedení pořadí k výběru do programu celostátní přehlídky.

Právo doporučení inscenace na celostátní přehlídku POPELKA v Rakovníku mají ty postupové přehlídky, které splňují tyto podmínky:

a) Patří mezi postupové přehlídky na Popelku Rakovník, tzn. jsou uvedeny na seznamu přehlídek, který je součástí těchto propozic;

b) všechny soutěžní inscenace byly (viz bod a) posouzeny stejnou, nejméně tříčlennou odbornou porotou a pokud byl alespoň jeden z členů odborné poroty osobou s právem doporučení a zároveň bude pořadatelem krajské postupové přehlídky a na jeho náklady vyslán na jednání programové rady POPELKY Rakovník dne 3 . 6. 2010. Za takové osoby jsou pro účely těchto propozic považovány osoby uvedené v abecedním seznamu osob vymezených v ustanovení propozic o právu doporučení (viz příloha propozic POPELKY Rakovník);

c) všechny osoby s právem doporučení (viz příloha propozic POPELKY Rakovník), které byly členy odborné poroty krajské postupové přehlídky, souhlasí s doporučením inscenace;

d) navrhovatel uplatní  návrh na doporučení, včetně níže uvedených příloh, včas k termínu uzávěrky přihlášek na celostátní přehlídku POPELKA v Rakovníku.

Ředitelé postupových přehlídek mohou doporučit po jedné inscenaci k výběru do programu celostátní přehlídky. Mohou doporučit inscenace, které se z důvodu onemocnění či jiných závažných příčin nemohly zúčastnit postupové přehlídky a inscenační výsledek převyšuje či je srovnatelný s inscenací, kterou z postupové přehlídky doporučila odborná porota. Obdobně mohou uplatnit svá doporučení k výběru do programu celostátní přehlídky zájmové divadelní organizace a odborná rada NIPOS-ARTAMA pro amatérské činoherní divadlo.

V pravomoci ředitele celostátní přehlídky je doporučit do soutěžní části přehlídky jednu inscenaci nad rámec rozhodnutí porot postupových přehlídek a programové rady POPELKY v Rakovníku.

Navrhovatelé odpovídají za uplatnění pouze takových návrhů, které korespondují s koncepcí celostátní přehlídky a s vymezením účasti divadelních souborů a jejich inscenací (viz první dva články těchto propozic). Programová rada přehlídky je povinna odmítnout návrhy, které prokazatelně nerespektují toto ustanovení.

Navrhovatelé doporučují inscenace prostřednictvím přihlášek (viz vzor v časopise Amatérská scéna č. 5 a 6/2009, v bulletinu d´ARTAMAn: PŘIHLÁŠKA – EVIDENČNÍ LIST SOUBORU A INSCENACE), které odešlou ve dvojím vyhotovení na adresu: NIPOS-ARTAMA, do rukou Mgr. Simony Bezouškové, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2.

S přihláškou je třeba souběžně odeslat tyto přílohy:

•     přihlášky ostatních zúčastněných souborů;

•           osoby a obsazení, včetně údajů o režisérovi, scénografovi, autorovi hudby apod.;

•           textovou předlohu inscenace;

•           hodnocení inscenace se jmény hodnotitelů popisující děj, dramaturgii, režii, scénografii, hereckou složku, kvality a nedostatky inscenace;

•           realizovaný program postupové přehlídky, z něhož bude zřejmé, které soubory se jí zúčastnily s možností postupu na celostátní přehlídku;

•           slovo o souboru do programové brožury;

•           slovo o autorovi (autorech) do programové brožury;

•           fotografie z inscenace, použitelné pro tisk a propagaci.


Uzávěrka doručení přihlášek je 31. 5. 2010. Jednotlivé přihlášky musí být doloženy odborným hodnocením inscenace s výrazným sdělením, v čem navrhovatelé spatřují výjimečnost, inspirativnost či jinou premisu opravňující zařazení inscenace do programu celostátní přehlídky. K přihlášce a hodnocení je třeba připojit výše předepsané přílohy. Za přijaté budou považovány přihlášky doručené k termínu uzávěrky kompletní, tj. včetně požadovaných příloh.

Program přehlídky stanoví programová rada celostátní přehlídky POPELKA Rakovník na základě:

•     návrhů vzešlých z výsledků postupových přehlídek;

•     návrhů uplatněných řediteli postupových přehlídek na základě jejich zvláštní pravomoci;

•     návrhů zájmových divadelních organizací – jejich střechových orgánů;

•     návrhů odborné rady NIPOS-ARTAMA pro amatérské činoherní divadlo.

Programovou radu jmenuje NIPOS-ARTAMA z divadelních odborníků znalých inscenačních výsledků v oblasti divadla pro děti, případně ze stejně znalých zástupců institucí participujících na pořádání celostátní přehlídky. Zastoupení hlavního organizátora je vyhrazeno.

Programová rada je povinna odmítnout návrhy, které průkazně nerespektují koncepci celostátní přehlídky a vymezení účasti souborů a jejich inscenací.

Rozhodnutí programové rady je pro pořadatele závazné včetně pořadí označených náhradníků, respektive inscenací, které nemusejí být do programu zařazeny.

Pořadatelé si vyhrazují právo určit hrací termíny zúčastněných souborů.

Rakovnická POPELKA počítá s nejvýše 14 inscenacemi, z toho maximálně s 9 v soutěžním programu.

Soutěžní představení celostátní přehlídky bude hodnotit odborná porota. V závěru přehlídky budou oceněny nejlepší výkony a inscenace a bude provedeno a vyhlášeno doporučení nejlepších inscenací k účasti na Jiráskově Hronově, festivalu amatérského divadla 2011 (celostátní mezidruhové přehlídce amatérského divadla s mezinárodní účastí).

Odborná porota celostátní přehlídky POPELKA v Rakovníku má právo nominovat jeden soubor a jeho inscenaci k přímému postupu na Jiráskův Hronov, festival amatérského divadla 2011. Může dále doporučit k výběru programové radě Jiráskova Hronova další inscenace bez uvedení pořadí. Právo nominace je podmíněno rozhodnutím festivalového výboru Jiráskova Hronova, které bude vyjádřeno propozicemi JH pro rok 2011 v období předcházejícím konání POPELKY 2010.

Pokud by nominace či doporučení připadly na inscenace, které již byly uvedeny v základním programu Jiráskova Hronova, nelze je uplatnit. Lze však nominovat jinou inscenaci.


V. Závěrečná ustanovení


POPELKA se uskuteční v Tylově divadle a v prostorách Kulturního centra v Rakovníku. Se soubory zařazenými do programu celostátní přehlídky uzavře pořadatel přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru v Rakovníku. Pořadatelé spatřují v účasti souborů po celou dobu trvání přehlídky jednu ze základních podmínek její smysluplnosti, a jsou proto připraveni souborům tuto účast umožnit.

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.


zpracovala Mgr. Simona Bezoušková

NIPOS-ARTAMA, listopad 2009