Propozice / Terms and Conditions

Terms and conditions (English)

OPUS IGNOTUM

XII. ročník Mezinárodní skladatelské soutěže pro pěvecké sbory

Vyhlašovatel: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Fügnerovo náměstí 1866/5
P.O. BOX 12, 120 21 Praha 2

Kontaktní osoba: Petr Koronthály, odborný pracovník NIPOS-ARTAMA
opusignotum@nipos.cz

Web: www.nipos.cz/opus-ignotum-zakladni-informace/

Poslání soutěže: Pořadatelé si kladou za cíl iniciovat vznik nových, kompozičně výrazných a přitom interpretačně dostupných děl, jež by se mohla stát repertoárovým přínosem pro neprofesionální pěvecká tělesa.

 

Uzávěrka skladatelské soutěže pro středoškolské a dospělé pěvecké sbory: 30. dubna 2024

Uzávěrka skladatelské soutěže pro dětské pěvecké sbory: 31. května 2023


SOUTĚŽNÍ ŘÁD

I. Obecné podmínky

Čl. 1

Soutěž je vypisována každým rokem. Uzávěrka skladeb pro dětské sbory v lichých letech se střídá s uzávěrkou pro sbory středoškolské a dospělé v letech sudých. Všechny kategorie mají jednotné obecné podmínky, soutěžní řád je specifický pro každou cílovou skupinu.

Čl. 2

Skladby musí být zaslány do 31. května, nebo 30. dubna příslušného roku buď e-mailem ve formátu pdf na adresu opusignotum@nipos.cz, nebo poštou ve formátu A4 (dobře čitelné rukopisy, resp. jejich kopie nebo počítačové výtisky) na adresu vyhlašovatele soutěže s označením Opus ignotum (rozhodující je datum poštovního razítka). Doporučujeme zaslat také demonahrávku soutěžní skladby.

Čl. 3

Soutěž je anonymní. Každá skladba musí být označena pouze kategorií a heslem, které v soutěži figuruje namísto jména autora. Autor přiloží k e-mailu se soutěžní skladbou textový dokument s nadepsaným identickým heslem ze soutěžní skladby, do kterého vloží údaje obsahující jméno, příjmení, telefon, poštovní a emailovou adresu.[1] V případě odeslání poštou přiloží autor k soutěžní skladbě zalepenou obálku s nadepsaným identickým heslem ze soutěžní skladby s výše uvedenými údaji.

Čl. 4

Každý autor může zaslat do soutěže jednu skladbu v každé kategorii. Do soutěže nebudou přijaty skladby, které již byly oceněny v jiné soutěži, byly komerčně publikovány či nesplňují kteroukoli z podmínek uvedených v Soutěžním řádu.

Čl. 5

Zaslané notové materiály, rukopisy, kopie nebo počítačové výtisky nebudou vráceny, zůstávají majetkem pořadatele soutěže. Po ukončení každého ročníku soutěže bude vybraná část notových materiálů umístěna do hudební sekce knihovny NIPOS, kde bude případným zájemcům k dispozici k půjčování.

Čl. 6

Oficiální výsledky soutěže budou zveřejněny vždy v říjnu příslušného roku. Vítězné skladby mohou být vydány v edici Polyhymnia Bohemica a budou prezentovány na celostátních přehlídkách a seminářích pořádaných NIPOS. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční na nadcházející sborové přehlídce či soutěži pořádané NIPOS.

Čl. 7

Soutěžní řád je vydán v českém a anglickém jazyce, v případě nejasností či víceznačností výkladu je rozhodující česká verze.


[1] Osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR – Nařízení Evropského parlamentu rady (EU) 2016/679
ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění. Více informací
o ochraně osobních údajů v rámci činnosti NIPOS naleznete pod odkazem

https://www.nipos.cz/ochrana-osobnich-udaju/


II. Podmínky pro středoškolské sbory (uzávěrka 30. dubna 2024)

Čl. 1

Skladatelé mohou zadat do soutěže své skladby pro středoškolské sbory (dívčí, chlapecké, smíšené) s ohledem na hlasové možnosti mládeže a specifika práce středoškolských sborů.

Čl. 2

Do soutěže budou přijaty skladby komponované na libovolný text především v češtině nebo latině, popřípadě v jiných jazycích. Texty v jazycích používajících jiné písmo než latinku musí být podloženy fonetickým přepisem v latince (včetně jmen autorů hudby a textu) a doplněny orientačním překladem do češtiny nebo angličtiny. Vhodné by byly skladby reflektující enviromentální tematiku.

Čl. 3

Kategorie:
B1
(skladby dívčí)

B2 (skladby chlapecké)
B3 (skladby smíšené)

Čl. 4

Doporučené obsazení hlasů pro jednotlivé kategorie:
Kategorie B1: čtyřhlasé (S1, S2, A1, A2), nebo tříhlasé (S, Mz, A)
Kategorie B2: čtyřhlasé (T1, T2, B1, B2), nebo tříhlasé (T, Bar, B)
Kategorie B3: čtyřhlasé (SATB), nebo tříhlasé (SAB)

Skladby pro středoškolské sbory by už neměly být v rámci hlasů dále děleny.

Čl. 5

Doporučený rozsah v jednotlivých hlasech:
soprán: max. výše g2
alt: max. níže g

tenor: max. výše e1
bas: max. níže G

Čl. 6

Zadaná skladba by měla být a cappella s možností využití perkusí či jednoho až dvou melodických nástrojů, založena však především na zpěvu s možností užití i jiných výrazových prostředků či mluveného slova. Požadovaná durata jednotlivých skladeb je 2–4 minuty.


III. Podmínky pro sbory dospělých (uzávěrka 30. dubna 2024)

Čl. 1

Skladatelé mohou zadat do soutěže skladby pro sbory dospělých (ženské, mužské, smíšené).

Čl. 2

Do soutěže budou přijaty skladby komponované na libovolné texty.

Čl. 3

Kategorie:
C1 (skladby ženské)
C2 (skladby mužské)
C3 (skladby smíšené)

Do každé z uvedených kategorií mohou skladatelé zaslat maximálně jednu skladbu.

Čl. 4

Doporučené obsazení hlasů pro jednotlivé kategorie:

Kategorie C1: čtyřhlasé (S1, S2, A1, A2), nebo tříhlasé (S, Mz, A)
Kategorie C2: čtyřhlasé (T1, T2, B1, B2), nebo tříhlasé (T, Bar, B)
Kategorie C3: čtyřhlasé (SATB), nebo tříhlasé (SABar)

Hlasy by neměly být v rámci skladby dále děleny.

Čl. 5

Doporučený rozsah v jednotlivých hlasech:

soprán: h – g2

alt: g – d2

tenor: e – f1

bas: G – d1

Čl. 6

Zadaná skladba může být a cappella, s doprovodem klavíru, případně s možností využití dalších dostupných nástrojů či mluveného slova, měla by však být založená především na zpěvu. Délka jednotlivých skladeb by neměla přesáhnout 4 minuty.

 


IV. Podmínky pro dětské sbory (uzávěrka 31. května 2023)

Čl. 1

Skladatelé mohou zaslat své skladby pro dětské sbory komponované na libovolný text především v češtině, slovenštině, popřípadě latině.

Čl. 2

Kategorie:
A1
(přípravná oddělení, děti přibližně do 7 let)

A2 (děti přibližně do 10 let)
A3 (děti přibližně do 15 let)

Čl. 3

Doporučené obsazení hlasů pro jednotlivé kategorie:
Kategorie A1: jednohlas (S)
Kategorie A2: jednohlas nebo dvojhlas (SA)
Kategorie A3: dvojhlas (SA), tříhlas (S1, S2, A), event. čtyřhlas (S1, S2, A1, A2)

Čl. 4

Doporučený rozsah v jednotlivých kategoriích:
Kategorie A1: c1 – d2
Kategorie A2: b – es2
Kategorie A3: as – f2

Čl. 5

Zadané skladby mohou být s doprovodem klavíru, případně jiných, běžně dostupných nástrojů (doprovod melodického nástroje doporučujeme především pro kategorie A1 a A2) nebo a cappella (kategorie A3).

 

Čl. 6

Durata jednotlivých skladeb by neměla překročit:
Kategorie A1: 1,5 minuty
Kategorie A2: 2 minuty
Kategorie A3: 3 minuty

 


OPUS IGNOTUM

XII International Composition Competition for Choirs

 

Organizer: National Information and Consulting Centre for Culture (NIPOS)
Fügnerovo náměstí 1866/5
P.O. BOX 12, 120 21 Praha 2, Czech Republic

Contact person: Petr Koronthály, NIPOS-ARTAMA
opusignotum@nipos.cz

Web: www.nipos.cz/opus-ignotum-zakladni-informace/

Aim of the Competition: The organizers aim to initiate the creation of new choral pieces, which would be compositionally distinctive, but at the same time interpretationally feasible, and could enrich the repertoire of non-professional choirs.

 

Competition deadline for youth and adult choirs: April 30, 2024

Competition deadline for children’s choirs: May 31, 2023


COMPETITION RULES

I. General Conditions

Art. 1

The Competition is announced every year. The deadline for children’s choir compositions in odd years alternates with the deadline for youth and adult choirs in even years. All categories have identical General Conditions, however, there are specific rules for each target group.

Art. 2

The scores must be sent by 31 May or 30 April of the respective year either by e-mail in pdf format to opusignotum@nipos.cz, or by post in A4 format (legible manuscripts, their copies or prints) to the Competition Organizer’s address, labelled with „Opus ignotum“ (date is determined by the postmark). We also recommend sending a demo recording of the composition.

Art. 3

The Competition is anonymous. Each piece must be labelled solely by its category and a codename, which substitutes the author’s name for the duration of the Competition. The email must also contain a text document named with the author’s codename and containing the author’s name, address, phone number, postal and email address.[1] In case of sending by post, a sealed envelope labelled by the codename and containing the aforementioned data should be enclosed.

Art. 4

Each author is allowed to submit one composition in each category. Compositions that have already been awarded a prize in another competition, have been commercially published or do not meet the conditions set out in the Competition Rules, will not be admitted.

Art. 5

The received scores, manuscripts, copies or prints will not be returned, they will remain property of the Competition Organizer. Following the end of each Competition, selected scores will be placed in musical section of the NIPOS library, where it will be available for borrowing.

Art. 6

Official results of the Competition will be published in October of every year. Winning compositions may be published in the Polyhymnia Bohemica edition and will be presented at national festivals and seminars organized by NIPOS. The award ceremony will take place at an upcoming choir festival or competition organized by NIPOS.

Art. 7

The Competition Rules are published in the Czech and English language. In case of doubt or ambiguities, the Czech version takes precedence.


[1] We process your personal data according to GDPR requirements – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 and Czech Republic Act no. 101/2000 Coll. on the Protection of Personal Data, as amended. Learn more about the protection of personal data within NIPOS under link https://www.nipos.cz/ochrana-osobnich-udaju/


II. Conditions for Youth Choirs (deadline April 30, 2024)

Art. 1

The composers may enter the Competition with their compositions intended for youth choirs (boys’, girls’, mixed), with regard to the vocal abilities of young people and the specifics of the work in youth choirs.

Art. 2

The Competition will accept scores with lyrics primarily in Czech or Latin, possibly in other languages. Lyrics written in other than the Latin script need to be supplemented by phonetic transcription in the Latin script (incl. the names of the composer and lyricist) as well as indicative Czech or English translation. Compositions reflecting environmental themes would be appropriate.

Art. 3

Categories of youth choirs:
B1 
(compositions for girls’ choirs)

B2 (compositions for boys’ choirs)
B3 (compositions for mixed choirs)

Art. 4

Recommended voice types for each category:
Category B1: four voices (S1, S2, A1, A2), or three voices (S, Mz, A)
Category B2: four voices (T1, T2, B1, B2), or three voices (T, Bar, B)
Category B3: four voices (SATB), or three voices (SAB)

The voices in youth choir compositions should not be further divided.

Art. 5

Recommended vocal range for each voice:
Soprano: highest note G5
Alto: lowest note G3
Tenor: highest note
E4Bass: lowest note G2

Art. 6

Compositions may be a cappella with the possibility of piano, percussion, or one or two melodic instruments, but primarily based on singing, with the possibility of using other means of expression or spoken word. Required duration is 2–4 minutes.


III. Conditions for Adult Choirs (deadline April 30, 2024)

Art. 1

The composers may send original scores intended for adult choirs (women’s, men’s, mixed).

Art. 2

The Competition accepts original scores composed any text.

Art. 3

Categories of adult choirs

C1 (compositions for women’s choirs)

C2 (compositions for men’s choirs)

C3 (compositions for mixed choirs)

The composers may send a maximum of one adaptation/original composition for each category.

Art. 4

Recommended voice types for each category:

Category C1: four voices (S1, S2, A1, A2), or three voices (S, Mz, A)

Category C2: four voices (T1, T2, B1, B2), or three voices (T, Bar, B)

Category C3: four voices (SATB), or three voices (SABar)

The voices should not be further divided.

Art. 5

Recommended vocal range for each voice:

Soprano: B3 – G5

Alto: G3 – D5

Tenor: E3 – F4

Bass: G2 – D4

Art. 6

Compositions may be a cappella, accompanied by piano or with the possibility of using other commonly available instruments or spoken word but primarily based on singing.
The duration should not exceed 4 minutes.

 


IV. Conditions for Children’s Choirs (deadline May 31, 2023)

Art. 1

The composers may send their scores intended for children’s choirs, composed with lyrics primarily in Czech, Slovak or Latin.

Art. 2

Categories of children’s choirs:
A1
(children up to ~7 years)

A2 (children up to ~10 years)
A3 (children up to ~15 years)

Art. 3

Recommended voice types for each category:
Category A1: one voice (S)
Category A2: one or two voices (SA)
Category A3: two voices (SA), three voices (S1, S2, A), or four voices (S1, S2, A1, A2)

Art. 4

Recommended vocal range for each category:
Category A1: C4 – D5
Category A2: B♭3 – E♭5

Category A3: A♭3 – F5

Art. 5

Compositions may be a cappella, accompanied by piano, or other commonly available instruments (accompaniment is recommended especially for the A1 and A2 categories).

Art. 6

Duration of the compositions should not exceed:
Category A1: 1,5 minutes
Category A2: 2 minutes
Category A3: 3 minutes

4