52. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ 2009

52. ročník

26. – 28. června 2009


I. Základní ustanovení

Festival pořádá z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury NIPOS – ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o.s. Jihlava spolu s dalšími organizacemi a institucemi.

Koná se ve dnech 26.- 28. června 2009 v Jihlavě.

 

 

II. Poslání festivalu

Prestižní přehlídka sborového umění umožňující prezentaci výsledků práce různých typů sborů a ansámblů z České republiky a jejich dramaturgickou a interpretační konfrontaci s podobnými kolektivy ze zahraničí.

Součástí festivalu bude prezentace výsledků předchozích ročníků Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava, jejímž posláním je vyvolat a podpořit vznik nových děl, umělecky hodnotných a zvukově zajímavých, přitom však interpretačně dostupných co největšímu počtu neprofesionálních vokálních souborů. Předpokládá se, že i letos budou některé z oceněných skladeb uvedeny účinkujícími sbory.

Rok 2009 je rokem 50. výročí úmrtí B. Martinů (1890-1959), což se promítne i do výběru skladeb zúčastněných sborů a zaměření ateliéru.

52. ročník Festivalu sborového umění bude koncipován zčásti jako soutěžní ročník pro ženské a dívčí sbory a pro smíšené sbory. Kromě vlastní soutěže se všechny sbory mohou zúčastnit ateliéru se společným nácvikem a následnou prezentací vybrané sborové skladby (B. Martinů).

Součástí FSU bude též nesoutěžní (přehlídková) část, umožňující prezentaci zejména zahraničním sborům.

 

 

III. Organizační zabezpečení

Česká veřejnost bude o FSU informována prostřednictvím bulletinu Cantus, který vydává Unie českých pěveckých sborů, na webových stránkách NIPOS (www.nipos-mk.cz), souběžně též na webových stránkách DKO Jihlava (www.fsujihlava.com), na portálu České sbory (www.ceske-sbory.cz) a v novém katalogu sborových aktivit v ČR Sborový život (http://festivaly.ucps.cz).

Zahraniční odborná veřejnost bude informována v časopise ICB, který vydává IFCM (Mezinárodní federace pro sborový zpěv) a nově též v anglické ročence British and International Music Yearbook 2009 (informace o MSS).

Zájemci o účast na festivalu zašlou přihlášku s uvedením volby do soutěžní či nesoutěžní (přehlídkové) části festivalu na adresu NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz do 15. 2. 2009.

Přiloží charakteristiku sboru a zvukovou nahrávku ne starší jednoho roku. Všechny sbory zašlou též návrh svého programu, ve kterém by neměly chybět skladby současných autorů či skladatelů 20. století. Vybraným sborům bude v průběhu února 2009 po dohodě zaslána oceněná skladba ze skladatelské soutěže k povinnému nastudování.

Sborům přihlášeným do soutěžní části budou sděleny propozice soutěže a časový harmonogram (viz též PŘÍLOHA). O přijetí sboru k účasti rozhodne Festivalový výbor v průběhu února 2009 a výsledek oznámí do 15. března 2009 všem přijatým i nepřijatým sborům. Vybrané sbory budou následně vyrozuměny festivalovým výborem o dalších podrobnostech. Sborům též bude zaslána skladba B. Martinů k povinnému předběžnému nastudování do ATELIÉRU, jehož výsledná podoba bude prezentována na závěrečném nedělním matiné.

Řízením příprav 52. ročníku FSU Jihlava je pověřen festivalový výbor složený ze zástupců pořadatelů, programové rady a nezávislých osobností oboru. Výše účastnického poplatku činí 200 Kč za osobu.

IV. Ekonomické zabezpečení

Festival je financován na základě vícezdrojového principu. Hlavním zdrojem příjmu jsou neinvestiční dotace a příspěvky MK, kraje Vysočina a města Jihlavy.


PŘÍLOHA – Ad. III.:

 

PROPOZICE SBOROVÉ SOUTĚŽE FSU JIHLAVA 2009

Termín: 26.- 28. června 2009

Pořadatel: NIPOS ARTAMA Praha, Společnost pro FSU, o.s. Jihlava

Přípravný výbor: Festivalový výbor FSU Jihlava 2009

 

Soutěžní řád:

–           Soutěže se mohou zúčastnit pouze neprofesionální pěvecké sbory mládeže a dospělých v počtu 25 – 35 členů. Dirigent může být profesionál. Případní instrumentalisté se do počtu zpěváků nepočítají.

–           Konečný výběr soutěžících sborů provede Festivalový výbor FSU Jihlava 2009.

–           Časový limit soutěžního programu je 15-17 minut čistého času. Pořadí skladeb je libovolné.

–           Soutěž je veřejná.

 

Soutěžní program

1.        skladba českého autora vzniklá po roce 1950 (a cappella);

2.        skladba zahraničního autora vzniklá po roce 1950 (a cappella);

3.        skladba ze skladatelské soutěže FSU (viz nabídkový katalog) nebo skladba (příp. věnovaná sboru), která nebyla dosud provedena;

4.        volný výběr skladeb do časového limitu a cappella nebo s doprovodem 1-2 hudebních nástrojů.

Kritéria hodnocení

a)        technické provedení – hlasová kultura a pěvecká technika, intonace, rytmus,

b)        interpretační kritéria – využití hudebně výrazových prostředků (dynamiky, tempa, agogiky, barvy), výstavba a frázování, stylovost interpretace, dramaturgie soutěžního vystoupení, stupeň obtížnosti;

c)        celkový umělecký dojem – výrazové působení na posluchače, kontakt sboru se sbormistrem, zpěv zpaměti.

 

Porota

Pětičlenná porota je složena z českých, případně i zahraničních odborníků. 

 

Ceny

Podle výsledku soutěžního výkonu může porota zařadit sbor do zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma. Podle uvážení může udělit i Zvláštní ceny. Nejlepším sborům soutěže může pořadatel zajistit vystoupení na koncertě některého z významných mezinárodních domácích sborových festivalů, anebo u příležitosti některé ze zahraničních kulturních akcí, pořádaných MK.

ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ CENA – za vynikající provedení skladby Bohuslava Martinů.

Jednou ze soutěžních povinností zúčastněných sborů bude příprava a nastudování určené skladby do Ateliéru ještě před příjezdem na festival, kde bude prováděno již jen společné sezpívání sborů, nikoliv samotný nácvik! Skladba určená festivalovým výborem bude vybraným sborům zaslána v dostatečném časovém předstihu.

Přihlášky

Zájemci o účast v soutěži zašlou své přihlášky do 15. 2. 2009 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz.

Přihláška musí obsahovat: jméno dirigenta nebo uměleckého vedoucího, název sboru (počet mužů a žen) a návrh programu vystoupení s úplnými jmény autorů, přesnými názvy skladeb a jejich duratou. O přijetí sboru k účasti v soutěži rozhodne Festivalový výbor v průběhu února 2009 a výsledek bude oznámen do 15. března 2009 všem přijatým i nepřijatým sborům.


Zpracovala Iva Daňková

NIPOS-ARTAMA, listopad 2008