Propozice Divadelního Pikniku Volyně 2024

12. DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ

32. celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla

28. června – 5. července 2024, Volyně

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s městem Volyně prostřednictvím Volyňské kultury, jeho příspěvkové organizace, a Divadelním spolkem PIKI Volyně. Spolupořadateli mohou být i další subjekty.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně je koncipována jako celostátní soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých, které ve své inscenační praxi reflektují zákonitosti divadla jako uměleckého druhu a jejichž adresátem je dospělé publikum.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přehlídka umožňuje účast divadelních souborů v těchto třech kategoriích:

1. soubory, které uplatňují principy hereckého divadla dramatické postavy a jejich inscenace vycházejí z textů dramatických autorů;

2. soubory využívající různých principů hereckého divadla, jejichž inscenace vycházejí z nejrůznějších zdrojů tzv. otevřené dramaturgie;

3. soubory hudebního divadla.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

V rámci přehlídky jsou realizovány rozborové semináře. Soutěžní představení bude hodnotit lektorský sbor. V závěru přehlídky jsou oceněny nejlepší výkony a inscenace a proveden výběr nejlepších a nejpodnětnějších inscenací k účasti na Jiráskově Hronově 2024.

Lektorský sbor celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla je zmocněn k uplatnění návrhů inscenací do programu Jiráskova Hronova 2024 dle příslušných ustanovení jeho propozic.

Vzdělávací část přehlídky bude realizována formou tematických seminářů a divadelních dílen. Část jich bude určena jednotlivcům, část amatérským divadelním souborům. Zájemci o účast v seminářích a dílnách se budou moci přihlásit prostřednictvím samostatných přihlášek zveřejněných na www.artama.cz, www.divadelnipiknik.cz a www.amaterskascena.cz.

Tvůrce nebo spolutvůrce inscenace zařazené do programu celostátní přehlídky či jejího postupového kola (dále jen postupová přehlídka) nemůže být členem lektorského sboru této přehlídky. V případě porušení tohoto ustanovení bude inscenace vyloučena z jednání programové rady vyššího stupně přehlídky.

Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné postupové přehlídky s postupem na Divadelní Piknik Volyně. Opakovaná účast souboru se stejnou inscenací v jiném roce bude považována za účast na druhé přehlídce. V případě porušení tohoto ustanovení bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady.

Za postupovou přehlídku je pro potřeby těchto propozic považována taková divadelní přehlídka, která respektuje vymezení přehlídky činoherních a hudebních divadelních souborů dospělých (viz body I. a II.).

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Program přehlídky stanoví programová rada na základě:

– návrhů vzešlých z výsledků postupových přehlídek;

– návrhů programové rady přehlídky;

– nerealizovaných návrhů z krajských postupových přehlídek v roce 2023;

– přihlášek (v případě zrušení postupové přehlídky).

Programovou radu přehlídky jmenuje příslušný odborný pracovník pro amatérské činoherní a hudební divadlo. Tvoří ji členové odborné rady, zástupci postupových přehlídek a zástupci celostátní přehlídky, případně další odborníci. Rozhodování o programu celostátní přehlídky se nemohou zúčastnit ti, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na tvorbě dotčených inscenací.

Právo doporučit inscenace na celostátní přehlídku mají postupové přehlídky, které splní tyto podmínky:

a) patří mezi postupové přehlídky na Divadelní Piknik Volyně, tzn. jsou uvedeny na seznamu přehlídek, který je součástí těchto propozic;

b) v programu přehlídky byly realizovány minimálně 3 soutěžní inscenace;

c) všechny soutěžní inscenace byly posouzeny stejným, nejméně tříčlenným lektorským sborem;

d) navrhovatel uplatní návrh na doporučení, včetně níže uvedených příloh, včas k termínu uzávěrky přihlášek do celostátní přehlídky a doplní jej realizovaným programem postupové přehlídky, z něhož bude zřejmé, které soubory se jí zúčastnily soutěžně s možností postupu na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla.

Právo nominovat inscenace na celostátní přehlídku mají postupové přehlídky, které splní tyto podmínky:

a) patří mezi postupové přehlídky na Divadelní Piknik Volyně, tzn. jsou uvedeny na seznamu přehlídek, který je součástí těchto propozic;

b) v programu přehlídky bylo realizováno minimálně 8 soutěžních inscenací;

c) všechny soutěžní inscenace byly posouzeny stejným, nejméně tříčlenným lektorským sborem a všichni členové lektorského sboru s nominací souhlasí;

d) členem lektorského sboru byla osoba s funkcí odborného garanta, která zná kontext oboru a příslušné celostátní přehlídky. Výběr této osoby bude konzultován s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA pro amatérské činoherní a hudební divadlo a podléhá jeho schválení.

Odborné poroty postupových přehlídek mohou nominovat jednu inscenaci a doporučit libovolný počet inscenací bez uvedení pořadí k výběru do programu celostátní přehlídky.

Překročí-li celkový počet nominací z krajských postupových přehlídek ¾ hracích míst na celostátní přehlídce, mění se všechny nominace na doporučení.

Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla počítá s 22 soutěžními inscenacemi. Pokud by z ekonomických, organizačních nebo technických důvodů byl rozsah celostátní přehlídky krácen a vymezen počtem inscenací nižším než 18, musí nově rozhodnout o způsobu výběru pořadatelé přehlídky na základě projednání na mimořádné schůzce odborné rady NIPOS-ARTAMA pro amatérské činoherní divadlo, a to do data předcházejícího termínu jednání programové rady celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla.

V pravomoci ředitele celostátní přehlídky je doporučit do soutěžního programu přehlídky jednu inscenaci nad rámec rozhodnutí porot postupových přehlídek.

Navrhovatelé odpovídají za uplatnění pouze takových návrhů, které korespondují s koncepcí přehlídky, jak je vymezena v úvodu těchto propozic. Programová rada přehlídky je oprávněna odmítnout návrhy, které prokazatelně nerespektují toto vymezení.

Navrhovatelé nominují a doporučují inscenace prostřednictvím příslušných přihlášek, které odešlou v elektronické podobě nebo poštou na adresu: NIPOS-ARTAMA, do rukou Mgr. Simony Bezouškové, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, e-mail: bezouskova@nipos.cz, tel.: 221 507 957, 775 508 654 nebo 603 584 489.

S přihláškami je z postupové přehlídky třeba souběžně odeslat tyto přílohy:

– program přehlídky;

– přihlášky ostatních zúčastněných souborů;

– jména všech členů odborné poroty s oznámením jména člena lektorského sboru, vyslaného na jednání programové rady celostátní přehlídky;

– hodnocení inscenace;

– osoby a obsazení, včetně údajů o režisérovi, scénografovi, autoru hudby ap.;

– textovou předlohu inscenace;

– slovo o souboru do programové brožury;

– slovo o inscenaci do programové brožury;

– fotografie z inscenace, použitelné pro tisk a propagaci;

– technický videozáznam inscenace na DVD nebo odkaz na něj;

– dokument(y) prokazující, že soubor má pro uvádění díla vyřešeny všechny autorsko-právní náležitosti dle platného znění autorského zákona (kopie licenční smlouvy, smlouva o provozování díla apod.);

– v případě nominace vyplněný a podepsaný formulář souhlasu všech členů odborné poroty s nominací.

S přihláškami je v případě zrušení postupové přehlídky třeba odeslat tyto přílohy:

– osoby a obsazení, včetně údajů o režisérovi, scénografovi, autoru hudby ap.;

– textovou předlohu inscenace;

– slovo o souboru do programové brožury;

– slovo o inscenaci do programové brožury;

– fotografie z inscenace, použitelné pro tisk a propagaci;

– technický videozáznam inscenace na DVD nebo odkaz na něj;

– dokument(y) prokazující, že soubor má pro uvádění díla vyřešeny všechny autorsko-právní náležitosti dle platného znění autorského zákona (kopie licenční smlouvy, smlouva o provozování díla apod.);

Uzávěrka doručení přihlášek je 15. 4. 2024. Jednotlivé přihlášky musí být doloženy odborným hodnocením inscenace s jasným sdělením, v čem navrhovatelé spatřují výjimečnost, inspirativnost či jinou premisu opravňující zařazení inscenace do programu celostátní přehlídky. K hodnocení je třeba připojit jména členů kolektivu, který inscenaci posoudil a nominoval nebo doporučil. Za přijaté budou považovány přihlášky doručené k termínu uzávěrky kompletní, tj. včetně požadovaných příloh.

Jednání programové rady celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla proběhne 18. 4. 2024.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se soubory zařazenými do programu celostátní přehlídky uzavře organizátor v místě konání přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru v místě konání přehlídky.

Organizátoři jsou připraveni umožnit účast hrajících souborů po celou dobu konání přehlídky. V jejich účasti spatřují jednu ze základních podmínek její smysluplnosti.

V případě ekonomických, organizačních nebo jiných potíží může docházet k posunům stanovených termínů, může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána. 

Zpracovala Mgr. Simona Bezoušková

NIPOS-ARTAMA, listopad 2023