Propozice Českých vizí 2024

71. ročník celostátní přehlídky filmové tvorby

13.–16. června 2024 / Ústí nad Orlicí

www.ceskevize.cz

 Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS, útvar ARTAMA, ve spolupráci s Klubcentrem Ústí nad Orlicí. Odbornými partnery přehlídky jsou Český výbor UNICA – Celostátní svaz neprofesionálního filmu a Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu. Přehlídka je realizována za finanční podpory města Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Celostátní přehlídka filmové tvorby České vize zastřešuje a rozvíjí dění v oborech filmové výchovy, studentského, nezávislého a amatérského filmu. Usiluje o podporu neprofesionálního filmu ve všech jeho oblastech. Přehlídka vytváří prostor pro hledání přesahů a inspirací mezi filmovým uměním a dalšími audiovizuálními formami včetně audiovizuálních her.

Celostátní přehlídka se člení do několika festivalových sekcí, které se odlišují cílovou skupinou i postupovým systémem:

České vize / přehlídka filmové tvorby autorek a autorů od 18 let

Přehlídka České vize je vyústěním celostátního postupového systému přehlídek v Praze, Červeném Kostelci, Zruči nad Sázavou, Kroměříži a Svitavách. Filmy jsou členěny do kategorií: hraný film, dokumentární film, reportáže a publicistika, animovaný film, experimentální film a videoklip, studentské filmy. Doprovodný program je posílen o masterclass – besedy s osobnostmi amatérského i profesionálního filmu. V rámci přehlídky zasedá tříčlenná porota Českých vizí a dvojčlenná porota studentských filmů.

Malé vize / přehlídka filmové tvorby dětí, mládeže a tvůrčích skupin do 19 let

Přehlídka filmů vzniklých v prostředí základních a středních škol (včetně filmových) či volnočasových kroužků nebo vytvořených jednotlivci do 19 let. Vyústění celoroční festivalové sezóny partnerských přehlídek tvorby dětí a mládeže: Animánie, Pražský filmový kufr, Juniorfilm a Zlaté slunce. V průběhu celostátní přehlídky uděluje tříčlenná porota kurátorská ocenění v kategoriích pedagogických i autorských. V průběhu přehlídky je udělena také Cena Borise Jachnina za pedagogický přínos oboru filmové výchovy. Přehlídka klade důraz na odborné semináře pro pedagogy a workshopy pro autory.

Zkrátka vize / pitching fórum

Zkrátka vize dává začínajícím autorům příležitost prezentovat své nápady a náměty a dostat se tak do širšího povědomí jak svých kolegů, tak filmových profesionálů. Všichni přihlášení autoři dostanou zpětnou vazbu ke svým námětům a vybraní tvůrci pak budou mít možnost prezentovat svůj projekt před odbornou porotou. Festival se snaží podporovat realizaci námětů začínajících tvůrců a hledá platformy a způsoby, jak následně hotové projekty dostat k publiku.

GameVize / nesoutěžní přehlídka studentských a nezávislých audiovizuálních her

Přehlídka slouží k prezentaci studentských her a indie projektů. Autoři dostanou příležitost k bezprostřední zpětné vazbě od hráčů, kteří si budou moci hry v průběhu přehlídky vyzkoušet. Přehlídka bude doplněna o diskuze s tvůrci a workshopy pro festivalové diváky. Smyslem přehlídky je hledání vzájemných inspirací a přesahů mezi vývojem audiovizuálních her a filmovou (audiovizuální) tvorbou.

Vize Ji.hlavy / přípravný seminář tematického opencallu Sdílej psycho v .hlavě pro audiovizuální díla autorstva od 13 do 19 let

Přípravný seminář pro autory*ky a tvůrčí kolektivy, jež se přihlásí do unikátní výzvy Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, jejímž účelem je zapojit mladé lidi do řešení problematiky duševního zdraví mládeže prostřednictvím tvorby a sdílení krátkometrážního audiovizuálního díla na téma “Je OK nebejt OK”.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Do celostátní přehlídky České vize se mohou přihlásit autoři se svými filmy za těchto podmínek:

a) Do sekce Malé vize mohou své filmy hlásit autoři, autorky a tvůrčí kolektivy do 19 let s výjimkou absolventských filmů středních odborných škol specializovaných na filmovou tvorbu, které přísluší do Českých vizí (viz propozice Malých vizí).

b) Do sekce Zkrátka vize se mohou autoři a autorky bez věkového omezení hlásit prostřednictvím otevřené výzvy (viz propozice Zkrátka vize).

c) Do sekce České vize mohou své filmy hlásit autoři a autorky od 18 let; včetně absolventských projektů středních odborných škol specializovaných na filmovou tvorbu a projektů realizovaných na vysokých školách filmového a audiovizuálního zaměření (viz propozice Českých vizí).

d) Do sekce GameVize se mohou autorky a autoři hlásit prostřednictvím otevřené výzvy a na základě přímého oslovení ze strany dramaturgů sekce (viz propozice Gamevize).

e) Do sekce Vize Ji.hlavy se mohou hlásit audiovizuální díla nepřesahující minutu projekčního času na základě otevřené výzvy (viz propozice Vize Ji.hlavy).

f) Doporučená délka soutěžního snímků je do 25 minut.

g) Snímek není primárně určen ke komerčním účelům.

h) Autor či autorka se snímkem nesoutěžili v minulých ročnících přehlídky.

ch) Na přehlídku jsou přijímány filmové projekty dokončené po 1. lednu 2022.

i) Autor či autorka zašlou snímek v odpovídající kvalitě a technických parametrech stanovených propozicemi v elektronické podobě do termínu uzávěrky.

j) Autor či autorka odpovídají za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR.

k) Autor či autorka souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS.

l) Přihlášením filmu do soutěže dává autor výslovný souhlas s evidencí svých osobních údajů uvedených v přihlášce ve filmové databázi FILMDAT a pro interní archivní potřeby NIPOS.

Autoři a autorky nominovaných filmů, pedagogové a lektoři budou pozvání jako čestní hosté k účasti na celostátní přehlídce.

III. ČESKÉ VIZE

Organizace a průběh / Hodnocení a výběr

Sekce České vize prezentující filmy autorů a autorek od 18 let se řídí dvoukolovým postupovým systémem a nominačním systémem prostřednictvím partnerských přehlídek.

Autoři mohou hlásit své filmy do jedné z pěti postupových přehlídek. Vždy však pouze do jedné z nich. Poroty těchto přehlídek oceňují filmy v jednotlivých žánrových kategoriích. Oceněné filmy získávají nominaci na celostátní přehlídku. Její dramaturgové provádějí z nominovaných filmů selekci a vytvářejí finální výběr filmů, které se budou prezentovat na celostátní přehlídce.

Přihlášky na postupové přehlídky budou vyhlášeny nejpozději do konce ledna 2024.

Partnerské filmové přehlídky (soupis uveden níže v části Přihlášení filmů – partnerské přehlídky) mohou využít nominačního hlasu pro jeden libovolný přihlášený film. O udělení nominačního hlasu rozhoduje výhradně porota dané filmové přehlídky. Tento hlas může získat jakýkoliv ze soutěžních přihlášených filmů bez ohledu na jeho další ocenění v rámci dané přehlídky. Snímky, které získají takový nominační hlas, postoupí mezi nominované filmy určené k prezentaci na celostátní přehlídce a spoluvytvářejí s filmy, nominovanými z postupových přehlídek, základ pro dramaturgickou selekci.

O postupu do soutěžní projekce celostátní přehlídky budou autoři a autorky informováni do 15. 5. 2024.

Soutěžní kategorie

a) dokumentární filmy,

b) reportáže a publicistika,

c) hrané filmy,

d) animované filmy,

e) experimentální filmy a videoklipy,

f) filmy studentů filmových škol (do soutěže České vize lze přihlásit pouze absolventská filmová díla středoškolská a filmová cvičení studentů vysokých škol. Pro studentská a jiná cvičení studentů středních škol je určena kategorie v rámci přehlídky Malé vize)

Přihlášení filmů – postupové přehlídky

Film lze přihlásit vyplněním elektronického formuláře na webových stránkách www.ceskevize.cz.

Zasílání filmů

Autorky a autoři musí vyplnit přihlášku dostupnou na webu www.ceskevize.cz, jejíž součástí bude odkaz pro nahrání filmu. Preferovaný formát filmu je MP4. Minimální rozlišení je 720 × 576, maximální 1920 × 1080. Povinná snímková frekvence je 25 fps (25 p nebo 50 i). Jazykové titulky musí být nedílnou součástí obrazu.

Hodnocení filmů

Na celostátní přehlídce bude filmy hodnotit tříčlenná porota složená z profesionálů v oboru. Ve všech kategoriích bude uděleno 1., 2. a 3. místo, případně čestné uznání. V případě filmů studentů filmových škol bude rozhodovat dvojčlenná porota, která bude udělovat kurátorská ocenění za výrazné tvůrčí přínosy.

Přehled postupových přehlídek

Autoři a autorky mohou své filmy přihlašovat na libovolnou postupovou přehlídku, vždy však pouze na jednu z nich.

České vize – Praha

termín konání: 6. 4. 2024

místo konání: Kasárna Karlín, Prvního pluku 20/2, 186 00 Praha 8 – Karlín

uzávěrka přihlášek: 23. 3. 2024

kontakt na organizátorku: Jaroslava Dvorská, ceskevize-praha@seznam.cz, 737 078 873

České vize – Svitavy

termín konání: 13. 4. 2024

místo konání: Kino Vesmír, Purkyňova 250/17, 568 02 Svitavy

uzávěrka přihlášek: 30. 3. 2024

kontakt na organizátora: Lucie Václavková, ceskevize-svitavy@seznam.cz, 733 490 886

České vize – Červený Kostelec

termín konání: 20. 4. 2024

místo konání: Kino Luník, Manželů Burdychových 367, 549 41 Červený Kostelec

uzávěrka přihlášek: 6. 4. 2024

kontakt na organizátorku: Tereza Štěpánková, ceskevize-kostelec@seznam.cz, 739 456 477

České vize – Kroměříž

termín konání: 4. 5. 2024

místo konání: Kino Nadsklepí, Milíčovo náměstí 488/2, 767 01 Kroměříž

uzávěrka přihlášek: 20. 4. 2024

kontakt na organizátora: Radek Neuman, ceskevize-kromeriz@seznam.cz, 602 655  917

České vize – Zruč nad Sázavou

termín konání: 26.–27. 4 2024

místo konání: Spolkový dům, 5. května 510, 285 22 Zruč nad Sázavou

uzávěrka přihlášek: 12. dubna 2024

kontakt na organizátora: Karel Tvrdík, ceskevize-zruc@seznam.cz, 602 256 863

Přihlášení filmů – partnerské přehlídky

Poroty níže uvedených festivalů mají možnost nominovat ze svého soutěžního výběru jeden film pro celostátní přehlídku filmové tvorby České vize. V případě přihlášení filmu je třeba postupovat v souladu s pravidly, danými konkrétním partnerským festivalem. V dalších letech počítáme s rozšířením okruhu spolupracujících festivalů a přehlídek, pokud se nastolený koncept osvědčí ve své pilotní podobě.

Mladá kamera Uničov

Termín konání: 22.–23. března 2024

Kontakt: https://mladakamera.cz/

Festival FOFR

Termín konání: 30. května – 1. června 2024

Kontakt: https://fofrfestival.cz/

IV. MALÉ VIZE

Přihlášení filmů – partnerské přehlídky

Pokud chtějí autor či autorka, lektoři a pedagogové uvést film na Malých vizích, pak ho musí zpravidla nejprve přihlásit do některé z partnerských přehlídek. Náležitosti přihlášení filmů na jednotlivé partnerské přehlídky se řídí pravidly dané přehlídky.

Organizace a průběh

Filmy pro uvedení na Malých vizích jsou vybírány ze čtyř partnerských přehlídek: Animánie, Pražského filmového kufru, Juniorfilmu a Zlatého slunce. Každá z přehlídek se řídí vlastními propozicemi. Liší se také skladbou soutěžních kategorií. Tříčlenná porota Malých vizí proto uděluje kurátorská ocenění v pedagogických i autorských kategoriích napříč žánrovými klasifikacemi. Každá z partnerských přehlídek nominuje na celostátní přehlídku filmové pásmo. V odůvodněných případech je možné prezentovat i dva projekční bloky za přehlídku. O samotném výběru filmů rozhoduje porota partnerské přehlídky ve spolupráci s dramaturgem či dramaturgyní dané akce. Dramaturgie Malých vizí si vyhrazuje právo nominovat i filmy dle vlastního výběru.

Hodnocení a výběr

Malé vize nevytvářejí systém soutěžních kategorií. Tříčlenná porota složená z odborníků v oboru filmové výchovy, amatérských filmařů, filmových profesionálů, pedagogů či dalších odborníků uděluje kurátorská ocenění za výrazné tvůrčí či pedagogické přínosy. Malé vize uvádějí filmy hrané, animované, dokumentární i experimentální. Přehlídka podporuje také uvádění filmů kombinující jednotlivé filmové druhy. Nominovány mohou být i filmy studentské, pokud splňují věkovou kategorii tvůrců do 19 let. Filmy absolventské se účastnit Malých vizí nemohou, avšak mohou být nominovány do studentské kategorie Českých vizí.

V průběhu Malých vizí je udělována Cena Borise Jachnina za přínos oboru filmové výchovy. O laureátech této ceny rozhodují členové a členky Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu ve veřejném hlasování.

Navazující akce

Po skončení přehlídky jsou vybrané filmy prezentovány na partnerských přehlídkách a akcích, kde mají autoři možnost své filmy uvést. Spolupracujeme například se slovenskou přehlídkou Cineama, MFDF Jihlava dětem apod.

Přehled partnerských přehlídek nominačního systému Malých vizí

Autoři a autorky mohou přihlašovat své filmy do libovolného počtu partnerských přehlídek. Účast na jedné nevylučuje film z možnosti prezentace na zbylých třech.

Pražský filmový kufr / 11. listopadu 2023 – Praha

soutěžní kategorie: hraný film, dokumentární film, animovaný film, experimentální film

uzávěrka: 24. září 2022

přihlášky online: www.prazskyfilmovykufr.cz

Animánie / 16.–19. listopadu 2023 – Plzeň

soutěžní kategorie: animovaný film

uzávěrka: 22. září 2023

filmy zasílejte na: registrace.animanie.cz

více info: www.animanie.cz

Zlaté slunce / 12.–14. dubna 2024 – Brno

soutěžní kategorie: hraný film, animace, dokument, hudební klip či experiment

uzávěrka: 15. března 2024

filmy zasílejte na: mirek.lavka@luzanky.cz

více info: www.luzanky.cz/legato, www.filmdat.cz

Juniorfilm / 9.–11. května 2024 – Dvůr Králové nad Labem

soutěžní kategorie: hraný film, dokumentární film, experimentální film, animovaný film,
hudební klip

uzávěrka: 31. března 2024

filmy zasílejte na: juniorfilm-dvurkralove@seznam.cz

více info: www.ddmdvurkralove.cz

V. ZKRÁTKA VIZE

Zkrátka vize je uměleckou rezidencí. Autoři, autorky a tvůrčí týmy se na ni hlásí se svými náměty, ke kterým dostanou vybraní účastníci v průběhu festivalu zpětnou vazbu od odborné poroty.

Přihlášení projektů

Projekty se do rezidence hlásí prostřednictvím formuláře na stránkách www.ceskevize.cz. Je potřeba přesně dodržet instrukce a splnit veškeré požadavky na přihlášené náměty, jinak dojde k automatickému vyřazení. Přihlašování bude otevřeno od 1. 2. 2024 do 31. 3. 2024.

Organizace a průběh

V průběhu dubna 2024 obdrží autoři a autorky zpětnou vazbu ke svým námětům, spolu s informací o postupu na rezidenci. V průběhu května 2024 proběhne přípravná fáze, kdy dostanou autoři bližší informace k prezentacím na rezidenci a zároveň dostanou možnost konzultace své prezentace. Na festivalu České vize proběhne pitching námětu se zpětnou vazbou od odborné poroty. Vybrané náměty budou podpořeny v realizaci.

VI. GameVize

GameVize je nesoutěžní přehlídkou studentských a indie audiovizuálních her, která slouží k získání divácké zpětné vazby a hledání inspirací a přesahů mezi tvorbou filmů a audiovizuálních her na různých úrovních.

Přihlášení projektů

Projekty se na přehlídku hlásí prostřednictvím formuláře na stránkách www.ceskevize.cz,do kterého tvůrci vloží data ke stažení demoverze, anebo plné verze hry pro potřeby festivalové selekce. Přihlašování bude otevřeno 1. 3. 2024 do 30. 4. 2024. Dramaturgové sekce budou vybrané tvůrkyně a tvůrce oslovovat také napřímo.

Organizace a průběh

Autorky a autoři vybraných projektů budou pozváni k účasti na přehlídce, aby se účastnili diskuzí s festivalovými diváky, a získali bezprostřední zpětnou vazbu ke svým projektům.

VII. VIZE JI.HLAVY

Vize Ji.hlavy jsou přípravný seminář pro autory*ky a tvůrčí kolektivy od 13 do 19 let, který připravuje celostátní přehlídka filmové tvorby České vize ve spolupráci se sekcí Ji.hlava Vibes Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Seminář je součástí výzvy „Sdílej psycho v .hlavě“, jejímž účelem je zapojit mladé lidi do řešení problematiky duševního zdraví mládeže prostřednictvím tvorby a sdílení krátkometrážního audiovizuálního díla.

Termín a místo konání semináře:

14.–16. 6. 2024 v Ústí nad Orlicí v rámci celostátní přehlídky filmové tvorby České vize.

Programová náplň semináře:

  • pitching námětů;
  • konzultace s filmovými profesionály*kami;
  • workshopy zaměřené na režii, dramaturgii, kameru, produkci a dokumentaristické metody.

Rezervace na seminář:

Hlásit se lze prostřednictvím formuláře na stránkách www.ceskevize.cz. Přihlašování bude otevřeno 1. 3. 2024 a poběží do 30. 4. 2024. Společně s přihláškou je třeba zaslat minutové video, ve kterém zájemci*kyně představí svůj pohled na téma výzvy, příp. nápad, na kterém by chtěli*y v rámci projektu pracovat. Seminář bude otevřen až 15 účastníkům*icím.

Forma zasílaných videí:

Výběr účastníků*ic budou realizovat dramaturgové Českých vizí a Ji.hlava Vibes. Při výběru bude přihlíženo ke kreativní práci s filmovým jazykem v rámci zasílaných videí. Není nutné, aby se jednalo o popisná videa, ve kterém tvůrci*kyně budou slovně popisovat svůj záměr. Video by mělo představovat spíše „vstupní filmové cvičení“, ve kterém tvůrci*kyně zkusí prozkoumat možnosti média ve vztahu ke zvolenému tématu.

Výzva „Sdílej psycho v .hlavě“:

Účastnici*kyně semináře Vize Ji.hlava budou moci své projekty hlásit do otevřené výzvy, která bude vyhlášena 3. 6. 2024 a jejímž organizátorem je sekce Ji.hlava Vibes Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Do výzvy mohou autoři*rky od 13 do 19 let přihlásit audiovizuální díla inspirovaná tématem „Je OK nebejt OK“, ve kterých se budou:

  • zabývat tématy a jevy souvisejícími s duševní (ne)pohodou;
  • portrétovat osoby s psychickou poruchou nebo onemocněním;
  • reflektovat zkušenost s psychickými potížemi (ať už svými, nebo u lidí v blízkém okolí).

Nebudou kladeny požadavky na žánrový přístup k tématu. Může jít o dokument, dílo hrané, animované, experimentální, ale např. i seriál videí na TikTok). Délka: 1–15 minut.

Registrace bude probíhat do 10. 9. 2024 přes přihlašovací formulář dostupný na webu MFDF Ji.hlava. Uzávěrka pro odevzdání snímků bude 10. 10. 2024. Open call bude otevřen i tvůrcům*kyním, co neprošli*y přípravným seminářem.

Premiéra vybraných snímků se uskuteční na 28. ročníku MFDF Ji.hlava na podzim 2024.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží může být program jednotlivých přehlídek omezen nebo může být přehlídka odvolána. Pokud bude na základě protiepidemických opatření znemožněn prezenční průběh některé z částí postupového systému, bude daná akce přesunuta do online prostoru. Distanční průběh je nazírán jako rovnocenný průběhu prezenčnímu.

Novinky a průběžné informace o přehlídce budou zveřejňovány na www.ceskevize.cz, www.artama.cz, www.filmdat.cz, www.filmvychova.cz.

Zpracoval Jiří Forejt ve spolupráci s dramaturgickým týmem Českých vizí, NIPOS, leden 2024