Propozice 70. loutkářské Chrudimi 2021

70. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM
Celostátní přehlídka amatérského loutkářství

Přihláška pro soubory v pdf ke stažení zde >>>

Termín: 30. června – 6. července 2021, Chrudim

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA, město Chrudim prostřednictvím organizace Chrudimská beseda a Spolek pro vydávání časopisu Loutkář.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
70. loutkářská Chrudim (dále jen LCH) je koncipována jako celostátní přehlídka a dílna amatérského loutkářství ve všech jeho formách a projevech.
Posláním přehlídky je umožnit setkání amatérských loutkářů na celorepublikové úrovni, prezentaci a konfrontaci výsledků práce loutkářských souborů i jednotlivců v dané sezóně. Hlavním cílem přehlídky je podpora zájmu o loutkářství, kultivace amatérského loutkového divadla a jeho propagace ve společnosti prostřednictvím vzdělávacích seminářů, hlavního a doprovodného programu.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské soubory a jednotlivci z celé České republiky, kteří využívají principů loutkového divadla.
Soubory se mohou se stejnou inscenací v daném roce ucházet o postup na LCH pouze na jedné loutkářské postupové přehlídce.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
O konkrétní podobě programu LCH rozhoduje programová rada, a to na základě nominací
a doporučení porot z krajských loutkářských postupových přehlídek a doporučení porot z ostatních (neloutkářských) přehlídek.
Programová rada je jmenována NIPOS-ARTAMA z členů odborné rady pro loutkové divadlo, zástupců pořadatelů LCH, případně i zástupců přehlídek, ze kterých návrhy vzešly.
Krajská přehlídka může být postupovou pro LCH, pokud budou splněny tyto podmínky:
• pořadatel musí do konce listopadu 2020 informovat odpovědného pracovníka
NIPOS-ARTAMA o konání a datu postupové přehlídky směřující k LCH;
• všechny inscenace, které se ucházejí o postup na LCH, posoudí nejméně tříčlenná odborná porota, ve které je alespoň jeden člen znalý úrovně LCH za poslední tři roky (např. některý z členů odborné rady NIPOS-ARTAMA pro loutkové divadlo nebo člen odborné poroty LCH apod.);
• postupové přehlídky se zúčastní nejméně tři různé soubory a tři různé inscenace, které se ucházejí o postup na LCH;
• členy odborných porot nesmějí být spolutvůrci posuzovaných inscenací, ani jejich spolupracovníci nebo příbuzní;
• navrhovatelé (pořadatelé postupových přehlídek) informují na závěr přehlídky vybrané soubory o jejich nominaci nebo doporučení na LCH.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Porota postupové loutkářské přehlídky může do programu LCH nominovat jednu inscenaci a doporučit libovolný počet inscenací.
Poroty ostatních (neloutkářských) přehlídek nemají právo nominace, ale mohou v odůvodněných případech doporučit do hlavního programu libovolný počet inscenací, které splňují podmínky účasti na LCH.

Návrhy nominovaných a doporučených představení budou k jednání programové rady přijaty pouze v tom případě, že pořadatel dodá k termínu uzávěrky 70. loutkářské Chrudimi 24. dubna 2021 (v případě prodloužení do 13. 6. 2021) na adresu: NIPOS-ARTAMA, Michal Drtina, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, e-mail: drtina@nipos.cz tyto požadované podklady:

1. úplně vyplněný formulář INFORMACE O INSCENACI;
2. textovou předlohu inscenace;
3. zvláštní zprávu obsahující:
a. název přehlídky, která inscenaci doporučila;
b. informaci o tom, zda jde o nominaci nebo doporučení inscenace, hodnocení inscenace, z něhož je patrné, o jaký jde žánr, jaké základní jevištní prostředky jsou použity, divácká adresa (pro dospělé, mládež, děti – jakého věku) apod., zejména je třeba uvést, v čem navrhovatelé spatřují zajímavost, dramaturgický a inscenační přínos, inspirativnost či dokonce výjimečnost inscenace, opravňující ji k zařazení do programu LCH, toto hodnocení je především určeno pro práci programové rady, ale může být také uveřejněno ve zpravodaji LCH;
c. doporučení, jaký prostor v Chrudimi by byl pro danou inscenaci nejvhodnější;
d. jméno, adresu, e-mail a telefon navrhovatele (pořadatele postupové přehlídky), čitelný seznam porotců a podpis autora hodnocení či předsedy poroty.

Pořadatel má právo nezařadit programovou radou schválenou inscenaci, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci, anebo pokud nemá soubor vyřešeny autorskoprávní stránky inscenace dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. v jeho platném znění, které musí soubor doložit kopií licenční smlouvy k provozování díla (Postup k získání licence najdou soubory například zde: www.dilia.cz/index.php/component/k2/item/8392-jak-ziskat-licenci).

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud bude krajská postupová loutkářská přehlídka spojena s jinou postupovou přehlídkou, řídí se každá část přehlídky vlastními propozicemi.

Ekonomické parametry účasti souborů ve všech částech programu budou řešeny podle organizačních a finančních možností přehlídky.

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

V případě přetrvávajících koronavirových omezení a posunutí termínů konání krajských postupových přehlídek, bude i termín uzávěrky 70. loutkářské Chrudimi dodatečně prodloužen.

Soubory, které se přihlásí na krajskou postupovou přehlídku, a ta se z důvodu koronavirových omezení neuskuteční, mohou o postup do hlavního programu 70. loutkářské Chrudimi usilovat přímo u programové rady festivalu na základě zaslaného video záznamu své inscenace, nebo odkazu na stažení video záznamu, a současně zašlou vyplněný evidenční list inscenace – přihlášku na e-mailovou adresu drtina@nipos.cz.

Zpracoval Michal Drtina
NIPOS-ARTAMA, prosinec 2020