Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby 2009

56. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby

19. – 20. června 2009, Ústí nad Orlicí

I. POŘADATEL

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, Město Ústí nad Orlicí, Klubcentrum Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Českým výborem UNICA – Celostátním svazem neprofesionálního filmu a za finanční podpory Pardubického kraje.

II. POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby (CSNFT) je vyvrcholením dění v oboru v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR. Soutěž si klade za cíl rovněž propagovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa před veřejností v jednotlivých mediích.

III. ÚČAST NA SOUTĚŽI

Soutěž je dvoukolová: krajská kola a republikové kolo.

Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území ČR za těchto podmínek:

a)        se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících republikového kola a krajských kol

b)        přihlásí všechny snímky pouze do jediného krajského kola zpravidla příslušného jeho trvalému pobytu a řádně vyplní průvodní list

c)        snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí jej profesionální firma a nejedná se o snímek filmových škol

d)        autor odpovídá za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR

e)        odevzdá snímek a průvodní list platný jen pro tuto soutěž do termínu uzávěrky krajského kola

f)          souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA

g)        přihlásit soutěžní snímek přímo do republikového kola není možné, s výjimkou minuta filmů, které můžou soutěžit v krajských kolech

Soutěžní kategorie:

a)        dokumenty

b)        reportáže a publicistika

c)        hrané snímky

d)        animované snímky

e)        experimentální snímky

f)          videoklipy

Doporučená délka snímku je do 20 minut.

Výjimky pro účast v krajské soutěži může stanovit pořadatel KS.

IV. ORGANIZACE SOUTĚŽE

Krajská kola:

Propozice krajských kol, organizační a ekonomické zabezpečení, včetně případných cen pro oceněné autory, vycházejí z možností jednotlivých pořadatelů při zachování stanovených základních regulí soutěže.

Pořadatelé krajských kol jsou povinni po ukončení krajského kola soutěže na místě předat zástupci pořadatele celostátní soutěže tyto materiály:

a)        protokol krajského kola s podpisy členů poroty na jednotném formuláři

b)        všechny snímky doporučené k postupu porotou z oceněných filmů na 1. až 3. místě v jednotlivých kategoriích a doporučená čestná uznání

c)        kompletně vyplněné průvodní listy všech soutěžních snímků

Pořadatel krajské soutěže má právo omezit počet filmů od jednoho autora v jedné kategorii. V tomto případě o výběru filmů do krajské soutěže rozhoduje autor.

Pořadatelé krajských kol jsou odpovědni za splnění těchto podmínek. Posledním termínem, kdy mohou být krajská kola uskutečněna, je 17. 5. 2009.

Z každého krajského kola rozešle NIPOS-ARTAMA zbývajícím pořadatelům KS seznam přihlášených autorů, aby nedocházelo k duplicitní účasti autorů na několika krajských soutěžích. Za vrácení nepostupujících soutěžních snímků zodpovídají pořadatelé KS.

Republikové kolo:

56. ročník CSNFT – Český Videosalon se koná 19. – 20. 6. 2009 v Ústí nad Orlicí. Celostátní kolo umožňuje projekci snímků v celkové délce cca 500 minut.

Porota CSNFT obdrží postupující snímky do předvýběru na videokazetách. Po zhlédnutí postupujících snímků každý porotce jednotlivě ohodnotí každou práci bodovým hodnocením ve stupnici od 1 do 10 bodů. Porotci soutěže tímto stanoví bodovou nominaci snímků, které budou soutěžit v rámci limitu cca 500 minut na CSNFT 2009.

Listy s bodovým ohodnocením předají porotci hlavnímu pořadateli soutěže NIPOS-ARTAMA Praha do 29. 5. 2009. Do 30. 5. 2009 připraví NIPOS-ARTAMA seznam filmů, které se budou promítat v Kulturním domě pro mateřské a základní školy. Následně se porota sejde 3. 6. 2009 (středa) a rozhodne dle platných bodových kritérií o závěrečné nominaci. Autoři všech snímků budou o výsledku předvýběru informování písemně do 8. 6. 2009.

Pořadatelé celostátní soutěže si vyhrazují právo nepřijmout do soutěže snímky, které nesplňují tyto požadavky:

a)        nemají řádně vyplněný platný průvodní list

b)        nesplňují propozice soutěže

c)        nebyl dodán protokol z krajského kola

V. HODNOCENÍ

Porotu krajského kola jmenuje jeho pořadatel. Tyto krajské poroty budou nejméně tříčlenné s tím, že minimálně jeden člen bude osobou zařazenou v seznamu odborníků znalých problematiky oboru a kontextu celostátní soutěže. Tento seznam je nedílnou součástí propozic a vznikl ve spolupráci s pořadateli krajských kol.

Porotu republikového kola jmenuje NIPOS-ARTAMA. Pořadatelům obou kol (CSNFT, KS) se doporučuje, aby v porotě obměnili minimálně jednoho člena oproti složení porot v předcházejícím ročníku soutěže. V porotě žádného kola nemohou zasedat ti, kteří se podíleli na vzniku soutěžní práce.

Odborná porota navrhne pořadateli soutěže předběžné ocenění snímků ve všech kategoriích. Může udělit zvláštní ceny vypsané pořadateli za jednotlivé tvůrčí složky snímků. Porota může některou z cen neudělit, či rozdělit, nebo přeřadit soutěžní práci do jiné kategorie.

VI. EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

Krajská kola jsou finančně zajištěna pořadatelem podle místních podmínek. Republikové kolo je zabezpečeno příspěvky z veřejných zdrojů, účastnickými poplatky, sponzorskými dary a podobnými zdroji. Jeden člen autorského týmu, který postoupí do předvýběru, bude mít částečně hrazeny náklady spojené s účastí na soutěži na základě závazné přihlášky odeslané do 12. 6. 2009. Informace a upřesnění ekonomických podmínek obdrží autoři nominovaných i nenominovaných snímků v pozvánce na republikové kolo. Na částečné krytí nákladů soutěže bude stanoven účastnický poplatek.

VII. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zásady pro technické vybavení soutěže:

▪           Formáty pro krajské soutěže si určí krajský pořadatel.

▪           Do celostátního kola soutěže se přijímají filmy na nosičích VHS, S-VHS, miniDV, D8 a DVD ve formátu DVD VIDEO.

▪           Záznam musí být nahrán v normě PAL.

▪           Každý film musí být nahrán na začátku samostatného nosiče.

▪           Na nosiči nesmí být nahrán žádný další záznam, než je soutěžní film.

Pro videokazety všech systémů Mini DV platí:

▪           Před vlastním filmem musí být alespoň 30 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších obrazových a zvukových údajů).

▪           Po skončení filmu musí být alespoň 10 vteřin černé.

▪           Záznam musí být nahrán rychlostí SP.

▪           Videokazety musí být přetočeny na začátek.

▪           Videokazety musí být zajištěny proti smazání. Za nezajištěnou kazetu nenesou pořadatelé odpovědnost.

Pro DVD platí:

▪           Před vlastním filmem a po jeho skončení musí být alespoň 5 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších obrazových a zvukových údajů).

▪           Na DVD nebude žádné grafické úvodní menu s výjimkou tabulkového menu ze stolních DVD rekordérů.

▪           Na DVD nebudou žádné bonusové materiály.

Na obalu nosiče musí být vyznačeny tyto údaje:

a)        přesný, nezkrácený název filmu

b)        formát (např. VHS, S-VHS…)

c)        přesná časová délka filmu v minutách i vteřinách (měří se délka od začátku do konce zvukového či obrazového záznamu)

d)        časová délka zaváděcí černé (měří se od úplného začátku nosiče do prvního audiovizuálního záznamu)

e)        u VHS nosičů způsob ozvučení (podélná stopa, Hi-Fi stopa, STEREO, CH1, CH2)

f)          jméno a úplná adresa autora, (případně příslušnost k filmovému klubu, či svazu)

Údaje můžete napsat také do štítku, který je ke stažení na webových stránkách www.nipos-mk.cz, www.cvu.cz, www.filmdat.cz, www.amatfilm.cz

Na samotném nosiči musí být čitelně uvedeny minimálně tyto údaje:

a)        přesný a nezkrácený název filmu

b)        jméno autora

Filmy, které postoupí do celostátního finále, budou autorům vráceny po přepisu do předvýběru soutěže. Výměny nosičů mezi krajským kolem a celostátním finále jsou nepřípustné!

Snímky, které nebudou splňovat tyto technické zásady, budou ze soutěže vyřazeny, a to i v případě, že by pořadatel krajského kola, který zodpovídá za dodržování Zásad, zajistil jejich projekci. V tomto případě jsou uváděny mimo soutěž.

VIII. Závěrečné ustanovení

Postupující filmy z krajských soutěží budou přepsány na videokazety pro archiv NIPOS-ARTAMA a pro studijní a vzdělávací účely v oblasti neprofesionálního filmu v České republice.

V případě nedostatečného finančního příspěvku z veřejných zdrojů, může být rozsah akce krácen.


Zpracoval Miroslav Tuščák

NIPOS-ARTAMA, listopad 2009


Další informace naleznete na www.cvu.cz