Propozice / Terms and Conditions

OPUS IGNOTUM

VIII. ročník Mezinárodní skladatelské soutěže pro pěvecké sbory

Vyhlašovatel: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Fügnerovo náměstí 1866/5
P.O. BOX 12, 120 21 Praha 2

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Jandová, odborný pracovník NIPOS-ARTAMA
+420 778 702 375, opusignotum@nipos.cz

Web: www.nipos.cz/opus-ignotum-zakladni-informace/

Poslání soutěže: Pořadatelé si kladou za cíl iniciovat vznik nových, kompozičně výrazných a přitom interpretačně dostupných děl, jež by se mohla stát repertoárovým přínosem pro neprofesionální pěvecká tělesa.

Uzávěrka skladatelské soutěže pro středoškolské a dospělé pěvecké sbory: 31. května 2020

Uzávěrka skladatelské soutěže pro dětské pěvecké sbory: 31. května 2021


SOUTĚŽNÍ ŘÁD

I. Obecné podmínky

Čl. 1

Soutěž je vypisována každým rokem. Uzávěrka skladeb pro dětské sbory v lichých letech se střídá s uzávěrkou pro sbory středoškolské a dospělé v letech sudých. Všechny kategorie mají jednotné obecné podmínky, soutěžní řád je specifický pro každou cílovou skupinu.

Čl. 2

Skladby musí být zaslány do 31. května příslušného roku buď e-mailem ve formátu pdf na adresu opusignotum@nipos.cz, nebo poštou ve formátu A4 (dobře čitelné rukopisy, resp. jejich kopie nebo počítačové výtisky) na adresu vyhlašovatele soutěže s označením Opus ignotum (rozhodující je datum poštovního razítka). Doporučujeme zaslat také demonahrávku soutěžní skladby.

Čl. 3

Soutěž je anonymní. Každá skladba musí být označena pouze kategorií a heslem, které v soutěži figuruje namísto jména autora. Autor přiloží k e-mailu se soutěžní skladbou textový dokument s nadepsaným identickým heslem ze soutěžní skladby, do kterého vloží údaje obsahující jméno, příjmení, telefon, poštovní a emailovou adresu.[1] V případě odeslání poštou přiloží autor k soutěžní skladbě zalepenou obálku s nadepsaným identickým heslem ze soutěžní skladby s výše uvedenými údaji.

Čl. 4

Každý autor může zaslat do soutěže jednu skladbu v každé kategorii. Do soutěže nebudou přijaty skladby, které již byly oceněny v jiné soutěži, byly komerčně publikovány či nesplňují kteroukoli z podmínek uvedených v Soutěžním řádu.

Čl. 5

Zaslané notové materiály, rukopisy, kopie nebo počítačové výtisky nebudou vráceny, zůstávají majetkem pořadatele soutěže. Po ukončení každého ročníku soutěže bude vybraná část notových materiálů umístěna do hudební sekce knihovny NIPOS, kde bude případným zájemcům k dispozici k půjčování.

Čl. 6

Oficiální výsledky soutěže budou zveřejněny vždy v říjnu příslušného roku. Vítězné skladby mohou být vydány v edici Polyhymnia Bohemica a budou prezentovány na celostátních přehlídkách a seminářích pořádaných NIPOS. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční na nadcházející sborové přehlídce či soutěži pořádané NIPOS.

Čl. 7

Soutěžní řád je vydán v českém a anglickém jazyce, v případě nejasností či víceznačností výkladu je rozhodující česká verze.

[1] Osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR – Nařízení Evropského parlamentu rady (EU) 2016/679
ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Více informací
o ochraně osobních údajů v rámci činnosti NIPOS naleznete pod odkazem <https://www.nipos.cz/ochrana-osobnich-udaju/


II. Podmínky pro dětské sbory (uzávěrka 31. května 2021)

Čl. 1

Skladatelé mohou zaslat své skladby pro dětské sbory komponované na libovolný text především v češtině, slovenštině, popřípadě latině.

Čl. 2

Kategorie:
A1 (děti přibližně do 10 let)
A2 (děti přibližně do 15 let)
A3 (děti přibližně do 18 let)

Čl. 3
Doporučené obsazení hlasů pro jednotlivé kategorie:
Kategorie A1: jednohlas nebo dvojhlas (SA)
Kategorie A2: dvojhlas (SA), tříhlas (S1, S2, A), event. čtyřhlas (S1, S2, A1, A2)
Kategorie A3: dvojhlas (SA), tříhlas (S1, S2, A), nebo čtyřhlas (S1, S2, A1, A2)

Čl. 4
Doporučený rozsah v jednotlivých kategoriích:
Kategorie A1: b – es2
Kategorie A2: as – f2
Kategorie A3: g – g2

Čl. 5
Zadané skladby mohou být a cappella nebo s doprovodem klavíru, případně jiných, běžně dostupných nástrojů (doprovod se doporučuje zejména u kategorie A1).

Čl. 6
Durata jednotlivých skladeb by neměla překročit:
Kategorie A1: 2 minuty
Kategorie A2: 3 minuty
Kategorie A3: 4 minuty


III. Podmínky pro středoškolské sbory (uzávěrka 31. května 2021)

Čl. 1

Skladatelé mohou zadat do soutěže své skladby pro středoškolské sbory (dívčí, chlapecké, smíšené) s ohledem na hlasové možnosti mládeže a specifika práce středoškolských sborů.

Čl. 2

Do soutěže budou přijaty skladby komponované na libovolný text především v češtině nebo latině, popřípadě v jiných jazycích. Texty v jazycích používajících jiné písmo než latinku musí být podloženy fonetickým přepisem v latince (včetně jmen autorů hudby a textu) a doplněny orientačním překladem do češtiny nebo angličtiny.

Čl. 3

Kategorie:
B1 (skladby dívčí)
B2 (skladby chlapecké)
B3 (skladby smíšené)

Čl. 4
Doporučené obsazení hlasů pro jednotlivé kategorie:
Kategorie B1: čtyřhlasé (S1, S2, A1, A2), nebo tříhlasé (S, Mz, A)
Kategorie B2: čtyřhlasé (T1, T2, B1, B2), nebo tříhlasé (T, Bar, B)
Kategorie B3: čtyřhlasé (SATB), nebo tříhlasé (SAB)

Skladby pro středoškolské sbory by už neměly být v rámci hlasů dále děleny.

Čl. 5
Doporučený rozsah v jednotlivých hlasech:
soprán: max. výše g2
alt: max. níže g
tenor: max. výše e1
bas: max. níže G

 Čl. 6
Zadaná skladba by měla být a cappella s možností využití perkusí či jednoho až dvou melodických nástrojů, založena však především na zpěvu s možností užití i jiných výrazových prostředků či mluveného slova. Požadovaná durata jednotlivých skladeb je 2–4 minuty.


IV. Podmínky pro sbory dospělých (uzávěrka 31. května 2020)

Čl. 1

Skladatelé mohou zadat do soutěže úpravy/skladby pro sbory dospělých (ženské, mužské, smíšené).

Čl. 2

Do soutěže budou přijaty úpravy/skladby komponované na konkrétní, níže uvedené textové i melodické incipity. Skladatelé si mohou zvolit jeden ze dvou incipitů v každé kategorii a upravit jej pro vícehlasé obsazení, či z něj vytvořit vlastní svébytnou kompozici. Autoři nemusí zachovat tóninu nápěvu, měli by však respektovat charakter písně.

Čl. 3

Kategorie sborů dospělých

C1 (skladby ženské)

C2 (skladby mužské)

C3 (skladby smíšené)

Do každé z uvedených kategorií mohou skladatelé zaslat maximálně jednu úpravu/skladbu.

Čl. 4

Doporučené obsazení hlasů pro jednotlivé kategorie:

Kategorie C1 – čtyřhlasé (S1, S2, A1, A2), nebo tříhlasé (S, Mz, A)

Kategorie C2 – čtyřhlasé (T1, T2, B1, B2), nebo tříhlasé (T, Bar, B)

Kategorie C3 – čtyřhlasé (SATB), nebo tříhlasé (SABar)

Skladby by neměly být v rámci hlasů dále děleny.

Čl. 5

Doporučený rozsah v jednotlivých hlasech:

soprán: h – g2

alt: g – d2

tenor: e – f1

bas: G – d1

Čl. 6

Zadaná úprava/skladba může být a cappella, s doprovodem klavíru, případně s možností využití

dalších dostupných nástrojů či mluveného slova, měla by však být založená především na zpěvu. Délka

jednotlivých úprav/skladeb by neměla přesáhnout 4 minuty.

Čl. 7

Písňové incipity

V každé kategorii si může skladatel vybrat jeden ze dvou incipitů, na jehož základě úprava/skladba vznikne. Pro případné další informace uvádíme i sbírku, z níž jsou incipity převzaty.

C1 (skladby ženské):

Co se to tam blejská

(Holas, Čeněk: České národní písně a tance. Díl 3, Jižní Čechy, Praha 1909, 157, č. 232.)

Což ten slavíček

(Jindřichův chodský zpěvník. Díl III., Kdyně 1928, s. 25, č. 18.)

C2 (skladby mužské)

Sluníčko polední

(Bělík, Vratislav: Horácký zpěvník, Havlíčkův Brod 1954, s. 40.)

Ešče som sa něoženil

(Poláček, Jan: Slovácké pěsničky VI., Praha 1951, s. 33, č. 47.)

C3 (skladby smíšené)

Už je słúnko

(Kunc, Jan: Slovácké jednohlasé písně, Moravská Ostrava 21918, s. 151,

č. 194.)

Zelené sem seła

(František Bartoš: Nové národní písně moravské, Brno 1882, s. 22, č. 56.)

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.