Propozice / Term and Conditions

Skladatelská soutěž Opus ignotum

Mezinárodní soutěž skladeb pro dětské a středoškolské pěvecké sbory

 Skladatelská soutěž se nyní otevírá také dětským sborům a je rozdělena do dvou částí. Každý lichý rok proběhne uzávěrka soutěže dětských sborů a každý sudý rok uzávěrka soutěže sborů středoškolských. Propozice skladatelské soutěže pro středoškolské sbory budou oficiálně zveřejněny v lednu 2019.

Vyhlašovatel:
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
P. O. BOX 12, Fügnerovo náměstí 1866/5
120 21 Praha 2

Kontaktní osoba: Michaela Králová, opusignotum@nipos.cz, +420 778 702 491

Poslání soutěže: Pořadatelé si kladou za cíl podpořit vznik nových, kompozičně výrazných a přitom interpretačně dostupných děl, jež by se mohla stát repertoárovým přínosem pro neprofesionální pěvecká tělesa.

Uzávěrka skladatelské soutěže pro dětské sbory: 31. května 2019


Obecné podmínky:

Čl. 1
Skladby ve formátu pdf musí být zaslány buď e-mailem na adresu opusignotum@nipos.cz nebo poštou ve formátu A4 (dobře čitelné rukopisy, resp. jejich kopie nebo počítačové výtisky) na adresu vyhlašovatele soutěže.

Doporučujeme zaslat také demonahrávku soutěžní skladby.

Čl. 2
Soutěž je anonymní. Každá skladba musí být označena pouze heslem a kategorií, pro kterou je určena (A, B nebo C). Autor přiloží k e-mailu se soutěžní skladbou textový dokument s nadepsaným identickým heslem ze soutěžní skladby, do kterého vloží údaje obsahující jméno, příjmení, telefon, poštovní a e-mailovou adresu[1]. V případě odeslání poštou přiloží autor k soutěžní skladbě zalepenou obálku s nadepsaným identickým heslem ze soutěžní skladby s výše uvedenými údaji.

Čl. 3
Zaslané notové materiály, rukopisy, kopie nebo počítačové výtisky zůstávají majetkem pořadatele soutěže. Po ukončení soutěže bude vybraná část notových materiálů po souhlasu s jejich autory umístěna do Hudební sekce knihovny NIPOS, kde bude případným zájemcům k dispozici k půjčování.

Čl. 4
Skladby, jež nesplní kteroukoli z uvedených podmínek, nebudou do soutěže přijaty.

Čl. 5
Doplňující informace k soutěži a propozice v angličtině jsou k dispozici na stránkách

V případě nejasností nebo víceznačnosti výkladu je rozhodující česká verze.

Soutěžní řád:

Čl. 1
Skladatelé mohou zaslat své skladby pro dětské sbory komponované na libovolný text především v češtině, slovenštině, popřípadě latině.

Čl. 2
Kategorie:
A (děti přibližně do 10 let)
B (děti přibližně do 15 let)
C (děti přibližně do 18 let)

Doporučené obsazení hlasů pro jednotlivé kategorie:
kategorie A: jednohlas nebo dvojhlas (SA)
kategorie B: dvojhlas (SA), tříhlas (S1, S2, A), event. čtyřhlas (S1, S2, A1, A2)
kategorie C: dvojhlas (SA), tříhlas (S1, S2, A), nebo čtyřhlas (S1, S2, A1, A2)

Doporučený rozsah v jednotlivých kategoriích:
kategorie A: b-es2
kategorie B: as-f2
kategorie C: g-g2

Zadané skladby mohou být a cappella nebo s doprovodem klavíru, případně i jiných, běžně dostupných nástrojů (doprovod se doporučuje zejména u kategorie A).

Délka jednotlivých skladeb by neměla překročit:
2 minuty (u kategorie A)
3 minuty (u kategorie B)
4 minuty (u kategorie C)

Čl. 3
Každý autor může zadat do soutěže jednu skladbu v každé kategorii (tj. až 3 skladby). Skladby, které již byly oceněny v jiné soutěži či byly komerčně publikovány, nebudou do soutěže přijaty.

Čl. 4
Skladby musí být zaslány pořadateli soutěže do 31. května 2019 (u odeslání poštou je rozhodující datum poštovního razítka).

Čl. 5
Oficiální výsledky soutěže budou zveřejněny v říjnu 2019. Vítězné skladby, které získají potřebný počet bodů, budou provedeny v rámci zahajovacího koncertu 13. celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta musicae 2020 v Novém Jičíně a budou vydány NIPOS.

Propozice ve formátu pdf ke stažení zde

[1] Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR – Nařízení Evropského parlamentu rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více informací o ochraně osobních údajů v rámci činnosti NIPOS naleznete pod odkazem: http://www.nipos-mk.cz/?page_id=34217

 

Composers’ Competition Opus ignotum – Terms and conditions

International Composition Competition for Children´s and Youth Choirs

The Composer´s Competition is now also open to children´s choirs and is divided into two parts. Each odd year will take place the deadline of the Children’s Choirs Competition, each even year the deadline of the Youth Choirs Competition. The instructions for the Composers’ Competition for Youth Choirs will be officialy announced in January 2019.

Principal:
National Information and Counsulting Centre for Culture (NIPOS),
address:
Narodni informacni a poradenske stredisko pro kulturu (NIPOS)
Fügnerovo namesti 1866/5, P. O. Box 12
120 21 Praha 2, Czech Republic.

Contact: Michaela Králová, opusignotum@nipos.cz, +420 778 702 491

Competition Goals:
The organizers set themselves the task of initiating and supporting creation of new works which would be distinctive in composition and accessible for interpretation and which would be of benefit to the repertoire of non-professional choirs.

Deadline of composers´ competition for the children’s choirs: 31st May 2019


General Conditions:

Art. 1
The compositions in pdf format should be sent by e-mail to the address: opusignotum@nipos.cz or by post (easy legible manuscript, copy or computer printout) to the address: Michaela Kralova, Narodni informacni a poradenske stredisko pro kulturu (NIPOS), Fügnerovo namesti 1866/5, P. O. Box 12, 120 21 Praha 2, Czech Republic.

Demo recordings are appreciated.

Art. 2
The competition is anonymous. Each composition should be marked by a code-name and by the category for which it is intended (A, B or C). The author should attach to an e-mail with the contest composition a text document with information about the composer (name and address, both mail and e-mail and telephone number)[1]. If sent by mail, a sheet of paper with the information about the composer should be enclosed in a sealed envelope marked by the same code-name.

Art. 3
The manuscripts, copies and printouts shall remain in the possession of the competition organizers. After the competition a selection of the manuscripts will be, with autor´s consent, placed into the Music section of the NIPOS library, where it will be available for borrow.

Art. 4
Any failure to meet any of the requirements mentioned will result in the refusal of the composition from the competition.

Art. 5
Additional information about the competition are available on the website of NIPOS-ARTAMA www.nipos.cz in the section Amatérské umění (Artama) / Dětský sborový zpěv or Středoškolský sborový zpěv. In case of any doubts or ambiguity of their interpretation, the Czech version is decisive.

Competition Rules: 

Art. 1
The composers can send their compositions for children‘s choirs composed on any text primarily in Czech, Slovak or Latin.

Art. 2
Categories:
A (children approx. until the age of 10)
B (children approx. until the age of 15)
C (children approx. until the age of 18)

The recommended voices for respective categories:
Category A: for one or two voices (SA)
Category B: for two voices (SA), for three voices (S1, S2, A), or for four voices (S1, S2, A1, A2)
Category C: for two voices (SA), for three voices (S1, S2, A), or for four voices (S1, S2, A1, A2)

The recommended voice range in respective categories:
Category A: b flat-e flat2
Category B: a flat-f2
Category C: g-g2

The compositions could be a cappella or with the piano accompaniment, eventually with other commonly available instruments (the accompaniment is recommended particularly for the Category A).

The length of a particular compositions should not exceed:
2 minutes (Category A)
3 minutes (Category B)
4 minutes (Category C)

Art. 3
Each author can enter one piece in each category (i. e. up to 3 pieces). Compositions that were awarded in another competition or published commercially will not be accepted for the competition.

Art. 4
The compositions should be sent to the organizer of competition by 31st May 2019 (if the compositions are sent via mail, the date of the mail stamp is decisive).

Art. 5
The official results of the competition will be published in October 2019. The awarded compositions that receive the required number of points, will be performed within the opening concert of the 13th National Competition of Children’s Choirs Porta Musicae 2020 in Nový Jičín (Czech Republic). They will be published by NIPOS.

Terms and conditions for download (pdf)

[1] We process your personal data according to GDPR requirements – European Parliament Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 and according to Act No. 101/2000 Coll. on the Protection of Personal Data, as amended. Learn more about the protection of personal data within NIPOS under link: http://www.nipos-mk.cz/?page_id=34217

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.