Prohlášení NIPOS k celostátním přehlídkám, květen 2020

Vážení spolupracovníci, zájemci o amatérské umění a umělecké aktivity dětí a mládeže, vedoucí souborů, pedagogové a pořadatelé přehlídek,

uplynul měsíc od našeho posledního prohlášení a my zveřejňujeme nové aktuální stanovisko NIPOS k přehlídkám v souvislosti s platností mimořádných opatření během koronavirové epidemie v ČR.

Už v dubnu jsme informovali, že jsme byli nuceni některé přehlídky zrušit, jiné přesunout na pozdější termín, popřípadě upravit jejich koncepci. V tuto chvíli probíhá poměrně rychlé uvolňování bezpečnostních opatření, proto doufáme, že už nebude nutné do systému razantněji zasahovat a že přehlídky proběhnou podle plánu, který jsme před měsícem nastínili. Protože se už tyto akce blíží, rádi bychom Vás dnes, 20. května 2020, o něco podrobněji seznámili se situací celostátních přehlídek jednotlivých oborů.

Potvrzujeme, že v některých případech nelze pokládat propozice jednotlivých přehlídek ve všech bodech za závazné a vyhrazujeme si právo se od nich v konkrétních odůvodněných případech odchýlit. Týká se to nejen termínů přehlídek, ale i způsobu výběru na tyto přehlídky, a to včetně mezidruhové divadelní přehlídky Jiráskův Hronov 2020, která je nadstavbou celostátních přehlídek divadelních oborů.

Všechny dosud uskutečněné postupové přehlídky, které byly zařazeny do dotačního programu MK v roce 2020, budou řádně proplaceny bez ohledu na skutečnost, zda celostátní kolo proběhne či nikoliv. MK bere za dostatečný fakt, že všechny tyto přehlídky byly pořádány v dobré víře.

Pokud však s ohledem na pandemickou situaci některé postupové přehlídky dosud neproběhly, tak v případě zrušení celostátního kola na přehlídku konanou v náhradním termínu slíbená dotace poskytnuta nebude. Pokud však pořadatelům těchto dosud neuskutečněných přehlídek vznikly už nějaké prokazatelné náklady, tak budou po předložení dokladů dle zadání dotace proplaceny.

Z toho tedy vyplývá, že pořadatelé, kteří se např. rozhodnou uspořádat svou původně postupovou přehlídku na podzim jako přehlídku nepostupovou, k tomu dotaci MK nemohou využít.

NIPOS nyní jednal se všemi pořadateli celostátních přehlídek o tom, jestli je možné některé z nich realizovat v náhradních termínech. Tam, kde je to reálné, bude možné uspořádat v náhradních termínech i některé postupové přehlídky.

Pokud jde o přehlídky, které mají svůj termín ve třetím a čtvrtém čtvrtletí, nic se pro ně zatím nemění.

Pokud jde o hygienická opatření (testy, roušky, štíty, rozestupy, dezinfekce apod.) je třeba sledovat opatření Ministerstva zdravotnictví.

Informace k jednotlivým celostátním přehlídkám (seskupeno po oborech):

DIVADELNÍ OBORY

DĚTSKÁ SCÉNA   
49. celostátní přehlídka dětského divadla a 49. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů
12.–18. června, Svitavy
Přehlídka je zrušena bez náhrady.

MLADÁ SCÉNA
18. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů
24.–28. června, Ústí nad Orlicí
Přehlídka je zrušena bez náhrady. Doporučení ze dvou krajských postupových kol, která ještě před vypuknutím epidemie proběhla, je možné uplatnit směrem k celostátní přehlídce Šrámkův Písek 2020, popř. je převést do příštího ročníku Mladé scény.

ŠRÁMKŮV PÍSEK  
59. celostátní přehlídka experimentujícího divadla
29.–31. května, Písek
Přehlídka je přesunuta na 26.–28. června 2020.
Výběr bude proveden z inscenací, které budou doporučeny z krajských postupových kol, ať už těch, které proběhly ještě před vyhlášením mimořádných opatření, nebo těch, které proběhnou v náhradních termínech.

OTEVŘENO KOLÍN
CP pantomimy a pohybového divadla (hlavní pořadatel Evropské centrum pantomimy neslyšících)
24.–26. dubna 2020, Kolín
Přehlídka je přesunuta na 26.–28. června 2020 s tím, že možnost účasti bude nabídnuta všem subjektům, které se hlásily na neuskutečněné mezikrajové přehlídky.

LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM
69. celostátní přehlídka amatérského loutkářství
30. června – 6. července, Chrudim
Přehlídka proběhne v původně plánovaném termínu. Semináře jsou vypsány a v současnosti je přihlášeno víc než 100 seminaristů. Výběr bude proveden z postupových přehlídek, které proběhly nebo se uskuteční v náhradním termínu, nebo na základě videozáznamu zaslaného do 7. června 2020.

DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ
29. celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla
30. června – 7. července, Volyně
Přehlídka je zrušena bez náhrady. Návrhy do programu z krajských postupových přehlídek, které se doposud uskutečnily, se mění v návrhy do programu Jiráskova Hronova 2020 s tím, že jsou zachovány nominace a doporučení.
Inscenace, které programová rada Jiráskova Hronova 2020 nepřijme nebo které nebudou realizovány, přejdou jako návrhy do programu Divadelního Pikniku Volyně 2021, opět se zachováním nominací a doporučení.
Krajské postupové přehlídky, které se budou konat do 30. června 2020, mohou doporučovat inscenace do programu Jiráskova Hronova 2020. Ty, které se budou konat po 30. červnu 2020, pak mohou doporučovat do programu Divadelního Pikniku Volyně 2021.

90. JIRÁSKŮV HRONOV
Festival amatérského divadla s mezinárodní účastí
31. července – 8. srpna, Hronov
Přehlídka proběhne v původním termínu, ale v omezeném rozsahu vzhledem k potížím ostatních celostátních divadelních přehlídek.
Bude omezen hrací prostor hlavního programu na Jiráskovo divadlo a Sál J. Čapka. Program bude omezen na 21 inscenací (pozn.: v propozicích JH, které schvaluje festivalový výbor, bude upřesněno, z jakých programových částí přehlídky – hlavní, doprovodný, volný program – se předpokládaný počet inscenací složí). Podle možností účasti diváků se dodatečně rozhodne, jestli se budou inscenace hrát v jednom nebo dvou představeních.
Program bude tvořen doporučeními a nominacemi z Popelky Rakovník, Krakonošova divadelního podzimu, Loutkářské Chrudimi, Šrámkova Písku a Otevřena Kolín, pokud tyto přehlídky proběhnou.
Dále pak z návrhů (nominace a doporučení) z krajských přehlídek s postupem na Divadelní Piknik Volyně 2020, případně z krajských kol, u nichž byly celostátní přehlídky zrušeny nebo neproběhnou do 6. 7. 2020. Nominace a doporučení jsou zachovány. Výběr z doporučených inscenací provede programová rada JH.
Do programu budou podle možností zařazeny i inspirativní inscenace dle doporučení dramaturgické rady JH. V případě potřeby bude program doplněn inscenacemi přihlášenými do výzvy OFF programu.
Počet seminářů se sníží na 5 – toto opatření vychází zejména z nedostatku ubytovacích kapacit. Při dané situaci nelze ubytovávat seminaristy ve škole z hygienických důvodů vůbec nebo jen při značně omezené kapacitě. Celkový počet seminaristů se předpokládá 60, ale bude upřesněn podle volných ubytovacích kapacit. Problémový club bude zachován.
Přihlášky do seminářů bude možno podávat od 1. do 15. 6. 2020.
Veškeré informace o seminářích a způsobu tvorby programu jsou postupně zveřejňovány na sociálních sítích a následně na webu NIPOS a JH.
Upravené propozice Jiráskova Hronova budou zveřejněny neprodleně po schválení festivalovým výborem.

Setkání mladých amatérských divadelníků. Dílna Šrámkova Písku       
14.–23. srpna, Šumperk
Zatím předpokládáme konání v původním termínu v komornějším uspořádání (2 třídy – případně 3 třídy, pokud se otevřou hranice se Slovenskem).

WOLKRŮV PROSTĚJOV  
63. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie
16.–20. června, Prostějov
Přesun termínu konání na 1.–5. září 2020. Počet přehlídkových dní bude závislý na počtu přihlášených recitátorů. Krajské postupové přehlídky proběhnou v náhradních termínech v květnu, červnu a červenci. Výběr divadel poezie bude proveden z postupových přehlídek, které proběhly nebo se uskuteční v náhradním termínu, nebo na základě videozáznamu zaslaného do 30. června 2020.

POPELKA RAKOVNÍK
39. přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti a mládež
4.–8. listopadu, Rakovník
Přehlídka by měla proběhnout v řádném termínu, původním rozsahu a bez dalších omezení. Ze 12 krajských postupových přehlídek byly zatím oficiálně zrušeny 4. Uzávěrka doručení návrhů do programu celostátní přehlídky se prodlužuje do 30. září 2020. Programová rada proběhne v říjnu 2020.

14. národní přehlídka seniorského divadla
13.–15. listopadu, Česká Třebová (hlavní pořadatel Kulturní centrum Česká Třebová)
Přehlídka by měla proběhnout v řádném termínu.

HUDEBNÍ OBORY

CHORALIA PRAHA – CHRUDIM – MIKULOV
62. celostátní přehlídka pěveckých sborů
21. března, Praha, 16.–17. května, Chrudim, 17.–18. října, Mikulov
Choralia Praha – přehlídka zrušena a přesunuta na 13. 3. 2021,
Choralia Chrudim – přehlídka zrušena a přesunuta na 15.–16. 5. 2021,
Choralia Mikulov 2020 se uskuteční v plánovaném termínu.

30. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů
29.–31. května, Uničov
Přehlídka je zrušena. Jednáme o variantě realizace 2–4 postupových přehlídek s možným postupem sborů na přehlídku Porta Musicae. Bude pravděpodobně definitivně vyjasněno nejpozději do poloviny června.

MEZZOCHORI
12. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů
6.–8. listopadu, Hradec Králové
Přehlídka by měla proběhnout v řádném termínu.
Postupový systém byl po dohodě s odbornou radou a zástupci z oboru pro rok 2020 definitivně zrušen a sbory se mohou hlásit do poloviny června přímo na celostátní přehlídku.

PORTA MUSICAE
13. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů
13.–15. listopadu, Nový Jičín
Přehlídka proběhne ve stanoveném termínu.
30. národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles
18. dubna, Kutná Hora; 30.–31. května, Brankovice, Bučovice, Slavkov
; 19.–20. září, Slavkov;
26. října, Hradec Králové
Etapa Kutná Hora (18. dubna) a etapa Bučovice, Slavkov v původním termínu zrušeny – hledá se nový termín.
Podzimní etapy by měly konat beze změn.

TANEČNÍ OBORY

KUTNÁ HORA
37. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance
22.–24. května, Kutná Hora
Přesun termínu konání na 13.–15. listopadu.
Postupové přehlídky se budou konat v náhradních termínech.

TANEC, TANEC…
34. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých
29. října – 1. listopadu, Jablonec nad Nisou
Přehlídka by měla proběhnout v řádném termínu.
Krajské přehlídky budou realizovány podle možností jednotlivých krajských pořadatelů v měsících červnu až září. Uzávěrka krajských kol je předběžně stanovena na 25. září 2020.

29. folklorní festival Pardubice – Hradec Králové 
5.–7. června, Pardubice, Hradec Králové, Piletice
Festival byl po dohodě všech pořadatelů zrušen bez náhrady a připravený program byl přesunut na rok 2021. Na původní termín konání festivalu programová rada připravuje krátké videosekvence a živé vysílání z Pardubic a Hradce Králové jako pozdravení všem příznivcům festivalu. Videa bude možno zhlédnout na facebookové stránce festivalu.

TVŮRČÍ TANEČNÍ DÍLNA
10. celostátní přehlídka choreografií folklorních souborů
6.–8. listopadu, Jihlava
Přehlídka by měla proběhnout v řádném termínu.

FOTOGRAFIE A FILM

40. národní soutěž a výstava amatérské fotografie
9.–24. května, Svitavy
Vyhodnocení výsledků by mělo proběhnout v polovině července, náhradní termín výstavy předpokládáme v říjnu, buď ve Svitavách, nebo v ambitu kláštera na Jungmannově náměstí v Praze. Slavnostní akce spojené s výročím 50 let od založení soutěže se odkládají na rok 2021.

ČESKÉ VIZE
67. celostátní přehlídka filmové tvorby
17.–21. června, Ústí nad Orlicí
Přesun termínu konání na 23.–25. října 2020. Postupová kola sekce České vize proběhnou online.
Nominační přehlídky Malých vizí: Juniorfilm – přesun na 25.–26. září 2020, Zlaté slunce – 18.–20. září 2020.

Praha 20. května 2020

Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka NIPOS
Ing. Pavlína Čermáková, vedoucí NIPOS-ARTAMA
Mgr. Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA