Profily vedoucích pracovníků NIPOS

Mgr. Lenka Lázňovská

ředitelka

Kontakty
telefon: +420 221 507 930/935
mobil:  +420 732 936 432
e-mail: laznovska@nipos.cz

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Vysokoškolské – Universita Karlova, filosofická fakulta – čeština-dějepis St. závěrečná zkouška – 1972
Postgrad. studium: Estetická výchova – rok ukončení 1978

Profesní uplatnění:
Ústav pro kulturně-výchovnou činnost Praha, 1972 – 1991

Pracovní pozice:

 • jazyková korektorka 1972
 • odborná pracovnice 1972 – 1978
 • redaktorka v edičním odd. 1979 – 1984
 • vedoucí odd. vzdělávání 1985 – 1986
 • vedoucí odd. mimoškolního vzdělávání 1986 – 1987
 • vedoucí divadelního odd. 1987 – 1991

Nástup do pracovního poměru v NIPOS: 1. 2. 1991

Pracovní pozice:

 • od 1. 2. 1991 – zástupkyně vedoucí  útvaru ARTAMA
 • od 1. 7. 2001 – vedoucí útvaru ARTAMA
 • od 1. 3. 2008 – ředitelka NIPOS

Aktivity související s profesním uplatněním:

 • člen výzkumných týmů (Analýza a komparace financování kultury v území krajů, Dějiny českého amatérského divadla),
 • vedoucí výzkumného týmu pětiletého výzkumu Význam vybraných kolektivních uměleckých aktivit pro osobnost dítěte ve věku povinné docházky,
 • publicistická činnost s tématem kultura a umění v periodickém tisku,
 • publikování studií (Dovětek ki dějinám českého amatérského divadla v letech 1990 – 2007, Kulturní dimenze života seniorů, Vývoj kulturní infrastruktury ČR po roce 1990, Neformální vzdělávání v ČR, Neprofesionální umělecké aktivity a transformace veřejné správy v letech 1990 – 1995 a další),
 • přednášky na zahraničních konferencích většinou s tématikou neprofesionálních umění, zejména SRN a Slovensko,
 • práce v předsednictvech mezinárodních nevládních organizací (AMATEO 2010 – dosud), Středoevropská sekce AITA/IATA, volený prezident 2000 – 2008, 2016 – dosud),
 • volený prezident Českého střediska AITA/IATA, předseda Festivalového výboru JH (oba dosud),
 • lektorská činnost pro VŠE,
 • lektorská činnost v porotách přehlídek amatérského divadla.

PhDr. Jana Radová

vedoucí útvaru Centrum informací a statistik kultury a veřejné knihovny NIPOS (CIK)

Kontakty
telefon: +420 221 507 920
mobil: +420 732 343 378
e-mail: radova@nipos-mk.cz

Narozena: 5. 5. 1950 v Praze

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Vysokoškolské – Universita Karlova, filosofická fakulta – obor knihovnictví a vědeckotechnické informace
St. závěrečná zkouška – 1973
Rigorózní zkouška –  1975

Profesní uplatnění:
Národní knihovna v Praze, Klementinum,   1973 – 1994
Pracovní pozice: knihovnice 1973 – 1980
vedoucí odd. Jmenné katalogizace 1980 – 1986
ředitelka Odboru národní bibliografie a katalogizace 1987 – 1994

Nástup do pracovního poměru v NIPOS:
21. 2. 1994 na pracovní pozici vedoucí CIK a veřejné knihovny

Ing. Pavlína Čermáková

vedoucí útvaru pro neprofesionální umělecké aktivity a dětskou estetickou výchovu a redakcí časopisů Amatérská scéna a Tvořivá dramatika (ARTAMA) Kontakty telefon: +420 221 507 952 mobil: +420 605 981 888 e-mail: cermakova@nipos-mk.cz Narozena: 5. 7. 1963 v Praze Nejvyšší dosažené vzdělání: Vysokoškolské – České vysoké učení technické – fakulta strojní St. závěrečná zkouška – 1987 Profesní uplatnění: Podještědský soubor písní a tanců v Liberci – členka souboru 1978 – 1980 Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka – členka souboru od 1980 členka organizač. vedení souboru od 1993 vedoucí souboru od 2007 – dosud Nástup do pracovního poměru v NIPOS: 1. 11. 1995 Odborná pracovnice tanečního odd.:
 • příprava, organizace a realizace kulturních programů, celostátních přehlídek oboru folklor dospělí a děti (Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové, Škola folklorních tradic, Národopisná slovanost v Kinské zahradě, Celostátní přehlídka choreografií folklorních souborů apod.), vedení ekonomické agendy útvaru ARTAMA,
 • zpracování projektů přehlídek neprofesionálního umění a vzdělávacích akcí
 • od roku 2005 zástupce vedoucí útvaru ARTAMA
 • od roku 2008 vedoucí útvaru ARTAMA
Aktivity v souvisejícím s profesním uplatněním: vedoucí skupiny dětského folklorního souboru Rozmarýnek 1998 – 2003

PhDr. Jindřiška Gregoriniová

vedoucí útvaru Koncepcí a metodiky (KaM)
Zástupce statutárního orgánu NIPOS

Kontakty
telefon: +420 221 507 949
mobil: +420 732 939 186
e-mail: gregoriniova@nipos-mk.cz

Narozena: 22. 11. 1976 v Praze

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Vysokoškolské – Universita Karlova, filosofická fakulta – obor teorie kultury, kulturologie
St. závěrečná zkouška – 2002
Rigorózní zkouška – 2005

Profesní uplatnění:
Akademie věd ČR 2002 – pracovní pozice: odborná pracovnice sekretariátu
Foibos, a.s. 2003 – 2005 – pracovní pozice: tajemnice

 • organizace akcí místní kultury,
 • řešení grantové problematiky

Nástup do pracovního poměru v NIPOS: 1. 2006 na místo výzkumné a vývojové pracovnice:

 • zpracovávání nestandardních komplexních výstupů o ekonomickém, sociálním a demografickém vývoji podmínek kultury v ČR; zpracování aktuálních případových studií a materiálů se zvláštním zaměřením na řešení oblasti kultury v EU a v dalších mezinárodních souvislostech apod.,
 • samostatné řešení dílčích výzkumných a vývojových úkolů (např. projekt NAKI DF11PO10VV024(MK) – Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí a evropské ekonomiky apod.),
 • metodicko-poradenská činnost odborné veřejnosti,
 • od 1. 10. 2006 zástupce vedoucí útvaru REGIS,
 • od 1. 4. 2013 vedoucí útvaru KaM.

Ing. Jana Denková

vedoucí Ekonomického útvaru, správce rozpočtových prostředků (EÚ)

Kontakty
telefon: +420 221 507 937
mobil: +420 778 702 397
e-mail: denkova@nipos-mk.cz

Narozena: 16. 9. 1955 v Praze

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Vysokoškolské – Vysoká škola ekonomická, fakulta výrobně ekonomická
St. závěrečná zkouška – 1980

Profesní uplatnění:
PZO Polytechna Praha – provozní referent – 1975 – 1976
Ústav národního zdraví NVP – vedoucí referent investiční výstavby – 1980 – 1990

Nástup do pracovního poměru v NIPOS: 1. 2. 1991 na pracovní pozici vedoucí Ekonomického útvaru (EÚ)

Tomáš Bašus

vedoucí útvaru Informačních a komunikačních technologií (ICT)

Kontakty
telefon: +420 221 507 901
mobil: +420 778 702 389
e-mail: basus@nipos-mk.cz

Narozen: 4. 6. 1982 v Praze

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Středoškolské
Průmyslová škola elektrotechnická – obor Elektronické a počítačové systémy
Maturitní zkouška – 2002

Vysokoškolské
ČVUT v Praze – Fakulta Strojní 2003 – 2005
ČVUT v Praze – Fakulta Elektronická 2003 – 2005

Nástup do pracovního poměru v NIPOS: 1. 3. 2006 na místo správce informačních a komunikačních technologií

zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky. Metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systémů,
zajišťování nového nastavení systémů při změnách projektu, řešení přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do aplikací systému výpočetní techniky,
zajišťování provozu při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo programového vybavení,
výstavba, administrace a zajišťování sítí LAN.

Od 1. 3. 2017 pověřen vedením útvaru ICT.