Příručka k podpoře tvůrčích partnerství

 

EVROPSKÁ AGENDA PRO KULTURU

PRACOVNÍ PLÁN PRO KULTURU 2011-2014

 

Hlavní shrnutí

 

Příručka k podpoře tvůrčích partnerství

 

Pracovní skupina expertů členských států EU k podpoře tvůrčích partnerství v rámci Otevřené metody koordinace (OMC)

 

1) Co je to tvůrčí partnerství a proč je tolik důležité?

„Tvůrčí (kreativní) partnerství“ jsou formy systematické spolupráce mezi kulturními institucemi a ostatními sektory (například vzdělávání, odborná příprava, podnikání, management, výzkum, zemědělství, sociální práce, veřejný sektor atp.), které výslovně směřují k přenosu kreativních dovedností prostřednictvím spojení nových percepcí a zdrojů a zavedením nového způsobu spolupráce.

Skupina shledala, že tvůrčí partnerství jsou nástroje vysoce účinné a zároveň finančně nenáročné nástroje, které mohou pomoci řešit důležité problémy, jimž členské státy v současné době čelí, od inovace vzdělávání, přes nárůst inovačních možností podniků až k postavení se výzvám z oblasti životního prostředí.

 

2) Kontext zprávy

Tato zpráva je výstupem práce vypracované skupinou 23 expertů reprezentujících členské státy EU. Pracovní skupina byla založena v září 2012 v rámci Pracovního plánu pro kulturu 2011-2014 Rady EU, kterým byla prováděna Evropská agenda pro kulturu.

Prostřednictvím Pracovního plánu požádaly členské státy skupinu, aby „identifikovala a modelovala typy úspěšných partnerství a metod z praxe, včetně jejich pozitivních dopadů.“

 

3) Co je obsahem zprávy a komu je určena?

Příručka vysvětluje praxi v rozdílných oborech, jakými je vzdělávání, podnikání či zdravotnictví a vysvětluje faktory úspěchu, a případné výzvy při jejich zavádění.

Zaměřuje se jak na ty, kteří mají vliv na tvorbu politiky, tak na lidi z praxe.  Poskytuje inspiraci pro veřejnou správu, která se tak může rozhodnout podporovat tvůrčí partnerství, aby se tím vypořádala se s klíčovými problémy například v oblasti vzdělávání, nebo podpoře rozvoje inovací v podnikání. Zahrnuje také rady soustředěné pro lidi z praxe jakožto pomoc s možnými překážkami při implementaci.  

 

4) Výhody a dopady tvůrčího partnerství

 Jak Manifest kreativity a inovací v Evropě uvádí, svět se pohybuje v novém rytmu. Na prahu tohoto nového světa je třeba, aby Evropa byla více kreativní a inovativní.

Tvůrčí partnerství může pomoci vyvinout postoje klíčové pro inovaci a kreativitu, jako je schopnost se kriticky tázat a postavit se čelem domněnkám; vytváření nových spojení a vztahů za použití intuice a představivosti; schopnost vylepšit a zdokonalit nápady;  gramotnost pro spolupráci a emoce.

Vyhodnocení realizovaná v řadě iniciativ ukázalo, že ve vzdělávání tvůrčí partnerství značně zlepšilo studentské výkony vytvořením podmínek pro angažovanější prostředí pro učení; v podnikání zase významně zvyšuje inovační kapacitu; v oblasti zdravotnictví pomohla redukovat stres pacientů a vyrovnat se s náročnými situacemi. Pro umělce realizace tvůrčích partnerství může nabídnout jedinečnou příležitost pro umělecký růst a vybudování sociálních a komunikačních dovedností.

 

5) Co se děje během tvůrčího partnerství?

Tvůrčí partnerství přináší nový způsob práce. I když je postaven na tradičních postupech užívaných v umělecké tvorbě, jejich aplikace v novém kontextu s jinými partnery, kteří jsou dobří v různých oblastech, dává těmto postupům nový cíl a smysl.

V projektu „tvůrčího partnerství“ se umělci a profesionálové v kreativních odvětvích mohou zapojit účastníky jiných sektorů do společného tvoření; nebo transformovat již existující materiály, objekty či prostory a dát jim nové funkce; nebo přeměnit něco, co je běžné nebo nepovšimnuté v jejich prostředí způsobem, který zvýrazní novou dimenzi nebo kontroverzní aspekt; nebo také umělecké vzdělávání, nikoliv ale s cílem vzdělávat další nové umělce, ale aby nabídl změnu perspektivy pro rámec myšlení a poskytnutí nových nástrojů pro tvorbu.

 

6) Implementace tvůrčího partnerství: management, financování, důležité prvky

Postupy z praxe, které byly objeveny během práce skupiny, dokazují, že je zde široké spektrum modelů managementu, závisející na rozsahu iniciativy a jejích specifických cílů.

Nicméně, jako obecné pravidlo, partnerství vyžaduje přítomnost organizace, která umí fungovat jako prostředník (mediátor) mezi umělci či kreativními profesionály a hostitelskou institucí; a poskytovala vhodné proškolení, aby bylo zajištěno, že cíle a potřeby jsou řádně zohledněny. Zprostředkující organizace analyzuje potřeby hostitelské instituce a vyhledává umělce a kreativce nejlépe odpovídající specifickým požadavkům. Vytváří a udržuje sítě a vztahy s odpovědnými osobami a moderuje komunikaci mezi partnery. Role zprostředkující organizace je nezbytná k zajištění dlouhodobé existence projektu a jeho kvality.

 Co se týká financování, většina příkladů tvůrčího partnerství je financování z veřejných zdrojů, buď z EU, nebo, a to častěji, ze státních, krajských či obecních rozpočtů. Velké množství iniciativ je financováno soukromými nadacemi, a v některých případech jsou provozovány jako celek iniciativy pro zisk (např. poskytování konzultační služby podnikům), což se neobejde bez určitých obtíží.

Skupina také analyzovala možné výzvy v implementaci – sahající od potřeby vybudování důvěry a ujasnění úkolů a očekávání; přes snahu o vytvoření společného jazyka pro porozumění dvou rozdílných sektorů, až po důležitost vyčlenění dostatečného množství času a prostředků a potřebu specifického školení.

Závěrem analýza vyzdvihuje důležitost hodnocení a poskytuje určitá vodítka týkající se efektivních hodnotících nástrojů, jež mohou být použity na určité iniciativy.

 

7) Doporučení

Tvůrčí partnerství jsou konkrétními příklady toho, jak kulturní a kreativní aktéři mohou fungovat mimo tradiční oblasti a přispívat k ekonomickému a společenskému pokroku.

Skupina doporučuje, aby se tvůrci politik na úrovni států, krajů a obcí podívali na potenciál tvůrčích partnerství a zvážili způsoby, jimiž by je podpořily jako strategické nástroje pro společenské a podnikatelské inovace. Také soukromý sektor by mohlo zajímat prozkoumání potenciálu tvůrčích partnerství jako alternativ k tradičním teambuildingovým nebo inovačním školením.

Příručka vyzdvihuje několik dotačních programů Evropské unie, které mohou poskytnout podporu k tvorbě a rozvoji tvůrčích partnerství – od Evropských strukturálních investičních fondů, přes program “Creative Europe”, až po program Erasmus+ v oblasti vzdělání nebo program COSME, který podporuje inovace v oblasti malého a středního podnikání.

Nicméně, poskytnutí financí není to jediné, čím mohou tvůrci politik podpořit tyto iniciativy.

Takovými pomocnými opatřeními mohou být širší propagace a šíření informace o potenciálu iniciativ; moderování spolupráce mezi různými odděleními úřadu; poskytování informací o možnostech financování; podpora vzájemné výměny v rámci evropských sítí; pomoc projektům nastavit spolehlivý hodnotící mechanismus.

 

 

Text je pracovním překladem NIPOS, útvar Koncepcí a metodiky, Mgr.  Michaela Přílepková a Barbora Kučerová

 

Originální znění Shrnutí a celá příručka v anglickém jazyce Příručka (vydáno Evropskou komisí v roce 2014)