Škola folklorních tradic 2010/2011

Přihláška ŠFT 2010

Národní ústav lidové kultury Strážnice, NIPOS Praha a Folklorní sdružení ČR Praha
otevírají pátý běh Školy folklorních tradic, kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Kurz je určen současným i budoucím vedoucím, uměleckým vedoucím, organizačním pracovníkům folklorních souborů, učitelům a dalším vážným zájemcům o lidový tanec a tradiční lidovou kulturu vůbec.
Čtyřsemestrální kurz se uskuteční od září 2010 do dubna 2012 v Brně.

Studium bude  rozděleno do dvou ročníků vždy po dvou semestrech
1. ročník: září 2010 – prosinec 2010 celkem 5 výukových víkendů, leden 2011 – duben 2011 celkem 4 výukové víkendy,
2. ročník: září 2011 – prosinec 2011 celkem 5 výukových víkendů, leden 2012 – duben 2012 celkem 4 výukové víkendy.

Obsahem kurzu jsou následující předměty:
Pohybová průprava a její metodika
Základy anatomie a fyziologie
Úvod do studia lidové kultury
Lidová taneční kultura v historickém a společenském kontextu
Lidový tanec v ČR (nácvik a metodika)
Úvod do hudební teorie
Zpěv ve folklorním souboru
Dětský folklor
Základy choreografie
Základy pedagogiky a psychologie
Dramaturgie ve folklorním souboru
Lidový kroj
Mluvené slovo
Divadelní a dramatické prvky ve folkloru
Režijní minimum

Vyučovat v jednotlivých předmětech přislíbili přední odborníci i souboroví praktici. Kurz bude ukončen bhajobou závěrečné práce a zkouškou.
Kurz má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, to znamená, že po jeho absolvování získá posluchač osvědčení o nové kvalifikaci.
Kurz má vysokou úroveň obsahem i realizací a vyžaduje maximální soustředění na teoretickou i praktickou stránku výuky. Podmínkou absolvování kurzu je účast na každém víkendovém soustředění, kterých bude v obou ročnících celkem osmnáct. Za semestr je povolena vždy pouze jedna absence (řádně omluvena). Postup do dalšího ročníku je podmíněn složením všech předepsaných zkoušek a zápočtů.

Uchazeči musí být starší 18 let a mít ukončené středoškolské vzdělání.

Školné za semestr činí 2.800 Kč, tzn. celkem 11.200 Kč (za čtyři semestry). Tato částka se může ještě mírně změnit v závislosti na místě pořádání kurzu. Školné za jednotlivé semestry musí být uhrazeno vždy před zahájením daného semestru. Náklady na stravování, ubytování a dopravu si uhradí  účastník sám.
Upozorňujeme, že počet míst je omezen.
V případě nedostatečného počtu zájemců si organizátoři vyhrazují právo kurz v těchto termínech nepořádat.

Závazné přihlášky zašlete zpět nejpozději do 16. dubna 2010 na adresu:
Ludmila Horehleďová, Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice.

 

PhDr. Jan Krist, ředitel NÚLK Strážnice Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka NIPOS Praha              Zdeněk Pšenica, předseda FoS ČR Praha