Popelka Rakovník 2011

Termín: 9.–13. listopadu 2011

Anotace: Pro tvůrce diva­dla pro děti ale i další zájemce je při­pra­ven semi­nář Od dra­ma­tur­gie po herec­tví, který se bude věno­vat pro­ble­ma­tice insce­no­vání čino­her­ního diva­dla pro děti a mlá­dež. Semi­na­risté se v něm během čtyř dní dotknou pro­ble­ma­tiky výběru textů, jejich úpravy, režij­ních postupů a herec­kého pří­stupu v oblasti inter­pre­tač­ního diva­dla pro děti mlá­dež. Na kon­krét­ních tex­to­vých ukáz­kách si budou hle­dat mož­nosti (nebo nemož­nosti) jejich insce­no­vání, budou hle­dat témata, moti­vace postav a možné insce­nační prin­cipy a to nejen teo­re­ticky ale i prak­ticky.

Lek­tor­ka: Kate­řina Fixová, herečka a dra­ma­tur­gyně Diva­dla A. Dvo­řáka v Pří­brami

Kur­zovné: 500 Kč.


Přihláška: POPELKA Rakovník 2011_přihláška seminarista

Uzávěrka přihlášek: 31. října 2011


Informace: NIPOS-ARTAMA, Simona Bezoušková, Blanická 4. P. O. Box 12, 120 21 Praha 2, tel.: 603 584 489, 775 508 654, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz