POPELKA Rakovník – pozvánka a přihláška

Ve dnech 2. – 6. 11. 2016 se v Kul­tur­ním cen­tru a v Tylově diva­dle v Rakov­níku usku­teční XXXV. roč­ník celostátní pře­hlídky ama­tér­ského čino­her­ního diva­dla pro děti a mládež. I letos na ní uvi­díte nej­pod­nět­nější insce­nace pro děti z oblasti ama­tér­ského čino­her­ního diva­dla. Vedle inspi­race, kte­rou umožní tato před­sta­vení, se POPELKA bude věno­vat v širším záběru i otáz­kám komu­ni­kace dět­ského pub­lika s arte­fak­tem diva­del­ního představení. V prů­běhu pře­hlídky budou pod odbor­ným vede­ním psy­cho­logů a peda­gogů pra­co­vat sku­piny dětí, jejichž reflexe na před­sta­vení zpro­střed­kují lek­toři v rámci roz­bo­ro­vých semi­nářů a diskuzních fór.

Pořa­da­telé zvou všechny zájemce k účasti na pře­hlídce jako pozo­ro­va­tele – semi­na­risty. Zajistí jim uby­to­vání v areálu tenisových kurtů firmy Cafex  za cca 400 Kč, popří­padě impro­vi­zo­vané uby­to­vání (ve spa­cáku) za cca 50 Kč za 1 noc.

Pozo­ro­va­te­lem – semi­na­ris­tou se stává osoba, která zašle v ter­mínu řádně vypl­ně­nou při­hlášku. Pod­mín­kou účasti je návštěva před­sta­vení, roz­bo­ro­vých semi­nářů k nim a zakon­čení pře­hlídky s vyhlá­še­ním výsledků a oce­ně­ním nej­lep­ších výkonů. Vstupenky na před­sta­vení stojí od 30 do 70 Kč. Účast­níkovi pře­hlídky, který se pře­dem nepři­hlá­sil, orga­ni­zá­toři nemo­hou garan­to­vat dostup­nost vstupenek. Bez platné vstu­penky není vstup na diva­delní před­sta­vení možný. POČET MÍST PRO SEMINARISTY JE OMEZEN!

K tomu, abychom s vámi jako pozo­ro­va­teli v Rakov­níku počí­tali, je zapo­třebí vypl­nit a ode­slat při­po­je­nou při­hlášku na adresu: Kul­turní centrum, Alena Mutinská, Na Sekyře 2377, 269 01 Rakovník, e-mail: dramaturgie@kulturnicentrum.cz

Uzá­věrka doru­čení při­hlá­šek je 30. 10. 2015.

V pří­padě, že – ač při­hlá­šeni – se nebu­dete moci POPELKY zúčast­nit, oznamte toto prosím písemně či tele­fo­nicky (tel.: 775 667 552, e-mail: dramaturgie@kulturnicentrum.cz).

Informace: Simona Bezoušková, NIPOS–ARTAMA, Fügnerovo náměstí 5, 120 21, tel.: 775 508 654 nebo 603 584 489, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz 

Přihláška na Popelku Rakovník 2016