NIPOS > Popelka Rakovník nabídne nejlepší inscenace uplynulé sezony určené dětem

Popelka Rakovník nabídne nejlepší inscenace uplynulé sezony určené dětem

Ve dnech 7.  –  11. listopadu 2012 se v Kul­tur­ním cen­tru a v Tylově diva­dle v Rakov­níku usku­teční XXXI. roč­ník celostátní pře­hlídky ama­tér­ského čino­her­ního diva­dla pro děti.

I letos na ní uvi­díte nejpod­nět­nější insce­nace pro děti z oblasti ama­tér­ského čino­her­ního diva­dla. Vedle inspi­race, kte­rou umožní tato před­sta­vení, se POPELKA bude věno­vat v širším záběru i otáz­kám komu­ni­kace dět­ského pub­lika s arte­fak­tem diva­del­ního před­sta­vení.
V programu se objeví 9 amatérských inscenací. Hynkovo hravé divadlo Litoměřice přiveze do Rakovníka Werichovo Fimfárum, Divadelní soubor z Tábora se představí pohádkou pro nejmenší Měla babka čtyři jabka. Již tradičním a většinou nejúspěšnějším hostem je De Facto Mimo Jihlava, to letos zahraje svůj nový kus z pera Martina Koláře Kája v cirkuse.
Kromě amatérských souborů, které do programu celostátní přehlídky postoupily z přehlídek krajských, se představí i dvě profesionální inspirativní inscenace. Divadlo Drak Hradec Králové zahraje Děvčátko se sirkami, Divadlo Alfa Plzeň pak Hamleteena určeného teenagerům. Program bude letos obohacen i o absolventské představení dlouhodobého vzdělávacího projektu Kurz praktické režie. Jeho absolventi sehrají Bylo nás pět.
V prů­běhu pře­hlídky budou pod odbor­ným vede­ním psy­cho­logů a peda­gogů pra­co­vat sku­piny dětí, jejichž reflexe na před­sta­vení zpro­střed­kují lek­toři v rámci roz­bo­ro­vých semi­nářů a dis­kuz­ních fór. Rozborové semináře povede pětičlenný lektorský sbor ve složení Milan Schejbal (umělecký šéf a režisér Divadla A. Dvořáka v Příbrami, pedagog DAMU), Jan Šotkovský (dramaturg Městského divadla Brna a BURANTEATRu Brno), Luděk Horký (dramaturg ČT), Jaromír Hruška (režisér a dramaturg Městského divadla Český Krumlov) a Kateřina Baranowska (scénografka). Nejúspěšnější inscenace pak může lektorský sbor zařadit do programu Jiráskova Hronova, festivalu amatérského divadla.
Přehlídku z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s DS Tyl Rakovník, Kulturním centrem Rakovník a Královským městem Rakovník.
Na přehlídce se finančně podílí MK ČR a Královské město Rakovník.
 V případě zájmu o další informace či fotografie mě prosím kontaktujte:
 Mgr. Simona Bezoušková
odborný pracovník NIPOS-ARTAMA
tel: +420 603 584 489, 775 508 654
e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz
 

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), útvar ARTAMA
Blanická 4, 120 21 Praha 2
www: www.nipos-mk.cz
tel: 221 507 900
fax: 221 507 929