POPELKA RAKOVNÍK 2014 – propozice

Propozice ke stažení ve formátu doc – Popelka_Rakovnik_2014_bez_KP

 Přihláška ke stažení Přihláška – evidenční list souboru a inscenace

33. celostátní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti a mládež
12.–16. listopadu 2014, Rakovník

 Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s královským městem Rakovník, Kulturním centrem Rakovník a Divadelním spolkem Tyl Rakovník. Hlavním organizátorem je občanské sdružení Divadelní spolek Tyl Rakovník.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Rakovnická POPELKA je koncipována jako celostátní soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých s inscenacemi pro děti a mládež a současně jako dílna divadla pro děti a mládež. Posláním přehlídky je umožnit setkání tvůrčích osobností a divadelních souborů, prezentaci a konfrontaci výsledků jejich práce, zprostředkovávat poznání a inspiraci ve výše vymezené divadelní oblasti. 
Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu zabývat se divadelní tvorbou pro děti s náležitou vážností a odpovědností a kultivace této oblasti divadelní činnosti.
 V rámci přehlídky budou uskutečněny rozborové semináře k soutěžním inscenacím a rozpravy a diskuse k nesoutěžním inspirativním představením. Na přehlídce bude pracovat pod odborným vedením skupina dětí, jejímž prostřednictvím budou získávány reflexe dětského publika na jednotlivé inscenace. Podle možností mohou být realizovány tematické semináře.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské činoherní divadelní soubory z České republiky s věkovým průměrem nad 15 let s inscenacemi pro děti a mládež.
Inspirativní části programu přehlídky se mohou zúčastnit divadelní soubory s inscenacemi pro děti a mládež, a to jak profesionální, tak amatérské, bez omezení druhového, žánrového, věkového aj. Podmínkou účasti je kvalita a inspirativnost jejich inscenací.
Výjimku z výše vymezené účasti na přehlídce lze připustit zařazením absolventských představení posluchačů dlouhodobých vzdělávacích projektů (např. Kurzu praktické režie), pokud to dovolí ekonomické a organizační podmínky.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Účast souboru na celostátní přehlídce POPELKA v Rakovníku je podmíněna:
– účastí v některé z postupových přehlídek s výběrem pro celostátní přehlídku v Rakovníku,
– doporučením lektorského sboru postupové přehlídky k účasti na celostátní přehlídce v Rakovníku,
– v případě doporučení přijetím inscenace programovou radou celostátní přehlídky POPELKA Rakovník,
– v případě, že je inscenace doporučena z jiné přehlídky než přímo postupové na celostátní přehlídku v Rakovníku, přijetím inscenace programovou radou celostátní přehlídky POPELKA Rakovník.

 Za postupovou přehlídku je považována taková divadelní přehlídka, v níž jsou soutěžní inscenace hodnoceny stejným, nejméně tříčlenným lektorským sborem a která je otevřena všem činoherním divadelním souborům nejméně v teritoriu daného regionu.
 Přehlídka, která odmítne soubor, aniž by v jejím programu byly uvedeny nejméně 4 inscenace usilující o postup na POPELKU Rakovník, se diskvalifikuje v možnosti uplatňovat doporučení inscenace pro celostátní přehlídku činoherního divadla pro děti.
V krajích, kde nebude možnost účasti a postupu z postupových přehlídek, mohou být doporučení inscenací na celostátní přehlídku POPELKA v Rakovníku učiněna na základě výběru realizovaného jakýmkoliv subjektem, který se jej ujme za stanovených podmínek a po dohodě s NIPOS-ARTAMA. O přijetí takového doporučení opět rozhoduje programová rada.
Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné postupové přehlídky (výběru), která umožní realizaci výběru inscenací pro celostátní přehlídku POPELKA Rakovník. Opakovaná účast souboru se stejnou inscenací v jiném roce bude považována za účast na druhé přehlídce. V případě porušení tohoto ustanovení bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Lektorské sbory postupových přehlídek či výběrů mohou doporučit neomezený počet inscenací bez uvedení pořadí k výběru do programu celostátní přehlídky.
Právo doporučení inscenace na celostátní přehlídku POPELKA v Rakovníku mají ty postupové přehlídky, které splňují tyto podmínky:
a)   patří mezi postupové přehlídky na Popelku Rakovník, tzn. jsou uvedeny na seznamu přehlídek, který je součástí těchto propozic;
b)   všechny soutěžní inscenace byly (viz bod a) posouzeny stejným, nejméně tříčlenným lektorským sborem a alespoň jeden z členů lektorského sboru byl osobou s právem doporučení;
c)   tato osoba s právem doporučení bude pořadatelem krajské postupové přehlídky a na jeho náklady vyslána na jednání programové rady POPELKY Rakovník, které se koná 5. 6. 2014.  Osoby s právem doporučení vymezuje abecední seznam, který je volnou přílohou těchto propozic (k dispozici na www.artama.cz a u odborné pracovnice NIPOS-ARTAMA Simony Bezouškové);
d)   všechny osoby s právem doporučení (viz výše), které byly členy lektorského sboru krajské postupové přehlídky, souhlasí s doporučením inscenace;
e)   navrhovatel uplatní návrh na doporučení, včetně níže uvedených příloh, včas k termínu uzávěrky přihlášek na celostátní přehlídku POPELKA v Rakovníku.
Ředitelé postupových přehlídek mohou doporučit po jedné inscenaci k výběru do programu celostátní přehlídky. Mohou doporučit inscenace, které se z důvodu onemocnění či jiných závažných příčin nemohly zúčastnit postupové přehlídky a které svou kvalitou podle jejich názoru převyšují inscenaci, kterou z postupové přehlídky doporučil lektorský sbor, nebo jsou s ní srovnatelné. Obdobně mohou uplatnit svá doporučení k výběru do programu celostátní přehlídky zájmové divadelní organizace a odborná rada NIPOS-ARTAMA pro amatérské činoherní divadlo.
V pravomoci ředitele celostátní přehlídky je doporučit do soutěžní části přehlídky jednu inscenaci nad rámec rozhodnutí lektorských sborů postupových přehlídek a programové rady POPELKY v Rakovníku.
Navrhovatelé odpovídají pouze za uplatnění takových návrhů, které korespondují s koncepcí celostátní přehlídky a s vymezením účasti divadelních souborů a jejich inscenací (viz první dva články těchto propozic). Programová rada přehlídky je povinna odmítnout návrhy, které prokazatelně nerespektují toto ustanovení.
Navrhovatelé doporučují inscenace prostřednictvím příslušných přihlášek, které odešlou ve dvojím vyhotovení na adresu: NIPOS-ARTAMA, do rukou Simony Bezouškové, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2 nebo e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz.

S přihláškou je třeba souběžně odeslat tyto přílohy:

 • přihlášky ostatních zúčastněných souborů;
 • textovou předlohu inscenace;
 • hodnocení inscenace se jmény hodnotitelů, popisující děj, dramaturgii, režii, scénografii, hereckou složku, kvality a nedostatky inscenace;
 • realizovaný program postupové přehlídky, z něhož bude zřejmé, které soubory se jí zúčastnily s možností postupu na celostátní přehlídku;
 • osoby a obsazení do programové brožury;
 • slovo o souboru do programové brožury;
 • slovo o autorovi (autorech) do programové brožury;
 • slovo o inscenaci do programové brožury;
 • fotografie z inscenace, použitelné pro tisk a propagaci.

Uzávěrka doručení přihlášek je 2. 6. 2014. Jednotlivé přihlášky musí být doloženy odborným hodnocením inscenace s výrazným sdělením, v čem navrhovatelé spatřují výjimečnost, inspirativnost či jinou premisu opravňující zařazení inscenace do programu celostátní přehlídky. K přihlášce a hodnocení je třeba připojit výše předepsané přílohy. Za přijaté budou považovány přihlášky doručené k termínu uzávěrky kompletní, tj. včetně požadovaných příloh.

Program přehlídky stanoví programová rada celostátní přehlídky POPELKA Rakovník na základě:

 • návrhů vzešlých z výsledků postupových přehlídek;
 • návrhů uplatněných řediteli postupových přehlídek na základě jejich zvláštní pravomoci;
 • návrhů zájmových divadelních organizací – jejich střechových orgánů;
 • návrhů odborné rady NIPOS-ARTAMA pro amatérské činoherní divadlo.

 Do programové rady jmenuje NIPOS-ARTAMA divadelní odborníky, kteří se dobře orientují v oblasti divadla pro děti, případně stejně odborně způsobilé zástupce institucí participujících na pořádání celostátní přehlídky. Zastoupení hlavního organizátora je vyhrazeno.
Programová rada je povinna odmítnout návrhy, které průkazně nerespektují koncepci celostátní přehlídky a vymezení účasti souborů a jejich inscenací.
Rozhodnutí programové rady je pro pořadatele závazné včetně pořadí označených náhradníků, respektive inscenací, které nemusejí být do programu zařazeny.

Pořadatelé si vyhrazují právo určit hrací termíny zúčastněných souborů.
Rakovnická POPELKA počítá nejvýše se 14 inscenacemi, z toho maximálně s 9 v soutěžním programu.
Soutěžní představení celostátní přehlídky bude hodnotit lektorský sbor. V závěru přehlídky budou oceněny nejlepší výkony a inscenace a bude provedeno a vyhlášeno doporučení nejlepších inscenací k účasti na Jiráskově Hronově, festivalu amatérského divadla 2015 (celostátní mezidruhové přehlídce amatérského divadla s mezinárodní účastí).
Lektorský sbor celostátní přehlídky POPELKA v Rakovníku má právo nominovat / doporučit inscenace do programu Jiráskova Hronova, festivalu amatérského divadla 2015. Způsob výběru inscenací do programu Jiráskova Hronova se řídí rozhodnutím festivalového výboru Jiráskova Hronova, které bude vyjádřeno propozicemi JH pro rok 2015 v období předcházejícím konání POPELKY 2014.
Pokud by nominace či doporučení připadly na inscenace, které již byly uvedeny v hlavním programu Jiráskova Hronova, nelze je uplatnit.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
POPELKA se uskuteční v Tylově divadle a v prostorách Kulturního centra v Rakovníku. Se soubory zařazenými do programu celostátní přehlídky uzavře pořadatel přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru v Rakovníku. Pořadatelé spatřují v účasti souborů po celou dobu trvání přehlídky jednu ze základních podmínek její smysluplnosti, a jsou proto připraveni souborům tuto účast umožnit.
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána. 

Zpracovala Simona Bezoušková
NIPOS-ARTAMA, listopad 2013