Osobnosti 7 – Setkání s Figuramou prof. Borise Jirků, 2023

Ohlédnutí za výtvarným seminářem Figurama

14.–15. října 2023, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni

Lektoři: prof., akad. mal. Boris Jirků, Ing. Leoš Motl

Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA

Počet účastníků: 30

Výtvarný seminář Figurama měl za úkol seznámit pedagogy nejenom se základy figurální kresby, ale i s originálním pedagogickým přístupem Borise Jirků. Snažil se, aby účastníci semináře nahlíželi na tuto „klasickou disciplínu“ novým způsobem, s důrazem na osvojení si základních principů kresby. Celý kurs byl velmi intenzivní a náročný, nicméně všichni se odvážně a s neobyčejným nasazením s touto výzvou vypořádali.

Zde je stručná charakteristika principu výuky figurální kresby, citovaná z webu Figuramy:

Figurální kresba jako zdroj poznání a zároveň zdroj řemeslné dovednosti umělce. Systém, který se v průběhu desetiletí velmi osvědčil se snahou průběžné inovace. Je založen na výkladu kánonů (zákonů) jednotlivých prvků lidského těla, jak je jako první definoval antický sochař Praxitelés, který se zabýval božskou mírou a jako první definoval i zlatý řez. Tyto prvky lidského těla poznáme na základě mimesis (řec. od slova, mimeisthai, napodobovat) = mimetické kresby. Kánon je předveden a pozorováním sebe sama ho nakreslíte, přestane být kresbou tužkou a stane se vizuální iluzí jednotlivosti, nápodobou osvětleného detailu. Vycházíme z toho, že poznáváním detailů lidského těla a skládáním v celek poznáváme vizuální vesmír (podle zákona, že část obsahuje celek). Pokud poznáme dokonale vnější tvar, pochopíme i stavbu, strukturu a mechaniku lidského těla ve vizuální perspektivě. Nekreslíme věci tak, jak vypadají, ale jak se nám jeví zkreslené perspektivou z jednoho percepčního bodu. Současně tyto musíme naplnit poznáním. Kreslíme to, co vidíme a víme (= poznání).
K tomu nám slouží deset kroků, kresby jednotlivostí, které musíte postupně splnit minimálně na 9 bodů (stupnice 1–12) a pak pokračujete na dalším úkolu a já mám jistotu, že jste prošli poznáním. To znamená: informace, pochopení, uvědomění, zpracování a výstupem je profesionální kresba s Vaší osobnostní pečetí. Kreslíme při plném vědomí. Proto tímto posilujete svůj autorský rukopis a své výtvarné myšlení. Je důležité si uvědomit, že jsme iluzionisti, kouzelníci. Vytváříme iluzi, která může být odrazem reality nebo může být silnější než realita. Může být obohacená o naše emoce, poznání a příběh, který tam vložíme. Iluzionisti své triky předávají jen dalším kouzelníkům, kteří je dokáží pochopit a pracovat s nimi.

Seminář byl zahájen v sobotu, 14.10 v 8 hodin. Po krátkém úvodu a představení, se všichni zúčastnění pustili do práce – prvním úkolem bylo nakreslit v nadživotní velikosti stojící figuru podle modelu. V této fázi Boris Jirků chtěl pouze zjistit, kdo si jak stojí s kresbou, bez jeho komentářů a zásahů během této kresby. Před polednem se všechny kresby vystavily vedle sebe a Boris Jirků provedl zhodnocení (v již zmíněné stupnici od 1 do 12). Známkování bylo přísné ale objektivní.

Odpoledne následovala jeho vlastní výuka. Pokračovalo se kresbou sedící figury s krátkými pauzami, kdy pan profesor obecně vysvětloval perspektivu, vizování, kresbu detailů apod. Končilo se večer po 18 hodině, opět s hodnocením. Nasazení a vložená energie jak účastníků, tak pana profesora, bylo veliké a intenzivní. Zároveň u všech proběhl znatelný progres v kresbě a částečného pochopení základů figurální kresby. Boris Jirků byl z výsledků nadšený a všem ještě zadal domácí úkol, který měli všichni následující den odevzdat (kresba detailů – oko, ruka, atd.). Asistent pana profesora Leoš Motl, všechny ohodnocené výsledky pečlivě zaznamenával do statistické tabulky výkonů.

Neděle 15. 10. proběhla ve stejném duchu – nicméně zadání bylo o dost náročnější. Účastníci kreslili sedící a nakonec ležící figuru – jedno z nejtěžších zadání figurální kresby. Opět se v krátkých pauzách vysvětlovala perspektiva, kresebné zkratky, proporce apod. Došlo i na hodnocení domácích úkolů a pan asistent vše pečlivě zaznamenával do svých tabulek. Závěrečné hodnocení proběhlo ve večerních hodinách. Bylo vidět, že všichni zúčastnění si šáhli na dno svých sil, ale výsledky stály za to. U všech bylo vidět rapidní zlepšení, některé kresby byly dokonce Borisem Jirků oceněny známkou nejvyšší. Čtyři nejlepší pak dostali věcné ceny v podobě katalogů a grafik Borise Jirků.