NF NKST 2011

Národní fes­ti­val nepro­fe­si­o­nál­ních komor­ních a sym­fo­nic­kých těles 2011 (i pro Muzikanta)

Z pověření  a za finanční podpory Ministerstva kultury pořádalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha (NIPOS) –  útvar ARTAMA Národní festival neprofesionálních komorních symfonických těles 2011. Tento festival má bohatou tradici. Letos jsme již pořádali 21. ročník. V místech konání festivalových koncertů se nám spolu s institucemi a organizacemi podařilo sdružit síly a finanční prostředky řady subjektů od záštity krajských a městských úřadů, kulturních institucí či organizací regionu až po organizátory jiných hudebních akcí včetně sponzorů na jeho realizaci.

Letošní festival se realizoval v 5 etapách, odeznělo 6 koncertů v 6 městech: Hradci Králové,  Písku, Miloticích, Boskovicích, Trmicích a ve Stěžerách u Hradce Králové. Dramaturgie Národního festivalu 2011 obsahovala díla klasických českých i světových autorů, neopomněla však ani skladby soudobých českých tvůrců. Festivalu se zúčastnilo 18 orchestrů (9 komorních, 3 symfonické a 6 malých těles). Celkem se festivalu zúčastnilo 360 účinkujících hudebníků. Při realizaci 2. etapy v Písku došlo ke změně místa, spolupořadatele i účinkujících.

Již po třetí se zahajovací etapa NF uskutečnila v sále Filharmonie Hradec Králové. Orchestr PRIMAVERA při ZUŠ Na Střezině  (um. vedoucí Jaromír Křováček) se stal opět spolupořadatelem. K účinkování byl pozván Komorní orchestr Univezsity Hradec Králové (dirg. Jaromír Křováček), Chrudimská komorní filharmonie (dirg. Martin Profous) a Novoměstský orchestr (dirg. Jaroslav Rybáček). Průvodním slovem provázel mluvčí Univerzity Hradec Králové spolu s dirigentem Jaromírem Křováčkem. Představili každé těleso, zmínili se o jeho úspěších i plánech, vyzdvihli účast na hudebních festivalech nebo soutěžích. Účinkující letos zařadili do svých vystoupení nejen tituly osvědčených skladeb, ale i hudbu z televizních seriálů nebo z filmů. Doufáme, že tato změna přiláká nové členy do hudebních těles a podpoří zájem o aktivní muzicírování, které je tak důležité v životě člověka.
Koncert měl vynikající atmosféru, dobře postavenou dramaturgii a početné obecenstvo projevilo svou spokojenost a nadšení zaslouženým potleskem.  Poděkování patří Městu Hradec Králové v čele s jeho primátorem MUDr. Zdeňkem Fiínkem, který přijal záštitu nad tímto koncertem. Akci finančně podpořilo Město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. Partnerem této etapy byla Univerzita Hradec Králové a Filharmonie Hradec Králové, mediálním partnerem Český rozhlas Hradec Králové.

Spolupořadatelem druhé etapy Národního festivalu, měla být o.p.s. Sladovna Písek. S ročním předstihem připravovaná etapa v Písku byla díky změně ve vedení Sladovny Písek zrušena. Nová ředitelka o.p.s. Sladovna Písek ing. Renata Skronská odmítla převzít veškeré závazky po předchozím řediteli Sladovny Jiřím Hladkém, se kterým jsme o organizaci 2. etapy NF jednali. Vrátila rovněž i přidělenou finanční podporu (grant) od Ministerstva kultury, o kterou bývalé vedení Sladovny požádalo. Bohužel ani vedení Města Písek nevyhovělo naší žádosti o finanční podporu a o převzetí záštity nad koncertem.
Díky iniciativě a znalosti poměrů v Písku ing. Jana Sáraze, um. vedoucího Kyjovského komorního orchestru, jsme etapu nakonec zorganizovali i přes to, že na přípravu bylo velice málo času a že účinkující již s účastí nepočítali.   Náhradním spolupořadatelem se stal Kyjovský komorní orchestr. Koncert se konal v Aule Základní školy Edvarda Beneše v Písku. Původně pozvané účinkující (Písecký komorní orchestr, Komorní orchestr ZUŠ Písek RONDO a flétnový soubor Travers kvartet Písek) nahradil Kyjovský komorní orchestr, členové flétnového souboru SYRINX Praha a Quintetto con mandolino Praha. Svým účinkováním, rychlým sestavením náhradního programu i úrovní svých výkonů prokázali svou oddanost hudbě i loajálnost našemu festivalu. Za to jim patří velký dík!

Organizaci koncertů 3. etapy na sebe vzal ostřílený a zkušený ing. Jan Sáraz, um. ved. Kyjovského komorního orchestru. Sobotní koncert proběhl v reprezentačním sále zámku Milotice, kde mimo pořadatelský orchestr vystoupil Krumlovský komorní orchestr (um. ved. Lucie Sirová) a Bendův komorní orchestr (dirigent Jiří Havlík) se sólisty  Markétou Halamovou (hoboj) a Ondřejem Vrabcem (horna).
V neděli pokračovala festivalová etapa v sále Zámeckého skleníku v Boskovicích. Mimo Kyjovský KO se představil Komorní orchestr Extrémní smyčce Boskovice (um. ved. Tomáš Pléha) se sólistkou Kateřinou Křivínkovou (flétna) a Komorní orchestr  Fénix Praha (um. ved. Jitka Vaňourková) se sólisty Markétou Slukovou (housle) a Adamem Tomšů (housle).

Organizátory čtvrté etapy, která se konala v Kamenném sále zámku Trmice, bylo Kulturní středisko města Ústí nad Labem, Koncertní a zprostředkovatelská a koncertní agentura ARTEP a Kruh přátel hudby. Koncert NF byl zařazen na závěr 14. koncertní sezóny 2010/2011 na zámku Trmice, kterou pořádá koncertní agentura ARTEP (Roman Dietz).
V rámci koncertu účinkoval kytarový soubor Moravia Guitar Consort Uherské Hradiště (um. ved. Menšík), Klarinetové kvarteto ZUŠ Zlín (um. ved. MgA. Jan Slavík),  a Šporkovo trio z Lysé nad Labem. Program celého  koncertu byl velice barevný. Strunné kytary vystřídaly dechové klarinety a ty na závěr smyčce a kytara. Obecenstvo ocenilo vynikající výkony mladých muzikantů i zralých hudebníků.
Mezi hosty zavítal také bývalý starosta města Trmice pan Neubauer, který dlouhých 16 let stál v čele tohoto městečka a hájil jeho zájmy. Stál také za myšlenkou pořádat koncerty komorní a symfonické hudby v místním zámku.

V pořadí 12. Svatováclavský koncert se konal v kostele sv. Marka ve Stěžerách a byl zařazen jako poslední pátá etapa do Národního festivalu NKST 2011. Spoluorganizátorem etapy  bylo KPU o.s. – Kruh přátel umění Evangelisty sv. Marka ve Stěžerách u Hradce Králové (Oldřich Miška a Magdalena Bílková Tůmová).
Finančně koncert podpořila obec Stěžery.  Výtěžek z tohoto benefičního koncertu byl věnován ve prospěch nových zvonů pro kostel sv. Marka.  Dalšími mediálními partnery mimo ČR 3 – Vltava byl Český rozhlas Hradec Králové, Rádio Proglas a TV NOE. 
Na koncertu účinkoval kytarový soubor Quintetto con mandolino  Praha (um. ved. MUDr. Evžen Baitl) s hosty z flétnového souboru SYRINX (Magdalena Bílková Tůmová a Jitka Holubová), Šporkovo trio (Věra Vartová – housle, Jiří Krupička – violoncello,  Karel Novotný – kytara) a dechový soubor BASFIFA Praha (um. ved. Lubomír Novák).
I tentokrát všechny účinkující soubory zařadily skladbu soudobých skladatelů (P. Eben, A. Kraft, E. Mleziva, J. Maštalíř). Celý koncert byl velice rozmanitý, měl gradující tendenci. Strunné kytary vystřídaly smyčcové nástroje Šporkova tria a závěr patřil 15ti člennému dechovému orchestru BASFIFA. Kostel byl zaplněn do posledního místečka, obecenstvo vydrželo až do konce koncertu, přestože mimo avizovaný program se na začátku koncertu ještě představil Bohuslav Vodička s varhanní skladbou Jana Křtitele Vaňhala Fuga in D, a na závěr koncertu zazněly z elektronické nahrávky zvony (budoucí zvony kostela sv. Marka) a Svatováclavský chorál, který si zanotovali všichni, obecenstvo i účinkující.
Úvodní slovo patřilo předsedovi KPU Oldřichovi Miškovi, celým koncertem velice fundovaně provázela místopředsedkyně KPU Magdalena Bílková Tůmová.  Mezi hosty zavítala také starostka obce Stěžery ing. Dagmar Smetiprachová, která napsala úvodní slovo do programové brožury.
Obč. sdružení KPU má snahu svojí činností dopomoci k návratu chybějících zvonů do věže Stěžerského kostela. Původně bývaly ve věži kostela zavěšeny tři zvony.  Dva z nich, ty větší, byly odebrány pro válečné účely (1. a 2. světová válka). Ve věži tak zůstal jediný zvon, ten nejmenší, vážící 50 kg, z roku 1409.  Výtěžek z tohoto benefičního koncertu bude věnován ve prospěch nových zvonů pro kostel ve Stěžerách. Držíme organizátorům palce  ať se jim záměr  podaří.

Všechny festivalové koncerty natáčel Český rozhlas 3 pro svůj pořad Slovo o hudbě, který se vysílá vždy v úterý v 17.00 hodin na stanici Vltava. Rozhovory s uměleckými vedoucími i představiteli institucí vedla a zaznamenala redaktorka Alena Michálková.

Po skončení každého koncertu se konal rozborový seminář, který střídavě vedli členové Odborné rady pro neprofesionální komorní a symfonickou hudbu při NIPOS-ARTAMA: MgA. Magdalena Bílková Tůmová,  Blanka Čechová,  prof. Jiří Portych.  Měli pro každé těleso pochvalu, uznání, ale také připomínky a cenné profesionální rady.
Všechny etapy byly propagačně zajištěny tištěnými plakáty, programy a programovými brožurami.
Potěšitelné je, že většina účinkujících souborů dodržela dramaturgický plán a uvedla i skladby současných autorů.
V souladu s koncepcí 21. ročníku Národního festivalu se uskutečnily koncerty za podpory a někde i za účasti představitelů místních orgánů a kulturních zařízení, kteří koncerty dokonce slavnostně zahajovali.  Jejich účast zvýraznila význam festivalových koncertů pro rozvoj hudebnosti v jejich městech a obcích a iniciovala další rozvoj a úlohu místních hudebních škol pro další uplatnění hudebních zájmů absolventů těchto škol.

Skončil 21. ročník Národního festivalu NKST 2011. Zaznamenal naplnění koncepčních záměrů. Plně potvrdil životnost stávající koncepce a její přínos ke kulturnímu životu v místech konání festivalových koncertů.  Účastníkům přinesl nové podněty z oblasti dramaturgie a interpretace, ukázal možnosti různého nástrojového seskupení i využití. Potvrdil, že lidská touha, odhodlání, entuziasmus a výdrž překoná překážky, které vypadaly jako nepřekonatelné a přinese řešení zdánlivě neřešitelného. Doufám, že poznatky z průběhu realizovaných etap budou inspirativní pro přípravu tématické osy Národního festivalu v roce 2012, že se nám podaří 22. ročník Národní festivalu 2012 i přes těžkou politickou situaci úspěšně uskutečnit.

Soňa Hanzalová, hudební oddělení ARTAMA, NIPOS