Oborová mapa F/AV

PŘIDEJTE ZÁZNAM DO DATABÁZE

Oborová mapa oboru Filmová a audiovizuální výchova je jedním ze dvou klíčových výstupů tříletého výzkumného projektu NIPOS-ARTAMA “Metodika a praxe audiovizuální výchovy pro učitele a lektory”. Výzkumný projekt pod vedením garanta oboru Jiřího Forejta a výzkumného pracovníka Pavla Bednaříka je rozložen do let 2021-2023. Mezi hlavní klíčové výstupy patří metodiky oboru a oborová mapa.

Výstup navazuje na dosavadní snahy o sběr dat v oboru filmové a audiovizuální výchovy, ať už je to studie Terezy Czesany Dvořákové a kol. “Mapování filmové výchovy na základních školách a gymnáziích”, disertační výzkum Lucie Hlavicové zaměřený na střední a vysoké filmové školy, šetření Františka Topinky a Martiny Voráčkové mapující filmovou a multimediální výchovu na základních uměleckých školách nebo každoroční publikace “Filmová/audiovizuální výchova v ČR” vydávaná kanceláří Kreativní Evropa – MEDIA. Projekt rovněž rozšiřuje samostatnou sekci webového portálu filmvychova.cz Kdo je kdo, která zpřehledňuje klíčové aktéry oboru.

Samotná oborová mapa se skládá ze dvou částí – databáze a interaktivní mapy. Databáze institucí, organizací i jednotlivců přináší aktuální souhrn záznamů o aktivních subjektech, které se věnují filmové či audiovizuální výchově. Důležitou vlastností databáze je provázanost jednotlivých modulů, rozmanitá možnost vyhledávání dle klíčových slov i jednotlivých prvků. Interaktivní oborová mapa naopak nabídne geografický přehled těchto subjektů dle regionálních vazeb a příslušnosti.

Mezi základní mapované subjekty patří:

  • instituce z oblasti kultury a vzdělávání (nebo s nimi související)
  • filmově-výchovné organizace
  • knihovny, galerie, muzea
  • filmové festivaly, přehlídky, semináře (národního, regionálního i místního významu)
  • vysoké školy a univerzity (v oblasti filmu, pedagogiky, médií)
  • střední školy, gymnázia a střední odborné školy
  • základní a základní umělecké školy
  • zájmové organizace (Domy dětí a mládeže, Stanice mladých techniků apod.)
  • nezávislí experti a lektoři
  • kina a filmové kluby

Předpokladem průběžného rozvoje a aktualizace oborové mapy je také motivace samotných subjektů. Pro možnost aktualizace referencí a informací připravujeme samostatný formulář, díky němuž budou moci subjekty své údaje samy vkládat nebo aktualizovat.

Metoda výběru subjektů

Mapování oboru F/AV předpokládá využití všech dosavadních průzkumů a šetření, které proběhly v posledních cca 10 letech, využití, aktualizaci, ale také zásadní rozšíření jejich informací. Vzhledem k rozsahu takového průzkumu bylo nezbytné vytvořit vhodný filtr výběru subjektů, které do mapování spadají. Mnohé subjekty souvisí s oborem okrajově, nebo jsou interdisciplinární a mají přesah do souvisejících oborů a odvětví (pedagogika, mediální studia, filmová věda, kulturální studia).

Metoda výběru subjektů do oborové databáze a mapy tedy počítá se zahrnutím těch subjektů, kde je prokazatelný aspekt filmově-výchovné či filmově-osvětové složky v nejširším slova smyslu. Jedná se o průběžnou činnost, ale také o opakující se jednorázové aktivity. Mezi tyto subjekty patří mimo jiné také muzea, galerie, knihovny, Domy dětí a mládeže, online aktivity a portály. Vzhledem k omezenému rozsahu výzkumu do mapování nebudou zahrnuty osobnosti s životopisnými a bibliografickými údaji.

Sběr informací bude probíhat v několika vlnách v podobě online formuláře, který bude rozeslán na kontaktní databáze subjektů z předchozích výzkumů a na veřejně dostupné kontakty shromažďované oborovými organizacemi a institucemi.

Instituce v oblasti kultury a vzdělávání

Do výzkumu institucí budou zahrnuty instituce státní správy a samosprávy, které se vztahují k oboru filmové a audiovizuální výchovy. Jedná se o instituce, které se zabývají financováním, metodikou a didaktikou oboru a souvisejícími aktivitami, nebo které mají v popisu své činnosti aktivity v oblasti F/AV.

Filmově-výchovné organizace

Mezi filmově-výchovné organizace zařazené do průzkumu patří zapsané spolky, ústavy a jiné nestátní organizace a také obchodní společnosti, které se věnují filmové a audiovizuální výchově, pořádání aktivit zaměřených na hlubší seznámení s praxí a porozumění filmovému médiu a podporu filmové a audiovizuální gramotnosti. Základním zdrojem bude v tomto případě databáze Asociace pro filmovou/ audiovizuální výchovu (odkaz na Kdo je kdo).

Filmové festivaly, přehlídky a semináře

Průzkum v oblasti festivalů, přehlídek a seminářů bude zahrnovat takové akce, které nabízí filmový či audiovizuální program a obsah s jasně vymezeným výchovně-vzdělávacím aspektem směřovaným k dětem a mládeži. Jedná se o přehlídky postupové, přehlídky amatérské filmové tvorby nebo akce sloužící k osvětě v oblastech filmové tvorby, historie a teorie filmu či audiovize (včetně těch zaměřených na jiné audiovizuální formáty, například televizní tvorbu, vizuální kulturu, VR nebo VJing). Počítáme se spoluprací s nedávno vzniklou Asociací českých filmových festivalů.

Vysoké školy a univerzity (v oblasti filmu, pedagogiky, médií)

Mezi vysoké školy a univerzity vztahující se k filmové a audiovizuální výchově jsou zařazeny školy, které vzdělávají studenty v oblasti filmové tvorby ale i filmové, audiovizuální recepce a reflexe (filmová studia, filmové vědy) nebo obory úzce související (mediální a kulturální studia, studia vizuální kultury. Zařazeny budou jak státní vysoké školy, tak školy soukromé, a dále také vyšší odborné školy obou typů.

Střední školy, gymnázia a střední odborné školy

Mapování středních škol, středních odborných škol a gymnázií se zaměří především na ty typy škol, kde je ve výuce přítomna filmová a audiovizuální výchova jako samostatný předmět, případně kde Školní vzdělávací programy nabízejí témata související s filmovou tvorbou a výchovou. Zařazeny budou také školy, kde je F/AV přítomna jako volitelný předmět, případně mimoškolní zájmový filmový klub. Zařazeny budou také státní, soukromé a církevní školy zaměřené přímo na filmovou tvorbu nebo multimédia. Využity budou databáze MŠMT a dalších institucí.

Základní a základní umělecké školy

Základní školy a ZUŠ budou ve výběru zastoupeny těmi školami, které mají F/AV a multimediální tvorbu zařazenu ve školním vzdělávacím programu. F/AV může být vyučována jak prakticky, tak receptivně. U základních uměleckých škol se dále jedná také o školy, které využívají film (nejčastěji animovaný) jako součást výuky ve výtvarném oboru. Naopak, zařazeny nebudou školy, které film využívají pouze jako nástroj vzdělávání v jiných vzdělávacích oborech (dějepis, cizí jazyky apod.) bez další reflexe média filmu samotného. V případě základních a základních uměleckých škol budou využity databáze MŠMT a dalších institucí.

Pedagogové a lektoři (působící na volné noze)

Samostatnou oblast výzkumu budou tvořit profesionálové a experti, kteří působí jako nezávislí pedagogové či lektoři na volné noze. Může se jednat o osoby spolupracující s výše uvedenými typy škol, ale také lektory, kteří nabízejí programy pro školy či neziskové organizace nezávisle na jejich vzdělávacích programech. Může se jednat také o lektory spolupracující s filmovými festivaly a přehlídkami, experty v oblasti teorie F/AV apod.

Kina a filmové kluby

Do výběru mapování budou také zařazena kina, která nad rámec běžného programu nabízejí doprovodný program výukového charakteru v podobě filmového klubu, lektorských úvodů, workshopů pro děti a rodiče nebo školení a semináře pro učitele. Naopak zařazena nebudou kina, která “pouze” pořádají dětské a školní představení bez další přidané hodnoty. Primárně se výzkum zaměří na kina, která jsou součástí sítě Europa Cinemas, jež podporuje další práci s filmovým publikem (a u nichž se předpokládá rozšířená nabídka v rámci tzv. audience development). V případě oslovení kin budeme ke spolupráci oslovovat Asociaci provozovatelů kin a Asociaci českých filmových klubů.

Feedback