Obec jako pořadatel

Často bývá sama obec pořadatelem tanečních zábav, plesů, koncertů, výstav, divadelních představení (včetně ochotnických), festivalů, poutí, lidových slavností atd. Při všech takových příležitostech dochází k užití díla nebo práva chráněného zákonem č.121/2000 Sb., autorským zákonem. Např. autorského díla hudebního, literárního či divadelního nebo předmětů ochrany podle autorského zákona (např. práva výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, práva výkonných umělců k záznamu jejich výkonů atd.).

Pokud je obec sama pořadatelem nějaké události, kdy dochází k užití autorského díla, je zapotřebí plánované užití autorského díla předem dojednat s autorem (nositelem práv) nebo s tím, kdo zastupuje jeho práva (obvykle se jedná o některého z tzv. kolektivních správců, jejichž seznam je uveden v závěru tohoto materiálu).
Je nutno upozornit na skutečnost, že obec je uživatelem autorského díla (chráněného práva) i v případě, kdy si jako pořadatel objedná nějaký pořad (divadelní představení, předvedení hudebního díla či komponovaného pořadu apod.) u zprostředkovatelské agentury. A to i v případě, že v příslušné smlouvě je vyznačeno, že se agentura vyrovnala s kolektivním správcem a zaplatila poplatky za užití autorského díla.

S autorem či výkonným umělcem, který „živě“ předvádí (např. hudební dílo) může obec přímo uzavřít smlouvu o užití autorského díla (chráněného práva) v případě, že:

– se nejedná o užití povinně kolektivně spravovaných práv (jejich rozsah je vymezen v § 96 autorského zákona), tj. zejména
  zvukového a zvukově obrazového záznamu autorských děl či výkonů výkonných umělců ¨
– autor či výkonný umělec není zastupován kolektivním správcem podle individuální smlouvy
– autor (výkonný umělec) je nositelem autorských práv k předváděnému dílu
  (Pro ilustraci lze modelovat příklad. V obci je amatérský hudební soubor, který živě předvádí pouze taková hudební díla, jejichž
  autory jsou členové souboru. Členové hudební skupiny jsou tak zároveň autory i výkonnými umělci, nejsou při výkonu svých práv
  zastupováni (ani kolektivním správcem autorských práv
).
  I v tomto případě je však zapotřebí splnit podmínku stanovenou autorským zákonem (viz odst. 6 § 100) kolektivnímu správci 10  
  dní před konáním živé hudební produkce zaslat program produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl. Pokud tak obec (jako
  pořadatel či provozovatel produkce) neučiní, kolektivní správce vyměří poplatky za užití děl, neboť zákon ho opravňuje vycházet z
  domněnky, že na produkci jsou provozována díla autorů, které kolektivní správce zastupuje.

vybrané úpravy bezúplatné zákonné licence v zákoně č.121/2000 Sb.

Zákon č. 121/2000 sb. upravuje i tzv. bezúplatné zákonné licence, jejichž podrobnější uvedení je nad rámec tohoto stručného textu. V praxi obcí se zřejmě nejčastěji bude vyskytovat :
do práva autorského nezasahuje ten, kdo nevýdělečně (!!!) užije dílo při občanských a náboženských obřadech.
  (viz § 35, odst.1 AZ)
do práva autorského nezasahuje ten, kdo nevýdělečně (!!!) užije dílo při školních představeních, v nichž účinkují
  výlučně žáci, studenti nebo učitelé školy nebo školského či vzdělávacího zařízení. (viz § 35, odst.2 AZ)

Při jakékoliv pochybnosti je lépe kontaktovat příslušného kolektivního správce nebo vyhledat informace na jejich www stránkách. Kontakty připojujeme v Seznamu kolektivních správců práv.

PhDr.Alena Mockovčiaková
4. prosince 2006