NS F 2024 – propozice

NÁRODNÍ SOUTĚŽ FOTOGRAFIE 2024

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA, Svaz českých fotografů, z. s., a Vlastivědné muzeum v Olomouci ve spolupráci s Centrem uměleckých aktivit Hradec Králové a Domem dětí a mládeže Olomouc.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Posláním soutěže je konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také zajistit získávání vědomostí, rozvíjení zručnosti a umělecký růst jednotlivců a kolektivů prostřednictvím poznávání, realizace a prezentace umělecké tvorby v oblasti fotografie. V rámci vzdělávací části přispívá k zlepšování vizuální gramotnosti, citlivosti vnímání v oblasti umělecké tvorby i technického zpracování. Přispívá ke smysluplnému využívání volného času. Soutěž je určena dětem, mládeži a dospělým. Koná se každý rok.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

1. Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu.

2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované). Do soutěže je možné zasílat fotografie, které vznikly v letech 2022 až 2024 (kromě tématu „Ucelená kolekce“).

3. Soutěž je vyhlášena v těchto kategoriích:

 • J15 – junioři do 15 let,
 • J25 – junioři do 25 let,
 • A – autoři nad 25 let,
 • K – kolektivy.

     Soutěžící z nižších věkových kategorií mohou soutěžit i ve vyšších věkových kategoriích.

     Ve všech věkových kategoriích je možné soutěžit ve dvou skupinách a to:

 • samostatná fotografie (limit pro zaslání jsou 4 fotografie),
 • cykly a seriály (soutěžit je možné pouze jedním souborem, který obsahuje minimálně 3 a maximálně 7 fotografií obsahově a formálně jednotných).

     Znamená to, že je možné zaslat maximálně 4 fotografie a jeden soubor pro každé téma.

Témata pro jednotlivé kategorie:

J15: pro autory do 15 let – volné téma,

J25: pro autory do 25 let – Člověk, umění, divadlo, koncert, dokument, reportáž, street (kategorie zahrnuje snímky všeho živého – dokument, portrét, akt, zvířata, divadlo, koncert),

A1: pro autory nad 25 let – Člověk, umění divadlo, koncert, dokument, reportáž, street (kategorie zahrnuje snímky všeho živého – dokument, portrét, akt, zvířata, divadlo, koncert),

A2: pro autory nad 25 let – Prostor (architektura, městská krajina, přírodní krajina),

A3: pro autory nad 25 let – Život věcí kolem nás (zátiší a věci),

A4: pro autory nad 25 let – Experiment (ušlechtilé techniky i nové postprodukční technologie),

A5: pro autory nad 25 let – Ucelená kolekce – volné téma, povinná anotace max. 1 000 znaků, 8 až 15 fotografií, časově neomezeno (koncepčně ucelený soubor s výrazným autorským přínosem),

A6: pro autory nad 25 let – Krásy a strasti regionu Olomouc (fotografie zaznamenávající život, krajinu, architekturu a jiné zajímavosti olomouckého regionu,

K: pro kolektivy – společné téma v rámci kolektivu.

Kategorie J15, a J25, tedy kategorie soutěžících ve věku do 25 let, se od ostatních kategorií liší v tom, že je pro ně soutěž dvoukolová. V předkole je nutné zasílat barevné nebo černobílé fotografie elektronicky. Pro zaslání je nutné se přihlásit prostřednictvím webové stránky http://photo.nipos.cz. Ty z náhledů snímků, které určí k postupu minimálně čtyři členové poroty, případně rozhodnutí předsedy, postoupí do vlastní soutěže. Následně autoři budou informováni, které fotografie mají v „papírové podobě“ zaslat do soutěže. Zhotovené fotografie budou označeny podle podmínek, které platí pro ostatní kategorie soutěže (s výjimkou povinnosti uhradit poplatek 200,- Kč), a spolu s přihláškou budou zaslány na adresu: Vlastivědné muzeum v Olomouci, Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková, nám. Republiky 5, 779 00 Olomouc.

Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotnou velikost fotografií.

4. Do soutěže jsou přijímány fotografie velikosti minimálně 18 × 24 cm a maximálně 40 × 50 cm při zachování delší strany. Menší rozměr je povolen pouze v případě, že se jedná o kontaktní fotografie. Porota má možnost rozhodnout ve výjimečných případech i o přijetí fotografií jiných rozměrů.

5. Každá fotografie musí být čitelně označena na zadní straně

a) v pravém rohu dole:

 • názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem),
 • jménem a příjmením autora,
 • u kolektivů plným názvem klubu či skupiny,
 • adresou autora,
 • u kategorie J také věkem autora,

b) na zadní straně v levém horním rohu uvedením:

 • kategorie,

 • data (rok vzniku snímku).

V kategorii „Experiment“ je možné přihlásit jen jeden soubor, který může obsahovat maximálně 5 fotografií. Zároveň je třeba stručně popsat záměr autora. Pokud dílo vyžaduje vystavení v digitální podobě, autor není povinen odevzdat fotografie v papírové formě. Pokud dílo vyžaduje speciální zařízení, které umožňuje instalaci podle jeho autorského záměru, je třeba, aby autor spolu s dílem odevzdal i technické zařízení.

6. Autor zašle své soutěžní fotografie také v elektronické podobě přes portál www.uschovna.cz na emailovou adresu soutezfoto@vmo.cz, kde do zprávy uvede text: „NÁRODNÍ SOUTĚŽ FOTOGRAFIE“ a jméno autora, nebo přiloží k zásilce CD se soutěžními fotografiemi nadepsané jménem autora. Soubory s fotografiemi zasílanými elektronicky nebo na CD musí být pojmenovány ve formátu: KK_JJ_NN_PP.JPG, kde KK je kategorie, JJ je příjmení a jméno autora, NN je název fotografie a PP je pořadové číslo, pokud se jedná o sérii. Například: A1_Jan_Novák_Volnost_pohybu_02.JPG. Názvy fotografií musí být stejné na tisku, v přihlášce i v názvech souborů zasílaných elektronicky.

7. Soutěžní zásilka pro všechny kategorie musí obsahovat přihlášku. Účastnický poplatek ve výši 200 Kč zašle autor na bankovní účet číslo: 2301851828/2010, variabilní symbol 2024, a do zprávy pro příjemce uvede zkratku NSF a jméno soutěžícího autora. Zásilky bez řádně vyplněné přihlášky nebo bez uhrazení účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně ve Vlastivědném muzeu Olomouc.

Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.

Přihlášku spolu s fotografiemi zašlete na adresu: Vlastivědné muzeum v Olomouci, Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková, nám. Republiky 5, 779 00 Olomouc.

8. Obálka musí být označena symbolem NSF.

9. Fotografie nesplňující podmínky uvedené v předchozích bodech nebudou do soutěže přijaty.

10. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže ve Vlastivědném muzeu v Olomouci a následně budou součástí následných repríz výstavy včetně výstavy na Slovensku. O této skutečnosti budou autoři informováni. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2025.

11. Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky, případně redukovat počty fotografií v seriálu.

12. Oceněné fotografie budou předány do Sbírky SČF se zachováním autorských práv.

13. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagační účely, a to i v budoucnu, bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.

III. HODNOCENÍ

Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

Ve všech kategoriích (s výjimkou tématu A5 a K) porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech.

V kategorii K porota ocení vítězný kolektiv finanční částkou 5 000,- Kč.

Dále může udělit maximálně tři čestná uznání v každé kategorii.

Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a na doprovodném CD.

Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována další ocenění.

Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, věcné ceny sponzorů soutěže.

IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE

Vyhlášení soutěže1. srpna 2023
Zahájení přijmu fotografií pro předkolo20. září 2023
Jmenování porotydo 1. listopadu 2023
Příjem fotografií předkolo v kategorii J15 a J25 (uzávěrka předkola)do 15. ledna 2024
Hodnocení poroty předkola a sdělení informace o postupu31. ledna 2024
příjem fotografií „na papíře“do 29. února 2024
Hodnocení porotydo 21. března 2024
Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy17.–18. května 2024
Trvání výstavy18. 5. – 23. 6. 2024
Derniéra výstavy a společné akce s festivalem „Olomouc žije“22. 5. – 23. 6. 2024

Soutěžící přihlášením se do soutěže prohlašuje, že bere na vědomí:

 • že jeho soutěžní dílo má vypořádána všechna práva a nezasahuje do práv a právem chráněných zájmů třetích osob,
 • že přihlášením do soutěže uděluje pořadatelům soutěže bezplatný souhlas na použití soutěžních děl ve smyslu autorského zákona, a to zejména na zhotovení rozmnoženin díla, zařazením díla do databáze a uvedení díla na veřejnosti v rámci realizace aktivit, na účely šíření osvětové činnosti v působnosti organizátorů,
 • že souhlasí s použitím své podobizny pro propagační účely, že vyhotovením nebo použitím fotodokumentace nebo videodokumentace z průběhu setkání ve spojitosti se soutěží nebo jinými průvodními setkáními žádným způsobem nezasahuje do práv soutěžícího na ochranu osobnosti.
 • že obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více informací o ochraně osobních údajů v rámci činnosti NIPOS naleznete pod odkazem: www.nipos.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, e-mail: sedlacek@nipos.cz, www.nipos.cz

Svaz českých fotografů, e-mail: scf@scf.cz, www.scf.cz, www.fotonarodni.cz

Vlastivědné muzeum v Olomouci, Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková e-mail sinkovska@vmo.cz, tel.: 585 515 127

Zpracoval Milan Sedláček
NIPOS-ARTAMA, červenec 2023

PŘIHLÁŠKA