NF NKST 2016

Ohlédnutí  za festivalovými koncerty Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles 2016

Z pověření  a za finanční podpory Ministerstva kultury pořádalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha (NIPOS) –  útvar ARTAMA  Národní festival neprofesionálních komorních symfonických těles 2016. Tento festival má bohatou tradici. Letos jsme již pořádali 26. ročník. V místech konání festivalových koncertů se nám spolu s institucemi a organizacemi podařilo sdružit síly a finanční prostředky řady subjektů od záštity krajských a městských úřadů, kulturních institucí či organizací regionu až po organizátory jiných hudebních akcí včetně sponzorů na jeho realizaci. Nad celým festivalem převzal záštitu ministr kultury Mgr. Daniel Herman.               

V souladu s koncepcí 26. ročníku NF se uskutečnilo 9 koncertů v 6 městech ČR rozložených do 5ti etap za podpory a někde i za účasti představitelů místních orgánů a kulturních zařízení, kteří koncerty dokonce slavnostně zahajovali. Jejich účast zvýraznila význam festivalových koncertů pro rozvoj hudebnosti v jejich městech a obcích a iniciovala další rozvoj a úlohu místních hudebních škol pro další uplatnění hudebních zájmů absolventů těchto škol.
Odborná rada pro komorní a symfonickou hudbu (KSH), která dramaturgii festivalu připravuje, se zaměřila na díla jubilujících autorů. Neopomíjela však skladby soudobých českých tvůrců.  Festivalu se zúčastnilo 23 souborů (10 komorních orchestrů, 2 malá tělesa, varhany, 7 flétnových souborů, 2 pěvecké sbory a 1 symfonický orchestr). Celkem se tohoto ročníku zúčastnilo 403 muzikantů.

Zahajovací etapa se uskutečnila v Severočeském divadle v Ústí nad Labem a  byla věnována Bendovu komornímu orchestru (BKO), který v letošním roce slavil 60. výročí svého založení. Spoluorganizátorem bylo Kulturní středisko města Ústí nad Labem.
Koncert zahájil Michal Vodák, organizační pracovník Bendova KO spolu s ing. Josefem Vojtíškem, členem hostujícího Emauzského sboru a orchestru Praha (ESO – dirigent Tomáš Čechal).  Ve svém uvítacím proslovu přiblížili obecenstvu důvody i okolnosti konání NF NKST 2016, zdůraznili mnoholetou činnost BKO v Ústí n.L. a jeho okolí, zavzpomínali na zakladatele BKO a jeho bývalé členy.
Program odpovídal slavnostní příležitosti. Na koncertu zazněly skladby Josefa Fialy, Johanna Christiana Bacha a Jakuba Jana Ryby. Josef Vojtíšek velice poutavě pronesl několik slov o každém skladateli a jeho skladbách, které byly na programu. Osobně se koncertu zúčastnil ředitel MěKS Ústí n. L. Dostál s manželkou.

2.etapa  Národního festivalu byla rozložena do dvou dnů 4.–5. 6. 2016.  Spoluorganizátorem 2. etapy NF byl  Komorní orchestr Arthura Nikische Brankovice ( ing.Jan Sáraz). Na této etapě natáčela rozhovory s uměleckými vedoucími všech účinkujících souborů pro pravidelný pořad Slovo o hudbě redaktorka Českého rozhlasu Alena Michálková.
Sobotní koncert se konal mimořádně v aule Gymnazia Bučovice, protože na zámku tentokrát probíhala jiná akce. Koncertu se opět osobně zúčastnil starosta města Bučovice MUDr. Radovan Válek s manželkou, ve kterém má NF stále velkou podporu.  Na jeho návrh byl tento festivalový  koncert  věnován Dr. Miloslavovi Klementovi, který pro město Bučovice na kulturním poli vykonal záslužný kus práce  (zemřel 30. 4. 2016 ).
Koncert zahájil Smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského z Bystřice nad Pernštejnem (um. ved. Lenka Macháčková). Poté se představil Komorní orchestr Kopřivnice (um. ved. Petr Lichnovský) a závěr patřil Komornímu orchestru Arthura Nikishe (um. ved. Jan Sáraz). 
Nedělní koncert
proběhl v Kulturním domě v Letovicích, kde se etapa Národního festivalu konala poprvé. Na návrh ředitele Městského kulturního střediska byl pozván k účasti místní Komorní smyčcový soubor ZUŠ Letovice (um. ved. Libor Suchý), který přitáhl ve velké míře místní obecenstvo. Soubor, který tvořily děti ve věku 8 – 13 let, byl ukázkou líhně muzikantů proti vyspělým hráčům Klarinetového kvarteta Presto Zlín, které tvoří vysokoškoláci nebo Sláčikového orchestru při ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne ze Slovenské republiky, vítěze loňské soutěžní přehlídky orchestrů Divertimento Musicale v Rimavské Sobotě.

Spoluorganizátorem 3. etapy Národního festivalu, která byla pojata jako XVII. Svatováclavský koncert,  byl  Kruh přátel umění Evangelisty sv. Marka, ve Stěžerách (Oldřich Miška). Akci podpořila  Římsko-katolická farnost Hradec Králové obec Stěžery. Koncertu se osobně zúčastnila starostka ing. Dagmar Smetiprachová, náměstkyně primátora  pro školství, zdravotnictví a sociální věci statutárního města Hradec Králové  ing. Anna Maclová a duchovní správce kanovník, farář ing. Zdeněk Novák.
Pan Miška, předseda KPU, přivítal přítomné, vzácné hosty i účinkující. Informoval obecenstvo o dopoledním svěcení nového zvonu pro kostel, který provedl duchovní správce kostela římsko-katolické farnosti Hradec Králové – Pražské Předměstí.
Zvon – sv. Václav – nechal ulít Kruh přátel umění evangelisty sv. Marka u zvonaře Michala Votruby z Myslkovic u Soběslavi s výzdobou původního zvonu z roku 1723. Spodní průměr zvonu 79,5 cm, hmotnost 343 kg, nárazový tón zvýšené C2.
Průvodní slovo slavnostní akce patřilo  MgA. Magdaleně Bílkové Tůmové (místopředsedkyni KPU) a um. vedoucí flétnového souboru SYRINX. 
Koncert zahájil akordeonový kvartet Pražské barokní harmoniky. Po něm nastoupil pěvecký sbor Smetana z Hradce Králové (sbm. Jan Jiráček). Na závěr Svatováclavského koncertu si všichni společně zazpívali Svatováclavského chorálu za doprovodu varhan.
Slavnostní koncert se opět vydařil. Kostel byl plně obsazen, obecenstvo vzdalo hold účinkujícím symbolickým aplausem ve stoje. Důstojné prostředí kostela umocnilo slavnostní atmosféru celého koncertu.

4. etapa, pojatá jako Setkání flétnových souborů, byla opět rozložena do dvou dnů (24.–25. 2016) a konala se v Boskovicích. Spoluorganizátorem  byl  Komorní orchestr Arthura Nikische Brankovice ( ing.Jan Sáraz). Akci podpořilo Město Boskovice, cestovní agentura Régio, |Luža-Láníček, spol. s r. o., MIK, KOKR Brankovice, Stavebniny Po.Ho.Da. Bučovice.
Paní Alena Michálková Maršíková, redaktorka z Českého rozhlasu, natáčela rozhovory s uměleckými vedoucími všech účinkujících souborů pro pravidelný pořad stanice Vltava „Slovo o hudbě“.
Sobotní koncerty se konaly současně na zámku a v Synagoze v židovské čtvrti  v Boskovicích. Nedělní promenádní koncerty probíhaly na náměstí města Boskovice.
Večer po koncertech se uskutečnilo setkání uměleckých vedoucích jednotlivých souborů na radnici. Všichni se pochvalně vyslovili k organizaci celé akce, kvitovali možnost porovnání výkonů mladších hráčů s vyspělými a docenili tuto skutečnost pro svou další pedagogickou práci. Děti mohly na vlastní oči vidět a slyšet zkušené a vyspělé hráče a získat tak představu, kam by se mohlo ubírat jejich další hudební studium.

Poslední pátá etapa se konala v Praze v Národním muzeu – Českém muzeu hudby, (Karmelitská 2) 25. 10. 2016. Spolupořadatelem byla o.p.s.  PORTEDO (MgA. Robert Mimra), partnerem Národní muzeum – ČMH.
Na závěrečném koncertu vystoupily školní a neprofesionální soubory Musica quinta essentia, Komorní orchestr Jaroslava Kociana Česká Třebová a dva soubory Gymnázia a Hudební školy hl.m.Prahy (dirigent Cigler).
Na závěr každého koncertu byl proveden rozborový seminář k prováděným skladbám s případným doporučením pro další činnost orchestrů. Instruktáž vedli členové odborné rady pro neprofesionální komorní a symfonickou hudbu při NIPOS-ARTAMA: MgA. Magdalena Bílková Tůmová, prof. Jiří Portych, prof. Ivan Štraus. Ve svých hodnoceních měli nejen připomínky a cenné rady, ale i chválu a uznání. Většina účinkujících souborů dodržela dramaturgický plán a zařadila i skladby současných autorů.
Jednotlivé koncerty nahrával doc. Tomáš Zikmund pro potřeby NIPOS a účinkujících. Pořízené CD z koncertů slouží účinkujícím jako studijní materiál. Nahrávky budou nabídnuty i  redaktorce  Českého rozhlasu Aleně Michálkové Maršíkové k odvysílání v tematickém pořadu Slovo o hudbě, která na dvou etapách natáčela rozhovory s uměleckými vedoucími jednotlivých souborů.

Skončil 26. ročník Národního festivalu NKST 2016. Plně potvrdil životnost stávající koncepce a její přínos ke kulturnímu životu v místech konání festivalových koncertů, a také podnětnost pro zkvalitňování interpretace zúčastněných těles. Mnohým účastníkům ukázal možnosti různého nástrojového seskupení i využití, potvrdil, že lidská touha, odhodlání, entuziasmus a výdrž překoná překážky…Doufám, že poznatky z průběhu realizovaných etap budou inspirativní pro přípravu tematické osy Národního festivalu v roce 2017.
|Příští rok bude NIPOS-ARTAMA organizovat již 27. ročník Národního festivalu NKST.  I přes avizovaný nedostatek finančních prostředků je koncepce festivalu i jeho dramaturgie hotova, připravena ke schválení Odbornou radou pro KSH. Organizace festivalových koncertů jednotlivými pořadateli bude stvrzena Dohodami o spolupráci s NIPOS-ARTAMA.

Zahajovací etapa, rozložená do dvou dnů,  je plánována do Kláštera a Kulturního domu v Příboru.  Na organizaci akce se  bude s námi podílet komorní orchestr Kopřivnice (Libuše Volná). Spolupořadatelem 2. etapy NF bude Komorní orchestr Arthura Nikische (bývalý Kyjovský komorní orchestr). Etapa bude rozložena také do dvou dnů, v sobotu se bude koncert konat na zámku Bučovice a v neděli na zámku ve Slavkově.   V  kostele sv. Marka ve Stěžerách se uskuteční již XVIII. benefiční Svatováclavský koncert, který bude zařazen jako 3. etapa NF. Spolupořadatelem bude opět KPU Stěžery (Oldřich Miška, MgA. Magdalena Bílková Tůmová). Kulturní středisko Ústí n.L. si vezme na starost 4. etapu – koncert, který bude součástí koncertní sezóny umělecké agentury ARTEP (Roman Dietz) na zámku Trmice.  5. etapy se ujme IMPULZ – centrum podpory uměleckých aktivit Hradec Králové (Jaroslava Vydarená).Touto etapou se uzavře Národní festival 2017.

Zpracovala Soňa Hanzalová,
NIPOS-ARTAMA, 2. listopadu 2016