NF NKST 2015

Ohlédnutí za festivalovými koncerty NÁRODNÍHO FESTIVALU  NKST 2015

Z pověření  a za finanční podpory Ministerstva kultury pořádalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha ( NIPOS) –  útvar ARTAMA  Národní festival neprofesionálních komorních symfonických těles 2015.   Tento festival má bohatou tradici. Letos jsme již pořádali 25. ročník. V místech konání festivalových koncertů se nám spolu s institucemi a organizacemi podařilo sdružit síly a finanční prostředky řady subjektů od záštity krajských a městských úřadů, kulturních institucí či organizací regionu až po organizátory jiných hudebních akcí včetně sponzorů na jeho realizaci.

Letošní festival se realizoval v 5 etapách, odeznělo 6 koncertů v 6 městech: Bučovicích, Křtinách,  Trmicích, ve Stěžerách u Hradce Králové a ČMH, Karmelitská 2, Praha l. Dramaturgie Národního festivalu 2015 obsahovala díla klasických českých i světových autorů, neopomněla však ani skladby soudobých českých tvůrců. Na  festivalových koncertech účinkovalo 20 hudebních těles (5 komorních, 12 flétnových souborů, 3 malá)  5x sólo, celkem 278 účinkujících hudebníků a zúčastnilo se 885 posluchačů.

Odborná rada pro komorní a symfonickou hudbu (KSH), která dramaturgii festivalu připravuje, se zaměřila na díla jubilujících autorů, na 125. výročí narození B.Martinů. Neopomíjela však skladby soudobých českých tvůrců.

1. etapa se byla rozložena do dvou koncertů. Sobotní koncert (30.5.2015) se konal v zámku Bučovice, kde si naše koncerty již vytvořily určitou tradici a navštěvuje  je  již stálé obecenstvo.  Koncertu se opět osobně zúčastnil starosta města Bučovice MUDr. Radovan Válek s manželkou. V jeho osobě máme velkou podporu naší akce.
Koncert zahájilo Šporkovo trio z Lysé n. Labem Poté se představil smyčcový soubor Musica Quinta Essentia z Prahy (dirigent Václav Kadlec)  a závěr patřil spolupořadatelskému Kyjovskému komornímu orchestru (um. ved. Jan Sáraz).
Nedělní koncert proběhl na zámku Křtiny, kde jsme se představili poprvé. Starosta Městyse Křtiny František Novotný nám vyšel vstříc po organizační i po finanční stránce. Současně ve Křtinách probíhala pouť a náš koncert se stal  jejím přirozeným byť neplánovaným vyvrcholením.
Kytarové Quintetto con mandolino z Prahy, perfektní jako vždy,  se mj. representovalo skladbou Vlasty Bachtíkové,  která ji pro QCM speciálně napsala, dále nastoupil Kyjovský komorní orchestr, který již druhým rokem řeší generační problém. Nutno podotknout, že v orchestru se objevila řada nových mladých členů, jejichž hra je na velmi dobré úrovni. Velmi vtipně opět působila jejich závěrečná skladba Plink, plank, plunk.  Na závěr koncertu se představila komorní skupina Litomyšlského symfonického orchestru s novým mladým a talentovaným dirigentem Davidem Lukášem, který své nadšení a energii přenášel na orchestr. Jejich vystoupení  bylo krásnou tečkou za koncertem a prakticky i za celou zahajovací etapou.

2. etapa: Spoluorganizátorem této etapy byla Umělecká agentura ARTEP, jmenovitě Roman Dietz a Kulturní středisko města Ústí nad Labem (řed. Ivan Dostál a Marcela Bořutová).  
Tato etapa se konala pod záštitou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky. Koncert natáčel Pavel Petřík, bývalý pracovník Českého rozhlasu pro potřeby NIPOS-ARTAMA.
Jednou za dva roky nám ředitel umělecké agentury ARTEP umožní zařadit  jednu etapu Národního festivalu do koncertní sezóny zámku Trmice. Tato úspěšná spolupráce trvá jako bienále již 16 let.
Účast na koncertu na poslední chvíli pro úraz odřeklo Quintetto con mandolino Praha . Na zbylé dva účinkující soubory připadl úkol prodloužit a rozšířit svůj program.  Profesor Ivan Štraus (housle)  a jeho dcera Michaela Štrausová (housle) přiblížili obecenstvu  mluveným slovem každou skladbu i skladatele rozšířeného programu první části koncertu. (125. výročí B. Martinů, 350. výročí J. S. Bacha, 90. výročí narození skladatele Jindřicha Felda). Druhá polovina koncertu už probíhala podle plánovaného programu.
Koncert se i přes neúčast kytarového souboru povedl. Výkony muzikantů se vyrovnaly profesionálům. To ocenilo (v Trmicích náročné a vyspělé) obecenstvo dlouhým a bouřlivým potleskem. Sál byl plný, atmosféra slavnostní a přátelská.

3. etapa se konalaneděli 27. 9. 2015 v kostele sv. Marka ve Stěžerách a byla pojatá jako XVI. Svatováclavský koncert. Kruh přátel umění sv. Marka ve Stěžerách (předseda Oldřich Miška, místopředsedkyně Magdalena Tůmová Bílková) je již 16 let naším spoluorganizátorem této podzimní akce. Finančně ji, mimo MK, podpořila obec Stěžery. Akce se osobně zúčastnila starostka obce Stěžery Ing. Dagmar Smetiprachová,  náměstkyně primátora  pro školství, zdravotnictví a sociální věci statutárního města Hradec Králové  ing. Anna Maclová a duchovní správce kanovník ing. Zdeněk Novák.
Záštitu nad koncertem převzala Římsko-katolická farnost Hradec Králové – Pražské Předměstí a starostka obce Stěžery. Výtěžek z tohoto benefičního koncertu byl opět věnován ve prospěch nových zvonů pro kostel sv. Marka. Koncert natáčel doc. Tomáš Zikmund.
Úvodním slovem velmi citlivě a vkusně provázela MgA. Magdalena Bílková Tůmová. Koncert zahájil Jaroslav Hartl (varhany) Toccatou C dur B. M. Černohorského. Po něm nastoupil  flétnový soubor SYRINX  Praha (um. ved. Magdalena Bílková Tůmová). Tento soubor sice už ve Stěžerách účinkoval, ale tentokrát v úplně novém omlazeném obsazení. Koncert pokračoval vystoupením klarinetového kvarteta ZUŠ Zlín (um. ved.  Jan Slavík), které vystřídali Lanškrounští pištci (um. ved. Marta Obrová). Děti vystoupily ve stylizovaných barevných barokních úborech,  získaly si obecenstvo nejen svou  bezprostředností,  ale i dovedností a ukázněností. Na závěr Svatováclavského koncertu zazněl společný zpěv Svatováclavského chorálu za doprovodu varhan.
Svatováclavský koncert se opět vydařil. Kostel byl plně obsazen, obecenstvo vzdalo hold účinkujícím symbolickým aplausem ve stoje. Důstojné prostředí kostela umocnilo slavnostní atmosféru celého koncertu.

4. etapa – Spolupořadatelem 4. etapy Národního festivalu 2015, věnované 125. výročí narození Bohuslava Martinů, byl  Piccolo coro&Piccola orchestra  Praha (MgA. Marek Valášek). Koncert finančně podpořila Nadace Bohuslava Martinů (Václav Riedlbauch), partnerem bylo Národní muzeum – České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1 (pí Löblová, Zámečníková).
Koncertu se osobně zúčastnila ředitelka NIPOS Mgr. Lenka Lázňovská, vedoucí ARTAMA ing. Pavlína Čermáková,  předseda Nadace Bohuslava Martinů (NBM) Václav Riedlbauch, prof. Doc.  Dobrodinský (90. narozeniny).
Zvláštní poděkování patří jmenovitě MgA. Marku Valáškovi za výběr programu a nastudování všech skladeb. Fundované a výstižné průvodní slovo patřilo prof. Ivanovi Štrausovi. Velice zajímavě a přehledně přiblížil klíčové momenty života B. Martinů a velmi výstižně charakterizoval současnou dobu, možná rizika a nejistotu, ve které žijeme. Až z toho člověka mrazí…
Koncert zahájilo vystoupení pěveckého sboru Piccolo coro  skladbou Jana Nováka Exercitia mythologica (Mytologická cvičení). Autorem básnických předloh byl sám skladatel. Následovala kantáta pro sóla, smíšený sbor a instrumentální doprovod  Legenda z dýmu bramborové nati od B. Martinů. Závěrečnou skladbou večera byl Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány také od B. Martinů. (Představily se Komorní orchestr Piccola orchestra a Smyčcový komorní orchestr  bez dirigenta Collegium Paedagogicum). Všechny přednesené skladby nastudoval a dirigoval sbormistr a dirigent Marek Valášek. Precizní provedení velice obtížných skladeb odměnilo obecenstvo zaslouženým aplausem. Tuto skutečnost vyjádřil a ocenil i vzácný host doc. Dobrodinský, který nešetřil slovy uznání a obdivu, když přijímal gratulaci od dirigenta Marka Valáška a kolegů z pedagogické fakulty ke svým 90. narozeninám. Pan Marek Valášek poděkoval NIPOS-ARTAMA a ocenil záslužnou práci, kterou pro oblast amatérského umění tato organizace dělá a poskytuje.
Slavnostní večer k poctě 125.výročí narození Bohuslava Martinů se vydařil. Sál byl plně obsazen, obecenstvo vzdalo hold účinkujícím symbolickým aplausem ve stoje. Důstojné prostředí sálu Českého muzea hudby umocnilo slavnostní atmosféru celého koncertu.

Závěrečný koncert (pátá etapa) se konal 30. 11. 2015 v sále Filharmonie v Hradci Králové. Spolupořadatelem je IMPUS Hradec Králové. Na koncertu se představil KO UHK (Jaromír Křováček), NOFI (Novoměstská filharmonie – Jaroslav Rybáček) a KO Jaroslava Kociana Česká Třebová ( MgA. Bohuslav Mimra).
Koncert zahájil Komorní orchestr Jaroslava Kociana z České Třebové v čele s dirigentem Bohuslavem Mimrou, který přednesl skladby klasického repertoáru. Poté se představila Novoměstská filharmonie z Nového Města n. Metují se sólistou Matějem Dostálem – housle (dirigent Jaroslav Rybáček). Oba orchestry sklidily nadšený potlesk plného sálu.
Po přestávce nastoupil Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové se sólistou na violoncello Štěpánem Křováčkem (dirigent Jaromír Křováček). Přednesl skladbu G.Faurého Elegie pro violoncello a orchestr op. 24  a současného skladatele Milana Svobody Suita z baletu Mauglí, která strhla obecenstvo k ovacím. Nejprve nastoupil komorní orchestr v počtu 23 hráčů, ale během druhé skladby, která má 9 částí, nastupovali další muzikanti s dechovými a bicími nástroji tak, že v závěru bylo na jevišti přes 50 muzikantů!!! Jeho vystoupení bylo krásnou tečkou za koncertem a prakticky i za celým Národním festivalem neprofesionálních komorních a symfonických těles 2015.

Na závěr každého koncertu byl proveden rozborový seminář k prováděným skladbám s případným doporučením pro další činnost orchestrů. Instruktáž vedli členové odborné rady pro neprofesionální komorní a symfonickou hudbu při NIPOS-ARTAMA. Poznatky z koncertů budou podkladem pro jednání této rady, zejména pro náměty na vzdělávací aktivity oboru, dramaturgická doporučení apod. Rozložení festivalových akcí do více etap a míst se opět osvědčilo a potvrdilo předpoklad, že takové rozmístění napomáhá většímu společenskému uplatnění komorních těles i orchestrů.
Jednotlivé koncerty nahrával doc. Tomáš Zikmund pro potřeby NIPOS a účinkujících. Pořízené CD z koncertů slouží účinkujícím jako studijní materiál.

Závěrem je třeba zdůraznit, že letošní ročník NF plně potvrdil životnost stávající koncepce a její přínos ke kulturnímu životu v místech konání festivalových koncertů, a také podnětnost pro zkvalitňování interpretace zúčastněných těles. Většina účinkujících souborů dodržela dramaturgický plán, uvedla i skladby současných autorů.
V roce 2016 bude NIPOS-ARTAMA organizovat již 26. ročník Národního festivalu NKST.  I přes avizovaný nedostatek finančních prostředků je koncepce festivalu i jeho dramaturgie hotova, připravena ke schválení Odbornou radou pro KSH. Organizace festivalových koncertů jednotlivými pořadateli bude stvrzena Dohodami o spolupráci s NIPOS-ARTAMA.

Zahajovací koncert je plánován do Ústí nad Labem – Divadlo opery a baletu. Spolupořadatelem bude Kulturní středisko Ústí n. Labem řed. Ivan Dostál. Spolupořadatelem 2.etapy NF bude Komorní orchestr Arthura Nikische (bývalý Kyjovský komorní orchestr). Etapa bude rozložena do dvou dnů, v sobotu se bude koncert konat v zámku Bučovice a v neděli v Letovicích.  V  kostele sv. Marka ve Stěžerách se uskuteční již XVII. benefiční Svatováclavský koncert, který bude zařazen jako 3. etapa NF. Spolupořadatelem bude opět KPU Stěžery (Oldřich Miška, MgA. Magdalena Bílková Tůmová). Komorní orchestr Arthura Nikische (ing. Jan Sáraz) si vezme na starost 4.etapu – Setkání flétnových souborů v Boskovicích – 12. bienále.  5. etapy se ujme PORTEDO o. p. s.,  coro. Touto etapou se uzavře Národní festival 2016.

Zpracovala Soňa Hanzalová,
NIPOS-ARTAMA, 15.listopad 2015