NF NKST 2014

Ohlédnutí za festivalovými koncerty Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles 2014

Z pověření  a za finanční podpory Ministerstva kultury pořádalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha (NIPOS) –  útvar ARTAMA  Národní festival neprofesionálních komorních symfonických těles 2014.   Tento festival má bohatou tradici. Letos jsme již pořádali 24. ročník. V místech konání festivalových koncertů se nám spolu s institucemi a organizacemi podařilo sdružit síly a finanční prostředky řady subjektů od záštity krajských a městských úřadů, kulturních institucí či organizací regionu až po organizátory jiných hudebních akcí včetně sponzorů na jeho realizaci.
V souladu s koncepcí 24. ročníku NF se uskutečnilo 9 koncertů v 6 městech ČR rozložených do 5ti etap za podpory a někde i za účasti představitelů místních orgánů a kulturních zařízení, kteří koncerty dokonce slavnostně zahajovali. Během 6 koncertů  účinkovalo 20 hudebních těles (5 komorních, 12 flétnových souborů, 3 malá)  5x sólo, což představuje celkem 278 účinkujících hudebníků, kteří hráli pro 885 posluchačů.
1.etapa se konala 25.4.2014 v obřadní síni W. Churchilla v Ústí nad Labem. Spolupořadatelem bylo Kulturní středisko města Ústí nad Labem, jmenovitě Mgr. Miloslav Kucer – ředitel DK se svým týmem (ref. Marcela Bořutová).
První polovina koncertu patřila flétnovému souboru SYRINX Praha (um. ved. MgA. Magdalena Bílková Tůmová.) Velmi vtipně a zajímavě slovem přiblížila obecenstvu jednotlivé skladby programu. Ve druhé polovině koncertu vystoupil smyčcový soubor Musica Quinta Essentia Praha (dirigent Josef Kadlec). Program obou těles byl složen ze skladeb českých autorů na počest Roku české hudby.
Spoluorganizátorem 2. etapy byl Mladoboleslavský komorní orchestr, jmenovitě paní Dana Kuchaříková,  jednatelka a členka orchestru se svým týmem.  Akci podpořila společnost Kultura města Mladá Boleslav – Kruh přátel hudby, Nadace OSA, Středočeský kraj a město Mladá Boleslav.
Etapa byla pojata jako Slavnostní koncert k 50. výročí založení Mladoboleslavského komorního orchestru. Zakladatelem a dirigentem orchestru byl po dobu prvních 40 let existence orchestru Josef Novák. Před 10 lety se ujal vedení orchestru jeho syn Jiří Novák. Slavnostní koncert tentokrát jako host dirigoval skladatel Marko Ivanovič.
Úvodní slovem velmi citlivě a vkusně provázela Jolana Voldánová. Zdůraznila zařazení koncertu do Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby a výběr programu s ohledem na Rok české hudby, vyzdvihla převzetí záštity ministra kultury Mgr. Daniela Hermana a MUDr. Raduana Nwelatiho, primátora města. Neopomněla připomenout finanční podporu Ministerstva kultury.
V první polovině koncertu vystoupili s orchestrem houslový virtuos Václav Hudeček, dále Jitka Nováková (housle) a Libor Vilímec (housle). Druhá polovina patřila orchestru. Na koncertu zazněly skladby J.S.Bacha, W.A.Mozarta, L.Janáčka a F.Schuberta.
3.etapa byla rozložena do dvou koncertů: 31.5.2014 (so) Památník Alfonse Muchy v Ivančicích a 1.6.2014(ne) Bučovice-zámek. Spoluorganizátorem této etapy byl Kyjovský komorní orchestr. Jmenovitě ing. Jan Sáraz – um. vedoucí Kyjovského komorního orchestru se svým týmem.  Finančně akci, mimo Nadaci OSA a MK, podpořilo Město Bučovice,  Správa zámku Bučovice, Stavebniny Po.Ho.Da Bučovice a ing. Milan Konečný – M.I.K. dřevěné hračky.
Sobotní koncert se konal v raně renesanční nárožní budově, kde se nachází Památník Alfonse Muchy a současně Muzeum Vladimíra Menšíka. Zahájení koncertu patřilo dvěma flétnovým souborům ZUŠ A.Muchy Ivančice, která letos slaví 65. výročí své existence. Dále se představilo kvarteto ZUŠ Zlín pod pedagogickým vedením MgA. Jana Slavíka. Program Kyjovského komorního orchestru byl tentokrát velmi dobře zvolen. Mladí hráči dospívají a jejich hudební úroveň stoupá. Velmi vtipně působila závěrečná skladba Plink, plank, plunk.
Dramaturgickým vrcholem koncertu byl komorní orchestr P.J.Vejvanovského z Nového Jičína. Uměleckou vedoucí je Anežka Michálková, která svou energií (72 let) a muzikantským entuziasmem strhla nejen orchestr, ale i obecenstvo.
Nedělní koncerty Národního festivalu na zámku Bučovice si již vytvořily určitou tradici a přitahují tak pravidelně stálé obecenstvo. Koncertu se osobně zúčastnil starosta města Bučovic MUDr. Radovan Válek. Koncert zahájil soubor Flautae ululatae z Třebíče. Jeho dlouholetý umělecký vedoucí  Bohumil Budín předal vedení svému žáku Radku Vejmelkovi. Jeho nesporný talent se projevuje nejen skvělou hrou na zobcové flétny, fujaru, saxofon nebo klavír, ale v nemalé míře i v kompozičním umění. Jeho skladby jsou pevnou a neodmyslitelnou součástí repertoáru Flautae ululatae, což činí tento soubor jedinečným.
Komorní smyčcový orchestr Piccola orchestra z Prahy není žádným nováčkem na NF. Jeho umělecký vedoucí Marek Valášek tentokrát vybral a několika slovy přiblížil Studii pro smyčcový orchestr Pavla Haase (bratra herce Hugo Haase) a skladbu Jana Nováka, žáka B. Martinů, Odarum concentus., kterou zkomponoval přímo v Terezínském ghettu.  Provedení této skladby jen potvrdilo vysokou úroveň tohoto orchestru a bylo krásnou tečkou za koncertem a prakticky i za celou třetí etapou.
4.etapa se konalaneděli 28.9.2014 v kostele sv. Marka ve Stěžerách a byla pojatá jako XV. Svatováclavský koncert. Kruh přátel umění sv. Marka ve Stěžerách (předseda Oldřich Miška, místopředsedkyně Magdalena Tůmová Bílková) je již 15 let spoluorganizátorem této podzimní akce. Finančně ji,  mimo OSA – Ochranný svaz autorů a MK, podpořila obec Stěžery. Akce se osobně zúčastnila starostka obce Stěžery Ing. Dagmar Smetiprachová.
Záštitu nad koncertem převzala Římsko-katolická farnost Hradec Králové –Pražské Předměstí a starostka obce Stěžery. Výtěžek z tohoto benefičního koncertu byl opět věnován ve prospěch nových zvonů pro kostel sv. Marka.
Do programu koncertu bylo zakomponováno udělení Ceny ministerstva kultury ČR za rok 2013 za hudební aktivity paní Evě Štrausové. Cenu předala ředitelka odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury PhDr. Zuzana Malcová spolu s jejím zástupcem PhDr. Václavem Apllem.
Úvodním slovem velmi citlivě a vkusně provázela MgA. Magdalena Bílková Tůmová. Zdůraznila výběr programu s ohledem na Rok české hudby, vyzdvihla převzetí záštity ministra kultury Mgr. Daniela Hermana a neopomněla připomenout finanční podporu Ministerstva kultury. Koncertu se zúčastnila i Blanka Čechová, zakladatelka Národního festivalu NKST, který v roce 2015 vstupuje do svého 25. ročníku.
Koncert zahájil Pardubický komorní orchestr Koncertem F dur J.Kř.Vaňhala pro varhany a smyčce. Za varhany usedla MgA. Radka Zdvihalová. Poté byla předána Cena MK paní Štrausové. Koncert pokračoval vystoupením kytarového souboru Quintetta con mandolina z Prahy. Ve druhé polovině koncertu zahrál opět Pardubický komorní orchestr vedený dirigentem Otakarem Tvrdým. Na závěr Svatováclavského koncertu všichni zúčastnění zazpívali společně Svatováclavský chorál za doprovodu varhan.
Slavnostní koncert se ohromně vydařil. Kostel byl plně obsazen, obecenstvo vzdalo hold orchestru symbolickým aplausem ve stoje. Důstojné prostředí kostela umocnilo slavnostní atmosféru celého koncertu.
Poslední pátá etapa byla rozložena do dvou dnů. Spoluorganizátorem etapy byl Kyjovský komorní orchestr, jmenovitě jeho um. vedoucí  ing. Jan Sáraz. Akce se konala pod záštitou starosty města Boskovice ing. Jaroslava Dohnálka. Koncertů se osobně zúčastnila místostarostka obce Boskovice ing. Jaromíra Vítková.
Etapa byla rozložena do dvou dnů. V sobotu proběhly koncerty na zámku Boskovice a v Synagoze s půlhodinovým posunutím začátků tak, aby pořadatelé mohli zahájit každý koncert zvlášť, přivítat hosty i obecenstvo. V neděli od 10 hodin začaly promenádní koncerty na Masarykově náměstí na dvou stanovištích: u Radnice a před hotelem Záložna.
Koncerty zahájil ing. Sáraz. Zástupkyně NIPOS-ARTAMA Soňa Hanzalová v uvítacím projevu zdůraznila výběr programu s ohledem na Rok české hudby.  Během obou koncertů se představilo 9 flétnových souborů:  Magic flauto Žulová, Krumlovští pištci, ZUŠ Boskovice, Vivat flauto Modřany, Lanškrnounští pištci, Travers kvartet Písek, Tibia Pragensis, Fautores Flautae Písek, Pifferaios a Toni dei signori Bělohrad.
Večer po koncertech přijala místostarostka jménem starosty města pořadatele etapy a umělecké vedoucí zúčastněných flétnových souborů na radnici. Vyslovila dík a uznání organizátorům i účinkujícím a přislíbila podporu a pomoc při dalším bienale v roce 2016.
Organizačně byla akce velmi dobře zajištěna. Členové Kyjovského komorního orchestru se postarali o mladší účinkující (doprovodný program). V neděli odpoledne se konal rozborový seminář. Po něm se účinkující rozjeli do svých domovů s příslibem, že se zase za dva roky sejdou v Boskovicích.
Celá akce se vydařila a přispěla tak ke kulturnímu vyžití občanů Boskovice, kteří dávali najevo spokojenost, potleskem ocenili výkony muzikantů a pochvalovali si celou atmosféru, kterou flétnisté oblečení do dobových kostýmů svým vystoupení vytvořili.
Na závěr každého koncertu byl proveden rozborový seminář k prováděným skladbám s případným doporučením pro další činnost orchestrů. Instruktáž vedli členové odborné rady pro neprofesionální komorní a symfonickou hudbu při NIPOS-ARTAMA. Poznatky z koncertů budou podkladem pro jednání této rady, zejména pro náměty na vzdělávací aktivity oboru, dramaturgická doporučení apod. Rozložení festivalových akcí do více etap a míst se opět osvědčilo a potvrdilo předpoklad, že takové rozmístění napomáhá většímu společenskému uplatnění komorních těles i orchestrů.
Jednotlivé koncerty nahrával doc. Tomáš Zikmund pro potřeby NIPOS a účinkujících. Pořízené CD z koncertů slouží účinkujícím jako studijní materiál.
Odborná rada pro komorní a symfonickou hudbu (KSH), která dramaturgii festivalu připravuje, se zaměřila nejen na díla jubilujících autorů, ale i na Rok české hudby. Neopomíjela však skladby soudobých českých tvůrců, které se staly významným prvkem zkvalitňujícím celkovou úroveň této neprofesionální oblasti. Je chvályhodné, že se někteří spolupořadatelé odvažují pozvat ke koncertování soubory netradičních nástrojových obsazení hrajících ne zcela běžný repertoár.
Závěrem je třeba zdůraznit, že letošní ročník NF plně potvrdil životnost stávající koncepce a její přínos ke kulturnímu životu v místech konání festivalových koncertů, a také podnětnost pro zkvalitňování interpretace zúčastněných těles.
V roce 2015 bude NIPOS-ARTAMA organizovat již 25. ročník Národního festivalu NKST.  I přes avizovaný nedostatek finančních prostředků je koncepce festivalu i jeho dramaturgie hotova, připravena ke schválení Odbornou radou pro KSH. Organizace festivalových koncertů jednotlivými pořadateli bude stvrzena Dohodami o spolupráci s NIPOS-ARTAMA.
Zahajovací koncert je plánován na Moravu do Bučovic a Křtin. Spolupořadatelem bude Kyjovský komorní orchestr (um.ved. Jan Sáraz). Spolupořadatelem 2.etapy NF bude Kulturní středisko města Ústí nad Labem (řed. Vraspír). Koncert se bude konat jako bienale v zámku Trmice ve spolupráci s uměleckou agenturou ARTEP (Roman Dietz.) a  zakončí koncertní sezonu 2014/2015 v zámku Trmice. V  kostele sv. Marka ve Stěžerách se uskuteční již XVI. benefiční Svatováclavský koncert, který bude zařazen jako 3. etapa NF. Spolupořadatelem bude opět KPU Stěžery (Oldřich Miška, MgA. Magdalena Bílková Tůmová). Centrum podpory uměleckých aktivit IMPULS Hradec Králové (J. Vydarená, ředitelka) zaštítí 4. etapu NF za podmínky, že bude moci k účinkování pozvat pouze tělesa z regionu. Pozvání dostal Komorní orchestr UHK a sbor UHK (um.ved. Jaromír Křováček) a Novomětstká filharmonie (Jaroslav Rybáček). 5. etapy se ujme Marek Valášek  se svým sborem a orchestrem Piccola orchestra a Piccolo coro. Koncert se uskuteční v Českém muzeu hudby v Karmelitské ulici a bude podpořen Nadací Bohuslava Martinů. Touto etapou se uzavře Národní festival 2015.
Zpracovala Soňa Hanzalová,
NIPOS-ARTAMA, 18.listopad 2014