NF NKST 2012

Pro­po­zice ve for­mátu pdf –NFKS 2012


22. NÁRODNÍ FESTIVAL NEPROFESIONÁLNÍCH KOMORNÍCH A SYMFONICKÝCH TĚLES 2012
25. dubna 2012, Hradec Králové
26. – 27. května 2012, Bučovice, Blansko

22. – 23. září 2012, Boskovice
30. září 2012, Stěžery u Hradce Králové
16. listopadu 2012, Olomouc

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Agenturou „K“ Hradec Králové, Kyjovský komorní orchestr, KPU Stěžery a KO Iši Krejčího.


I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ FESTIVALU
Národní festival
umožňuje prezentaci výsledků práce všech typů neprofesionálních komorních a symfonických těles z Čech a Moravy. Jeho posláním je přispět k rozvoji a propagaci tohoto druhu neprofesionální činnosti, která má v Čechách a na Moravě velkou tradici.
Festivalové koncerty se uskuteční v sedmi místech České republiky tam, kde existuje pořadatelské zázemí a pracuje neprofesionální orchestr nebo komorní těleso. V každém místě se na pořádání sdružují síly a prostředky řady subjektů od záštity krajských a městských úřadů, kulturních institucí či organizací regionu až po organizátory jiných hudebních akcí včetně sponzorů. Tato koncepce představuje rovněž inspiraci a podněty pro pořadatelská místa, neboť ozřejmuje jejich organizátorskou a kulturní vyspělost. V tomto smyslu je festival významným obohacením místní kultury.
Dramaturgie festivalu doporučí inspirativní okruh jubilujících autorů, který je neprofesionálním souborům blízký a podpoří vyvážené zařazení méně frekventovaných děl. Neopomene však uvádění skladeb soudobých českých tvůrců, které se staly významným prvkem zkvalitňujícím celkovou úroveň této neprofesionální oblasti.


II. PODMÍNKY ÚČASTI
Účastníky festivalu (neprofesionální komorní orchestry, symfonické orchestry, malá tělesa i sólisty) oslovuje odborná rada komorní a symfonické hudby při NIPOS-ARTAMA. Vybrané orchestry předkládají na přihlášce svůj repertoár, ze kterého odborná rada KSH vybírá a sestavuje dramaturgii jednotlivých koncertů.
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Soňa Hanzalová, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21, Praha 2, tel.: 221 507 962, e-mail: hanzalova@nipos-mk.cz.


III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Zahajovací etapy Národního festivalu 2012 se ujme Komorní orchestr PRIMAVERA Hradec Králové vedený zkušeným dirigentem Jaromírem Křováčkem.
Koncert 1. etapy se bude konat v prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové za podpory Univerzity Hradec Králové. 2. etapu NF na Moravě zrealizuje Kyjovský komorní orchestr v zámku Bučovice a v sále Kulturního střediska města Blansko. Jeho umělecký vedoucí Jan Sáraz se nebrání pozvat k účasti netypická malá tělesa s mladými hudebníky nebo tělesa, která se na festivalu představí poprvé. Tak tomu bude i letos v případě účasti Kladenského komorního orchestru. Kyjovský komorní orchestr si opět vzal na starost zajištění 3. etapy, která bude věnována X. bienále Setkání flétnových souborů. Zázemí pro tuto akci jsme nalezli v Boskovicích. Kruh přátel umění (KPU) bude spoluorganizátorem 4. etapy ve Stěžerách u Hradce Králové, která bude věnována 13. ročníku Svatováclavského koncertu. Na přelomu října a listopadu v úterních a pátečních termínech se uskuteční SETKÁNÍ 2012 Olomouc v sálech Paláce Bohemia a Vojenské nemocnice Klášterní Hradisko. Jeden koncert SETKÁNÍ bude zařazen jako 5. etapa NF. Spolupořadatelem bude Komorní orchestr Iši Krejčího z Olomouce vedený Josefem Dvořákem.
Festivalových koncertů bude využito k rozborům práce zúčastněných těles. Poznatky z těchto rozborů se stanou podkladem pro obsahovou orientaci vzdělávacích akcí oboru.

Rozložení festivalu a jeho programové náplně

I. etapa
25. 4. 2012 Hra­dec Krá­lové, Adalbertinum – 19.00 hod. – zahajovací koncert
Spo­lu­or­ga­ni­zá­tor: Agentura „K“

II.etapa
26. 5. 2012 – Bučovice, zámek – 17.30 hod. a 27. 5. 2012 – Blansko, Dělnický dům – 17.00 hod. – festivalové koncerty
Spo­lu­or­ga­ni­zá­tor: Kyjov­ský komorní orchestr

III. etapa
22. – 23. 9. 2012 – Bos­ko­vice – 11. bienále flétnových souborů Zámek, zámecký skleník, synagoga, aula ZUŠ, centrum města
Spo­lu­or­ga­ni­zá­tor: Kyjov­ský komorní orchestr

IV. etapa
30. 9. 2012 – Stě­žery u Hradce Krá­lové, kos­tel sv. Marka – 18.00 hod.festivalový koncert
Spo­lu­or­ga­ni­zá­tor: KPU (Klub přá­tel umění sv. Marka ve Stěžerách)

V. etapa
16. 11. 2012 – Olomouc, Reduta
– 19.00 hod. – závěrečný koncert, který je součástí 12. ročníku SETKÁNÍ komorních souborů
Spoluorganizátor: KO Iši Krejčího Olomouc


V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní náležitosti festivalu roku 2012 jsou dány statutem festivalu schváleným Ministerstvem kultury. V případě ekonomických potíží může být program festivalu omezen, nebo může být festival odvolán.


Zpracovala Soňa Hanzalová
NIPOS-ARTAMA, září 2011