NIPOS > Neprofesionální umělecké aktivity v rámci Roku české hudby

Neprofesionální umělecké aktivity v rámci Roku české hudby

Projekty Roku české hudby se netýkají jen profesionálního umění, ale také významných akcí neprofesionálních uměleckých aktivit, jejichž pořádáním se z pověření Ministerstva kultury zabývá Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS).

1. Celostátní přehlídky

Rok české hudby počítá s přirozeným propojováním již existujících aktivit Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS), mezi něž patří celostátní přehlídky pořádané ve spolupráci s dalšími subjekty, jako jsou města, obce a jejich příspěvkové organizace a nevládní neziskové organizace (občanská sdružení a o.p.s.). Přehlídky jsou podporovány grantovým systémem Ministerstva kultury ČR a zahrnují celou řadu oborů od sborového zpěvu dětí či středoškolských sborů přes komorní a symfonickou hudbu po folklor. Každoročně se na nich představí tisíce účastníků.

Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů je určena nejširšímu okruhu dětských sborů. Ve dnech 23. – 25. května 2014 se bude konat po třiadvacáté. Z krajských kol do ní postoupí šestnáct sborů, což reprezentuje sedm set dětí. Rok české hudby bude zohledněn v propozicích, v doporučení společné skladby pro krajské přehlídky a výběru skladby pro společný zpěv na závěr celostátní přehlídky. Zúčastněné sbory zohlední ve své dramaturgii skladatele patřící k Roku české hudby. Jubilejní desátý ročník Celostátního festivalu dětských pěveckých sborů se bude konat 7. – 9. listopadu v Novém Jičíně jako nesoutěžní. Rok české hudby bude zohledněn při výběru ateliérové skladby a na všech koncertech. Pro sbory středoškolské mládeže je určena Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů, která se uskuteční od 13. do 16. listopadu 2014 po šesté. Rok české hudby bude zohledněn v propozicích, v doporučení společné skladby pro krajské přehlídky, výběrem repertoáru zahajovacího koncertu a ve výběru skladby pro společný zpěv na závěr celostátní přehlídky. Prestižní aktivitou oboru sborový zpěv dospělých je Festival sborového umění Jihlava, pořádaný 6. – 8. června 2014 již po padesáté sedmé. V rámci festivalu budou uskutečněny tzv. „satelitní“ koncerty ve městech a obcích kraje Vysočina a doprovodné festivalové koncerty v Jihlavě. Na festivalu budou provedeny sborové skladby zejména jubilujících autorů. Programu Roku české hudby se budou věnovat sbory přehlídkových koncertů Gentleman Singers, Canzionetta Praga a další. Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles se uskuteční formou koncertů na řadě míst České republiky: v Ústí nad Labem, Mladé Boleslavi, na zámku Bučovice, ve Stěžerách u Hradce Králové a na zámku Boskovice. Dramaturgie bude důsledně zaměřena na uvádění osobností Roku české hudby. Osmá Celostátní přehlídka folklorních souborů dospělých pořádaná 21. – 23. listopadu 2014 v Jihlavě představí přední folklorní soubory ze všech regionů Čech, Moravy a Slezska se scénickými choreografiemi zpracovávajícími podněty jubilujících autorů (B. Martinů, L. Janáček, F. Sušil). Konání Roku české hudby se promítne v rámci odborného semináře doplňujícího program přehlídky.

2. Mimořádné projekty pořádané Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS), určené výhradně pro prezentaci v rámci Roku české hudby, budou závislé na rozpočtu roku 2014.

V rámci mimořádných projektů přispěje NIPOS do programu uspořádáním Cyklu koncertů pěveckých sborů, do kterého budou na základě umělecké kvality ve spolupráci s odbornými radami NIPOS vybrány amatérské pěvecké sbory dětské, mládežnické i dospělé. Dramaturgie koncertů bude zaměřena vždy na výběr z díla autorů daného období. Do cyklu bude zahrnut koncert sborové tvorby českých skladatelů do období baroka (Kryštof Harant z Polžic, Bohuslav Matěj Černohorský, František Václav Míča a další), koncert sborové tvorby českých skladatelů romantismu a pozdního romantismu (Josef Suk, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Josef Bohuslav Foerster, Jaroslav Křička, Vítězslav Novák) a koncert sborové tvorby českých skladatelů přelomu 19. a 20. století (Leoš Janáček, Jan Hanuš, Bohuslav Martinů). Projekt Koncerty komorních a symfonických těles se zaměří na studium a prezentaci vybraných skladeb A. Dvořáka a L. Janáčka a dalších. Bude uspořádán ateliér pro dirigenty, hráče komorních a symfonických těles a smíšené pěvecké sbory, kteří budou mít příležitost zúčastnit se studia vybraných děl českých klasiků pod vedením špičkových dirigentů. Na závěr bude uveden slavnostní koncert, na němž vystoupí zúčastněná tělesa a pěvecké sbory s nastudovanou skladbou. Hudebně-taneční projekt bude uspořádán k výročí jubilujících autorů (L. Janáčka, B. Martinů, J. Krčka a dalších). Odkazy všech těchto významných osobností se staly bohatou inspirací i pro další generace folkloristů, iniciátorů a organizátorů folklorních aktivit. Akce se zúčastní taneční tělesa, komorní hudební a pěvecká uskupení z Čech, Moravy a Slezska. Mimořádné projekty pořádané NIPOS vyvrcholí Setkáním světového sboru Wold Voices  v Praze a v Českém Krumlově. Projekt navazuje na pravidelné setkávání mládežnického světového sboru, které se koná pravidelně již od roku 1989 a účastní se ho mladí zpěváci ve věku 17 – 26 let z celého světa.  „Absolventi“ těchto setkání se již podruhé sjedou v České republice a společně nastudují program autorů, kteří mají svá významná jubilea v Roce české hudby.

3. Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týden občanské angažovanosti v regionech a místech ČR, inspirovaný podobnými aktivitami pořádanými v zahraničí. Také tato akce nabízí prostor pro hudební projekty neprofesionálních hudebních těles věnované Roku české hudby. Druhý ročník Týdne se bude konat 17. – 25. května 2014. V obcích a regionech celé České republiky se uskuteční stovky hudebních, ale také divadelních, literárních, tanečních, audiovizuálních a mezioborových akcí a projektů, jejichž pořadatelé přihlásí svoji akci na webových stránkách www.amaterskatvorba.cz. Vznikne unikátní mapa Týdne, která propojí a zviditelní všechny přihlášené aktivity. V pilotním ročníku se zúčastnilo 254 subjektů z celé ČR. Účastníci druhého ročníku se mohou přihlásit již od poloviny ledna 2014 na stránkách projektu www.amaterskatvorba.cz. Akci pořádá Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS).