NÁRODOPISNÁ SLAVNOST V KINSKÉHO ZAHRADĚ

Musaion – národopisná expozice Národního muzea

Po celé období své existence v obnoveném provozu Musaionu uskutečňuje Národní muzeum pravidelně ve spolupráci s naší organizací, Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu, odborně kvalitní a divácky přitažlivé koncertní akce. Mezi nimi vyniká Národopisná slavnost v Kinského zahradě, konaná každoročně v krásné zahradě a letohrádku Kinských. Po léta touto akcí společně dokazujeme potřebnost živé prezentace jevů tradiční lidové kultury v Praze, kde si představování jevů tradiční lidové kultury žádá zcela odlišný přístup, než jak je tomu u běžných regionálních a místních festivalů. Každoročně proto připravujeme program, který je opřen o přední folklorní skupiny v České republice, podle aktuálních tematických okruhů vhodně doplněný odborně pojatými doprovodnými akcemi – vstupními přehlídkami krojů či masek s odborným komentářem, doprovodným předváděním vybraných řemesel, tematickými hudebními pořady aj. Naší snahou je v této souvislosti nadále zachovávat spíše komornější ráz akce s důrazem na citlivou volbu stěžejních témat a zasazení jednotlivých částí programu do ojedinělé atmosféry místa. Svojí povahou se jedná o ryze nekomerční kulturně společenskou akci, která představuje českou tradiční lidovou kulturu nejenom v jejích kulturně-historických souvislostech, ale současně ji vnímá jako plnohodnotný článek současného společenského i kulturního života. Datum konání slavnosti je každoročně stanoveno na dobu po 15. květnu, kdy bylo v roce 1896 toto muzeum pod názvem Národopisné muzeum českoslovanské v návaznosti na zakládající instituci, Národopisnou výstavu českoslovanskou 1895, založeno.

Národopisná slavnost je garantována významnými institucemi, kterými jsou Národní muzeum a jeho Národopisné oddělení, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ATRAMA Praha a Sdružení pro dětskou taneční tvořivost Praha. Partnerem akce je OSA.